EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1900

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1900 ze dne 27. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Text s významem pro EHP)

C/2021/7580

OJ L 387, 3.11.2021, p. 78–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1900/oj

3.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 387/78


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1900

ze dne 27. října 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 47 odst. 2 písm. b), čl. 54 odst. 4 písm. a) a b) a čl. 90 písm. a), b) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 (3) stanoví pravidla o dočasném zintenzivnění úředních kontrol při vstupu určitých potravin a krmiv jiného než živočišného původu z určitých třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I uvedeného prováděcího nařízení do Unie, o zvláštních podmínkách pro vstup určitých potravin a krmiv z určitých třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II uvedeného prováděcího nařízení do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny, včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny a mikrobiologické kontaminace, a o pozastavení vstupu určitých potravin a krmiv z určitých třetích zemí uvedených v příloze IIa uvedeného prováděcího nařízení do Unie.

(2)

Vzhledem k tomu, že pojem „složené potraviny“ v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě ii), článku 8, v tabulce 2 přílohy II a v příloze IV prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 není používán ve stejném významu jako v jiných právních předpisech Unie, je vhodné tento pojem nahradit pojmem „potravina sestávající ze dvou nebo více složek“.

(3)

Aby bylo zajištěno jednotné chápání a uplatňování prováděcího nařízení (EU) 2019/1793, je vhodné doplnit do článku 2 uvedeného prováděcího nařízení definici „země původu“.

(4)

Článek 12 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 stanoví, že seznamy uvedené v přílohách I a II budou v pravidelných intervalech nepřesahujících šest měsíců pravidelně přezkoumávány s cílem zohlednit nové informace týkající se rizik a nesouladu s právními předpisy Unie.

(5)

Příloha IIa prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 uvádí potraviny a krmiva z určitých třetích zemí, jejichž vstup do Unie je podle článku 11a uvedeného nařízení pozastaven.

(6)

Vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 výslovně nestanoví dobu použitelnosti mimořádných opatření pro produkty uvedené v příloze IIa, a vzhledem k tomu, že tato opatření mají být zrušena nebo změněna, pokud budou k dispozici nové informace týkající se rizik a nesouladu s právními předpisy Unie, měl by být seznam uvedený v příloze IIa tohoto nařízení rovněž pravidelně přezkoumáván. Je proto vhodné změnit článek 12 prováděcího nařízení (EU) 2019/1793.

(7)

Výskyt a závažnost nedávných případů v odvětví potravin oznámených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), který byl zřízen nařízením (ES) č. 178/2002, a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy u potravin a krmiv jiného než živočišného původu ve druhém pololetí roku 2020 ukazují, že seznamy v přílohách I a II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by měly být změněny za účelem ochrany lidského zdraví v Unii.

(8)

Zejména v případě zásilek citronů z Turecka poukazují údaje získané na základě oznámení v systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva a informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace rezidui pesticidů, což vyžaduje zavedení zesílených úředních kontrol. Vedle toho v případě zásilek podzemnice olejné z Brazílie poukazují informace o úředních kontrolách prováděných členskými státy na vznik nových rizik pro lidské zdraví v důsledku možné kontaminace rezidui pesticidů, což vyžaduje zavedení zesílených úředních kontrol. Položky týkající se obou těchto komodit by proto měly být obsaženy v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 s četností kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou na 20 %.

(9)

Vzhledem k četnosti výskytu nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci rezidui pesticidů zjištěnou při úředních kontrolách prováděných členskými státy podle prováděcího nařízení (EU) 2019/1793, a vzhledem k vysokému počtu oznámení v systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva je vhodné zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol u pomerančů, mandarinek, klementinek, wilkingů a podobných citrusových hybridů a u sladké papriky a papriky rodu Capsicum (jiné než sladké) z Turecka na 20 %.

(10)

Vzhledem k častému nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci rezidui pesticidů zjištěnou při úředních kontrolách prováděných členskými státy podle prováděcího nařízení (EU) 2019/1793, je vhodné zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol u jackfruitu z Malajsie a u papriky rodu Capsicum (jiné než sladké) z Ugandy na 50 %.

(11)

Vzhledem k oznámením v systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva týkajícím se kontaminace rezidui ethylenoxidu, pokud jde o některé zásilky okry z Indie, by měl být ethylenoxid přidán do analýzy, která by se měla u této komodity provádět, a četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti týkajících se přítomnosti reziduí pesticidů, včetně ethylenoxidu, které se mají u okry z Indie provádět na hranicích Unie, by se měla zvýšit na 20 %.

(12)

Vzhledem k četnosti nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci aflatoxiny zjištěnou při úředních kontrolách prováděných členskými státy podle prováděcího nařízení (EU) 2019/1793, a vzhledem k vysokému počtu oznámení v systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva je vhodné zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol u podzemnice olejné ze Spojených států na 20 %.

(13)

Vzhledem k častému nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci salmonelami zjištěnou při úředních kontrolách prováděných členskými státy podle prováděcího nařízení (EU) 2019/1793, je vhodné zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol u sezamových semen ze Súdánu na 50 %.

(14)

Vzhledem k častému nesouladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, pokud jde o kontaminaci rezidui pesticidů zjištěnou při úředních kontrolách prováděných členskými státy podle prováděcího nařízení (EU) 2019/1793, je vhodné zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol u listů révy vinné z Turecka na 50 %.

(15)

Dostupné informace o lískových ořeších a produktech z nich vyrobených z Gruzie ukazují příznivý trend, pokud jde o míru souladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie, co se týče kontaminace aflatoxiny. Je vhodné snížit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol u lískových ořechů a produktů z nich vyrobených z Gruzie na 20 %. Lískové ořechy a produkty z nich vyrobené z Turecka a Ázerbájdžánu jsou uvedeny v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny. Za účelem zajištění konzistentnosti při zmírňování rizik je vhodné změnit stávající položku týkající se lískových ořechů a produktů z nich vyrobených z Gruzie tak, aby zahrnovala stejné produkty jako produkty pocházející z Turecka a Ázerbájdžánu.

(16)

Sezamová semena z Etiopie podléhají od ledna 2019 zvýšené úrovni úředních kontrol z důvodu rizika kontaminace salmonelami. Od zavedení zesílených úředních kontrol prováděných členskými státy u těchto potravin byla zaznamenána trvale vysoká míra nesouladu. Z těchto výsledků vyplývá, že dovoz uvedených potravin do Unie představuje vážné riziko pro lidské zdraví.

(17)

Proto je nutné kromě zvýšené úrovně úředních kontrol stanovit zvláštní podmínky pro sezamová semena z Etiopie. Zejména by všechny zásilky sezamových semen z Etiopie měly být doprovázeny úředním osvědčením prohlašujícím, že všechny výsledky odběru vzorků a analýz prokazují nepřítomnost salmonel v 25 g, jak je stanoveno v čl. 10 odst. 2 písm. d) prováděcího nařízení (EU) 2019/1793. Výsledky odběrů vzorků a analýz by měly být připojeny k uvedenému osvědčení. Proto by měla být položka týkající se sezamových semen z Etiopie v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 zrušena a položka týkající se těchto semen by měla být vložena do přílohy II uvedeného prováděcího nařízení.

(18)

Papriky (sladké nebo jiné než sladké) rodu Capsicum ze Šrí Lanky podléhají od července 2017 zvýšené úrovni úředních kontrol, pokud jde o přítomnost aflatoxinů. Od zavedení zesílených úředních kontrol prováděných členskými státy u těchto potravin byla zaznamenána trvale vysoká míra nesouladu. Z těchto výsledků vyplývá, že dovoz uvedených potravin do Unie představuje vážné riziko pro lidské zdraví.

(19)

Proto je nutné kromě zvýšené úrovně úředních kontrol stanovit zvláštní podmínky pro papriky (sladké nebo jiné než sladké) rodu Capsicum ze Šrí Lanky. Zejména by všechny zásilky této komodity ze Šrí Lanky měly být doprovázeny úředním osvědčením prohlašujícím, že z produktů byly odebrány vzorky a byly u nich provedeny analýzy na přítomnost aflatoxinů a že všechny výsledky prokazují, že příslušné maximální limity aflatoxinů nebyly překročeny. Výsledky odběrů vzorků a analýz by měly být připojeny k uvedenému osvědčení. Položka týkající se paprik (sladkých nebo jiných než sladkých) rodu (Capsicum ze Šrí Lanky v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 by proto měla být zrušena a položka týkající se těchto paprik by měla být vložena do přílohy II uvedeného prováděcího nařízení.

(20)

Pokud jde o pistácie ze Spojených států, které jsou uvedeny v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny, dostupné informace naznačují celkově uspokojivý stupeň souladu s příslušnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie. Zesílené úřední kontroly již proto nejsou u uvedené komodity odůvodněné a položka v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 týkající se uvedené komodity by měla být zrušena.

(21)

Aby byla zajištěna účinná ochrana před možnými zdravotními riziky plynoucími z kontaminace podzemnice olejné aflatoxiny, měly by být v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 ve sloupcích týkajících se „potravin a krmiv (zamýšlené použití)“ a „kódu KN“ do řádků týkajících se podzemnice olejné, jinak upravené nebo konzervované, doplněny výrazy „včetně směsí“ a kódy KN pro směsi.

(22)

Je vhodné stanovit přechodné období pro zásilky sezamových semen z Etiopie a pro zásilky paprik (sladkých nebo jiných než sladkých) rodu Capsicum ze Šrí Lanky, které nejsou doprovázeny úředním osvědčením, ale které již byly podrobeny úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly v souladu s harmonizovanými mírami četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/1793 před změnou tohoto nařízení.

(23)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 stanoví požadavky, pokud jde o vzorové úřední osvědčení pro vstup zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze II uvedeného prováděcího nařízení do Unie.

(24)

V zájmu sladění úředních osvědčení pro vstup do Unie stanovených v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/2235 (4) pro různé kategorie zboží a zajištění konzistentnosti s novými požadavky na osvědčování v úředních osvědčeních je vhodné změnit vzor úředního osvědčení a poznámky k vyplnění tohoto osvědčení stanovené v příloze IV prováděcího nařízení (EU) 2019/1793.

(25)

V zájmu zajištění konzistentnosti a přehlednosti je vhodné nahradit přílohy I, II, IIa a IV prováděcího nařízení (EU) 2019/1793 v plném rozsahu.

(26)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(27)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2019/1793

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 se mění takto:

1)

v článku 1 se odst. 1 písm. b) bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

zásilky potravin sestávajících ze dvou a více složek, které obsahují jakékoli potraviny uvedené v tabulce 1 přílohy II v množství větším než 20 % buď v jednom produktu, nebo v souhrnu takových produktů kódů KN uvedených v tabulce 2 uvedené přílohy z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny;“;

2)

v čl. 2 odst. 1 se doplňuje písmeno c), které zní:

„c)

„zemí původu“ se rozumí:

i)

země, ze které zboží pochází, ve které bylo zboží vypěstováno, sklizeno nebo vyprodukováno pro potraviny a krmiva uvedené v přílohách z důvodu možného rizika kontaminace mykotoxiny, včetně aflatoxinů, nebo rostlinnými toxiny, nebo z důvodu možného nedodržení maximálních povolených limitů reziduí pesticidů;

ii)

země, ve které bylo zboží vyprodukováno, vyrobeno nebo zabaleno pro potraviny a krmiva uvedené v přílohách z důvodu rizika výskytu salmonel nebo z důvodu jiných nebezpečí, než jsou uvedena v bodě i).“;

3)

v článku 8 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.   Potraviny sestávající ze dvou nebo více složek uvedené v tabulce 2 přílohy II, které obsahují produkty, jež spadají pouze do jedné položky v tabulce 1 přílohy II, podléhají celkové četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovené v tabulce 1 přílohy II pro uvedenou položku.

4.   Potraviny sestávající ze dvou nebo více složek uvedené v tabulce 2 přílohy II, které obsahují produkty, jež spadají do několika položek pro totéž nebezpečí v tabulce 1 přílohy II, podléhají nejvyšší celkové četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovené v tabulce 1 přílohy II pro tyto položky.“;

4)

článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Aktualizace příloh

Komise pravidelně přezkoumává seznamy uvedené v přílohách I, II a IIa v období nepřesahujícím šest měsíců s cílem zohlednit nové informace týkající se rizik a nesouladu.“;

5)

článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Přechodné období

Zásilky sezamových semen z Etiopie a zásilky paprik (sladkých nebo jiných než sladkých) rodu Capsicum ze Šrí Lanky, které nejsou doprovázeny úředním osvědčením a výsledky odběru vzorků a analýz v souladu s tímto nařízením, se přijímají pro vstup do Unie do 13. ledna 2022.“;

6)

přílohy I, II, IIa a IV se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660 (Úř. věst. L 277, 29.10.2019, s. 89).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu, které pocházejí z určitých třetích zemí a podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly a na kontrolních místech

Řádek

Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)

Kód KN  (1)

Třídění TARIC

Země původu

Riziko

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol (%)

1

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Bolívie (BO)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 1208 90 00

20

2

Černý pepř (Piper nigrum)

(Potraviny – nedrcené ani nemleté)

ex 0904 11 00

10

Brazílie (BR)

Salmonely  (2)

50

3

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Brazílie (BR)

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

Rezidua pesticidů  (3)

20

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 1208 90 00

20

4

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Čína (CN)

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 1208 90 00

20

5

Sladká paprika (Capsicum annuum)

(Potraviny – drcené nebo mleté)

ex 0904 22 00

11

Čína (CN)

Salmonely  (6)

20

6

Čaj, též aromatizovaný

(Potraviny)

0902

 

Čína (CN)

Rezidua pesticidů  (3)  (7)

20

7

Lilek (Solanum melongena)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0709 30 00

 

Dominikánská republika (DO)

Rezidua pesticidů  (3)

20

8

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikánská republika (DO)

Rezidua pesticidů  (3)  (8)

50

Papriky (jiné než sladké) rodu Capsicum

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Fazole (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypt (EG)

Rezidua pesticidů  (3)  (9)

20

Papriky (jiné než sladké) rodu Capsicum

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

 

ex 0710 80 59

20

10

Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Gruzie (GE)

Aflatoxiny

20

Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

Olej z lískových ořechů

(Potraviny)

ex 1515 90 99

20

11

Palmový olej

(Potraviny)

 

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Barviva Sudan  (10)

50

 

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

 

1511 90 99

12

Listy curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Potraviny – čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené)

ex 1211 90 86

10

Indie (IN)

Rezidua pesticidů  (3)  (11)

50

13

Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Indie (IN)

Rezidua pesticidů (3)  (12)  (22)

20

 

ex 0710 80 95

30

14

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0708 20

 

Keňa (KE)

Rezidua pesticidů  (3)

10

15

Miřík celer (Apium graveolens)

(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Rezidua pesticidů (3)  (13)

50

16

Fazole (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

ex 0708 20 00 ;

10

Kambodža (KH)

Rezidua pesticidů (3)  (14)

50

 

ex 0710 22 00

10

17

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

18

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované ve slaném nálevu nebo kyselině citronové, nezmrazené)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

19

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 1208 90 00

20

20

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

(Potraviny – čerstvé)

ex 0810 90 20

20

Malajsie (MY)

Rezidua pesticidů  (3)

50

21

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Nigérie (NG)

Salmonely  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Směsi koření

(Potraviny)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pákistán (PK)

Aflatoxiny

50

23

Melounová (egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené

(Potraviny)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiny

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

24

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 1208 90 00

20

25

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)

ex 2001 90 97

11; 19

Sýrie (SY)

Rhodamin B

50

26

Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)

(Potraviny – připravené nebo konzervované ve slaném nálevu nebo kyselině citronové, nezmrazené)

ex 2005 99 80

93

Sýrie (SY)

Rhodamin B

50

27

Papriky (jiné než sladké) rodu Capsicum

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

Thajsko (TH)

Rezidua pesticidů (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

28

Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Turecko (TR)

Aflatoxiny

5

Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

Směsi ořechů nebo sušeného ovule obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

Olej z lískových ořechů

(Potraviny)

ex 1515 90 99

20

29

Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)

 

0805 50 10

 

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů  (3)

20

30

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů  (3)

20

31

Pomeranče

(Potraviny – čerstvé nebo sušené)

0805 10

 

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů  (3)

20

32

Granátová jablka

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 75

30

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (3)  (16)

20

33

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (3)  (17)

20

Papriky (jiné než sladké) rodu Capsicum

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

34

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra určená k uvedení na trh pro konečného spotřebitele (18)  (19)

(Potraviny)

ex 1212 99 95

20

Turecko (TR)

Kyanid

50

35

Papriky (jiné než sladké) rodu Capsicum

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Rezidua pesticidů  (3)

50

 

ex 0710 80 59

20

36

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Spojené státy americké (US)

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

Mouka a krupice z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 1208 90 00

20

37

Sušené meruňky

0813 10 00

 

Uzbekistán (UZ)

Siřičitany  (20)

50

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

(Potraviny)

2008 50

38

Listy koriandru

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů  (3)  (21)

50

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 86

20

Máta

ex 1211 90 86

30

Petržel

(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

ex 0709 99 90

40

39

Okra

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 95

30

40

Papriky (jiné než sladké) rodu Capsicum

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 59

20

PŘÍLOHA II

Potraviny a krmiva z určitých třetích zemí podléhající zvláštním podmínkám pro vstup do Unie z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny a mikrobiologické kontaminace

1.   Potraviny a krmiva jiného než živočišného původu uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě i)

Řádek

Potraviny a krmiva (zamýšlené použití)

Kód KN  (23)

Třídění TARIC

Země původu

Riziko

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol (%)

1

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Argentina (AR)

Aflatoxiny

5

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 1208 90 00

20

2

Lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Ázerbájdžán (AZ)

Aflatoxiny

20

Lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

40

Olej z lískových ořechů

(Potraviny)

ex 1515 90 99

20

3

Potraviny obsahující listy pepře betelového (Piper betle) nebo z nich sestávající

(Potraviny)

ex 1404 90 00  (32)

10

Bangladéš (BD)

Salmonely  (28)

50

4

Para ořechy ve skořápce

0801 21 00

 

Brazílie (BR)

Aflatoxiny

50

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující para ořechy ve skořápce

(Potraviny)

ex 0813 50 31

20

 

ex 0813 50 39 ;

20

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

ex 0813 50 99

20

5

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Egypt (EG)

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 1208 90 00

20

6

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

0904

 

Etiopie (ET)

Aflatoxiny

50

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

(Potraviny – sušené koření)

0910

7

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Etiopie (ET)

Salmonely  (28)

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

8

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 1208 90 00

20

9

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 1208 90 00

20

10

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

 

0908 11 00 ;

 

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxiny

20

11

Listy pepře betelového (Piper betle L.)

(Potraviny)

ex 1404 90 00

10

Indie (IN)

Salmonely  (24)

10

12

Papriky (sladké nebo jiné než sladké) rodu Capsicum

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

 

0904 21 10 ;

 

Indie (IN)

Aflatoxiny

20

 

ex 0904 22 00 ;

11; 19

 

ex 0904 21 90 ;

20

 

ex 2005 99 10 ;

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

13

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

(Potraviny – sušené koření)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indie (IN)

Aflatoxiny

20

14

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Indie (IN)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 1208 90 00

20

15

Guarová guma

(Potraviny a krmiva)

ex 1302 32 90

10

Indie (IN)

Pentachlorfenol a dioxiny  (25)

5

16

Papriky (jiné než sladké) rodu Capsicum

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Indie (IN)

Rezidua pesticidů  (26)  (27)

10

 

ex 0710 80 59

20

17

Sezamová semena

(Potraviny a krmiva)

1207 40 90

 

Indie (IN)

Salmonely  (28)

Rezidua pesticidů (26)  (33)

20

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

18

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Írán (IR)

Aflatoxiny

50

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39 ;

60

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Mouka, krupice a prášek z pistácií

(Potraviny)

ex 1106 30 90

50

19

Papriky rodu Capsicum

(sladké nebo jiné než sladké)

(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)

 

0904 21 10 ;

 

Šrí Lanka (LK)

Aflatoxiny

50

 

ex 0904 21 90 ;

20

 

ex 0904 22 00 ;

11; 19

 

ex 2005 99 10 ;

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

20

Melounová (egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené

(Potraviny)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Nigérie (NG)

Aflatoxiny

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

21

Papriky (jiné než sladké) rodu Capsicum

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Pákistán (PK)

Rezidua pesticidů (26)

20

 

ex 0710 80 59

20

22

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Súdán (SD)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejnájinak upravená nebo konzervovaná, včetně směsí

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2305 00 00

 

Mouka a krupice z podzemnice olejné

(Potraviny a krmiva)

ex 1208 90 00

20

23

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Súdán (SD)

Salmonely  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

24

Sušené fíky

0804 20 90

 

Turecko (TR)

Aflatoxiny

20

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky

ex 0813 50 99

50

Sušená pasta z fíků

ex 2007 10 10 ;

50

 

ex 2007 10 99 ;

20

 

ex 2007 99 39 ;

01; 02

 

ex 2007 99 50 ;

31

 

ex 2007 99 97

21

Sušené fíky, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 12 ;

11

 

ex 2008 19 14 ;

11

 

ex 2008 97 16 ;

11

 

ex 2008 97 18 ;

11

 

ex 2008 97 32 ;

11

 

ex 2008 97 34 ;

11

 

ex 2008 97 36 ;

11

 

ex 2008 97 38 ;

11

 

ex 2008 97 51 ;

11

 

ex 2008 97 59 ;

11

 

ex 2008 97 72 ;

11

 

ex 2008 97 74 ;

11

 

ex 2008 97 76 ;

11

 

ex 2008 97 78 ;

11

 

ex 2008 97 92 ;

11

 

ex 2008 97 93 ;

11

 

ex 2008 97 94 ;

11

 

ex 2008 97 96 ;

11

 

ex 2008 97 97 ;

11

 

ex 2008 97 98 ;

11

 

ex 2008 99 28 ;

10

 

ex 2008 99 34 ;

10

 

ex 2008 99 37 ;

10

 

ex 2008 99 40 ;

10

 

ex 2008 99 49 ;

60

 

ex 2008 99 67 ;

95

 

ex 2008 99 99

60

Mouka, krupice a prášek ze sušených fíků

(Potraviny)

ex 1106 30 90

60

25

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Turecko (TR)

Aflatoxiny

50

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

Směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující pistácie

ex 0813 50 39 ;

60

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pasta z pistácií

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Mouka, krupice a prášek z pistácií

(Potraviny)

ex 1106 30 90

50

26

Listy révy vinné

(Potraviny)

ex 2008 99 99

11; 19

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (26)  (29)

50

27

Sezamová semena

(Potraviny)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonely  (28)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

28

Pitahaya (dračí ovoce)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (26)  (30)

10

2.   Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodě ii)

Řádek

Potraviny sestávající ze dvou nebo více složek, které obsahují jakékoli jednotlivé produkty uvedené v tabulce v bodě 1 této přílohy z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny v množství větším než 20 % buď v jednom produktu, nebo v souhrnu produktů uvedených na seznamu

 

Kód KN  (34)

Popis  (35)

1

ex 1704 90

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao, jiné než žvýkací guma, též obalené cukrem

2

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

3

ex 1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

PŘÍLOHA IIa

Potraviny a krmiva z určitých třetích zemí, jejichž vstup do Unie je podle článku 11a pozastaven

Řádek

Potraviny a krmiva

(zamýšlené použití)

Kód KN

Třídění TARIC

Země původu

Riziko

1

Potraviny sestávající ze sušených fazolí

(Potraviny)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigérie (NG)

Rezidua pesticidů

PŘÍLOHA IV

VZOROVÉ ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 11 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1793 PRO VSTUP URČITÝCH POTRAVIN NEBO KRMIV DO UNIE

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

POZNÁMKY PRO VYPLNĚNÍ VZOROVÉHO ÚŘEDNÍHO OSVĚDČENÍ UVEDENÉHO V ČLÁNKU 11 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1793 PRO VSTUP URČITÝCH POTRAVIN NEBO KRMIV DO UNIE

Obecné informace

Pokud chcete zvolit určitou možnost, zaškrtněte nebo označte příslušné políčko křížkem (X).

V kolonkách I.18, I.20 lze zvolit pouze jednu možnost.

Z bodů II.2.1, II.2.2, II.2.3 a II.2.4 vyberte bod(y), který (které) odpovídá (odpovídají) kategorii produktů a riziku (rizikům), pro něž se osvědčení vydává.

Pokud není uvedeno jinak, všechny kolonky jsou povinné.

Pokud se po vydání osvědčení změní příjemce, stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu nebo údaje o dopravě (tj. dopravní prostředek a datum), musí o tom provozovatel odpovědný za zásilku informovat příslušný orgán členského státu vstupu. Tato změna nesmí vést k žádosti o náhradní osvědčení.

Pokud se osvědčení předává do systému IMSOC, platí toto:

prohlášení, která nejsou relevantní, se proškrtnou,

položky nebo kolonky uvedené v části I představují datové slovníky pro elektronickou verzi úředního osvědčení,

pořadí kolonek v části I vzorového úředního osvědčení, rozměry a tvar těchto kolonek jsou orientační,

pokud je vyžadováno razítko, jeho elektronickým ekvivalentem je elektronická pečeť.

Pokud se úřední osvědčení nepředává do IMSOC, osvědčující úředník prohlášení, která nejsou relevantní, proškrtne, parafuje a orazítkuje nebo je z osvědčení zcela odstraní.

ČÁST I – POPIS ZÁSILKY

Kolonka

Popis

 

Stát

 

Uveďte název třetí země vydávající osvědčení.

I.1

Odesílatel/vývozce

 

Uveďte jméno/název a adresu, zemi a kód ISO země (36) fyzické nebo právnické osoby odesílající zásilku. Tato osoba musí být usazena ve třetí zemi s výjimkou zpětného dovozu zásilek pocházejících z Unie.

I.2

Referenční číslo osvědčení

 

Uveďte jedinečný alfanumerický kód přidělený příslušným orgánem dané třetí země. Tato kolonka není povinná pro osvědčení předávaná do systému IMSOC. Opakuje se v kolonce II.a.

I.2a

Referenční číslo IMSOC

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem IMSOC. Opakuje se v kolonce II.b.

Tato kolonka se nevyplňuje, pokud se osvědčení nepředává do systému IMSOC.

I.3

Příslušný ústřední orgán

 

Uveďte název ústředního orgánu ve třetí zemi, která osvědčení vydává.

I.4

Příslušný místní orgán

 

V příslušných případech uveďte název místního orgánu ve třetí zemi, která osvědčení vydává.

I.5

Příjemce/dovozce

 

Uveďte jméno/název a adresu fyzické nebo právnické osoby v členském státě, pro kterou je zásilka určena.

I.6

Provozovatel odpovědný za zásilku

 

Uveďte jméno/název a adresu, zemi a kód ISO země fyzické nebo právnické osoby v členském státě, která je odpovědná za zásilku předloženou na stanovišti hraniční kontroly a která jakožto dovozce nebo jménem dovozce činí potřebná prohlášení u příslušných orgánů. Tento provozovatel může být totožný s provozovatelem uvedeným v kolonce I.5.

Tato kolonka je nepovinná.

I.7

Země původu

 

Uveďte název a kód ISO země, ze které zboží pochází, ve které bylo vypěstováno, sklizeno nebo vyrobeno pro potraviny a krmiva uvedené v přílohách z důvodu možného rizika kontaminace mykotoxiny, včetně aflatoxinů, nebo rostlinnými toxiny, nebo z důvodu možného nedodržení maximálních povolených limitů reziduí pesticidů.

Uveďte název a kód ISO země, ve které bylo vyprodukováno, vyrobeno nebo zabaleno zboží pro potraviny a krmiva uvedené v přílohách z důvodu rizika výskytu salmonel nebo z důvodu jiných nebezpečí, než jsou uvedena v prvním odstavci.

I.8

Region původu

 

Nepoužije se.

I.9

Země určení

 

Uveďte název a kód ISO země členského státu určení produktů.

I.10

Region určení

 

Nepoužije se.

I.11

Místo odeslání

 

Uveďte název a adresu, zemi a kód ISO země zařízení, odkud produkty pocházejí. Pokud to vyžadují právní předpisy Unie, uveďte jeho registrační číslo nebo číslo schválení.

U ostatních produktů: jakákoli jednotka společnosti v odvětví potravin nebo krmiv. Uvede se pouze název zařízení, z nějž se produkty odesílají.

V případě obchodu zahrnujícího více než jednu třetí zemi (třístranný obchod) je místem odeslání poslední zařízení vývozního řetězce třetí země, z něhož je konečná zásilka přepravována do Unie.

I.12

Místo určení

 

Uveďte název a adresu, zemi a kód ISO země místa, kam se zásilka doručuje pro konečnou vykládku. V příslušných případech uveďte rovněž registrační číslo nebo číslo schválení zařízení určení.

I.13

Místo nakládky

 

Nepoužije se.

I.14

Datum a čas odjezdu

 

Uveďte datum, kdy dopravní prostředek odjíždí/odlétá/odplouvá (letadlo, plavidlo, železniční doprava nebo silniční vozidlo).

I.15

Dopravní prostředek

 

Zvolte jeden nebo více z těchto dopravních prostředků pro zboží opouštějící zemi odeslání a uveďte jeho identifikaci:

letadlo (uveďte číslo letu),

plavidlo (uveďte název a číslo plavidla),

železniční doprava (uveďte totožnost vlaku a číslo vagonu),

silniční vozidlo (uveďte poznávací značku, v příslušných případech s poznávací značkou přívěsu).

V případě trajektu zaškrtněte „plavidlo“ a uveďte identifikaci silničního vozidla (silničních vozidel) s poznávací značkou (v příslušných případech s poznávací značkou přívěsu) a název a číslo plánovaného trajektu.

I.16

Stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu

 

Uveďte název stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie u osvědčení, která se nepředávají do systému IMSOC, nebo zvolte název stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie a jeho jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem IMSOC.

I.17

Průvodní doklady

 

Uveďte typ požadovaného dokladu: analytická zpráva/výsledky odběrů vzorků a analýz uvedených v článku 10 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 a uveďte jedinečný kód požadovaných průvodních dokladů a zemi vydání.

Další dokumenty: uveďte typ a referenční číslo dokladu, pokud jsou k zásilce přiloženy další doklady, jako je obchodní doklad (např. číslo leteckého nákladního listu, číslo nákladního listu nebo obchodní číslo vlaku nebo silničního vozidla).

I.18

Přepravní podmínky

 

Uveďte kategorii požadované teploty během přepravy produktů (okolní, chlazené, zmrazené).

I.19

Číslo kontejneru/číslo plomby

 

V příslušných případech uveďte číslo kontejneru a číslo plomby (více než jedna možnost).

Číslo kontejneru musí být uvedeno, je-li zboží přepravováno v uzavřených kontejnerech.

Musí být uvedeno pouze číslo úřední plomby. Úřední plomba se použije v případě, že na kontejner, nákladní vozidlo nebo železniční vagon byla připevněna plomba pod dohledem příslušného orgánu, který osvědčení vydává.

I.20

Osvědčeno jako nebo osvědčeno pro

 

Vyberte zamýšlené použití zboží, jak je specifikováno v příslušných právních předpisech Unie:

Krmiva: týká se pouze produktů určených ke krmení zvířat.

Produkty k lidské spotřebě: týká se pouze produktů určených k lidské spotřebě, pro něž je podle právních předpisů Unie vyžadováno úřední osvědčení.

I.21

Pro tranzit

 

Nepoužije se.

I.22

Pro vnitřní trh

 

Zaškrtněte tuto kolonku, pokud mají být zásilky uvedeny na trh Unie.

I.23

Pro zpětný dovoz

 

Nepoužije se.

I.24

Celkový počet balení

 

Uveďte celkový počet balení v zásilce, v příslušných případech:

V případě volně ložených zásilek je tato kolonka nepovinná.

I.25

Celkové množství

 

Nepoužije se.

I.26

Celková čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)

 

Celková čistá hmotnost je hmotnost samotného zboží bez bezprostředních balení nebo jiných obalů. Vypočítá ji automaticky systém IMSOC na základě informací uvedených v kolonce I.27. Deklarovaná čistá hmotnost glazovaných potravin se uvede jako hmotnost bez glazury.

Uveďte celkovou hrubou hmotnost, tj. souhrnnou hmotnost zboží s bezprostředním balením a veškerými obaly, ale bez přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení.