EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1705

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Text s významem pro EHP)

C/2021/5121

OJ L 339, 24.9.2021, p. 40–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1705/oj

24.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/40


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1705

ze dne 14. července 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 234 odst. 2, čl. 237 odst. 4, čl. 239 odst. 2 a čl. 279 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) doplňuje veterinární pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu.

(2)

Po vyhlášení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 dne 3. června 2020 v Úředním věstníku Evropské unie byly v ustanoveních uvedeného nařízení v přenesené pravomoci zjištěny určité drobné chyby nebo opomenutí. Tyto chyby a opomenutí by měly být opraveny, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Kromě toho by měla být změněna některá pravidla stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, aby se zajistil jejich soulad s pravidly stanovenými v jiných aktech v přenesené pravomoci přijatých podle nařízení (EU) 2016/429 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. (3)

(4)

Dále je nezbytné změnit nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, aby zahrnovalo některé okolnosti, které byly původně z oblasti působnosti uvedeného aktu vypuštěny, a aby zahrnovalo některé možnosti, které jsou stanoveny v aktech Unie přijatých před nařízením (EU) 2016/429 a které by měly být v rámci nařízení (EU) 2016/429 zachovány. Je to důležité pro zajištění hladkého přechodu od požadavků stanovených v uvedených dřívějších aktech Unie týkajících se vstupu zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie nebo pro upřesnění druhů a kategorií zvířat a produktů živočišného původu, na které by se měly nebo neměly vztahovat určité požadavky.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by rovněž mělo zajistit hladký přechod od požadavků stanovených v dřívějších aktech Unie týkajících se vstupu vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie, neboť se ukázalo, že jsou účinné. Cíl a podstata těchto stávajících pravidel by proto měly být v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci zachovány, ale měly by být upraveny tak, aby vyhovovaly novému právnímu rámci stanovenému nařízením (EU) 2016/429.

(6)

Kromě toho by se veterinární požadavky stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 neměly vztahovat na produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů, s výjimkou produktů určených k dalšímu zpracování v Unii, vzhledem k tomu, že neexistují žádné závažné veterinární důvody pro zahrnutí těchto produktů do oblasti působnosti uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. Ustanovení čl. 1 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, které stanoví oblast působnosti uvedeného aktu, by proto mělo být změněno.

(7)

Definice prasete, jak je v současnosti stanovena v čl. 2 bodě 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, je vhodná pouze pro účely vstupu těchto zvířat do Unie. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 (4), které určuje pravidla pro pohyb zárodečných produktů v Unii, stanoví jinou definici prasete, která je vhodná pro dárce zárodečných produktů. Definice prasete v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měla být změněna tak, aby se vztahovala na vstup prasat, jakož i zárodečných produktů prasat do Unie.

(8)

Definice „člunu se sádkou“, která je v současné době stanovena v čl. 2 bodě 48 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, není v souladu s definicí „rybářského člunu se sádkou“ uvedenou v čl. 2 bodě 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 (5). V zájmu jednotnosti pravidel Unie by měla být definice v čl. 2 bodě 48 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 změněna tak, aby byla v souladu s definicí uvedenou v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/990.

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví požadavky týkající se kontroly suchozemských zvířat před jejich odesláním do Unie, které se v případě drůbeže vztahují i na jejich hejno původu. Je však třeba upřesnit, že v souladu s požadavky použitelnými do 21. dubna 2021, které byly stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (6), se tyto požadavky nevztahují na hejno původu jednodenních kuřat. Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, které se použije od 21. dubna 2021, by mělo zajistit hladký přechod od požadavků stanovených v dřívějších aktech Unie týkajících se vstupu suchozemských zvířat a zárodečných produktů a produktů živočišného původu ze suchozemských zvířat do Unie, neboť se ukázalo, že jsou účinné. Cíl a podstata těchto pravidel by proto měly být v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci zachovány, ale měly by být upraveny tak, aby vyhovovaly novému právnímu rámci stanovenému nařízením (EU) 2016/429. V čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (7) bylo stanoveno, že zásilky kopytníků jiných, než jsou kopytníci určení pro uzavřená zařízení, musí po dovozu do Unie zůstat v hospodářství určení po dobu nejméně 30 dnů, pokud nejsou kopytníci odesláni přímo na jatka. Nařízení (EU) č. 206/2010 bylo zrušeno nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 však možnost přemístění kopytníků na jatka během 30 dnů po jejich vstupu do Unie nestanoví. Článek 26 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měl být změněn tak, aby tuto možnost stanovil, neboť přemístění během tohoto období nevyvolává žádné významné veterinární obavy.

(11)

Kromě toho by měla být odchylka od požadavku týkajícího se třicetidenní doby pobytu v zařízení určení po vstupu do Unie stanovená v článku 26 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, která se v současnosti vztahuje pouze na koňovité určené pro soutěže, závody a kulturní akce, rozšířena na všechny koňovité a uvedený článek by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(12)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví odchylku od požadavků stanovených v uvedeném aktu pro vstup zásilek drůbeže a násadových vajec drůbeže do Unie v případě zásilek s méně než 20 kusy drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, a zásilek s méně než 20 násadovými vejci drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci. Některé požadavky týkající se dopravních prostředků, kontejnerů, v nichž jsou přepravovány do Unie, očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků a dezinfekce, které platí pro drůbež a násadová vejce, by se však měly vztahovat i na vstup zásilek s méně než 20 kusy drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, a s méně než 20 násadovými vejci drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, do Unie. Články 49 a 101 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(13)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že všichni ptáci v zajetí odesílaní do Unie by měli být očkováni proti infekci virem newcastleské choroby. To však není prakticky možné a není to v souladu s požadavky na vstup do členských států se statusem území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování. Článek 57 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měl být změněn tak, aby bylo jasné, že požadavky týkající se očkovacích látek používaných proti infekci virem newcastleské choroby platí v případě, že ptáci chovaní v zajetí byli proti této nákaze očkováni.

(14)

Poštovní holubi spadají do definice „ptáků chovaných v zajetí“ stanovené v čl. 4 bodě 10 nařízení (EU) 2016/429. Zvláštní veterinární požadavky na ptáky chované v zajetí stanovené v části II hlavě 3 kapitole 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se proto vztahují i na tato zvířata. Uvedené požadavky však omezují možnost vstupu poštovních holubů z třetí země nebo území či jejich oblasti do Unie, kdy je záměrem, aby tito ptáci letěli zpět do této třetí země nebo území či oblasti. Kromě toho poštovní holubi přivezení do Unie se záměrem, aby letěli zpět do třetí země nebo území původu či jejich oblasti, nepředstavují stejné veterinární riziko jako jiní ptáci chovaní v zajetí. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto mělo být změněno tak, aby stanovilo odchylku od zvláštních veterinárních požadavků na ptáky chované v zajetí pro vstup poštovních holubů z třetí země nebo území či jejich oblasti, kde jsou běžně chováni, do Unie se záměrem tyto ptáky okamžitě vypustit v očekávání, že odletí zpět do této třetí země nebo území či jejich oblasti.

(15)

Článek 74 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví požadavky na identifikaci pro vstup psů, koček a fretek do Unie. Pokud jde o požadavky na způsoby jejich identifikace, odkazuje na prováděcí akty přijaté Komisí podle článku 120 nařízení (EU) 2016/429. Tyto prováděcí akty však dosud nebyly přijaty, neboť článek 277 nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (8) se bude nadále používat až do 21. dubna 2026 na neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu uvedených druhů. Článek 74 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měl být změněn tak, aby odkazoval na požadavky nařízení (EU) č. 576/2013.

(16)

Z důvodu opomenutí neobsahuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 žádná ustanovení týkající se kontroly zásilek zárodečných produktů před jejich odesláním do Unie. Aby se zajistilo, že zásilky zárodečných produktů splňují požadavky nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 před tím, než je povolen jejich vstup do Unie, mělo by být uvedené nařízení v přenesené pravomoci změněno tak, aby stanovilo pravidla týkající se nezbytných vyšetření a kontrol těchto zásilek.

(17)

Článek 86 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že zásilkám oocytů a embryí skotu by měl být povolen vstup do Unie, pokud dárcovské zvíře pochází ze zařízení prostého enzootické leukózy skotu. Ustanovení čl. 87 odst. 2 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci stanoví odchylku pro zařízení, které není prosté enzootické leukózy skotu, za podmínek, že dárcovská zvířata jsou mladší dvou let a že se zde v období alespoň 3 předchozích let nevyskytl žádný klinický případ enzootické leukózy skotu. Tato odchylka by se měla vztahovat na dárcovská zvířata z řad skotu bez ohledu na jejich stáří. Ustanovení čl. 87 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(18)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že násadová vejce drůbeže musí pocházet z hejn, která podstoupila klinickou prohlídku ve lhůtě 24 hodin před nakládkou zásilky násadových vajec k odeslání do Unie. Třetí země a zúčastněné strany však uvedly, že tento požadavek neodůvodněně zvyšuje administrativní zátěž příslušných orgánů a provozovatelů a představuje riziko pro biologickou bezpečnost zařízení. Vzhledem k tomu, že tato vejce pocházejí ze schválených zařízení, která uplatňují přísná pravidla biologické bezpečnosti, je vhodné umožnit širší časový rámec pro klinickou prohlídku hejna původu násadových vajec, podobně jak je to stanoveno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (9) pro přemísťování těchto produktů mezi členskými státy. Článek 107 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(19)

Část III hlava 2 kapitola 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví požadavky na vstup vajec prostých specifikovaných patogenních původců do Unie, včetně požadavků týkajících se zařízení původu těchto vajec. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by mělo být změněno tak, aby stanovilo, že tato zařízení v třetích zemích se schvalují podle pravidel, která platí pro tato zařízení v Unii.

(20)

Vodní živočichové podle definice v čl. 4 bodě 3 nařízení (EU) 2016/429 zahrnují chované a volně žijící živočichy. Vodním živočichům proto může být povolen vstup do Unie ze zařízení akvakultury a ze stanovišť ve volné přírodě. Mohou být tedy odesláni z „místa původu“ nebo ze „zařízení původu“. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by mělo tuto možnost stanovit, a proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn čl. 167 písm. a) a d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

(21)

Článek 172 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví pro některé kategorie vodních živočichů a produktů z nich odchylky od požadavku, aby pocházely z třetí země, území, oblasti nebo jednotky prostých nákazy. Ve všech případech však musí živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, na které se vztahuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pocházet ze zařízení, které je buď registrováno, nebo schváleno v souladu s částí IV hlavou II kapitolou 1 nařízení (EU) 2016/429. Toto nařízení by proto mělo změnit článek 172 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, aby bylo jasné, že odchylka, kterou stanoví, se nevztahuje na článek 170, ale konkrétně na čl. 170 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

(22)

Z důvodu opomenutí by měl být čl. 174 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 změněn tak, aby odkazoval na čl. 170 odst. 1 písm. a) bod iii), a nikoli na čl. 170 písm. a) bod iii).

(23)

V čl. 226 odst. 3 nařízení (EU) 2016/429 se stanoví, že členské státy mohou mít schválená vnitrostátní opatření pro jinou nákazu než nákazu uvedenou na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení. Článek 175 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 a příloha XXIX uvedeného nařízení by měly být změněny tak, aby bylo jasné, že členské státy mohou přijmout taková opatření nejen pro nákazy neuvedené na seznamu, ale také pro nákazy uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/429.

(24)

Vzhledem k tomu, že sperma, oocyty a embrya lze skladovat dlouhodobě, měla by část IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanovit určitá přechodná opatření týkající se zárodečných produktů odebraných, produkovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicemi Rady 88/407/EHS (10), 89/556/EHS (11), 90/429/EHS (12) a 92/65/EHS (13). Tato opatření by se měla týkat schvalování středisek pro odběr spermatu, středisek pro skladování spermatu, týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí podle uvedených směrnic a označování pejet a jiných balení, v nichž jsou sperma, oocyty nebo embrya umístěny, skladovány a přepravovány. Tato opatření by se měla rovněž týkat požadavků na odběr, produkci, zpracování a skladování zárodečných produktů, na zdraví dárcovských zvířat a na laboratorní a jiná vyšetření provedená u dárcovských zvířat a zárodečných produktů podle uvedených směrnic. Je nezbytné zajistit, aby nedošlo k narušení obchodu s těmito zárodečnými produkty vzhledem k jejich významu pro odvětví chovu zvířat. Proto by měla být v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanovena určitá přechodná ustanovení, aby se zajistila kontinuita vstupu zárodečných produktů odebraných nebo vyprodukovaných před 21. dubnem 2021, které splňují požadavky stanovené ve směrnicích 88/407/EHS, 89/556/EHS, 90/429/EHS a 92/65/EHS, do Unie. Uvedené nařízení v přenesené pravomoci by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(25)

Tabulka 1 v příloze III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví mimo jiné požadavky na doby pobytu koňovitých před jejich vstupem do Unie. Konkrétně jsou stanoveny zvláštní doby pobytu pro koňovité jiné než evidované koňovité, pro evidované koňovité a pro zpětný vstup po dočasném vývozu evidovaných koní. Tyto doby pobytu by měly být stanoveny podrobněji, aby se zaměřily na rizika vyplývající ze vstupu koňovitých, kteří nejsou určeni k porážce, evidovaných koní a koňovitých určených k porážce, jakož i z opětovného vstupu po dočasném vývozu evidovaných koní. Uvedená příloha by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(26)

Tabulka 2 v příloze III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví požadavky na doby pobytu drůbeže před jejím vstupem do Unie. Konkrétně jsou stanoveny zvláštní doby pobytu pro užitkovou drůbež určenou k produkci masa nebo konzumních vajec a pro užitkovou drůbež určenou k zazvěření pernaté zvěře, nikoli však pro užitkovou drůbež určenou k produkci jiných produktů. Zvláštní doba pobytu by proto měla být stanovena také pro kategorii užitkové drůbeže určené k produkci jiných produktů. Uvedená příloha by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(27)

Bod 2 přílohy XV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví veterinární požadavky na drůbež a násadová vejce pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, kde očkovací látky používané proti infekci virem newcastleské choroby nesplňují zvláštní kritéria stanovená v bodě 1 uvedené přílohy. Mělo by však být dále upřesněno, které z těchto požadavků se vztahují na drůbež, násadová vejce a jejich hejna původu. Uvedená příloha by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(28)

Pravidla stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 doplňují pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/429. Vzhledem k tomu, že uvedená pravidla spolu souvisejí, jsou stanovena společně v jediném aktu. V zájmu jasnosti a jejich účinného uplatňování je vhodné, aby pravidla, kterými se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, byla stanovena rovněž v jediném aktu v přenesené pravomoci, který stanoví komplexní soubor požadavků na vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie.

(29)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(30)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se použije ode dne 21. dubna 2021. V zájmu právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

v odstavci 6 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„6.   V části V jsou stanoveny veterinární požadavky na vstup do Unie, jakož i na přemísťování a manipulaci po vstupu a odchylky od těchto požadavků u těchto druhů a kategorií vodních živočichů ve všech životních fázích, jakož i produktů živočišného původu z nich pocházejících, s výjimkou produktů živočišného původu jiných než živých vodních živočichů určených k přímé lidské spotřebě a volně žijících vodních živočichů a produktů živočišného původu pocházejících z těchto volně žijících vodních živočichů, vyložených z rybářských lodí a určených pro přímou lidskou spotřebu:“;

b)

odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8.   V části VII jsou stanovena přechodná a závěrečná ustanovení.“

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

bod 8 se nahrazuje tímto:

„8)

„prasetem“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Suidae uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2016/429 pro účely vstupu zvířete do Unie nebo zvíře druhu Sus scrofa pro účely vstupu zárodečných produktů do Unie;“

b)

bod 48 se nahrazuje tímto:

„48)

„člunem se sádkou“ se rozumí „rybářský člun se sádkou“, jak je definován v čl. 2 bodě 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 (*1);

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 ze dne 28. dubna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky a požadavky na certifikaci pro přemísťování vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie (Úř. věst. L 221, 10.7.2020, s. 42).“"

3)

V čl. 3 písm. a) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

v případě suchozemských zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, z třetí země nebo území uvedeného na seznamu či jejich oblasti u konkrétního druhu a kategorie zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu;“.

4)

V čl. 13 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě drůbeže, s výjimkou jednodenních kuřat, a ptáků chovaných v zajetí se tato prohlídka vztahuje také na hejno původu zvířat určených k odeslání do Unie.“

5)

Článek 26 se nahrazuje tímto:

„Článek 26

Přemísťování kopytníků a manipulace s nimi po vstupu do Unie

Po vstupu do Unie musí kopytníci, s výjimkou koňovitých, zůstat v zařízení určení po dobu nejméně 30 dnů ode dne jejich příjezdu do tohoto zařízení, pokud nejsou přemístěni na porážku.“

6)

Článek 49 se mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Odchylně od čl. 14 odst. 3, článku 40 a článků 43 až 48 se zásilkám obsahujícím méně než 20 kusů drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, povolí vstup do Unie, pokud tyto zásilky splňují tyto požadavky:“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

pokud jde o očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků:

i)

drůbež nebyla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků;

ii)

hejno původu drůbeže, s výjimkou jednodenních kuřat, nebylo očkováno proti vysoce patogenní influenze ptáků;

iii)

pokud rodičovská hejna jednodenních kuřat byla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků, třetí země nebo území původu poskytly záruky splnění minimálních požadavků na programy očkování a další dozor stanovených v příloze XIII;“

c)

písm. e) bod iii) se nahrazuje tímto:

„iii)

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum v případě Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;“

d)

doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)

jednodenní kuřata pocházejí z násadových vajec, která byla před líhnutím dezinfikována v souladu s pokyny příslušného orgánu třetí země nebo území původu.“

7)

Článek 57 se nahrazuje tímto:

„Článek 57

Zvláštní veterinární požadavky na ptáky chované v zajetí

Zásilkám ptáků chovaných v zajetí se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce splňují tyto požadavky:

a)

nebyla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků;

b)

pokud byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby, příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že použité očkovací látky splňují všeobecná i zvláštní kritéria pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanovená v bodě 1 přílohy XV;

c)

v době 7 až 14 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie podstoupila test ke zjištění nákazy vysoce patogenní influenzou ptáků a nákazy newcastleskou chorobou a výsledky tohoto testu byly negativní.“

8)

V článku 60 se dosavadní písmeno b) bod vi) označuje jako písmeno c):

„c)

propustí ptáky chované v zajetí z karantény pouze na základě písemného povolení úředního veterinárního lékaře.“

9)

Článek 62 se nahrazuje tímto:

„Článek 62

Odchylky od veterinárních požadavků na vstup ptáků chovaných v zajetí do Unie

1.   Odchylně od požadavků stanovených v článcích 3 až 10, s výjimkou čl. 3 písm. a) bodu i), článcích 11 až 19 a článcích 53 až 61 se povolí vstup zásilek ptáků chovaných v zajetí, které nesplňují uvedené požadavky, do Unie, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo území konkrétně uvedených na seznamu pro vstup ptáků chovaných v zajetí do Unie na základě rovnocenných záruk.

2.   Odchylně od požadavků stanovených v článku 11 a článcích 54 až 58 se zásilkám poštovních holubů, které vstupují do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti, kde jsou tito ptáci obvykle chováni, přičemž záměrem je tyto ptáky okamžitě vypustit v očekávání, že poletí zpět do této třetí země nebo území či jejich oblasti, a které nesplňují uvedené požadavky, povolí vstup do Unie, pokud zvířata v zásilce splňují tyto požadavky:

a)

členský stát určení v souladu s čl. 230 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429 určil, že poštovní holubi mohou vstoupit na jeho území z uvedené třetí země nebo území či jejich oblasti;

b)

pocházejí z registrovaného zařízení, kde se v okruhu 10 km, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani nákazy virem newcastleské choroby alespoň v době předchozích 30 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie;

c)

nebyla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků;

d)

byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby a příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že použité očkovací látky splňují všeobecná i zvláštní kritéria pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanovená v bodě 1 přílohy XV;

e)

pocházejí ze zařízení, kde se provádí očkování proti infekci virem newcastleské choroby.

3.   Odchylně od požadavků stanovených v článcích 59, 60 a 61 může příslušný orgán členského státu vstupu do Unie povolit vstup poštovních holubů, kteří nebudou přemístěni přímo do karanténního zařízení schváleného v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, do Unie, pokud:

a)

jde o poštovní holuby, kteří vstoupili do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti, kde jsou obvykle chováni, v souladu s odstavcem 2;

b)

jsou okamžitě vypuštěni pod kontrolou příslušného orgánu a očekává se, že poletí zpět do třetí země nebo území původu či jejich oblasti.“

10)

V článku 74 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zásilkám psů, koček a fretek se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud je každé zvíře v zásilce individuálně identifikováno injekčně zaváděným odpovídačem uvedeným v písmenu e) přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, který byl implantován veterinárním lékařem a který splňuje technické požadavky uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 576/2013.“

11)

V článku 80 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

před datem odběru zůstala v třetí zemi nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie zárodečného produktu do Unie:

i)

v případě skotu, ovcí a koz po dobu nejméně 6 měsíců;

ii)

v případě prasat a koňovitých po dobu nejméně 3 měsíců;“.

12)

V čl. 83 písm. a) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

jedinečné číslo schválení zařízení zacházejícího se zárodečnými produkty, v němž byly tyto zárodečné produkty odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány;“.

13)

Za článek 85 se vkládá nový článek 85a, který zní:

„Článek 85a

Kontrola zásilek zárodečných produktů před odesláním do Unie

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly tyto zásilky podrobeny vizuální prohlídce a dokladové kontrole provedené úředním veterinárním lékařem ve třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti ve lhůtě 72 hodin před odesláním do Unie, a to následujícím způsobem:

a)

vizuální prohlídkou přepravního kontejneru za účelem ověření souladu s požadavky stanovenými v článku 84;

b)

dokladovou kontrolou údajů uvedených veterinárním lékařem střediska nebo týmovým veterinárním lékařem, aby zkontroloval, zda:

i)

informace, které mají být osvědčeny, jsou doloženy záznamy vedenými v souladu s:

čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 a dále

čl. 8 písm. d) tohoto nařízení;

ii)

označení na pejetách nebo jiných baleních provedené v souladu s čl. 83 písm. a) odpovídá číslu uvedenému ve veterinárním osvědčení a na kontejneru, v němž se přepravují;

iii)

byly splněny veterinární požadavky uvedené v části III hlavě 1.“

14)

V článku 87 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od čl. 86 písm. b) bodu iii) se zásilkám oocytů a embryí skotu povolí vstup do Unie, jestliže dárcovské zvíře pochází ze zařízení, jež není prosté enzootické leukózy skotu, pokud úřední veterinární lékař odpovědný za zařízení původu potvrdil, že se v tomto zařízení v období alespoň 3 předchozích let nevyskytl žádný klinický případ enzootické leukózy skotu.“

15)

Článek 91 se nahrazuje tímto:

„Článek 91

Zařízení původu dárcovských ovcí a koz

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí ovcí a koz se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty nebo embrya odebrány od dárcovských zvířat, která pocházejí ze zařízení, jež bylo prosté infekce patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis, a nikdy dříve nebyla v žádném zařízení s nižším statusem.“

16)

V čl. 100 písm. b) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

násadová vejce byla přeložena přímo a co nejdříve na plavidlo nebo do letadla určeného pro další cestu do Unie, které odpovídá požadavkům stanoveným v čl. 102 písm. a), aniž by opustila prostory přístavu nebo letiště;“.

17)

V čl. 102 písm. a) se návětí nahrazuje následujícím textem a v bodě i) se slovo „konstruována“ nahrazuje slovem „konstruovány“, v bodě ii) se slova „navržena tak, aby umožňovala“ nahrazují slovy „navrženy tak, aby umožňovaly“ a v bodě iii) se slova „byla vyčištěna a vydezinfikována“ nahrazují slovy „byly vyčištěny a vydezinfikovány“ a slova „vysušena nebo ponechána“ nahrazují slovy „vysušeny nebo ponechány“:

„a)

násadová vejce byla přepravována v dopravních prostředcích, které:“.

18)

V článku 107 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

buď

i)

podstoupila klinickou prohlídku provedenou úředním veterinárním lékařem v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti ve lhůtě 72 hodin před nakládkou zásilky násadových vajec k odeslání do Unie za účelem zjištění známek naznačujících výskyt nákaz, včetně příslušných nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I a nově se objevujících nákaz, a nevykazovala žádné příznaky nákazy ani důvody pro podezření na přítomnost některé z těchto nákaz,

nebo

ii)

podstoupila

měsíční klinické prohlídky provedené úředním veterinárním lékařem v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti, přičemž poslední byla provedena ve lhůtě 31 dnů před nakládkou zásilky násadových vajec k odeslání do Unie za účelem zjištění známek naznačujících výskyt nákaz, včetně příslušných nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I a nově se objevujících nákaz, a nevykazovala žádné příznaky nákazy ani důvody pro podezření na přítomnost některé z těchto nákaz,

hodnocení svého aktuálního nákazového statusu provedené úředním veterinárním lékařem v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti ve lhůtě 72 hodin před nakládkou zásilky násadových vajec k odeslání do Unie na základě aktuálních informací poskytnutých provozovatelem a na základě dokladové kontroly zdravotních a produkčních záznamů vedených v zařízení za účelem zjištění známek naznačujících výskyt nákaz, včetně nově se objevujících nákaz a příslušných nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I.“

19)

Článek 110 se mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Odchylně od článků 101, 106, 107 a 108 se zásilkám s méně než 20 kusy násadových vajec drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, povolí vstup do Unie, jestliže splňují tyto požadavky:“;

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

pocházejí z hejn, která podstoupila klinickou prohlídku provedenou úředním veterinárním lékařem v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti ve lhůtě 24 hodin před nakládkou zásilek násadových vajec k odeslání do Unie za účelem zjištění známek naznačujících výskyt nákaz, včetně příslušných nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I a nově se objevujících nákaz, a hejna nevykazovala žádné příznaky nákazy ani důvody pro podezření na přítomnost některé z těchto nákaz;“

c)

v písm. e) bodě ii) se třetí odrážka nahrazuje tímto:

„—

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum v případě Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;“

d)

doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)

násadová vejce byla dezinfikována v souladu s pokyny příslušného orgánu třetí země nebo území původu.“

20)

V čl. 111 písm. a) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

byla nepřetržitě chována po dobu alespoň šest týdnů před datem sběru vajec určených k odeslání do Unie v zařízeních, která:

splňují podmínky popsané v Evropském lékopisu,

jsou schválena příslušným orgánem třetí země nebo území původu v souladu s požadavky, které jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům stanoveným v článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a jejichž schválení nebylo pozastaveno ani odňato;“.

21)

Za článek 119 se vkládá nový článek 119a, který zní:

„Článek 119a

Kontrola zásilek zárodečných produktů před odesláním do Unie

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí uvedeným v článku 117 se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly tyto zásilky podrobeny vizuální prohlídce a dokladové kontrole provedené úředním veterinárním lékařem v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti ve lhůtě 72 hodin před odesláním do Unie, a to následujícím způsobem:

a)

vizuální prohlídka přepravního kontejneru za účelem ověření souladu s požadavky stanovenými v článku 119;

b)

dokladová kontrola údajů uvedených veterinárním lékařem zařízení odpovědným za činnosti prováděné v uzavřeném zařízení, aby zkontroloval, zda:

i)

informace, jež mají být osvědčeny, jsou doloženy záznamy vedenými v uzavřeném zařízení;

ii)

označení na pejetách nebo jiných baleních provedené v souladu s čl. 119 písm. a) odpovídá číslu uvedenému ve veterinárním osvědčení a na kontejneru, v němž se přepravují;

iii)

byly splněny veterinární požadavky uvedené v části III hlavě 3.“

22)

V čl. 125 písm. c) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

před naložením těl k odeslání do zařízení pro nakládání se zvěřinou byly vyčištěny a vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem schváleným příslušným orgánem třetí země nebo území původu;“.

23)

V článku 154 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   U zvířat, z nichž pochází syrové mléko, mlezivo nebo výrobky z mleziva určené pro vstup do Unie, se nepožaduje splnění doby pobytu uvedené v odstavci 2, pokud byla přivezena do třetí země nebo území či jejich oblasti z:

a)

jiné třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup syrového mléka, mleziva nebo výrobků z mleziva do Unie, a tato zvířata zde zůstala po dobu alespoň 3 měsíců před podojením; nebo

b)

členského státu.“

24)

Článek 167 se mění takto:

a)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

byli odesláni přímo ze svého místa původu do Unie;

b)

nebyli vyloženi ze svého kontejneru při letecké, námořní, železniční nebo silniční přepravě a voda, v níž jsou přepravováni, nebyla měněna v třetí zemi nebo území, oblasti nebo jednotce, které nejsou uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie vodních živočichů do Unie;“

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

od okamžiku nakládky v místě původu až do příjezdu do Unie nebyli přepravováni ve stejné vodě nebo kontejneru či člunu se sádkou společně s vodními živočichy s nižším nákazovým statusem nebo vodními živočichy, kteří nebyli určeni pro vstup do Unie;“.

25)

V čl. 169 odst. 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

čitelný štítek podle písmene a) musí v příslušných případech obsahovat rovněž tato tvrzení:

i)

„ryby určené k lidské spotřebě po dalším zpracování v Evropské unii“;

ii)

„měkkýši určení k lidské spotřebě po dalším zpracování v Evropské unii“;

iii)

„korýši určení k lidské spotřebě po dalším zpracování v Evropské unii“.“

26)

V článku 172 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Odchylně od čl. 170 odst. 1 se požadavky stanovené v uvedeném článku nevztahují na následující kategorie vodních živočichů:“.

27)

V článku 173 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

ryby určené k lidské spotřebě po dalším zpracování v Unii, které byly usmrceny a vykuchány před odesláním do Unie.“

28)

V článku 174 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Příslušný orgán členského státu může udělit povolení podle odstavce 2 tohoto článku pouze tehdy, pokud vypuštění nebo ponoření do přírodních vod neohrozí nákazový status vodních živočichů v místě vypuštění nebo ponoření, přičemž ve všech případech musí být vypuštění do volné přírody v souladu s požadavkem stanoveným v čl. 170 odst. 1 písm. a) bodě iii).“

29)

Článek 175 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Článek 175

Další veterinární požadavky za účelem omezení dopadu nákaz, pro něž mají členské státy zavedena vnitrostátní opatření schválená v souladu s čl. 226 odst. 3 nařízení (EU) 2016/429“;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Příslušné orgány členských států, jejichž vnitrostátní opatření proti jiným nákazám, než jsou nákazy uvedené na seznamu zmíněné v čl. 9 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, jsou schválena v souladu s čl. 226 odst. 3 nařízení (EU) 2016/429, přijmou opatření k zabránění zavlečení těchto nákaz uplatňováním dalších veterinárních požadavků na vstup zásilek vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů, druhů uvedených ve druhém sloupci tabulky v příloze XXIX tohoto nařízení, do těchto členských států.“

30)

Část VII se mění takto:

a)

název části VII se nahrazuje tímto:

„ČÁST VII

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“;

b)

za název části VII a před článek 183 se vkládá nový článek 182a, který zní:

„Článek 182a

Přechodná opatření

1.   Střediska pro odběr spermatu, střediska pro skladování spermatu, týmy pro odběr embryí a týmy pro produkci embryí, které byly schváleny před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicemi Rady 88/407/EHS (*2), 89/556/EHS (*3), 90/429/EHS (*4) a 92/65/EHS (*5) uvedenými v čl. 270 odst. 2 v šesté, sedmé, osmé a dvanácté odrážce nařízení (EU) 2016/429, se považují za schválená zařízení zacházející se zárodečnými produkty podle čl. 82 odst. 1 tohoto nařízení.

Ve všech ostatních ohledech se na ně vztahují pravidla stanovená v čl. 82 odst. 2 tohoto nařízení a v článku 233 nařízení (EU) 2016/429.

2.   Zásilkám spermatu, oocytů a embryí odebraných, vyprodukovaných, zpracovaných a uskladněných před 21. dubnem 2021 se povolí vstup do Unie za předpokladu, že splňují požadavky stanovené ve směrnicích 88/407/EHS, 89/556/EHS, 90/429/EHS a 92/65/EHS, pokud jde o odběr, produkci, zpracování a skladování zárodečných produktů, veterinární požadavky na dárcovská zvířata a laboratorní a jiná vyšetření provedená u dárcovských zvířat a zárodečných produktů.

3.   Pejety a jiná balení, v nichž jsou umístěny, skladovány a přepravovány sperma, oocyty nebo embrya bez ohledu na to, zda jsou rozděleny do jednotlivých dávek, a které byly označeny před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicemi 88/407/EHS, 89/556/EHS, 90/429/EHS a 92/65/EHS podle druhu dárcovských zvířat, se považují za označené v souladu s čl. 83 písm. a) tohoto nařízení.

(*2)  Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10)."

(*3)  Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1)."

(*4)  Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62)."

(*5)  Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).“;"

c)

v článku 184 se doplňuje nový nadpis, který zní:

„Vstup v platnost a použitelnost“.

31)

Přílohy III, VIII, XV, XXVIII a XXIX se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 ze dne 28. dubna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky a požadavky na certifikaci pro přemísťování vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie (Úř. věst. L 221, 10.7.2020, s. 42).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa do Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).

(10)  Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10).

(11)  Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1).

(12)  Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62).

(13)  Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).


PŘÍLOHA

Přílohy III, VIII, XV, XXVIII a XXIX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se mění takto:

1.

Příloha III se mění takto:

a)

v tabulce 1 se ve třetím, čtvrtém a pátém řádku položky pro koňovité jiné než evidované koňovité, evidované koňovité a evidované koně, kteří jsou dováženi zpět po dočasném vývozu pro účely soutěží, dostihů nebo kulturních jezdeckých akcí, nahrazují tímto:

Druh a kategorie živočichů

Minimální doba pobytu v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti podle čl. 11 písm. b) bodu i)

Minimální doba pobytu v zařízení původu podle čl. 11 písm. b) bodu ii)

Minimální doba bez kontaktu se živočichy s nižším nákazovým statusem podle čl. 11 písm. b) bodu iii)

„Koňovití neurčení k porážce

40 dnů nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 40 dnů, nebo od vstupu z Unie

30 dnů (40 dnů z oblastí ohrožených morem koní) nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 30 dnů (40 dnů), nebo od vstupu z Unie

15 dnů

Evidovaní koně

40 dnů nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 40 dnů, nebo od vstupu z Unie nebo z některých třetích zemí uvedených na seznamu

30 dnů (40 dnů z oblastí ohrožených morem koní) nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 30 dnů (40 dnů), nebo od vstupu z Unie nebo z některých třetích zemí uvedených na seznamu

15 dnů

Evidovaní koně, kteří jsou dováženi zpět po dočasném vývozu pro účely soutěží, dostihů nebo kulturních jezdeckých akcí

do 30 dnů nebo do 90 dnů v případě zvláštních soutěží, dostihů nebo kulturních jezdeckých akcí

Není stanoveno

Během celé doby dočasného vývozu

Koňovití určení k porážce

90 dnů

30 dnů (40 dnů z oblastí ohrožených morem koní)

30 dnů (40 dnů z oblastí ohrožených morem koní)“

b)

tabulka 2 se mění takto:

i)

v druhém řádku se položka pro užitkovou drůbež pro produkci masa a konzumních vajec nahrazuje tímto:

Kategorie ptáků

Doba pobytu platí pro

Minimální doba pobytu v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti podle čl. 11 písm. b) bodu i)

Minimální doba pobytu v zařízení původu podle čl. 11 písm. b) bodu ii)

Minimální doba bez kontaktu se živočichy s nižším nákazovým statusem podle čl. 11 písm. b) bodu iii)

„Užitková drůbež pro produkci masa, konzumních vajec a jiných produktů

ZZ

3 měsíce nebo od vylíhnutí, pokud jsou zvířata mladší 3 měsíců

6 týdnů nebo od vylíhnutí, pokud jsou zvířata mladší 6 týdnů

6 týdnů nebo od vylíhnutí, pokud jsou zvířata mladší 6 týdnů“

ii)

v pátém řádku se položka pro jednodenní kuřata nahrazuje tímto:

Kategorie ptáků

Doba pobytu platí pro

Minimální doba pobytu v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti podle čl. 11 písm. b) bodu i)

Minimální doba pobytu v zařízení původu podle čl. 11 písm. b) bodu ii)

Minimální doba bez kontaktu se živočichy s nižším nákazovým statusem podle čl. 11 písm. b) bodu iii)

„Jednodenní kuřata

ZZ

Od vylíhnutí

Od vylíhnutí

Od vylíhnutí

HP

3 měsíce před datem sběru vajec, z nichž se vylíhla jednodenní kuřata

6 týdnů před datem sběru vajec, z nichž se vylíhla jednodenní kuřata

–“

2.

V příloze VIII bodě 1 se poznámka pod čarou (**) nahrazuje tímto:

„(**)

nepoužije se, jestliže zvířata pocházejí z třetí země, území nebo oblasti, které jsou uznány za prosté nebo sezónně prosté nákazy v seznamu třetích zemí nebo území či jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek kopytníků do Unie.“

3.

V příloze XV se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.   VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA DRŮBEŽ A NÁSADOVÁ VEJCE POCHÁZEJÍCÍ Z TŘETÍ ZEMĚ NEBO ÚZEMÍ ČI JEJICH OBLASTI, KDE OČKOVACÍ LÁTKY POUŽÍVANÉ PROTI INFEKCI VIREM NEWCASTLESKÉ CHOROBY NESPLŇUJÍ ZVLÁŠTNÍ KRITÉRIA STANOVENÁ V BODĚ 1

Drůbež a násadová vejce pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, kde očkovací látky používané proti infekci virem newcastleské choroby nesplňují zvláštní kritéria stanovená v bodě 1.2, musí splňovat požadavky stanovené níže:

a)

drůbež, hejno původu jednodenních kuřat a hejno původu násadových vajec nesměla být očkována těmito očkovacími látkami v době alespoň 12 měsíců před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie;

b)

hejno původu drůbeže a násadových vajec muselo podstoupit test na izolaci viru newcastleské choroby nejdříve 2 týdny před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie nebo u násadových vajec nejdříve 2 týdny před datem sběru vajec. Test musel být proveden v úřední laboratoři na namátkovém vzorku kloakálních výtěrů odebraných od nejméně 60 ptáků z každého hejna, přičemž nebyly zjištěny ptačí paramyxoviry s ICPI vyšším než 0,4;

c)

v průběhu dvoutýdenního období podle písmene b) musely být drůbež, s výjimkou jednodenních kuřat, hejno původu jednodenních kuřat a hejna původu násadových vajec chovány v izolaci pod úředním dozorem v zařízení původu;

d)

drůbež, s výjimkou jednodenních kuřat, hejno původu jednodenních kuřat a hejno původu násadových vajec nesměly být ve styku s drůbeží nesplňující požadavky stanovené v písmenech a) a b):

i)

u drůbeže v průběhu 60 dnů před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie;

ii)

u násadových vajec v průběhu 60 dnů před datem sběru vajec;

e)

násadová vejce, z nichž jednodenní kuřata pocházejí, nesměla být v líhni nebo v průběhu přepravy do líhně ve styku s drůbeží nebo násadovými vejci nesplňujícími požadavky stanovené v písmenech a) až d).“

4.

V příloze XXVIII bodě 1 se v tabulce ve třetím řádku položka pro sušený vaječný bílek nahrazuje tímto:

Vaječný výrobek

Ošetření

 

Teplota v jádře (ve stupních Celsia (°C))

Délka ošetření (v sekundách (s) nebo hodinách (h))

„Sušený vaječný bílek

67 °C

20 h

54,4 °C

50,4 h“

5.

V příloze XXIX se tabulka mění tak, že se přímo nad řádek, který odkazuje na nákazu jarní virémie kaprů (SVC) a její vnímavé druhy, doplňuje níže uvedený text:

„Herpesviróza koi

Jak je stanoveno ve sloupci 3 tabulky v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882“


Top