EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1532

Nařízení Komise (EU) 2021/1532 ze dne 17. září 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení látky 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidin-2,4-dion na seznam aromatických látek Unie (Text s významem pro EHP)

C/2021/6671

OJ L 330, 20.9.2021, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1532/oj

20.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/69


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1532

ze dne 17. září 2021,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení látky 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidin-2,4-dion na seznam aromatických látek Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví seznam aromat a výchozích materiálů Unie schválených pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a podmínky jejich použití.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (3) byl přijat seznam aromatických látek, který byl vložen do části A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.

(3)

Uvedený seznam lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti podané členským státem nebo zúčastněnou stranou.

(4)

Dne 10. srpna 2012 byla Komisi předložena žádost o povolení použití látky 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidin-2,4-dion (číslo FL 16.127) jako aromatické látky v různých potravinách, které ve své podstatě spadají do řady kategorií potravin uvedených na seznamu aromat a výchozích materiálů Unie. Komise oznámila uvedenou žádost Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a požádala jej o stanovisko. Komise žádost rovněž zpřístupnila členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Úřad ve svém stanovisku přijatém dne 21. června 2016 (4) zhodnotil bezpečnost látky číslo FL 16.127 a dospěl k závěru, že její použití nevzbuzuje obavy z hlediska bezpečnosti, pokud je omezeno na množství nepřesahující množství stanovená pro různé potraviny v jednotlivých kategoriích potravin. Úřad rovněž uvedl, že daná látka má vlastnosti upravující chuť potravin.

(6)

Jelikož použití látky číslo FL 16.127 jako aromatické látky nevzbuzuje při stanovených podmínkách použití obavy z hlediska bezpečnosti a neočekává se, že by uvádělo spotřebitele v omyl, je vhodné toto použití na základě stanoviska úřadu povolit.

(7)

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES (Úř. věst. L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4334.


PŘÍLOHA

V příloze I části A oddíle 2 nařízení (ES) č. 1334/2008 se v tabulce 1 za položku 16.126 vkládá nová položka týkající se čísla FL 16.127, která zní:

„16.127

3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidin-2,4-dion

1119831-25-2

2161

 

Nejméně 99 %, stanovení metodou HPLC/UV

Omezení pro použití jako aromatická látka:

 

V kategorii 1.4 ne více než 4 mg/kg.

 

V kategorii 1.8 ne více než 8 mg/kg.

 

V kategorii 3 ne více než 4 mg/kg.

 

V kategorii 5.1 ne více než 15 mg/kg.

 

V kategorii 5.2 ne více než 16 mg/kg.

 

V kategorii 5.3 ne více než 30 mg/kg.

 

V kategorii 5.4 ne více než 15 mg/kg.

 

V kategorii 6.3 ne více než 25 mg/kg.

 

V kategorii 12.1 ne více než 75 mg/kg.

 

V kategorii 12.2 ne více než 100 mg/kg.

 

V kategorii 12.3 ne více než 25 mg/kg.

 

V kategorii 12.4 ne více než 25 mg/kg.

 

V kategorii 12.5 ne více než 4 mg/kg.

 

V kategorii 13.2 ne více než 4 mg/kg.

 

V kategorii 13.3 ne více než 4 mg/kg.

 

V kategorii 14.1.4 ne více než 4 mg/l (pouze u mléčných nápojů).

 

V kategorii 14.1.5 ne více než 8 mg/kg.

 

V kategorii 15.1 ne více než 20 mg/kg.

 

V kategorii 16 ne více než 4 mg/l (pouze u dezertů z mléka).

 

EFSA“


Top