EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1415

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1415 ze dne 5. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy týkající se povinností spolupráce a výměny informací a oznamovací povinnosti mezi příslušnými orgány a orgány ESMA, EBA a EIOPA (Text s významem pro EHP)

C/2021/3103

Úř. věst. L 304I, 30.8.2021, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1415/oj

30.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 304/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1415

ze dne 5. května 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy týkající se povinností spolupráce a výměny informací a oznamovací povinnosti mezi příslušnými orgány a orgány ESMA, EBA a EIOPA

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 36 odst. 8 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 36 nařízení (EU) 2017/2402 vyžaduje, aby příslušné orgány uvedené v článku 29 nařízení (EU) 2017/2402 (dále jen „příslušné orgány“) a tři evropské orgány dohledu, jmenovitě Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), úzce spolupracovaly a vyměňovaly si informace za účelem plnění svých povinností podle článků 30 až 34 uvedeného nařízení. Rovněž vyžaduje, aby příslušné orgány, které zjistí, že určitý subjekt porušil nebo mohl porušit určité požadavky uvedeného nařízení, informovaly o svých zjištěních příslušný orgán daného subjektu, a pokud se porušení týká nesprávného nebo zavádějícího oznámení podle čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení, aby svá zjištění oznámily příslušnému orgánu subjektu, který byl určen jako první kontaktní místo, jenž následně informuje evropské orgány dohledu.

(2)

Rozsah a povaha spolupráce, výměny informací a oznámení požadovaných podle článku 36 nařízení (EU) 2017/2402 by měly být dostatečné k tomu, aby příslušným orgánům a evropským orgánům dohledu umožnily účinně plnit dohledové, vyšetřovací a sankční povinnosti. Za tím účelem stanoví toto nařízení minimální informace, které by si příslušné orgány a evropské orgány dohledu měly vyměňovat, včetně v příslušných případech zpráv o svých činnostech v oblasti dohledu a vymáhání.

(3)

Je nezbytné, aby s výhradou vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Unie upravujících ochranu důvěrnosti informací a zpracování osobních údajů byly příslušné orgány a evropské orgány dohledu schopny spolupracovat a vyměňovat si informace v průběhu celého procesu svých činností.

(4)

S cílem zajistit, aby spolupráce a výměna informací podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 proběhla účinně a včas, je vhodné stanovit společné postupy a formuláře, které se použijí pro účely žádostí o spolupráci nebo informace a odpovědí na tyto žádosti.

(5)

Společný postup a formulář by měly příslušné orgány a evropské orgány dohledu používat i k dobrovolnému předávání informací, pokud mají za to, že informace, které mají k dispozici, mohou být užitečné jinému příslušnému orgánu nebo evropskému orgánu dohledu. Ty by mohly například zahrnovat informace uchovávané příslušným orgánem institucionálního investora nebo třetí strany s povolením posoudit, zda sekuritizace splňuje požadavky na jednoduchou, transparentní a standardizovanou (STS) sekuritizaci, pokud mohou být tyto informace užitečné pro příslušný orgán původce, sponzora, sekuritizační jednotky pro speciální účel nebo původního věřitele.

(6)

Společný postup a formulář, které mají být použity pro dobrovolné výměny informací, by měly být použity i pro oznamování zjištění o porušení předpisů nebo podezření na porušení předpisů podle čl. 36 odst. 4 a 5 nařízení (EU) 2017/2402. Cílem je zajistit bezproblémové a včasné plnění povinností oznamovat porušení předpisů podle uvedeného článku.

(7)

Příslušné orgány a evropské orgány dohledu by také měly být povinny zajistit důvěrnost každé žádosti o spolupráci nebo informace, veškerých skutečně vyměněných nebo oznámených informací a každého podaného oznámení a zajistit dodržování pravidel pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pro volný pohyb těchto údajů.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil orgán ESMA.

(9)

Orgán ESMA neprovedl otevřené veřejné konzultace návrhů regulačních norem, které jsou základem tohoto nařízení, ani analýzu případných nákladů a přínosů, neboť by to bylo vysoce nepřiměřené oblasti působnosti a dopadu těchto norem s přihlédnutím ke skutečnosti, že se týkají zejména příslušných orgánů a evropských orgánů dohledu.

(10)

Orgán ESMA požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kontaktní místa

1.   Příslušné orgány uvedené v článku 29 nařízení (EU) 2017/2402 (dále jen „příslušné orgány“) a evropské orgány dohledu určí svá kontaktní místa pro účely spolupráce, výměny informací a oznamování podle článku 36 nařízení (EU) 2017/2402.

2.   Příslušné orgány a orgány EBA a EIOPA sdělí údaje jimi určených kontaktních míst orgánu ESMA do 19. října 2021. O všech změnách těchto údajů musí orgán ESMA průběžně informovat.

3.   Orgán ESMA vede aktuální seznam všech kontaktních míst určených podle tohoto článku a podle potřeby jej aktualizuje pro použití příslušnými orgány a orgány EBA a EIOPA.

4.   Nejnovější seznam podle odstavce 3 použijí příslušné orgány a evropské orgány dohledu pro účely uvedené v odstavci 1.

Článek 2

Komunikační prostředky

1.   Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, veškeré formuláře používané podle tohoto nařízení se zasílají písemně poštou, faxem nebo elektronickými komunikačními prostředky.

2.   Při určování nejvhodnějších komunikačních prostředků v jakémkoli konkrétním případě je třeba náležitě zohlednit aspekty důvěrnosti, nezbytnou dobu na korespondenci, objem zasílaného materiálu a snadnost přístupu k informacím.

Článek 3

Vyměňované informace

Podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 si příslušné orgány a evropské orgány dohledu na žádost podanou podle článku 4 vymění alespoň tyto informace:

a)

informace o ujednáních, postupech a mechanismech podle čl. 30 odst. 2 uvedeného nařízení;

b)

informace o politikách a postupech řízení rizik podle čl. 30 odst. 3 uvedeného nařízení;

c)

informace o konkrétních dopadech a podstatných rizicích podle čl. 30 odst. 4 uvedeného nařízení;

d)

informace a v dostupné míře zprávy nebo výňatky ze zpráv o vyšetřování nebo řízení zahájeném v souvislosti se situacemi vyjmenovanými v čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení;

e)

informace a v dostupné míře zprávy nebo výňatky ze zpráv o jakékoli trestní sankci, správní sankci nebo nápravném opatření, které jsou uloženy nebo přijaty podle článku 32 nebo 34 uvedeného nařízení.

Článek 4

Žádosti o spolupráci nebo výměnu informací

1.   Žádosti o spolupráci nebo výměnu informací podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 se podávají na formuláři uvedeném v příloze I tohoto nařízení.

2.   Pokud je žádající strana přesvědčena, že je třeba žádost vyřídit naléhavě, lze žádost podat ústně, pokud je následně bez zbytečného odkladu zaslána na formuláři uvedeném v příloze I.

3.   Žádající strana stanoví požadovanou lhůtu pro odpověď a v případě potřeby uvede naléhavost žádosti.

4.   Zahrnuje-li žádost o spolupráci žádost o informace, žádající strana:

a)

v maximální možné míře upřesní podrobnosti požadovaných informací, včetně důvodů, proč jsou tyto informace považovány za významné pro účely plnění jejích povinností podle článků 30 až 34 nařízení (EU) 2017/2402;

b)

v příslušných případech identifikuje veškeré otázky související s důvěrností požadovaných informací a uvede zvláštní preventivní opatření pro shromažďování těchto informací.

Článek 5

Odpověď na žádosti o spolupráci nebo výměnu informací

1.   Pokud strana příjemce požaduje jakékoli vysvětlení žádosti, po obdržení žádosti podané podle článku 4 požádá co nejdříve žádající stranu o vysvětlení, a to jakýmikoli vhodnými prostředky, ústně nebo písemně. Žádající strana poskytne vysvětlení neprodleně.

2.   Při odpovědi na žádost podanou podle článku 4 příjemce žádosti:

a)

použije formulář stanovený v příloze II tohoto nařízení;

b)

v rámci svých pravomocí učiní přiměřené kroky k poskytnutí požadované spolupráce nebo informací;

c)

vyřídí žádost tak, aby bylo možné včas provést veškerá nezbytná regulační opatření, a to s přihlédnutím ke složitosti žádosti a případné potřebě obrátit se na jiný příslušný orgán nebo evropský orgán dohledu.

Článek 6

Nevyžádaná výměna informací

1.   Pokud příslušné orgány nebo evropské orgány dohledu poskytují nevyžádané informace, použijí formulář stanovený v příloze III tohoto nařízení.

2.   Pokud je odesílající strana přesvědčena, že by nevyžádané informace měly být předány urgentně, lze informace sdělit ústně, pokud jsou následně bez zbytečného odkladu zaslány na formuláři stanoveném v příloze III.

Článek 7

Oznamovací povinnosti

1.   Oznámení podle čl. 36 odst. 4 a 5 nařízení (EU) 2017/2402 se podávají na formuláři stanoveném v příloze III tohoto nařízení.

2.   Pokud je oznamující strana přesvědčena, že je třeba informace předat urgentně, lze oznámení podat ústně, pokud je následně bez zbytečného odkladu zasláno na formuláři uvedeném v příloze III.

3.   Oznamující příslušný orgán upřesní věcné aspekty, povahu, závažnost a dobu trvání zjištěného porušení předpisů nebo porušení předpisů, na které existuje podezření, a poskytne veškeré další příslušné informace, které by mohly být vyrozuměnému příslušnému orgánu užitečné.

Článek 8

Důvěrná povaha a přípustné používání informací

1.   Příslušné orgány a evropské orgány dohledu zachovávají v souladu s právními akty, z nichž jim vyplývají pravomoci, které mají být použity při výkonu jejich povinností podle nařízení (EU) 2017/2402, důvěrnost ve věci existence a obsahu jakékoli žádosti o spolupráci nebo informace podle článku 36 uvedeného nařízení, jakékoli odpovědi na takovou žádost a jakéhokoli oznámení nebo jiných informací poskytnutých podle uvedeného článku.

2.   Příslušné orgány a evropské orgány dohledu v souladu s právními akty uvedenými v odstavci 1 používají informace, které jim jsou poskytnuty podle článku 36 nařízení (EU) 2017/2402, pouze pro účely plnění svých povinností podle uvedeného nařízení.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Formulář pro žádost o spolupráci a výměnu informací

Žádost o spolupráci a výměnu informací

Image 1

Image 2

Image 3


PŘÍLOHA II

Formulář pro odpověď na žádost o spolupráci a výměnu informací

Odpověď na žádost o spolupráci a výměnu informací

Image 4

Image 5

Image 6


PŘÍLOHA III

Formulář pro poskytnutí nevyžádaných informací a oznámení o porušení nebo podezření na porušení předpisů

Poskytnutí nevyžádaných informací nebo oznámení o porušení nebo podezření na porušení předpisů

Image 7

Image 8

Image 9


Top