EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1059

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

PE/49/2021/INIT

OJ L 231, 30.6.2021, p. 94–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj

30.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 231/94


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1059

ze dne 24. června 2021

o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 178, čl. 209 odst. 1, čl. 212 odst. 2 a článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) je úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Unii. Podle uvedeného článku a čl. 174 druhého a třetího pododstavce Smlouvy o fungování EU má EFRR přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a ke snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost některým kategoriím regionů, včetně přeshraničních regionů, jež jsou výslovně uvedeny.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (4) stanoví společná ustanovení pro EFRR a některé další fondy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 (5) stanovuje ustanovení týkající se specifických cílů a rozsahu podpory z EFRR. Je rovněž nezbytné přijmout zvláštní ustanovení vztahující se k cíli Evropská územní spolupráce (dále jen „Interreg“) pro případy, kdy jeden nebo více členských států a jejich regiony, případně partnerské země a třetí země spolupracují na přeshraniční úrovni, pokud jde o efektivní programování, včetně ustanovení o technické pomoci, monitorování, hodnocení, komunikaci, způsobilosti, řízení a kontrole a finančním řízení.

(3)

Důležitou prioritou politiky soudržnosti Unie je podporovat Interreg. Podpora pro malé a střední podniky v případě nákladů na projekty Evropská územní spolupráce je již blokově vyňata podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (6) a zvláštní ustanovení týkající se regionální podpory investic realizovaných podniky všech velikostí jsou rovněž zahrnuta v části uvedeného nařízení věnované regionální podpoře a v Pokynech Komise k regionální státní podpoře na období 2014–2020. S ohledem na třicetileté zkušenosti a vzhledem k nízké finanční hodnotě projektů a nepravděpodobnému negativnímu dopadu na obchod a hospodářskou soutěž na jedné straně a vysoké přidané hodnotě stávajících programů pro územní soudržnost v Evropě na straně druhé se očekává, že oblast působnosti pravidel státní podpory, pokud jde o veřejné financování projektů Evropská územní spolupráce, bude dále upřesněna prostřednictvím budoucí změny nařízení (EU) č. 651/2014, čímž se veřejné financování projektů Interreg z velké části vyjme z povinnosti předběžného oznámení a výrazně se usnadní provádění uvedených projektů.

(4)

Za účelem podpory harmonického rozvoje území Unie na různých úrovních by měl EFRR v rámci Interreg podporovat přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, meziregionální spolupráci a spolupráci nejvzdálenějších regionů. V tomto procesu je třeba zohlednit zásady partnerství a víceúrovňové správy a zároveň zajistit, že rozsah partnerství pro program zůstane účinným.

(5)

S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu, přijatou na základě Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, a cíle Organizace spojených národů v oblasti udržitelného rozvoje by měly fondy přispívat k prosazování opatření v oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle, kterým je vynakládat 30 % výdajů z rozpočtu Unie na podporu cílů v oblasti klimatu. V této souvislosti by fondy měly podporovat činnosti, které respektují klimatické a environmentální normy a významně nepoškozují environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (7).

(6)

Cílem složky přeshraniční spolupráce by mělo být řešení společných výzev, které byly společně identifikovány v příhraničních regionech, a zužitkování nevyužitého růstového potenciálu v příhraničních oblastech, který dokládá sdělení Komise ze dne 20. září 2017 nazvané „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“ (dále jen „sdělení o příhraničních regionech“). Jako programové oblasti pro přeshraniční spolupráci by proto měly být určeny ty regiony a oblasti nacházející se na hranici nebo oddělené mořem maximálně do 150 km, v nichž může skutečně docházet k přeshraniční interakci nebo kde lze určit funkční oblasti, aniž by tím byly dotčeny možné úpravy, jež jsou nezbytné k zajištění soudržnosti a kontinuity programových oblastí spolupráce.

(7)

Součástí složky přeshraniční spolupráce by měla být také spolupráce mezi jedním nebo více členskými státy nebo jejich regiony a jednou nebo více zeměmi nebo regiony nebo jinými územími mimo Unii. Zahrnutí vnitřní a vnější přeshraniční spolupráce do tohoto nařízení by mělo vést k zásadnímu zjednodušení a zefektivnění použitelných ustanovení pro programové orgány v členských státech i pro partnerské orgány a příjemce mimo Unii ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020.

(8)

Složka nadnárodní spolupráce by měla být zaměřena na posílení spolupráce prostřednictvím opatření přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji v souvislosti s prioritami Unie, a to při plném dodržování zásady subsidiarity. Nadnárodní spolupráce by se měla s maximální flexibilitou vztahovat na větší území na pevnině Unie a na území kolem přímořských oblastí, tak aby byla zajištěna soudržnost a kontinuita programů spolupráce, včetně předchozí vnější námořní přeshraniční spolupráce na základě širšího rámce pro námořní spolupráci, a to zejména vymezením rozsahu příslušného území, specifických cílů této spolupráce, požadavků na partnerství v rámci projektu a možnosti zřizovat podprogramy a zvláštní řídící výbory.

(9)

Na základě zkušeností v programovém období 2014–2020 s přeshraniční a nadnárodní spoluprací v nejvzdálenějších regionech, kde kombinace obou složek v rámci jednoho programu na každou oblast spolupráce nepřinesla dostatečné zjednodušení pro programové orgány a příjemce, by měla být vytvořena zvláštní složka nejvzdálenějších regionů s cílem umožnit nejvzdálenějším regionům co nejúčinnější a nejjednodušší spolupráci se sousedními zeměmi a územími. V rámci této složky by mohly být vyhlašovány výzvy k podávání návrhů pro kombinované financování v rámci EFRR, Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI), který je zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947 (8), a rozhodnutí Rady 2013/755/EU o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii (9), a to prostřednictvím způsobů řízení dohodnutých mezi zúčastněnými členskými státy a regiony a třetími zeměmi.

(10)

Na základě zkušeností s programy meziregionální spolupráce v rámci cíle Interreg by složka meziregionální spolupráce měla být zaměřena na zvýšení účinnosti politiky soudržnosti prostřednictvím čtyř konkrétních programů: programu, který by umožňoval výměnu zkušeností, inovační přístupy a budování kapacit se zaměřením na cíle politiky a specifický cíl Interreg „Lepší správa spolupráce“, a to ve vazbě na určování a šíření osvědčených postupů a jejich převádění do politik regionálního rozvoje včetně programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst; programu, který by byl zaměřen na výměnu zkušeností a budování kapacit v souvislosti s určováním, převáděním a využíváním osvědčených postupů v oblasti integrovaného a udržitelného rozvoje měst, a to s přihlédnutím k vazbám mezi městskými a venkovskými oblastmi, včetně podpory činností vyvíjených v rámci článku 11 nařízení (EU) 2021/1058, které jsou doplňovány a koordinovány prostřednictvím iniciativy uvedené v článku 12 uvedeného nařízení; programu pro výměnu zkušeností, inovativní přístupy a budování kapacit za účelem harmonizace a zjednodušení provádění programů Interreg a za účelem harmonizace a zjednodušení činností v oblasti spolupráce uvedených v čl. 22 odst. 3 písm. d) bodě vi) nařízení (EU) 2021/1060, a na podporu zřizování, fungování a využívání evropských seskupení pro územní spolupráci (dále jen „ESÚS“), která byla nebo budou zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 (10), jakož i makroregionálních strategií; a programu na zlepšení analýzy vývojových trendů. Tyto čtyři programy v rámci složky meziregionální spolupráce by se měly vztahovat na celou Unii a měly by rovněž umožňovat účast třetích zemí.

(11)

Pro určení způsobilých regionů a oblastí by se měla stanovit společná objektivní kritéria. K tomuto účelu by měla být identifikace způsobilých regionů a oblastí na úrovni Unie založena na společném systému klasifikace regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (11).

(12)

Je třeba i nadále podporovat nebo v příslušném případě zřídit spolupráci ve všech jejích dimenzích se sousedními třetími zeměmi Unie, neboť taková spolupráce je významným nástrojem politiky regionálního rozvoje a měly by z ní prospěch regiony členských států mající hranice se třetími zeměmi. Za tímto účelem by EFRR a nástroje Unie pro financování vnější činnosti, Nástroj předvstupní pomoci (dále jen „NPP III“) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (dále jen „nařízení o NPP III“), NDICI a rozhodnutí o přidružení zámoří měly podporovat programy v rámci přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce, meziregionální spolupráce a spolupráce nejvzdálenějších regionů. Podpora z EFRR a z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti by měla být založena na vzájemnosti a proporcionalitě. Avšak v případě prostředků NPP III určených na přeshraniční spolupráci (dále jen „NPP III-CBC“) a prostředků NDICI určených na přeshraniční spolupráci ve prospěch zeměpisné oblasti sousedství (dále jen „NDICI-CBC“) by podporu z EFRR měla doplňovat alespoň rovnocenná částka v rámci NPP III-CBC a NDICI-CBC, jejíž výše podléhá maximální částce stanovené v příslušném právním aktu.

(13)

V případě NPP III má být účelem pomoci především pomáhat příjemcům NPP III posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat soudnictví a veřejnou správu, dodržovat základní práva a prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, sociální začleňování a zákaz diskriminace, jakož i regionální a místní rozvoj. Pomoc NPP III má i nadále podporovat úsilí příjemců NPP III o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. Pomoc NPP III má navíc řešit i otázky bezpečnosti, migrace a správy hranic, zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných informací, posílení ochrany hranic a pokračování společného úsilí v boji proti neoprávněné migraci a převaděčství migrantů.

(14)

S ohledem na pomoc NDICI by Unie měla rozvíjet se sousedními zeměmi výsadní vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity a dobrého sousedství, založený na hodnotách Unie a vyznačující se úzkými a mírovými vztahy založenými na spolupráci. Toto nařízení by proto mělo podporovat vnitřní a vnější aspekty příslušných makroregionálních strategií. Tyto iniciativy jsou strategicky důležité a představují významné politické rámce pro prohlubování vztahů s partnerskými zeměmi i vztahů mezi nimi na základě zásad vzájemné odpovědnosti, sdílené odpovědnosti a dodržování závazků.

(15)

Je důležité, aby při přípravě strategického programování a programů Interreg podporovaných z EFRR a NDICI byla i nadále zachována úloha Evropské služby pro vnější činnost zřízené rozhodnutím Rady 2010/427/EU (12) a Komise.

(16)

S ohledem na specifickou situaci nejvzdálenějších regionů Unie je nezbytné přijmout opatření týkající se zlepšení podmínek, za nichž je těmto regionům umožněno mít přístup ke strukturálním fondům. V důsledku toho by měla být určitá ustanovení tohoto nařízení přizpůsobena specifickým rysům nejvzdálenějších regionů Unie s cílem zjednodušit a posílit jejich spolupráce se zámořskými zeměmi a územími (dále jen „ZZÚ“) a se třetími zeměmi, a to s přihlédnutím ke sdělení Komise ze dne 24. října 2017 nazvanému „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“. Mělo by být umožněno, aby tato spolupráce probíhala v rámci úzkého partnerství s organizacemi pro regionální integraci a spolupráci.

(17)

Toto nařízení by mělo stanovit pro ZZÚ možnost zapojit se do programů Interreg. Za účelem usnadnění jejich účinného přístupu a zapojení by se měly vzít v úvahu specifické rysy a problémy ZZÚ.

(18)

Je zapotřebí stanovit zdroje přidělené na každou z jednotlivých složek Interreg, včetně podílu každého členského státu na celkové výši částek určených na přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci a na spolupráci nejvzdálenějších regionů, a potenciál, jímž disponují členské státy, pokud jde o flexibilitu mezi těmito složkami.

(19)

V zájmu co nejúčinnějšího využití podpory z EFRR a nástrojů Unie pro financování vnější činnosti by měl být zřízen mechanismus, který by umožnil navrácení této podpory v případě, kdy programy vnější spolupráce nemohou být přijaty nebo musí být ukončeny, a který by se vztahoval i na třetí země, jež nedostávají podporu z žádného finančního nástroje Unie. Tento mechanismus by měl usilovat o dosažení optimálního fungování programů a maximální možnou koordinaci mezi těmito nástroji.

(20)

EFRR by měl přispívat v rámci Interreg ke specifickým cílům v rámci cílů politiky soudržnosti. Seznam specifických cílů v rámci jednotlivých cílů politiky by však měl být přizpůsoben specifickým potřebám Interreg, aby prostřednictvím společných činností v rámci programů Interreg umožňoval intervence typu ESF v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) až l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1057 (13).

(21)

V kontextu jedinečných a specifických okolností na ostrově Irsko a za účelem podpory spolupráce mezi severem a jihem v rámci Velkopáteční dohody má přeshraniční program PEACE PLUS pokračovat v činnosti předchozích programů mezi příhraničními hrabstvími Irska a Severního Irska a navázat na ni. Při zohlednění jeho praktického významu je třeba zajistit, aby v případě, kdy tento program podporuje mír a usmíření, EFRR rovněž přispíval k podpoře sociální, hospodářské a regionální stability a ke spolupráci v dotčených regionech, zejména opatřeními, která podporují soudržnost mezi komunitami. Vzhledem ke specifickým rysům uvedeného programu by měl být spravován integrovaným způsobem, přičemž příspěvek Spojeného království by měl být do programu začleněn jako vnější účelově vázaný příjem. Kromě toho by se některá pravidla tohoto nařízení týkající se výběru operací neměla na uvedený program vztahovat, pokud jde o operace podporující mír a usmíření.

(22)

Tímto nařízením by měly být doplněny dva specifické cíle Interreg: první cíl spočívající v podpoře posílení institucionální kapacity, prohlubování právní a správní spolupráce, zejména ve spojení s prováděním sdělení o příhraničních regionech, zintenzivnění spolupráce mezi občany a institucemi, rozvoj a koordinaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti a pro budování vzájemné důvěry, zejména podporou činností „people to people“; a druhý cíl spočívající v řešení otázek spolupráce v oblasti bezpečnosti, ochrany, řízení překračování hranic a migrace.

(23)

Větší část podpory Unie by se měla soustředit na omezený počet cílů politiky s cílem maximalizovat dopad Interreg. Měla by být posílena synergie mezi jednotlivými složkami Interreg a jejich doplňkovost.

(24)

Ustanovení o přípravě, schvalování a změnách programů Interreg a o územním rozvoji, výběru operací, monitorování a hodnocení, programových orgánech, auditu operací a o transparentnosti a komunikaci by měla být přizpůsobena specifickým rysům programů Interreg v porovnání s ustanoveními v nařízení (EU) 2021/1060. Tato zvláštní ustanovení by měla být jednoduchá a jasná s cílem předejít tzv. gold-platingu a další administrativní zátěži pro členské státy a příjemce.

(25)

Ustanovení o kritériích pro operace, které mají být považovány za skutečně společné a zakládající spolupráci, o partnerství v rámci operace Interreg a o povinnostech vedoucího partnera vytvořená v programovém období 2014–2020 by měla být zachována. Partneři Interreg by měli spolupracovat v oblasti vývoje a provádění, jakož i v oblasti personálního obsazení nebo financování nebo v obou těchto oblastech, a v rámci spolupráce nejvzdálenějších regionů ve dvou ze čtyř těchto dimenzí spolupráce, protože by mělo být jednodušší kombinovat podporu z EFRR a nástrojů Unie pro financování vnější činnosti jak na úrovni programů, tak i operací.

(26)

Důležitým a úspěšným nástrojem s vysokou evropskou přidanou hodnotou v rámci programů přeshraniční spolupráce jsou projekty „people-to-people“ („lidé lidem“) a malé projekty zaměřené na odstraňování příhraničních a přeshraničních překážek, podporu místních kontaktů a vzájemné sbližování příhraničních regionů a jejich občanů. Dosud byly tyto projekty podporovány především z fondů malých projektů nebo podobných nástrojů, ačkoli se na ně nikdy nevztahovala žádná zvláštní ustanovení, a proto je nutné vyjasnit pravidla, jimiž se tyto fondy řídí. Za účelem získání přidané hodnoty a přínosů z projektů „people-to-people“ a malých projektů, a to rovněž s ohledem na místní a regionální rozvoj, a v zájmu zjednodušení finančního řízení malých projektů na straně konečných příjemců, kteří často nemají zkušenosti s předkládáním žádostí o prostředky z fondů Unie, by mělo být stanoveno povinné používání zjednodušeného vykazování nákladů a paušálních částek pod určitou prahovou hodnotou.

(27)

Vzhledem k zapojení více než jednoho členského státu a výsledným vyšším správním nákladům, mj. pro regionální kontaktní místa, známé rovněž jako „antény“, která jsou důležitými kontaktními místy pro předkladatele a řešitele projektů, a proto fungují jako přímá linka pro společné sekretariáty nebo jiné příslušné orgány, ale zejména v souvislosti s kontrolami a překladem, by měl být strop pro výdaje na technickou pomoc vyšší než v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst. S cílem kompenzovat vyšší správní náklady by členské státy měly být motivovány ke snižování administrativní zátěže související s prováděním společných projektů, kdykoli to bude možné. Kromě toho by programy Interreg s omezenou podporou Unie nebo vnější přeshraniční programy Interreg měly obdržet určitou minimální částku na technickou pomoc, aby bylo zajištěno dostatečné financování účinných činností technické pomoci, včetně regionálních poboček společných sekretariátů a kontaktních míst zřízených tak, aby byly blíže potenciálním příjemcům a partnerům.

(28)

Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (14) by mělo být toto nařízení hodnoceno na základě informací shromážděných v souladu se zvláštními požadavky na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci, zejména pro členské státy, a administrativní zátěži. Tyto požadavky by měly v příslušných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení toho, jaké má toto financování účinky v praxi.

(29)

Na základě zkušeností získaných z programového období 2014–2020 by měl být zachován systém, který zavádí jasnou hierarchii pravidel způsobilosti výdajů, a zároveň by měla být zachována zásada, že pravidla způsobilosti výdajů mají být stanovena na úrovni Unie a pro program Interreg v celém jeho rozsahu, aby se zabránilo jakýmkoli možným rozporům či nesrovnalostem mezi jednotlivými nařízeními a mezi unijním a vnitrostátním právem. Přijímání dalších pravidel jedním členským státem, která by se vztahovala pouze na příjemce v tomto členském státě, by mělo být omezeno na naprosté minimum. Zejména by mělo být do tohoto nařízení začleněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 (15) přijaté na programové období 2014–2020.

(30)

Členské státy by měly být motivovány k tomu, aby pověřovaly funkcemi řídícího orgánu ESÚS nebo aby těmto seskupením, stejně jako jiným přeshraničním právním subjektům, svěřovaly odpovědnost za řízení podprogramu, integrovaných územních investic nebo jednoho či více fondů malých projektů, případně aby plnily úlohu jediného partnera. V této souvislosti by měl být podle právních předpisů zřízen přeshraniční právní subjekt, včetně euroregionů, který by měl právní subjektivitu podle práva jedné ze zúčastněných zemí, a měla by být zaručena účast regionálních a místních orgánů ze všech zúčastněných zemí.

(31)

S cílem zachovat platební řetězec vytvořený pro programové období 2014–2020, totiž od Komise k vedoucímu partnerovi prostřednictvím certifikačního orgánu, by se mělo v tomto platebním řetězci v rámci vedení účetnictví pokračovat. Podpora Unie by měla být vyplácena vedoucímu partnerovi, pokud by to nevedlo k dvojímu poplatku za převod na euro a zpět na jinou měnu, nebo naopak mezi vedoucím partnerem a ostatními partnery. Není-li stanoveno jinak, vedoucí partner by měl zajistit, aby ostatní partneři obdrželi celý příspěvek z příslušného fondu Unie v jeho plné výši a ve lhůtě dohodnuté všemi partnery a na základě téhož postupu, jaký je uplatňován v případě vedoucího partnera.

(32)

Podle čl. 63 odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (16) (dále jen „finanční nařízení“) mají odvětvová pravidla vzít v úvahu potřeby programů Interreg, zejména pokud jde o funkci auditu. Ustanovení týkající se každoročního výroku auditora, výroční kontrolní zprávy a auditů operací by proto měla být zjednodušena a přizpůsobena programům, na kterých se podílí více než jeden členský stát.

(33)

Měl by být stanoven jasný řetězec finančních závazků v souvislosti se zpětným získáváním částek v případě nesrovnalostí, počínaje jediným partnerem nebo dalšími partnery přes vedoucího partnera a řídící orgán až po Komisi. Měl by být stanoven závazek členských států, třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ pro případ, že částky od jediného nebo dalšího nebo vedoucího partnera nelze získat zpět, což znamená, že částku řídícímu orgánu uhradí členský stát. U programů Interreg proto neexistuje prostor pro nevymahatelné částky na úrovni příjemců. Je však třeba vyjasnit pravidla pro případ, že členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ řídícímu orgánu částku neuhradí. Rovněž by měly být objasněny povinnosti vedoucího partnera při zpětném získávání.

(34)

Za účelem uplatňování převážně společného souboru pravidel jak v zúčastněných členských státech, tak ve třetích zemích, partnerských zemích nebo ZZÚ by se toto nařízení mělo vztahovat rovněž na účast třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ, pokud nejsou v některé kapitole tohoto nařízení stanovena zvláštní pravidla. Programovým orgánům Interreg mohou odpovídat srovnatelné orgány ve třetích zemích, partnerských zemích nebo ZZÚ. Zahájení způsobilosti výdajů by mělo být spojeno s podpisem dohody o financování příslušnou třetí zemí, partnerskou zemí nebo ZZÚ. Zadávání veřejných zakázek příjemcům ve třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ by se mělo řídit pravidly pro vnější zadávání zakázek podle finančního nařízení. Měly by být stanoveny postupy pro uzavírání dohod o financování s každou ze třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ a uzavírání dohod mezi řídícím orgánem a každou třetí zemí, partnerskou zemí nebo ZZÚ, pokud jde o podporu z nástroje Unie pro financování vnější činnosti nebo pro případ převodu dalšího příspěvku ze třetí země, partnerské země nebo ZZÚ do programu Interreg, jiného, než je vnitrostátní spolufinancování.

(35)

I když programy Interreg s účastí třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ by měly být prováděny ve sdíleném řízení, mělo by být umožněno, aby se spolupráce nejvzdálenějších regionů Interreg prováděla v nepřímém řízení. Měla by být stanovena zvláštní pravidla, jak provádět tyto programy v celém rozsahu nebo částečně v nepřímém řízení.

(36)

Na základě zkušeností s velkými infrastrukturními projekty získaných v programovém období 2014–2020 v programech přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství, zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 (17), by mělo dojít ke zjednodušení postupů. Komise by si však měla ponechat určitá práva týkající se výběru takových projektů.

(37)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat a měnit seznamy programových oblastí Interreg, jež mají získat podporu, a seznam celkových částek podpory Unie pro každý z programů Interreg. Komisi by rovněž měly být svěřeny prováděcí pravomoci přijímat víceleté strategické dokumenty pro programy Interreg podporované z nástroje Unie pro financování vnější činnosti. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (18). Ačkoliv mají tyto akty obecnou povahu, měl by být použit poradní postup vzhledem k tomu, že pouze technicky provádějí ustanovení. V příslušných případech by strategické dokumenty pro programy Interreg podporované nástrojem pro financování vnější činnosti měly rovněž dodržovat postup stanovený v nařízení o NPP III a v nařízení (EU) 2021/947.

(38)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro schválení nebo změnu programů Interreg by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. V příslušném případě by měly vnější přeshraniční programy Interreg respektovat postupy projednávání ve výboru stanovené nařízením o NPP III a nařízením (EU) 2021//947 s ohledem na první rozhodnutí o schválení těchto programů.

(39)

Za účelem doplnění nebo změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změnu přílohy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(40)

S ohledem na přijetí tohoto nařízení po začátku programového období a s ohledem na potřebu provádět Interreg koordinovaným a harmonizovaným způsobem a umožnit jeho rychlé provádění, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(41)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž podpory spolupráce mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi, partnerskými zeměmi nebo ZZÚ, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej z důvodu rozsahu či účinků akce může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

OBSAH

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A SLOŽKY INTERREG

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Článek 2

Definice

Článek 3

Složky Interreg

ODDÍL II

ZEMĚPISNÉ POKRYTÍ

Článek 4

Zeměpisné pokrytí přeshraniční spolupráce

Článek 5

Zeměpisné pokrytí nadnárodní spolupráce

Článek 6

Zeměpisné pokrytí meziregionální spolupráce

Článek 7

Zeměpisné pokrytí spolupráce nejvzdálenějších regionů

Článek 8

Seznam programových oblastí Interreg, kterým má být poskytnuta podpora

ODDÍL III

ZDROJE A MÍRY SPOLUFINANCOVÁNÍ

Článek 9

Zdroje z EFRR na programy Interreg

Článek 10

Ustanovení uplatňovaná napříč fondy

Článek 11

Seznam programových zdrojů Interreg

Článek 12

Vrácení zdrojů a ukončení

Článek 13

Míry spolufinancování

KAPITOLA II

SPECIFICKÉ CÍLE INTERREG A TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ

Článek 14

Specifické cíle Interreg

Článek 15

Tematické zaměření

KAPITOLA III

TVORBA PROGRAMŮ

ODDÍL I

PŘÍPRAVA, SCHVALOVÁNÍ A ZMĚNA PROGRAMŮ INTERREG

Článek 16

Příprava a předkládání programů Interreg

Článek 17

Obsah programů Interreg

Článek 18

Schválení programů Interreg

Článek 19

Změna programů Interreg

ODDÍL II

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Článek 20

Integrovaný územní rozvoj

Článek 21

Komunitně vedený místní rozvoj

ODDÍL III

OPERACE A FONDY MALÝCH PROJEKTŮ

Článek 22

Výběr operací Interreg

Článek 23

Partnerství v rámci operací Interreg

Článek 24

Podpora projektů omezeného finančního objemu

Článek 25

Fondy malých projektů

Článek 26

Úkoly vedoucího partnera

ODDÍL IV

TECHNICKÁ POMOC

Článek 27

Technická pomoc

KAPITOLA IV

MONITOROVÁNÍ, HODNOCENÍ A KOMUNIKACE

ODDÍL I

MONITOROVÁNÍ

Článek 28

Monitorovací výbor

Článek 29

Složení monitorovacího výboru

Článek 30

Funkce monitorovacího výboru

Článek 31

Přezkum

Článek 32

Předávání údajů

Článek 33

Závěrečná zpráva o výkonnosti

Článek 34

Ukazatele pro programy Interreg

ODDÍL II

HODNOCENÍ A KOMUNIKACE

Článek 35

Hodnocení během programového období

Článek 36

Odpovědnost řídících orgánů a partnerů v oblasti transparentnosti a komunikace

KAPITOLA V

ZPŮSOBILOST

Článek 37

Pravidla způsobilosti výdajů

Článek 38

Obecná ustanovení o způsobilosti kategorií nákladů

Článek 39

Náklady na zaměstnance

Článek 40

Kancelářské a administrativní náklady

Článek 41

Náklady na cestování a ubytování

Článek 42

Náklady na externí odborné poradenství a služby

Článek 43

Náklady na vybavení

Článek 44

Náklady na infrastrukturu a stavební práce

KAPITOLA VI

PROGRAMOVÉ ORGÁNY INTERREG, ŘÍZENÍ, KONTROLA A AUDIT

Článek 45

Programové orgány Interreg

Článek 46

Funkce řídícího orgánu

Článek 47

Účetní funkce

Článek 48

Funkce auditního orgánu

Článek 49

Audit operací

KAPITOLA VII

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Článek 50

Rozpočtové závazky

Článek 51

Platby a předběžné financování

Článek 52

Zpětné získání finančních prostředků

KAPITOLA VIII

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NEBO PARTNERSKÝCH ZEMÍ, ZZÚ NEBO ORGANIZACÍ PRO REGIONÁLNÍ INTEGRACI A SPOLUPRÁCI V PROGRAMECH INTERREG V RÁMCI SDÍLENÉHO ŘÍZENÍ

Článek 53

Použitelná ustanovení

Článek 54

Programové orgány Interreg a jejich funkce

Článek 55

Metody řízení

Článek 56

Způsobilost

Článek 57

Velké infrastrukturní projekty

Článek 58

Zadávání veřejných zakázek

Článek 59

Uzavírání dohod o financování v rámci sdíleného řízení

Článek 60

Jiný příspěvek třetí země, partnerské země nebo ZZÚ než spolufinancování

KAPITOLA IX

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NEPŘÍMÉ ŘÍZENÍ

Článek 61

Spolupráce s nejvzdálenějšími regiony

KAPITOLA X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 62

Výkon přenesené pravomoci

Článek 63

Postup projednávání ve výboru

Článek 64

Přechodná ustanovení

Článek 65

Vstup v platnost

PŘÍLOHA

Šablona pro programy interreg

Mapa

Mapa programové oblasti

Dodatek 1

Příspěvek Unie na základě jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb

Dodatek 2

Příspěvek Unie na základě financování nesouvisejícího s náklady

Dodatek 3

Seznam plánovaných operací strategického významu s harmonogramem

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL I

Předmět, oblast působnosti a složky Interreg

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro cíl Evropská územní spolupráce (dále jen „Interreg“), aby byla posílena spolupráce mezi členskými státy a jejich regiony uvnitř Unie a mezi členskými státy, jejich regiony a třetími zeměmi, případně partnerskými zeměmi, jinými územími či zámořskými zeměmi a územími (ZZÚ) nebo organizacemi pro regionální integraci a spolupráci.

Tímto nařízením se rovněž stanoví ustanovení nezbytná k zajištění účinného programování, včetně technické pomoci, monitorování, hodnocení, komunikace, způsobilosti, řízení a kontroly, stejně jako finančního řízení programů v rámci Interreg (dále jen „programy Interreg“) podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“).

Pokud jde o podporu programů Interreg z nástroje předvstupní pomoci (dále jen „NPP III“), nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (dále jen „NDICI“) a finanční krytí pro všechny ZZÚ na období 2021 až 2027 zřízené jako program rozhodnutím 2013/755/EU (uvedené tři nástroje dále souhrnně jen jako „nástroje Unie pro financování vnější činnosti“), toto nařízení stanoví další specifické cíle a rovněž začlenění těchto fondů do programů Interreg, kritéria pro způsobilost třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ a jejich regionů a některá konkrétní prováděcí pravidla.

Pokud jde o podporu z EFRR a nástrojů Unie pro financování vnější činnosti (dále souhrnně jen „fondy Interreg“) na programy Interreg, stanoví toto nařízení specifické cíle Interreg, stejně jako uspořádání Interreg, kritéria způsobilosti pro členské státy, třetí země, partnerské země a ZZÚ a jejich regiony, finanční zdroje a kritéria pro jejich přidělování.

Na programy Interreg se použijí nařízení (EU) 2021/1060 a nařízení (EU) 2021/1058, ledaže by bylo v uvedených nařízeních a v tomto nařízení stanoveno jinak nebo se nařízení (EU) 2021/1060 mohlo použít pouze pro cíl Investice pro zaměstnanost a růst.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (EU) 2021/1060. Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí:

1)

„příjemcem NPP III“ země nebo území uvedené v příslušné příloze nařízení o NPP III;

2)

„třetí zemí“ země, která není členským státem a nepřijímá podporu z fondů Interreg nebo která přispívá do souhrnného rozpočtu Unie (dále jen „rozpočet Unie”) prostřednictvím vnějších účelově vázaných příjmů;

3)

„partnerskou zemí“ příjemce NPP III, nebo u programů Interreg A a B země či území spadající do „oblasti sousedství“ uvedené v příloze I nařízení (EU) 2021//947, nebo Ruská federace, nebo u programů Interreg C a D země či území spadající do jakékoli zeměpisné oblasti v rámci NDICI, jestliže přijímá podporu z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti;

4)

„přeshraničním právním subjektem“ právní subjekt zřízený podle práva jedné ze zemí zúčastněných v programu Interreg, pokud je zřízen územními orgány nebo jinými subjekty alespoň ze dvou zúčastněných zemí;

5)

„organizací pro regionální integraci a spolupráci“ v kontextu spolupráce nejvzdálenějších regionů uskupení třetích zemí či regionů patřících do téže zeměpisné oblasti, jejichž cílem je úzká spolupráce ve věcech společného zájmu, jehož se mohou účastnit také členské státy.

Pro účely tohoto nařízení, pokud se v nařízení (EU) 2021/1060 odkazuje na „členský stát“, rozumí se tím „členský stát, v němž má sídlo řídící orgán“, a pokud se v něm odkazuje na „každý členský stát“ nebo „členské státy“, rozumí se tím „členské státy a případně třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se daného programu Interreg“.

Pro účely tohoto nařízení, pokud se v nařízení (EU) 2021/1060 odkazuje na „fondy“ ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení nebo na nařízení (EU) 2021/1058, má se za to, že tyto odkazy zahrnují i příslušný nástroj Unie pro financování vnější činnosti.

Článek 3

Složky Interreg

V rámci Interreg jsou z EFRR a případně z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti podporovány tyto složky:

1)

přeshraniční spolupráce mezi přilehlými regiony na podporu integrovaného a harmonického regionálního rozvoje mezi sousedními pozemními a námořními příhraničními regiony (dále jen „Interreg A“):

a)

vnitřní přeshraniční spolupráce mezi přilehlými příhraničními regiony dvou nebo více členských států či mezi přilehlými příhraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jedné třetí země či více třetích zemích uvedených v čl. 4 odst. 2 nebo

b)

vnější přeshraniční spolupráce mezi přilehlými příhraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jedné nebo více těchto stran:

i)

příjemců NPP III;

ii)

partnerských zemí, které přijímají podporu z NDICI; nebo

iii)

Ruské federace za účelem umožnění její účasti na přeshraniční spolupráci, která je rovněž podporována z NDICI;

2)

nadnárodní spolupráce na větších nadnárodních územích nebo v okolí přímořských oblastí, do níž jsou zapojeni vnitrostátní, regionální a místní partneři programu v členských státech, třetích zemích a partnerských zemích a ZZÚ, za účelem dosažení vyššího stupně územní integrace (dále jen „Interreg B“);

3)

meziregionální spolupráce s cílem posílit účinnost politiky soudržnosti (dále jen „Interreg C“) podporou:

a)

výměny zkušeností, inovativních přístupů a budování kapacit se zaměřením na cíle politiky stanovené v čl. 5 odst. 1 nařízení EU) 2021/1060 a na specifický cíl Interreg „Lepší správa spolupráce“ v souvislosti s určováním a šířením osvědčených postupů a jejich převáděním do politik regionálního rozvoje včetně programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst (dále jen „program Interreg Europe“);

b)

výměny zkušeností, inovativních přístupů a budování kapacit v souvislosti s určováním, předáváním a využíváním osvědčených postupů v oblasti integrovaného a udržitelného rozvoje měst, a to s přihlédnutím k vazbám mezi městskými a venkovskými oblastmi, včetně podpory činností vyvíjených v rámci článku 11 nařízení (EU) 2021/1058, které jsou doplňovány a koordinovány prostřednictvím iniciativy uvedené v článku 12 uvedeného nařízení (dále jen „program URBACT“);

c)

výměny zkušeností, inovativních přístupů a budování kapacit (dále jen „program INTERACT“) za účelem:

i)

harmonizace a zjednodušení provádění programů Interreg a přispění k využívání jejich výsledků;

ii)

harmonizace a zjednodušení případných akcí v oblasti spolupráce uvedených v čl. 22 odst. 3 písm. d) bodě vi) nařízení (EU) 2021/1060;

iii)

podpory zřizování, fungování a využívání evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS);

d)

analýzy vývojových trendů ve vztahu k cílům územní soudržnosti (dále jen „program ESPON“);

4)

spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony a spolupráce těchto regionů se sousedními třetími nebo partnerskými zeměmi nebo ZZÚ nebo organizacemi pro regionální integraci a spolupráci nebo několika z nich za účelem usnadnění jejich regionální integrace a harmonického rozvoje v jejich sousedství (dále jen „Interreg D“).

ODDÍL II

Zeměpisné pokrytí

Článek 4

Zeměpisné pokrytí přeshraniční spolupráce

1.   Pro účely přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech vnitřních a vnějších pozemních hranic se třetími zeměmi nebo partnerskými zeměmi a všechny regiony Unie úrovně NUTS 3 podél námořních hranic, které od sebe dělí nejvýše 150 kilometrů moře, aniž jsou dotčeny případné úpravy potřebné pro zajištění soudržnosti a kontinuity programových oblastí spolupráce, a kde může skutečně docházet k přeshraniční interakci.

2.   Programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci mohou pokrývat regiony v Norsku, Švýcarsku a Spojeném království, které jsou rovnocenné regionům úrovně NUTS 3, a také Andorru, Lichtenštejnsko, Monako a San Marino.

3.   Pro účely vnější přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z NPP III nebo NDICI regiony úrovně NUTS 3 příslušné partnerské země nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti podél všech pozemních a námořních hranic mezi členskými státy a partnerskými zeměmi způsobilými v rámci NPP III nebo NDICI, aniž jsou dotčeny případné úpravy potřebné pro zajištění soudržnosti a kontinuity programových oblastí spolupráce.

Článek 5

Zeměpisné pokrytí nadnárodní spolupráce

1.   Pro účely nadnárodní spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 2, včetně nejvzdálenějších regionů, pokrývající větší nadnárodní území a s přihlédnutím k makroregionálním strategiím nebo strategiím pro přímořské oblasti.

2.   Na žádost dotčeného členského státu nebo dotčených členských států při předkládání programu nadnárodní spolupráce může tento program zahrnovat také jeden nebo více nejvzdálenějších regionů z dotčeného členského státu nebo dotčených členských států.

3.   Programy pro nadnárodní spolupráci mohou zahrnovat následující území, bez ohledu na to, zda jsou podporovány z rozpočtu Unie či nikoli:

a)

regiony na Islandu, v Norsku, Švýcarsku a Spojeném království, stejně jako Andorru Lichtenštejnsko, Monako a San Marino;

b)

ZZÚ;

c)

Faerské ostrovy;

d)

regiony partnerských zemí v rámci NPP III nebo NDICI.

4.   Mezi regiony, třetí země, partnerské země nebo ZZÚ uvedené v odstavci 3 patří regiony úrovně NUTS 2 nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti.

Článek 6

Zeměpisné pokrytí meziregionální spolupráce

1.   Pokud jde o meziregionální spolupráci, z fondu EFRR je podporováno celé území Unie včetně nejvzdálenějších regionů.

2.   Programy meziregionální spolupráce mohou zahrnovat celé území třetí země, partnerské země a další území, nebo jejich části, nebo ZZÚ uvedené v článcích 4, 5 a 7, bez ohledu na to, zda jsou podporovány z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, či nikoli.

Článek 7

Zeměpisné pokrytí spolupráce nejvzdálenějších regionů

1.   Pokud jde o spolupráci nejvzdálenějších regionů, jsou z EFRR podporovány všechny regiony uvedené v čl. 349 prvním pododstavci Smlouvy o fungování EU.

2.   Programy Interreg pro nejvzdálenější regiony mohou rovněž pokrývat partnerské země nebo jejich části podporované z NDICI nebo ZZÚ podporované programem pro zámořské země a území (PZZÚ), nebo obojí.

Článek 8

Seznam programových oblastí Interreg, kterým má být poskytnuta podpora

1.   Pro účely článků 4 až 7 přijme Komise prováděcí akty, v nichž stanoví seznam programových oblastí Interreg, kterým má být poskytnuta podpora, rozdělený na jednotlivé složky a jednotlivé programy Interreg. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem uvedeným v čl. 63 odst. 2.

Vnější přeshraniční programy se uvádějí v seznamu jako „programy Interreg A pro přeshraniční spolupráci v rámci NPP III“ (NPP III-CBC), nebo „programy Interreg A NEXT“ (NDICI-CBC).

2.   Prováděcí akt uvedený v odst. 1 prvním pododstavci obsahuje rovněž seznam, v němž se uvedou regiony Unie úrovně NUTS 3, které jsou zohledněny pro příděl z EFRR na přeshraniční spolupráci na všech vnitřních hranicích a těch vnějších hranicích, na něž se uplatňují nástroje Unie pro financování vnější činnosti.

3.   V seznamu zmíněném v odst. 1 druhém pododstavci se uvedou rovněž regiony třetích nebo partnerských zemí nebo území mimo Unii, jimž není poskytována podpora z EFRR nebo z nástroje Unie pro financování vnější činnosti nebo jež přispívají do rozpočtu Unie prostřednictvím vnějších účelově vázaných příjmů.

ODDÍL III

Zdroje a míry spolufinancování

Článek 9

Zdroje z EFRR na programy Interreg

1.   Zdroje z EFRR na programy Interreg činí 8 050 000 000 EUR v cenách z roku 2018 z celkových zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti na programové období 2021–2027 a stanovených v čl. 109 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1060.

2.   Zdroje uvedené v odstavci 1 se přidělí takto:

a)

72,2 % (tj. celkem 5 812 790 000 EUR na pozemní a námořní přeshraniční spolupráci (dále jen „složka A“));

b)

18,2 % (tj. celkem 1 466 000 000 EUR na přeshraniční spolupráci (dále jen „složka B“));

c)

6,1 % (tj. celkem 490 000 000 EUR na meziregionální spolupráci (dále jen „složka C“));

d)

3,5 % (tj. celkem 281 210 000 EUR na spolupráci nejvzdálenějších regionů (dále jen „složka D“)).

3.   Komise každému členskému státu oznámí jeho podíl na celkové částce pro složky A, B a D stanovený podle metodiky stanovené v bodě 8 přílohy XXVI nařízení (EU) 2021/1060 rozdělený podle jednotlivých let.

4.   Každý členský stát může převést až 15 % svého finančního přídělu pro každou složku A, B a D z jedné z těchto složek do jiné nebo jiných složek.

5.   Na základě částek oznámených podle odstavce 3 informuje každý členský stát Komisi o tom, zda a jak naložil s možností převodu stanovenou v odstavci 4, stejně jako o výsledném rozdělení jeho podílu mezi programy Interreg, jichž se daný členský stát účastní.

Článek 10

Ustanovení uplatňovaná napříč fondy

1.   Komise přijme prováděcí akty, v nichž stanoví víceleté strategické dokumenty pro vnější přeshraniční a nadnárodní programy spolupráce podporované z EFRR a NDICI, z EFRR a NPP III nebo z EFRR, NDICI a NPP III. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem uvedeným v čl. 63 odst. 2 tohoto nařízení, a v příslušném případě s řádným ohledem na postup podle nařízení o NPP III.

Pokud jde o programy Interreg podporované z EFRR a NDICI, stanoví prováděcí akt prvky uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) 2021/947.

Pokud jde o programy Interreg podporované z EFRR a NPP III, příslušný prováděcí akt se rovněž vztahuje na účast příjemců NPP III nebo partnerských zemí v programech Interreg C a D.

2.   Příspěvek z EFRR na vnější přeshraniční programy Interreg, které mají být rovněž podporovány z finančního krytí v rámci nástroje NPP III-CBC nebo z finančního krytí v rámci nástroje NDICI-CBC, stanoví Komise a dotčené členské státy. Příspěvek z EFRR stanovený pro každý členský stát se následně mezi dotčenými členskými státy nepřerozděluje.

Příslušné příspěvky z NPP III a NDICI na programy Interreg B, C a D zohlední složení programového partnerství členských států, příjemců NPP III a partnerských zemí. Tyto příspěvky lze stanovit ve víceletých strategických dokumentech podle odst. 1 prvního pododstavce.

3.   Podpora z EFRR se poskytne na jednotlivé vnější přeshraniční programy za předpokladu poskytnutí alespoň rovnocenných částek z NPP III na přeshraniční spolupráci a z NDICI na přeshraniční spolupráci podle příslušného víceletého strategického dokumentu. Tento příspěvek podléhá maximální částce stanovené v nařízení o NPP III nebo v nařízení (EU) 2021/947.

Pokud však přezkoumání příslušných strategických programových dokumentů v rámci NPP III nebo NDICI vede ke snížení odpovídajících částek pro zbývající roky, každý dotčený členský stát si zvolí z těchto možností:

a)

požádá o mechanismus uvedený v čl. 12 odst. 3;

b)

bude pokračovat v provádění programu Interreg se zbývající podporou z EFRR a NPP III na přeshraniční spolupráci nebo NDICI na přeshraniční spolupráci nebo

c)

zkombinuje možnosti uvedené v písmenech a) a b) tohoto pododstavce.

4.   Roční prostředky odpovídající výši podpory na vnější přeshraniční programy Interreg z EFRR, NPP III na přeshraniční spolupráci nebo NDICI na přeshraniční spolupráci se v rámci plnění rozpočtu pro rok 2021 zapisují do příslušných rozpočtových položek.

5.   Pokud Komise zahrnula zvláštní finanční příděl na pomoc partnerským zemím nebo regionům podle nařízení (EU) 2021/947 a na pomoc ZZÚ podle rozhodnutí 2013/755/EU nebo na obojí při posílení jejich spolupráce se sousedními nejvzdálenějšími regiony Unie v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) 2021/947 nebo článkem 87 rozhodnutí 2013/755/EU nebo v souladu s oběma, může EFRR případně rovněž přispívat v souladu s tímto nařízením a na základě reciprocity a proporcionality, pokud jde o výši financování z NDICI nebo PZZÚ či obou, na akce, které provádí partnerská země nebo region nebo jakýkoli jiný subjekt podle nařízení (EU) 2021/947, země, území nebo jakýkoli jiný subjekt podle rozhodnutí 2013/755/EU nebo nejvzdálenější region Unie, zejména v rámci jednoho nebo více společných programů Interreg B, C nebo D, nebo v rámci opatření spolupráce uvedených v článku 59 tohoto nařízení a zavedených a prováděných podle tohoto nařízení.

Článek 11

Seznam programových zdrojů Interreg

1.   Komise na základě informací poskytnutých členskými státy podle čl. 9 odst. 5 přijme prováděcí akty, v nichž sestaví seznam všech programů Interreg a uvede souhrnnou výši celkové podpory z EFRR pro každý z programů a případně celkovou podporu z každého nástroje Unie pro financování vnější činnosti. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem uvedeným v čl. 63 odst. 2.

2.   Tyto prováděcí akty rovněž obsahují seznam částek převedených podle čl. 9 odst. 4 rozdělených podle jednotlivých členských států.

Článek 12

Vrácení zdrojů a ukončení

1.   Není-li v letech 2022 nebo 2023 Komisi předložen žádný vnější přeshraniční program do 31. března daného roku, roční příspěvek z EFRR na takový program, který nebyl přerozdělen do jiného programu předloženého v rámci stejné kategorie vnějších přeshraničních programů Interreg, se přidělí na vnitřní přeshraniční programy Interreg, jichž se účastní dotčený členský stát.

2.   Budou-li k 31. březnu 2024 stále existovat vnější přeshraniční programy Interreg, které nebyly předloženy Komisi, příspěvek z EFRR uvedený v čl. 9 odst. 5 na tyto programy na zbývající léta až do roku 2027, který nebyl přerozdělen do jiného programu Interreg rovněž podporovaného z NPP III na přeshraniční spolupráci nebo z NDICI na přeshraniční spolupráci, se přidělí na vnitřní přeshraniční programy Interreg, jichž se účastní dotčený členský stát.

3.   Veškeré vnější přeshraniční programy Interreg, které již byly schváleny Komisí, se ukončí nebo se příděly určené na tyto programy sníží v souladu s platnými pravidly a postupy, zejména jestliže:

a)

žádná z partnerských zemí zahrnutých do daného programu Interreg nepodepsala příslušnou dohodu o financování ve lhůtách stanovených v souladu s článkem 59; nebo

b)

program Interreg nemůže být proveden podle plánu z důvodu problémů vzniklých ve vztazích mezi zúčastněnými zeměmi.

V těchto případech se příspěvek z EFRR uvedený v odstavci 1, který odpovídá dosud nevyčleněným ročním splátkám nebo ročním splátkám vyčleněným a zrušeným celkově nebo částečně ve stejném rozpočtovém roce, které dosud nebyly přerozděleny do jiného programu Interreg rovněž podporovaného z NPP III CBC nebo z případně NDICI-CBC, přidělí na vnitřní přeshraniční programy Interreg, jichž se účastní dotčený členský stát.

4.   Pokud jde o program Interreg B, který již byl schválen Komisí, účast partnerské země nebo ZZÚ se ukončí, pokud nastane jedna ze situací stanovených v odst. 3 prvním pododstavci písm. a) nebo b).

Zúčastněné členské státy a případně zbývající zúčastněné partnerské země požádají o to:

a)

aby byl program Interreg ukončen, zejména pokud není možné splnit jeho hlavní společné rozvojové výzvy bez účasti této partnerské země nebo ZZÚ;

b)

aby byl příděl vyčleněný na tento program Interreg snížen v souladu s platnými pravidly a postupy; nebo

c)

aby program Interreg pokračoval bez účasti této partnerské země nebo ZZÚ.

V případě snížení přídělu na program Interreg podle písmene b) se příspěvek z EFRR, který odpovídá dosud nevyčleněným ročním splátkám, přidělí na jiný program Interreg B, jehož se účastní jeden nebo více dotčených členských států, nebo v případě, že se členský stát účastní pouze jednoho programu Interreg B, na jeden nebo více vnitřních přeshraničních programů Interreg, jichž se tento členský stát účastní.

5.   Příspěvky z NPP III, NDICI nebo PZZÚ snížené podle tohoto článku se použijí v souladu s nařízením o NPP III, nařízením (EU) 2021/947 nebo rozhodnutím 2013/755/EU.

6.   Pokud třetí země, partnerská země nebo ZZÚ přispívající do programu Interreg vnitrostátními zdroji, které nepředstavují vnitrostátní spolufinancování podpory z EFRR nebo z nástroje Unie pro financování vnější činnosti, sníží tento příspěvek během provádění programu Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu k už vybraným společným operacím, pro které již byl vystaven dokument uvedený v čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát nebo členské státy požádají o uplatnění jedné z možností stanovených v odst. 4 druhém pododstavci tohoto článku.

Článek 13

Míry spolufinancování

1.   Míra spolufinancování na úrovni každého programu Interreg není vyšší než 80 %.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku nesmí být míra spolufinancování u programů Interreg D vyšší než 85 %, ledaže je vyšší procentní podíl stanoven v rozhodnutí 2013/755/EU nebo v jakémkoli právním aktu přijatém na základě uvedeného rozhodnutí nebo v příslušném případě podle nařízení (EU) 2021/947 nebo jakéhokoli právního aktu přijatého podle uvedeného nařízení.

3.   Pokud jsou programy Interreg podporovány z EFRR a NPP III pro přeshraniční spolupráci a pokud příděl z EFRR činí 50 % celkového přídělu Unie nebo méně, může být vyšší procentní podíl stanoven v nařízení o NPP III nebo v jakémkoli aktu přijatém na základě uvedeného nařízení.

4.   Pokud jsou programy Interreg podporovány z EFRR a buď samotného NDICI, nebo NDICI i NPP III, a pokud příděl z EFRR činí 50 % nebo méně celkového přídělu Unie, může být vyšší procentní podíl stanoven v nařízení (EU) 2021/947 nebo v jakémkoli aktu přijatém na základě uvedeného nařízení.

KAPITOLA II

SPECIFICKÉ CÍLE INTERREG A TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ

Článek 14

Specifické cíle Interreg

1.   EFRR v rámci své oblasti působnosti stanovené v článku 5 nařízení (EU) 2021/1058 a v příslušném případě nástroje Unie pro financování vnější činnosti přispívají k cílům politiky stanoveným v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1060 prostřednictvím společných činností v rámci programů Interreg.

2.   V případě přeshraničního programu PEACE PLUS, pokud má za cíl podporu míru a usmíření, přispívá EFRR v souvislosti se specifickým cílem v rámci cíle politiky 4 rovněž k prosazování sociální, hospodářské a regionální stability v dotčených regionech, zejména činnostmi na podporu soudržnosti dotčených komunit. Uvedený specifický cíl je podpořen v rámci zvláštní priority.

3.   Kromě specifických cílů pro EFRR stanovených v článku 3 nařízení (EU) 2021/1058 přispívá EFRR a v příslušném případě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž k dosažení specifických cílů uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) až l) nařízení (EU) 2021/1057 prostřednictvím společných činností v rámci programů Interreg.

4.   V rámci programů Interreg mohou EFRR a případně nástroje Unie pro financování vnější činnosti podporovat rovněž specifický cíl Interreg „Lepší správa spolupráce“, zejména prostřednictvím jedné nebo více z těchto činností:

a)

posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy, zejména těch, které jsou pověřeny správou konkrétního území, jakož i zúčastněných stran (všechny složky);

b)

zvýšení efektivnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech (složky A, C, D a případně složka B);

c)

budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people“ (složky A, D a případně složka B);

d)

posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných stran za účelem provádění makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti, jakož i jiných územních strategií (všechny složky);

e)

posilování udržitelné demokracie a podpory subjektů občanské společnosti a jejich úlohy v reformních procesech a přechodu k demokracii (všechny složky se zapojením třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ); a

f)

další činnosti na podporu lepšího řízení spolupráce (všechny složky).

5.   V rámci programů Interreg může EFRR a případně nástroje Unie pro financování vnější činnosti přispět rovněž ke specifickému cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“, zejména činnostmi v oblasti správy překračování hranic a řízení mobility a migrace, včetně ochrany a hospodářské a sociální integrace státních příslušníků třetích zemí, např. migrantů a osob požívajících mezinárodní ochrany.

Článek 15

Tematické zaměření

1.   Alespoň 60 % prostředků z EFRR a případně z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti přidělených pro každý program Interreg A, B a D se přidělí na cíl politiky 2 a nejvýše dva další cíle politiky stanovené v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1060.

Programy Interreg A podél vnitřních pozemních hranic přidělí nejméně 60 % přidělených prostředků z EFRR na cíle politiky 2 a 4 a nejvýše dva další cíle politiky stanovené v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1060.

2.   Nejvýše 20 % z prostředků EFRR a případně nástrojů Unie pro financování vnější činnosti přidělených pro každý program Interreg A, B a D se může přidělit na specifický cíl Interreg „Lepší správa spolupráce“ a nejvýše 5 % z těchto prostředků se může přidělit na specifický cíl Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“.

3.   Pokud program Interreg B podporuje makroregionální strategii nebo strategii pro přímořské oblasti, nejméně 80 % prostředků z EFRR a případně část nástrojů Unie pro financování vnější činnosti v rámci jiných priorit než technická pomoc přispívá k dosažení cílů dané strategie.

4.   Všechny cíle politiky stanovené v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1060 a specifický cíl Interreg „Lepší správa spolupráce“ mohou být zvoleny pro programy Interreg Europe a URBACT. V případě programů INTERACT a ESPON se celkové prostředky přidělené z EFRR a případně nástrojů Unie pro financování vnější činnosti přidělí na specifický cíl Interreg „Lepší správa spolupráce“.

KAPITOLA III

TVORBA PROGRAMŮ

ODDÍL I

Příprava, schvalování a změna programů Interreg

Článek 16

Příprava a předkládání programů Interreg

1.   Cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) se plní prostřednictvím programů Interreg v rámci sdíleného řízení s výjimkou programů Interreg D, které mohou být prováděny zcela nebo částečně v nepřímém řízení po dohodě s dotčeným členským státem nebo dotčenými členskými státy po konzultaci se zúčastněnými stranami.

2.   Zúčastněné členské státy a případně třetí země, partnerské země, ZZÚ nebo organizace pro regionální integraci a spolupráci připraví program Interreg v souladu se šablonou uvedenou v příloze pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

3.   Zúčastněné členské státy připraví program Interreg ve spolupráci s programovými partnery uvedenými v článku 8 nařízení (EU) 2021/1060. Při přípravě programů Interreg B, které se týkají makroregionálních strategií nebo strategií pro přímořské oblasti, členské státy a programoví partneři zohlední tematické priority příslušných makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti, vedou konzultace s příslušnými aktéry, a zajistí, aby se tito aktéři na makroregionální úrovni a úrovni jednotlivých přímořských oblastí na začátku programového období společně sešli v souladu s uvedeným článkem.

Zúčastněné třetí země nebo partnerské země či případně ZZÚ zapojí rovněž programové partnery, včetně organizací pro regionální integraci a spolupráci, rovnocenné těm, kteří jsou uvedeni ve zmíněném článku.

4.   Členský stát, v němž má potenciální řídící orgán sídlo, předloží Komisi program Interreg do 2. dubna 2022 jménem všech zúčastněných členských států a případně třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ nebo organizací pro regionální integraci a spolupráci.

Zahrnuje-li program Interreg podporu z nástroje Unie pro financování vnější činnosti, předkládá Komisi program Interreg členský stát, v němž má sídlo potenciální řídící orgán, nejpozději devět měsíců poté, co Komise přijme příslušný víceletý strategický dokument podle čl. 10 odst. 1 nebo v souladu s příslušným základním právním aktem uvedeného nástroje Unie pro financování vnější činnosti.

5.   Zúčastněné členské státy a případně třetí země, partnerské země nebo ZZÚ před předložením programu Interreg Komisi písemně potvrdí svůj souhlas s jeho obsahem. Tento souhlas obsahuje také závazek všech zúčastněných členských států a případně třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ poskytnout spolufinancování potřebné k provádění programu Interreg a případně závazek třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ k poskytnutí finančního příspěvku.

Odchylně od prvního pododstavce v případě programů Interreg, do nichž jsou zapojeny nejvzdálenější regiony a třetí země, partnerské země nebo ZZÚ, konzultují dotčené členské státy příslušné třetí země, partnerské země nebo ZZÚ ještě před tím, než tyto programy Interreg předloží Komisi. V tomto případě může být souhlas ohledně obsahu programů Interreg a možného finančního příspěvku třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ místo toho vyjádřen ve formálně schváleném zápisu z konzultačních jednání se třetími zeměmi, partnerskými zeměmi nebo dotčenými ZZÚ nebo ze zasedání organizací pro regionální integraci a spolupráci.

6.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty v souladu s článkem 62 za účelem změny přílohy s cílem přizpůsobit se změnám jejích méně podstatných prvků, k nimž dojde během programového období.

Článek 17

Obsah programů Interreg

1.   Každý program Interreg stanoví společnou strategii svého přispění k dosažení cílů politiky stanovených v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1060 a případně specifických cílů Interreg stanovených v čl. 14 odst. 4 a 5 tohoto nařízení a ke komunikaci o výsledcích daného programu.

2.   Každý program Interreg se skládá z priorit.

Každá priorita odpovídá jednomu cíli politiky nebo případně jednomu nebo oběma specifickým cílům Interreg a je tvořena jedním či několika specifickými cíli. Jednomu cíli politiky nebo specifickému cíli Interreg může odpovídat více než jedna priorita.

3.   Každý program Interreg stanoví:

a)

programovou oblast, včetně, je-li to možné, její mapy v samostatném dokumentu;

b)

souhrn hlavních společných úkolů s přihlédnutím k:

i)

hospodářským, sociálním a územním rozdílům, jakož i nerovnostem;

ii)

společným investičním potřebám a doplňkovosti a součinnosti s jinými programy a nástroji financování;

iii)

poučením vyvozeným z minulých zkušeností;

iv)

makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti, pokud se na celou programovou oblast nebo její část vztahuje jedna či více strategií;

c)

odůvodnění vybraných cílů politiky a specifických cílů Interreg, odpovídajících priorit, specifických cílů nebo činností v rámci specifických cílů Interreg a forem podpory, případně řešení chybějících spojení v přeshraniční infrastruktuře;

d)

specifické cíle nebo činnosti v rámci specifických cílů Interreg pro každou prioritu;

e)

pro každý specifický cíl nebo pro každou činnost v rámci specifických cílů Interreg:

i)

související typy činností a jejich očekávaný přínos k daným specifickým cílům nebo činnostem v rámci specifických cílů Interreg a případně makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti;

ii)

ukazatele výstupů a ukazatele výsledků s odpovídajícími milníky a cíli;

iii)

hlavní cílové skupiny;

iv)

uvedení konkrétních cílových území, včetně plánovaného využití integrovaných územních investic, komunitně vedeného místního rozvoje či jiných územních nástrojů;

v)

plánované využití finančních nástrojů; a

vi)

orientační rozdělení programových zdrojů podle typu intervence;

f)

finanční plán obsahující následující tabulky bez rozdělení podle zúčastněných členských států, třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ, není-li uvedeno jinak:

i)

tabulku, jež uvádí na každý rok výši celkového finančního přídělu pro EFRR a případně pro každý nástroj Unie pro financování vnější činnosti, a to na celé programové období;

ii)

tabulku, jež uvádí pro každou prioritu výši celkového finančního přídělu z EFRR a případně každého nástroje Unie pro financování vnější činnosti podle priorit, výši vnitrostátního spolufinancování a informaci o tom, zda je vnitrostátní spolufinancování složeno z veřejného a soukromého spolufinancování;

g)

opatření přijatá k zapojení příslušných programových partnerů uvedených v článku 8 nařízení (EU) 2021/1060 do přípravy programu Interreg a úlohu těchto programových partnerů při provádění, monitorování a hodnocení uvedeného programu;

h)

zamýšlený přístup ke komunikaci a viditelnosti programu Interreg definováním jeho cílů, cílových skupin, komunikačních kanálů, případně včetně komunikace pomocí sociálních médií, plánovaného rozpočtu a příslušných ukazatelů pro monitorování a hodnocení; a

i)

údaje o podpoře malých projektů, včetně malých projektů v rámci fondů malých projektů.

Předkládá-li program členský stát, zajistí, že je k programu pro informaci přiložen přehled plánovaných operací strategického významu s harmonogramem.

4.   Pokud jde o informace uvedené v odstavci 3 týkající se tabulek uvedených v odst. 3 písm. f) a v souvislosti s podporou z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, stanoví se finanční příděly takto:

a)

pro programy Interreg A podporované nástroji NPP III a NDICI jako jedna částka (NPP III CBC nebo NEXT CBC), která kombinuje příspěvek z okruhu 2 „Soudržnost a hodnoty“, dílčího stropu Hospodářská, sociální a územní soudržnost a z okruhu 6 „Sousedství a svět“;

b)

pro programy Interreg B a C podporované nástroji NPP III, NDICI nebo PZZÚ jako jedna částka („fondy Interreg“), která kombinuje příspěvek z okruhu 2 a okruhu 6, nebo odděleně podle jednotlivých finančních nástrojů EFRR, NPP III, NDICI a PZZÚ na základě výběru programových partnerů;

c)

pro programy Interreg B podporované nástrojem PZZÚ odděleně podle jednotlivých finančních nástrojů (EFRR a PZZÚ);

d)

pro programy Interreg D podporované nástroji NDICI a PZZÚ odděleně podle jednotlivých finančních nástrojů (EFRR, NDICI a případně PZZÚ).

5.   Pokud jde o odst. 3 první pododstavec písm. e) bod vi) tohoto článku, vycházejí typy intervencí z nomenklatury uvedené v příloze I nařízení (EU) 2021/1060.

6.   Program Interreg:

a)

určí programové orgány a subjekt, kterému bude Komise vyplácet platby;

b)

stanoví postup zřízení společného sekretariátu;

c)

stanoví rozdělení závazků mezi zúčastněné členské státy a případně třetí země, partnerské země nebo ZZÚ v případě finančních oprav uložených řídícím orgánem nebo Komisí.

7.   Řídící orgán sdělí Komisi veškeré změny informací uvedených v odst. 6 písm. a) nebo b), aniž by bylo nutné program měnit.

8.   V souvislosti s programem Interreg A, B nebo D, pokud se program A vztahuje na dlouhé hranice s různorodými problémy a potřebami v oblasti rozvoje, mohou členské státy a případně třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg definovat podprogramové oblasti.

9.   Odchylně od odstavce 3 se obsah programů Interreg C přizpůsobí specifické povaze těchto programů Interreg, a to zejména takto:

a)

informace podle odst. 3 písm. a) se nevyžadují;

b)

informace požadované podle odst. 3 písm. b) a g) se uvedou ve formě krátkého přehledu;

c)

pro každý specifický cíl budou uvedeny tyto informace:

i)

u programů INTERACT a ESPON vymezení jediného příjemce nebo omezeného seznamu příjemců a postup přidělování prostředků;

ii)

související typy činností a jejich očekávané přispění ke specifickým cílům;

iii)

ukazatele výstupů a ukazatele výsledků s odpovídajícími milníky a cíli;

iv)

hlavní cílové skupiny; a

v)

orientační rozdělení programových zdrojů podle typu intervencí.

Článek 18

Schválení programů Interreg

1.   Komise posoudí každý program Interreg a jeho soulad s nařízeními (EU) 2021/1060 a (EU) 2021/1058 a tímto nařízením a v případě podpory z nástroje Unie pro financování vnější činnosti a ve vhodných případech jeho soulad s víceletým strategickým dokumentem podle čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení nebo s příslušným strategickým programovým rámcem podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více těchto nástrojů.

2.   Komise může vyjádřit své připomínky do tří měsíců ode dne předložení programu Interreg členským státem, v němž má sídlo potenciální řídící orgán.

3.   Zúčastněné členské státy a případně třetí země, partnerské země nebo ZZÚ přezkoumají program Interreg s ohledem na připomínky Komise.

4.   Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení programu Interreg nejpozději do pěti měsíců ode dne prvního předložení tohoto programu členským státem, v němž má potenciální řídící orgán sídlo.

5.   Pokud jde o vnější přeshraniční programy Interreg, přijme Komise svá rozhodnutí v souladu s odstavcem 4 tohoto článku po konzultaci s Výborem pro NPP III v souladu s příslušným ustanovením nařízení o NPP III a s Výborem pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci podle článku 45 nařízení (EU) 2021/947.

Článek 19

Změna programů Interreg

1.   Po konzultaci a souhlasu monitorovacího výboru a v souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2021/1060 může řídící orgán předložit odůvodněnou žádost o změnu programu Interreg spolu s pozměněným programem, v níž uvede očekávaný dopad dané změny na dosažení cílů.

2.   Komise posoudí, zda je požadovaná změna v souladu s nařízeními (EU) 2021/1060 a (EU) 2021/1058 a tímto nařízením, a může vyjádřit své připomínky do dvou měsíců od předložení pozměněného programu.

3.   Zúčastněné členské státy a případně třetí země, partnerské země nebo ZZÚ přezkoumají pozměněný program a vezmou při tom v úvahu připomínky Komise.

4.   Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení změny programu Interreg nejpozději do čtyř měsíců od jejího předložení řídícím orgánem.

5.   Po konzultaci a souhlasu monitorovacího výboru a v souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2021/1060 může řídící orgán během programového období převést až 10 % původního přídělu na jednu prioritu a maximálně 5 % rozpočtu programu na jinou prioritu stejného programu Interreg.

Takové převody se nedotýkají předchozích let.

Převody a související změny se nepovažují za podstatné a nevyžadují rozhodnutí Komise o změně programu Interreg. Musí však splňovat všechny regulatorní požadavky. Řídící orgán předloží Komisi revidovanou tabulku uvedenou v čl. 17 odst. 3 písm. f) bodě ii) spolu se všemi souvisejícími změnami v programu.

6.   V případě úprav čistě administrativní nebo redakční povahy, jimiž není dotčeno provádění programu Interreg, se schválení Komise nepožaduje. Řídící orgán o těchto úpravách uvědomí Komisi.

ODDÍL II

Územní rozvoj

Článek 20

Integrovaný územní rozvoj

Příslušné městské, místní nebo jiné územní orgány nebo subjekty odpovědné za vypracovávání strategií územního nebo místního rozvoje uvedených v článku 28 nařízení (EU) 2021/1060 nebo zapojené do výběru operací, které mají být v rámci těchto strategií podpořeny, jak je uvedeno v čl. 29 odst. 5 uvedeného nařízení, nebo obojí, zastupují u programů Interreg alespoň dvě zúčastněné země, z nichž alespoň jedna je členským státem.

Pokud přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS provádí integrované územní investice podle článku 30 nařízení (EU) 2021/1060 nebo jiný územní nástroj podle čl. 28 prvního pododstavce písm. c) uvedeného nařízení, může rovněž být jediným příjemcem ve smyslu čl. 23 odst. 6 tohoto nařízení za předpokladu, že uvnitř přeshraničního právního subjektu nebo ESÚS dochází k oddělení funkcí.

Článek 21

Komunitně vedený místní rozvoj

Komunitně vedený místní rozvoj stanovený v čl. 28 prvního pododstavce písm. b) nařízení (EU) 2021/1060 může být prováděn ve formě programů Interreg za předpokladu, že se příslušné místní akční skupiny skládají ze zástupců veřejných a soukromých místních socio-ekonomických zájmů, přičemž žádná jediná zájmová skupina neovládá rozhodovací proces, a alespoň dvou zúčastněných zemí, z nichž alespoň jedna je členským státem.

ODDÍL III

Operace a fondy malých projektů

Článek 22

Výběr operací Interreg

1.   Operace Interreg vybírá v souladu se strategií a s cíli programu monitorovací výbor zřízený v souladu s článkem 28.

Tento monitorovací výbor může zřídit jeden nebo – zejména v případě podprogramů – více řídících výborů, které jednají v rámci jeho odpovědnosti za výběr operací. Řídící výbory uplatňují zásadu partnerství, jak je stanovena v článku 8 nařízení (EU) 2021/1060.

Pokud je celá operace nebo její část prováděna mimo programovou oblast v rámci Unie nebo mimo Unii, vyžaduje výběr této operace výslovné schválení řídícím orgánem v monitorovacím výboru nebo případně řídícím výboru.

Jestliže jsou do operace zapojeni jeden nebo několik partnerů, kteří se nacházejí na území členského státu, třetí země, partnerské země nebo ZZÚ, jež nejsou zastoupeni v monitorovacím výboru, řídící výbor podmíní své výslovné schválení tím, že daný členský stát, daná třetí země, partnerská země nebo dané ZZÚ předloží písemný souhlas s nahrazením jakýchkoli částek, které byly těmto partnerům neoprávněně vyplaceny, a to v souladu s čl. 52 odst. 2.

Jestliže není možné písemný souhlas uvedený ve čtvrtém pododstavci tohoto odstavce získat, subjekt provádějící celou operaci nebo její část mimo programovou oblast musí získat záruku od banky nebo jiné finanční instituce na odpovídající částku poskytnutou z fondů Interreg. Uvedená záruka je součástí dokumentu podle odstavce 6.

2.   Pro výběr operací monitorovací výbor nebo případně řídící výbor stanoví a uplatňuje kritéria a postupy, jež jsou nediskriminační a transparentní, zajišťují přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, rovnost žen a mužů a zohledňují Listinu základních práv Evropské unie a zásadu udržitelného rozvoje a politiku Unie v oblasti životního prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Tato kritéria a postupy zajišťují stanovení priorit u operací, které mají být vybrány, s ohledem na co největší přínos financování Unie pro dosažení cílů programu Interreg a s ohledem na naplnění dimenze spolupráce u operací v rámci programů Interreg, jak je stanoveno v čl. 23 odst. 1 a 4 tohoto nařízení.

3.   Na žádost Komise řídící orgán uvědomí Komisi o kritériích pro výběr před jejich prvním předložením monitorovacímu výboru nebo v příslušném případě řídícímu výboru. Totéž platí pro veškeré následné změny těchto kritérií.

4.   Při výběru operací monitorovací výbor nebo případně řídící výbor:

a)

zajistí, aby vybrané operace odpovídaly programu Interreg a představovaly skutečné přispění k dosažení jeho specifických cílů;

b)

zajistí, aby vybrané operace nebyly v rozporu s příslušnými strategiemi vytvořenými podle čl. 10 odst. 1 nebo vytvořenými pro jeden či více nástrojů Unie pro financování vnější pomoci;

c)

zajistí, aby vybrané operace vytvářely nejlepší vztah mezi výší podpory, vykonávanými činnostmi a dosažením cílů;

d)

u operací zahrnujících investice do infrastruktury nebo produktivní investice ověří, že příjemce má nezbytné finanční zdroje a mechanismy, které pokryjí náklady na provoz a údržbu, aby byla zajištěna jejich finanční udržitelnost;

e)

zajistí, aby vybrané operace, které spadají do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU (19), podléhaly posuzování vlivů na životní prostředí nebo zjišťovacímu řízení a aby bylo řádně zohledněno posouzení alternativních řešení, a to na základě požadavků uvedené směrnice;

f)

ověří, že pokud operace začaly před podáním žádosti o financování řídícímu orgánu, bylo dodrženo platné právo;

g)

zajistí, aby vybrané operace spadaly do působnosti daného fondu Interreg a aby byly přiřazeny určitému typu intervence;

h)

zajistí, aby operace nezahrnovaly činnosti, které byly součástí operace, jež byla přemístěna ve smyslu čl. 2 bodu 27 nařízení (EU) 2021/1060 nebo jež by představovala převod výrobní činnosti ve smyslu čl. 65 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení;

i)

zajistí, aby vybrané operace nebyly přímo předmětem odůvodněného stanoviska Komise s ohledem na nesplnění povinností, na které se vztahuje článek 258 Smlouvy o fungování EU, kterým je ohrožena legalita a správnost výdajů nebo výkonnost operací; a

j)

zajistí, aby bylo u investic do infrastruktury s očekávanou délkou trvání alespoň pět let provedeno posouzení očekávaných dopadů na změnu klimatu.

5.   Monitorovací výbor nebo případně řídící výbor schválí metodiku a kritéria použitá pro výběr operací Interreg včetně jakýchkoli jejich změn, aniž je dotčen čl. 33 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2021/1060 s ohledem na komunitně vedený místní rozvoj a článek 24 tohoto nařízení.

6.   Pro každou operaci Interreg poskytne řídící orgán hlavnímu nebo jedinému partnerovi dokument, který stanoví podmínky podpory dané operace Interreg, včetně zvláštních požadavků týkajících se produktů či služeb, které mají být dodány, její finanční plán a lhůtu pro její provedení a případně metodu, která se má použít pro určení nákladů operace, a podmínky pro vyplacení podpory.

Uvedený dokument stanoví rovněž povinnosti vedoucího partnera, pokud jde o zpětné získávání prostředků podle článku 52. Tyto povinnosti stanoví monitorovací výbor.

Článek 23

Partnerství v rámci operací Interreg

1.   Operace vybrané v rámci programů Interreg A, B a D zahrnují partnery alespoň ze dvou zúčastněných zemí nebo ZZÚ, přičemž alespoň jeden z nich je příjemcem z členského státu.

Operace vybrané v rámci programů Interreg Europe a URBACT zahrnují partnery alespoň ze tří zúčastněných zemí, přičemž alespoň dva z nich jsou příjemci z členských států.

Příjemci podpory z fondů Interreg a partneři, kteří se účastní operace bez toho, aby z těchto fondů čerpali finanční podporu (dále společně jen jako „partneři“), tvoří operační partnerství Interreg.

2.   Operace Interreg může být prováděna v jediné zemi nebo ZZÚ za předpokladu, že v žádosti o podporu operace budou uvedeny dopady a přínosy pro programovou oblast.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na operace v rámci přeshraničního programu PEACE PLUS, pokud má program za cíl podporu míru a usmíření.

4.   Partneři spolupracují na rozvoji a provádění operací Interreg, jakož i na jejich personálním obsazení nebo financování, nebo na obojím.

Pokud jde o operace Interreg v rámci programů Interreg D, jsou partneři z nejvzdálenějších regionů a třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ povinni spolupracovat pouze v rámci dvou ze čtyř dimenzí uvedených v prvním pododstavci.

5.   Pokud existují dva nebo více partnerů, jeden z nich bude všemi partnery určen jako vedoucí partner.

6.   Jediným partnerem operace Interreg v rámci programů Interreg A, B a D může být přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS za předpokladu, že mezi jeho členy jsou i partneři alespoň ze dvou zúčastněných zemí.

V rámci programů Interreg Europe a URBACT musí mít přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS členy alespoň ze tří zúčastněných zemí.

Právní subjekt, který provádí v příslušném případě finanční nástroj, fond holdingových fondů nebo fond malých projektů, může být jediným partnerem operace Interreg, aniž by byly uplatňovány požadavky na jeho složení stanovené v prvním pododstavci.

7.   Jediný partner je zaregistrován v členském státě účastnícím se programu Interreg.

Článek 24

Podpora projektů omezeného finančního objemu

1.   Programy Interreg A, B a D podporují projekty omezeného finančního objemu, a to buď:

a)

přímo v rámci každého programu, nebo

b)

v rámci jednoho nebo více fondů malých projektů.

2.   Pokud programy Interreg B nebo D nejsou schopny plnit povinnost stanovenou v odstavci 1, v programovém dokumentu se uvedou důvody, proč nelze povinnost splnit, v souladu s bodem 6 šablony stanovené v příloze.

Článek 25

Fondy malých projektů

1.   Celkový příspěvek z EFRR nebo případně z nástroje Unie pro financování vnější činnosti do fondů malých projektů v rámci programu Interreg nepřesáhne 20 % z celkového přídělu na program Interreg.

Koneční příjemci v rámci fondu malých projektů obdrží podporu z EFRR nebo případně nástrojů Unie pro financování vnější činnosti prostřednictvím příjemce a provádějí malé projekty v rámci uvedeného fondu malých projektů (dále jen „malý projekt“).

2.   Fond malých projektů představuje operaci ve smyslu čl. 2 bodu 4 nařízení (EU) 2021/1060, kterou spravuje příjemce s přihlédnutím ke svým úkolům a odměnám.

Příjemcem je přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS nebo subjekt, jenž má právní subjektivitu.

Příjemce vybírá malé projekty, které jsou prováděny konečnými příjemci ve smyslu čl. 2 bodu 18 nařízení (EU) 2021/1060. Pokud příjemcem není přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS, vybere společné malé projekty subjekt zahrnující zástupce alespoň dvou zúčastněných zemí, z nichž alespoň jeden je členským státem.

3.   Dokument stanovící podmínky podpory fondu malých projektů stanoví kromě prvků uvedených v čl. 22 odst. 6 také prvky nezbytné k zajištění toho, že příjemce:

a)

zavede nediskriminační a transparentní výběrové řízení;

b)

uplatňuje objektivní kritéria pro výběr malých projektů, která zabraňují vzniku střetu zájmů;

c)

posuzuje žádosti o podporu;

d)

vybírá projekty a stanoví výši podpory pro jednotlivé malé projekty;

e)

je odpovědný za provedení operace a uchovává na své úrovni veškeré podpůrné dokumenty vyžadované pro auditní stopu v souladu s přílohou XIII nařízení (EU) 2021/1060; a

f)

zpřístupní veřejnosti seznam konečných příjemců, kteří z operace těží.

Příjemce zajistí, aby koneční příjemci splňovali požadavky stanovené v článku 36.

4.   Výběr malých projektů nepředstavuje přenesení úkolů ze strany řídícího orgánu na zprostředkující subjekt ve smyslu čl. 71 odst. 3 nařízení (EU) 2021/1060.

5.   Náklady na zaměstnance a další náklady odpovídající kategoriím nákladů v článcích 39 až 43 vzniklé na úrovni příjemce v souvislosti s řízením fondu nebo fondů malých projektů nesmí překročit 20 % celkových způsobilých nákladů daného fondu nebo fondů malých projektů.

6.   Pokud příspěvek z veřejných zdrojů na malý projekt nepřesáhne 100 000 EUR, má příspěvek z EFRR nebo případně z nástroje Unie pro financování vnější činnosti podobu jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo paušální sazby, a to s výjimkou projektů, u kterých podpora představuje státní podporu.

Pokud celkové náklady na každý projekt nepřekročí 100 000 EUR, částka podpory na jeden nebo více malých projektů může být stanovena na základě návrhu rozpočtu sestaveného případ od případu a odsouhlaseného ex ante příjemcem, který fond malých projektů řídí.

Je-li použito financování paušální sazbou, kategorie nákladů, na něž je paušální sazba uplatněna, lze proplatit v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2021/1060.

Článek 26

Úkoly vedoucího partnera

1.   Vedoucí partner:

a)

stanoví ujednání s ostatními partnery v dohodě, která obsahuje ustanovení, jež mimo jiné zaručují řádné finanční řízení příslušných fondů Unie přidělených na operaci Interreg, včetně mechanismů pro zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek;

b)

přebírá odpovědnost za zajištění provedení celé operace Interreg; a

c)

zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery byly zaplaceny při provádění operace Interreg a odpovídají činnostem dohodnutým mezi všemi partnery a že jsou v souladu s dokumentem poskytnutým řídícím orgánem podle čl. 22 odst. 6.

2.   Není-li v ujednáních stanovených v souladu s odst. 1 písm. a) stanoveno jinak, vedoucí partner zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z příslušného fondu Unie v plné výši, ve lhůtách, na nichž se dohodli všichni partneři, a na základě stejného postupu, jaký byl použit u vedoucího partnera. Žádná částka se neodečítá ani nezadržuje a nejsou vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by tuto částku určenou ostatním partnerům snížily.

3.   Kterýkoli z partnerů v členském státě, třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ účastnící se operace Interreg může být určen vedoucím partnerem.

ODDÍL IV

Technická pomoc

Článek 27

Technická pomoc

1.   Výše fondů přidělených na technickou pomoc se určí jako část finančních prostředků přidělených na každou prioritu programu v souladu s čl. 17 odst. 3 písm. f) a nemá podobu samostatné priority nebo zvláštního programu.

2.   Technická pomoc pro každý program Interreg je hrazena paušální sazbou uplatněním procentních podílů stanovených v odstavci 3 tohoto článku na způsobilé výdaje zahrnuté v každé žádosti o platbu podle čl. 91 odst. 3 písm. a) nebo c) nařízení (EU) 2021/1060.

3.   Procentní podíl příspěvku EFRR a nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, který má být uhrazen na technickou pomoc, činí:

a)

pro programy pro vnitřní přeshraniční spolupráci podporované z EFRR: 7 %;

b)

v případě vnějších přeshraničních programů podporovaných z NPP III CBC nebo NDICI-CBC, u programů složky B, u nichž činí podpora z EFRR 50 % nebo méně, a u programů složky D, a to pro příspěvek EFRR i pro jeden či více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti: 10 %; a

c)

pro programy složky B, kde podpora z EFRR činí více než 50 %, a pro programy složky C, a to pro příspěvek EFRR i případně pro jeden nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti: 8 %.

4.   Pro programy Interreg s celkovým přídělem EFRR ve výši od 30 000 000 EUR do 50 000 000 EUR se částka vyplývající z procentního podílu na technickou pomoc zvýší o dodatečnou částku 500 000 EUR. Komise tuto částku připočte k první průběžné platbě.

5.   Pro programy Interreg s celkovým přídělem EFRR nižším než 30 000 000 EUR se částka potřebná na technickou pomoc vyjádřená v eurech a vyplývající z procentního podílu stanoví v rozhodnutí Komise o schválení dotčeného programu Interreg podle článku 18.

KAPITOLA IV

MONITOROVÁNÍ, HODNOCENÍ A KOMUNIKACE

ODDÍL I

Monitorování

Článek 28

Monitorovací výbor

1.   Do tří měsíců ode dne, kdy bylo členským státům oznámeno rozhodnutí Komise o schválení programu Interreg podle článku 18, zřídí členské státy a případně třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se daného programu po dohodě s řídícím orgánem výbor pro monitorování provádění příslušného programu Interreg (dále jen „monitorovací výbor“).

2.   Každý monitorovací výbor přijme svůj jednací řád.

Jednací řád monitorovacího výboru a případně řídícího výboru zabraňuje vzniku jakéhokoli střetu zájmů při výběru operací Interreg a obsahuje ustanovení týkající se hlasovacích práv a pravidel pro účast na zasedáních.

3.   Monitorovací výbor se schází nejméně jednou za rok a posuzuje veškeré otázky, které ovlivňují pokrok programu směrem k dosažení jeho cílů.

4.   Řídící orgán zveřejní jednací řád monitorovacího výboru a souhrn údajů i informací, včetně rozhodnutí schválených monitorovacím výborem na internetových stránkách uvedených v čl. 36 odst. 2.

Článek 29

Složení monitorovacího výboru

1.   Na složení monitorovacího výboru každého programu Interreg se dohodnou členské státy a případně třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se daného programu a zajistí vyvážené zastoupení:

a)

příslušných orgánů, včetně zprostředkujících subjektů;

b)

subjektů zřízených společně v rámci celé programové oblasti nebo její části, včetně ESÚS, a

c)

zástupců programových partnerů uvedených v článku 8 nařízení (EU) 2021/1060 z členských států, třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ.

Složení monitorovacího výboru zohledňuje počet zúčastněných členských států, třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ v příslušném programu Interreg.

2.   Řídící orgán zveřejní seznam členů monitorovacího výboru na internetových stránkách uvedených v čl. 36 odst. 2.

3.   Zástupci Komise se účastní práce monitorovacího výboru jako poradci.

Článek 30

Funkce monitorovacího výboru

1.   Monitorovací výbor prověřuje zejména:

a)

pokrok při provádění programu a dosahování milníků a cílů programu Interreg;

b)

veškeré otázky, které ovlivňují výkonnost programu Interreg, a opatření přijatá za účelem vyřešení těchto otázek;

c)

pokud jde o finanční nástroje, prvky posouzení ex ante uvedené v čl. 58 odst. 3 nařízení (EU) 2021/1060 a strategickém dokumentu uvedeném v čl. 59 odst. 1 uvedeného nařízení;

d)

pokrok, jehož bylo dosaženo při provádění hodnocení, shrnutí hodnocení a realizaci opatření v návaznosti na závěry hodnocení;

e)

provádění činností v oblasti komunikace a viditelnosti;

f)

pokrok při provádění operací Interreg strategického významu a případně velkých infrastrukturních projektů; a

g)

pokrok při budování administrativních kapacit veřejných institucí a příjemců, je-li to relevantní.

2.   Kromě úkolů týkajících se výběru operací uvedených v článku 22 monitorovací výbor schvaluje:

a)

metodiku a kritéria použitá při výběru operací, včetně jejich změn, po jejich oznámení Komisi, bude-li o to požádán, podle čl. 22 odst. 2 tohoto nařízení, aniž jsou dotčena ustanovení čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) nařízení (EU) 2021/1060;

b)

plán hodnocení a veškeré jeho změny;

c)

jakýkoli návrh řídícího orgánu na změnu programu Interreg včetně návrhu na převod v souladu s čl. 19 odst. 5; a

d)

závěrečnou zprávu o výkonnosti.

Článek 31

Přezkum

1.   Komise může zorganizovat přezkum, který by prověřil výkonnost programů Interreg.

Přezkum může být proveden písemně.

2.   Na žádost Komise jí řídící orgán do jednoho měsíce poskytne stručné informace o prvcích uvedených v čl. 30 odst. 1. Tyto informace vycházejí z nejnovějších údajů, které mají k dispozici členské státy a případně třetí země, partnerské země a ZZÚ.

3.   Závěry přezkumu se zaznamenají ve schváleném zápisu z jednání.

4.   Řídící orgán přijme opatření v návaznosti na otázky vznesené Komisí a do tří měsíců od data přezkumu Komisi o těchto přijatých opatřeních informuje.

Článek 32

Předávání údajů

1.   Do 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 31. října každého roku předá každý řídící orgán elektronicky Komisi kumulativní údaje za příslušný program Interreg v souladu se šablonou stanovenou v příloze VII nařízení (EU) 2021/1060, s výjimkou informací požadovaných v odst. 2 písm. b) a v odstavci 3 tohoto článku, jež se předají do 31. ledna a 31. července každého roku.

První předání proběhne do 31. ledna 2022 a poslední do 31. ledna 2030.

2.   Údaje uvedené v odstavci 1 jsou rozčleněny pro každou prioritu podle specifického cíle a zahrnují:

a)

počet vybraných operací Interreg, jejich celkové způsobilé náklady, příspěvek z příslušného fondu Interreg a celkové způsobilé výdaje vykázané vedoucími partnery řídícímu orgánu, všechny rozčleněné podle typu intervencí;

b)

hodnoty ukazatelů výstupů a výsledků u vybraných operací Interreg a hodnoty dosažené dokončenými operacemi Interreg.

3.   V případě finančních nástrojů se také poskytují údaje o:

a)

způsobilých výdajích podle typu finančního produktu;

b)

výši nákladů na správu a poplatků za správu vykázaných jako způsobilé výdaje;

c)

výši soukromých a veřejných zdrojů uvolněných nad rámec fondů podle typu finančního produktu;

d)

úrocích a dalších výnosech vytvořených podporou finančních nástrojů poskytnutou z fondů Interreg podle článku 60 nařízení (EU) 2021/1060 a vrácených zdrojích, jež připadají na podporu z fondů Interreg podle článku 62 uvedeného nařízení;

e)

celkové hodnotě úvěrů, kapitálových a kvazikapitálových investic do konečných příjemců, na které byly z programových prostředků poskytnuty záruky a které byly konečným příjemcům skutečně vyplaceny.

4.   Údaje předložené v souladu s tímto článkem musí být spolehlivé a odrážet údaje, jež jsou v elektronickém systému uvedeném v čl. 72 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2021/1060 dostupné ke konci měsíce předcházejícího měsíci jejich předložení.

5.   Řídící orgán zveřejní všechny údaje předané Komisi na internetových stránkách uvedených v čl. 36 odst. 2 nebo poskytne odkaz na tyto údaje.

Článek 33

Závěrečná zpráva o výkonnosti

1.   Každý řídící orgán předloží Komisi do 15. února 2031 závěrečnou zprávu o výkonnosti příslušného programu Interreg.

Závěrečná zpráva o výkonnosti se předloží za použití šablony stanovené v souladu s čl. 43 odst. 5 nařízení (EU) 2021/1060.

2.   Závěrečná zpráva o výkonnosti vyhodnotí dosažení cílů programu na základě prvků uvedených v článku 30 s výjimkou odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. d) uvedeného článku.

3.   Do pěti měsíců ode dne obdržení závěrečné zprávy o výkonnosti Komise tuto zprávu posoudí a sdělí řídícímu orgánu případné připomínky. Jsou-li takové připomínky předloženy, poskytne řídící orgán veškeré nezbytné informace, které s těmito připomínkami souvisejí, a případně do tří měsíců od obdržení připomínek vyrozumí Komisi o přijatých opatřeních. Komise informuje řídící orgán o přijetí uvedené zprávy do dvou měsíců od obdržení veškerých potřebných informací od řídícího orgánu. Pokud Komise řídící orgán v uvedených lhůtách nevyrozumí, považuje se zpráva za přijatou.

4.   Řídící orgán zveřejní závěrečnou zprávu o výkonnosti na internetových stránkách uvedených v čl. 36 odst. 2.

Článek 34

Ukazatele pro programy Interreg

1.   Společné ukazatele výstupů a výsledků, jak jsou stanoveny v příloze I nařízení (EU) 2021/1058, a případně ukazatele výstupů a výsledků pro jednotlivé programy se použijí v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1060 a s čl. 17 odst. 3 písm. e) bodem ii) a čl. 32 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení.

2.   V příslušných případech se jako dodatečné k ukazatelům, jež byly vybrány v souladu s odstavcem 1, použijí ukazatele výstupů a výsledků pro jednotlivé programy.

Všechny společné ukazatele výstupů a výsledků uvedené v tabulce 2 přílohy I nařízení (EU) 2021/1058 mohou být v příslušných případech rovněž použity pro specifické cíle politiky 1 až 5 nebo v rámci specifických cílů Interreg stanovených v čl. 14 odst. 4 a 5 tohoto nařízení.

3.   Pro ukazatele výstupů se výchozí hodnota stanoví na nulu. Milníky stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené pro rok 2029 jsou kumulativní.

Oddíl II

Hodnocení a komunikace

Článek 35

Hodnocení během programového období

1.   Členský stát nebo řídící orgán provádí hodnocení programů s ohledem na jedno nebo více z těchto kritérií: účinnost, efektivita, relevance, soudržnost a přidaná hodnota na úrovni Unie za účelem zvýšení kvality koncepce a provádění programů. Hodnocení se mohou týkat i dalších relevantních kritérií, jako je inkluzivnost, nediskriminace a viditelnost, a mohou se týkat více než jednoho programu.

2.   Kromě hodnocení uvedených v odstavci 1 se do 30. června 2029 provede hodnocení každého programu za účelem posouzení jeho dopadů.

3.   Hodnoceními se pověří interní nebo externí odborníci, kteří jsou funkčně nezávislí.

4.   Řídící orgán zajistí nezbytné postupy pro tvorbu a sběr údajů potřebných pro hodnocení.

5.   Řídící orgán vypracuje plán hodnocení, který může zahrnovat více než jeden program Interreg.

6.   Řídící orgán předloží plán hodnocení monitorovacímu výboru nejpozději do jednoho roku od schválení příslušného programu Interreg.

7.   Řídící orgán zveřejní všechna hodnocení na internetových stránkách uvedených v čl. 36 odst. 2.

Článek 36

Odpovědnost řídících orgánů a partnerů v oblasti transparentnosti a komunikace

1.   Každý řídící orgán určí komunikačního pracovníka pro každý program Interreg. Komunikační pracovník může být odpovědný za více než jeden program.

2.   Řídící orgán do šesti měsíců od schválení programu Interreg podle článku 18 zajistí zřízení internetových stránek, na kterých jsou k dispozici informace o každém programu Interreg, za který zodpovídá, včetně cílů programu, jeho činností, dostupných možností financování a úspěchů.

3.   Na odpovědnost řídícího orgánu se použije čl. 49 odst. 2 až 6 nařízení (EU) 2021/1060.

4.   Každý partner operace Interreg nebo každý subjekt provádějící některý z finančních nástrojů dávají najevo, že na operaci Interreg obdržel podporu z fondu Interreg, včetně zdrojů použitých opakovaně pro finanční nástroje v souladu s článkem 62 nařízení (EU) 2021/1060, a to takto:

a)

zveřejní na oficiálních internetových stránkách partnera nebo na stránkách sociálních sítí, pokud takové stránky existují, stručný popis operace Interreg úměrný míře podpory poskytnuté z fondu Interreg, včetně jejích cílů a výsledků, a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora z fondu Interreg;

b)

uvedou v dokumentech a komunikačních materiálech týkajících se provádění operace Interreg, určených pro širokou veřejnost nebo pro účastníky, prohlášení, které viditelně zdůrazní podporu z fondu Interreg;

c)

vystaví trvalé cedule nebo billboardy dobře viditelné pro veřejnost, které vyobrazují znak Unie v souladu s technickými charakteristikami stanovenými v příloze IX nařízení (EU) 2021/1060, jakmile se zahájí fyzické provádění operace Interreg zahrnující hmotné investice nebo je nainstalováno zakoupené vybavení v souvislosti s operací podporovanou z fondu Interreg, jejíž celkové náklady přesahují částku 100 000 EUR;

d)

v případě operací Interreg nespadajících pod písmeno c) veřejně vystaví alespoň jeden plakát minimální velikosti A3 nebo rovnocenné elektronické vyobrazení s informacemi o operaci Interreg, v nichž se zdůrazní podpora z fondu Interreg, s výjimkou případů, kdy je příjemce fyzickou osobou;

e)

v případě operací strategického významu a operací, jejichž celkové náklady přesahují 5 000 000 EUR, uspořádají komunikační akci a včas přizvou Komisi a příslušný řídící orgán.

Slovo „Interreg“ se použije vedle znaku Unie v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2021/1060.

5.   U fondů malých projektů a finančních nástrojů příjemce prostřednictvím smluvních podmínek zajistí, aby koneční příjemci splňovali požadavky na veřejnou komunikaci o operaci Interreg.

V případě finančních nástrojů konečný příjemce uvádí původ finančních prostředků Unie a zajistí jejich viditelnost, zejména při propagaci činností a jejich výsledků tím, že poskytne ucelené, účinné a cílené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

6.   Nejsou-li uplatněna nápravná opatření, řídící orgán uplatní opatření s přihlédnutím k zásadě proporcionality, která spočívají ve zrušení až 2 % podpory z fondů pro:

a)

dotčeného příjemce, který neplní své povinnosti podle článku 47 nařízení (EU) 2021/1060 nebo odstavců 4 a 5 tohoto článku; nebo

b)

dotčeného konečného příjemce, který nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 5.

KAPITOLA V

ZPŮSOBILOST

Článek 37

Pravidla způsobilosti výdajů

1.   Celou operaci Interreg nebo její část lze provádět mimo členský stát, a to i mimo Unii, za předpokladu, že operace Interreg přispívá k cílům daného programu Interreg.

2.   Aniž jsou dotčena pravidla způsobilosti stanovená v článcích 53 až 68 nařízení (EU) 2021/1060, článcích 5 a 7 nařízení (EU) 2021/1058 nebo v této kapitole, včetně aktů přijatých na jejich základě, zúčastněné členské státy a případně třetí země, partnerské země a ZZÚ stanoví na základě společného rozhodnutí v monitorovacím výboru pouze dodatečná pravidla způsobilosti výdajů programu Interreg týkající se kategorií výdajů, na něž se zmíněná ustanovení nevztahují. Uvedená dodatečná pravidla se týkají programu Interreg jako celku.

Nicméně pokud program Interreg vybírá operace na základě výzev k podávání návrhů, musí být uvedená dodatečná pravidla přijata před uveřejněním daných výzev. Ve všech ostatních případech se uvedená dodatečná pravidla přijmou před výběrem operací.

3.   Pro záležitosti, na které se nevztahují pravidla způsobilosti stanovená v článcích 63 až 68 nařízení (EU) 2021/1060, článcích 5 a 7 nařízení (EU) 2021/1058 a v této kapitole, včetně aktů přijatých na jejich základě nebo podle pravidel stanovených v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, se použijí vnitrostátní předpisy členského státu a případně třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ, v nichž jsou výdaje vynaloženy.

4.   V případě rozporných stanovisek řídícího orgánu a auditního orgánu, pokud jde o způsobilost operace Interreg vybrané v rámci programu Interreg, má přednost stanovisko řídícího orgánu, přičemž se přihlédne ke stanovisku monitorovacího výboru.

5.   ZZÚ nejsou způsobilé k získání podpory z EFRR v rámci programů Interreg, ale mohou se na těchto programech účastnit za podmínek stanovených v tomto nařízení.

Článek 38

Obecná ustanovení o způsobilosti kategorií nákladů

1.   Zúčastněné členské státy a případně třetí země, partnerské země a ZZÚ se mohou v rámci monitorovacího výboru programu Interreg dohodnout, že výdaje spadající do jedné nebo více kategorií uvedených v článcích 39 až 44 nejsou v rámci jedné či více priorit programu Interreg způsobilé.

2.   Veškeré výdaje způsobilé podle tohoto nařízení se týkají nákladů spojených se zahájením nebo se zahájením a prováděním operace nebo části operace.

3.   Kritéria způsobilosti nesplňují tyto náklady:

a)

pokuty, finanční sankce a výdaje na právní spory a soudní spory;

b)

náklady na dary; nebo

c)

náklady související s kolísáním směnných kurzů.

4.   Pokud se paušální sazba stanovená v čl. 56 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1060 použije k výpočtu způsobilých nákladů jiných než přímých nákladů na zaměstnance u operace, nepoužije se na přímé náklady na zaměstnance vypočítávané na základě paušální sazby podle čl. 39 odst. 3 písm. c) tohoto nařízení.

5.   Odchylně od čl. 76 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2021/1060 převede každý partner ze zemí, které nepřijaly euro jako svou měnu, výdaje vyplacené v jiné měně na euro s využitím měsíčního účetního směnného kurzu Komise platného v měsíci, během kterého byly tyto výdaje předloženy ke kontrole.

Článek 39

Náklady na zaměstnance

1.   Náklady na zaměstnance se skládají z hrubých mzdových nákladů na zaměstnance zaměstnávané partnerem Interreg jedním z těchto způsobů:

a)

na plný úvazek;

b)

na částečný úvazek s pevně stanoveným procentním podílem odpracované doby za měsíc;

c)

na částečný úvazek s pružným počtem odpracovaných hodin za měsíc; nebo

d)

na hodinovém základě.

2.   Náklady na zaměstnance jsou omezeny na:

a)

vyplácení platů souvisejících s činnostmi, které by subjekt nevykonával, kdyby příslušná operace nebyla prováděna, stanovenými v dokladu o zaměstnání buď v podobě zaměstnanecké či pracovní smlouvy, nebo rozhodnutí o jmenování nebo stanovenými platným právem a souvisejícími s odpovědností uvedenou v popisu pracovní náplně daného zaměstnance;

b)

jakékoli další náklady přímo spojené s vyplácením platů, vzniklé a vynaložené zaměstnavatelem, jako jsou daně z mezd a příspěvky na sociální zabezpečení, včetně důchodů, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (20), za podmínky, že:

i)

jsou stanoveny v dokladu o zaměstnání nebo platným právem;

ii)

jsou v souladu s právními předpisy, na které odkazuje doklad o zaměstnání, a s obvyklými postupy v zemi nebo v organizaci, kde příslušný zaměstnanec skutečně pracuje, nebo obojí; a

iii)

nemohou být zaměstnavateli nahrazeny.

Pokud jde o první pododstavec písm. a), na platby fyzickým osobám pracujícím pro partnera Interreg na základě jiné smlouvy než zaměstnanecké či pracovní smlouvy lze pohlížet jako na vyplácení platu a taková smlouva se považuje za doklad o zaměstnání.

3.   Náklady na zaměstnance lze uhradit buď:

a)

v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2021/1060, jsou-li prokázány dokladem o zaměstnání a výplatními páskami;

b)

na základě zjednodušeného vykazování nákladů, jak je stanoveno v čl. 53 odst. 1 písm. b) až f) nařízení (EU) 2021/1060;

c)

paušální sazbou ve výši až 20 % jiných přímých nákladů, než jsou přímé náklady na zaměstnance v rámci operace, aniž by členský stát musel provést výpočet ke stanovení použitelné sazby; nebo

d)

hodinovou sazbou v souladu s čl. 55 odst. 2 až 4 nařízení (EU) 2021/1060 buď u přímých nákladů na zaměstnance v případě jednotlivců pracujících na dané operaci na plný úvazek, nebo u jednotlivců pracujících na dané operaci na částečný úvazek podle odst. 4 písm. b) tohoto článku.

4.   Náklady na zaměstnance vztahující se k jednotlivcům, kteří pracují na dané operaci na částečný úvazek, lze vypočítat buď jako:

a)

pevně stanovený procentní podíl hrubých mzdových nákladů v souladu s čl. 55 odst. 5 nařízení (EU) 2021/1060 nebo

b)

pružný podíl hrubých mzdových nákladů v souladu s počtem hodin odpracovaných na operaci a měnících se každý měsíc, a to na základě systému zaznamenávání pracovní doby, který pokrývá 100 % pracovní doby zaměstnance.

5.   U zaměstnanců zaměstnaných podle odst. 1 písm. d) se hodinová sazba vynásobí počtem hodin skutečně odpracovaných na dané operaci na základě systému zaznamenávání pracovní doby.

Článek 40

Kancelářské a administrativní náklady

1.   Kancelářské a administrativní náklady jsou omezeny na tyto prvky:

a)

nájem kancelářských prostorů;

b)

pojištění a daně související s budovami, v nichž se nacházejí zaměstnanci, a s vybavením kanceláře (například pojištění proti požáru nebo krádeži);

c)

veřejné služby (například elektřina, topení, voda);

d)

kancelářské potřeby;

e)

účetnictví;

f)

archivy;

g)

údržba, úklid a opravy;

h)

bezpečnost;

i)

systémy informačních technologií;

j)

komunikace (například telefon, fax, internet, poštovní služby, vizitky);

k)

bankovní poplatky za otevření a správu účtu nebo účtů, jestliže provádění operace vyžaduje otevření zvláštního účtu; a

l)

poplatky za nadnárodní finanční transakce.

2.   Kancelářské a administrativní náklady lze vypočítat jako pevně stanovený procentní podíl hrubých mzdových nákladů v souladu s článkem 54 prvním pododstavcem písm. b) nařízení (EU) 2021/1060.

Článek 41

Náklady na cestování a ubytování

1.   Náklady na cestování a ubytování bez ohledu na to, zda tyto náklady vzniknou a jsou uhrazeny v programové oblasti nebo mimo ni, jsou omezeny na tyto prvky nákladů:

a)

náklady na cestování (jako jsou jízdenky, cestovní pojištění a pojištění motorových vozidel, palivo, počet ujetých kilometrů, dálniční poplatky a parkovací poplatky);

b)

náklady na stravu;

c)

náklady na ubytování;

d)

náklady na víza; a

e)

denní příspěvky.

2.   Je-li některý z prvků nákladů uvedených v odst. 1 písm. a) až d) zahrnut v denním příspěvku, nesmí být současně hrazen navíc k dennímu příspěvku.

3.   Náklady na cestování a ubytování externích odborníků a poskytovatelů služeb spadají do nákladů na externí odborné poradenství a služby uvedených v článku 42.

4.   Výdaje s ohledem na prvky nákladů uvedené v odst. 1 písm. a) až d), které zaplatil přímo zaměstnanec příjemce, musí být doloženy dokladem prokazujícím, že příjemce tyto výdaje zaměstnanci uhradil.

5.   Náklady na cestování a ubytování v rámci operace lze vypočítat paušální sazbou ve výši až 15 % přímých nákladů na zaměstnance v rámci operace, aniž by členský stát musel provést výpočet ke stanovení použitelné sazby.

Článek 42

Náklady na externí odborné poradenství a služby

Náklady na externí odborné poradenství a služby jsou omezeny na následující služby a poradenství poskytované veřejným nebo soukromým subjektem nebo fyzickou osobou jinou než příjemcem a všemi partnery operace:

a)

studie nebo šetření (jako jsou hodnocení, strategie, koncepční poznámky, konstrukční výkresy, příručky);

b)

odborná příprava;

c)

překlady;

d)

vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a internetových stránek;

e)

propagace, komunikace, publicita, propagační předměty a činnosti nebo informování související s operací nebo programem jako takovým;

f)

finanční řízení;

g)

služby související s pořádáním a prováděním akcí nebo zasedání (včetně nájmu, stravování nebo tlumočení);

h)

účast na akcích (jako jsou registrační poplatky);

i)

právní poradenství a notářské služby, technické a finanční odborné poradenství, jiné poradenské a účetní služby;

j)

práva duševního vlastnictví;

k)

ověření podle čl. 74 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2021/1060 a čl. 46 odst. 1 tohoto nařízení;

l)

náklady na účetní funkci na úrovni programu podle článku 76 nařízení (EU) 2021/1060 a článku 47 tohoto nařízení;

m)

náklady na audit na úrovni programu podle článků 78 a 81 nařízení (EU) 2021/1060 a podle článků 48 a 49 tohoto nařízení;

n)

poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí, pokud to vyžadují unijní nebo vnitrostátní právní předpisy nebo programový dokument přijatý monitorovacím výborem;

o)

cestování a ubytování externích odborníků, přednášejících, osob předsedajících zasedáním a poskytovatelů služeb; a

p)

jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro operace.

Článek 43

Náklady na vybavení

1.   Náklady na nákup, nájem nebo leasing vybavení příjemcem operace, a to s výjimkou nákladů, na které se vztahuje článek 40, jsou omezeny na:

a)

kancelářské vybavení;

b)

hardware a software informačních technologií;

c)

nábytek a vybavení;

d)

laboratorní vybavení;

e)

stroje a přístroje;

f)

nástroje nebo zařízení;

g)

vozidla; a

h)

jiné specifické vybavení potřebné pro operace.

2.   Náklady na nákup použitého vybavení mohou být způsobilé za těchto podmínek:

a)

nebyla na ně obdržena žádná jiná pomoc z fondů Interreg nebo fondů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2021/1060;

b)

cena daného vybavení nepřevyšuje obecně přijímanou cenu na daném trhu; a

c)

dané vybavení má technické vlastnosti nezbytné pro operaci a splňuje použitelné normy a standardy.

Článek 44

Náklady na infrastrukturu a stavební práce

Náklady na infrastrukturu a stavební práce jsou omezeny na:

a)

nákup pozemků v souladu s čl. 64 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2021/1060;

b)

stavební povolení;

c)

stavební materiál;

d)

pracovní sílu; a

e)

zvláštní práce (jako je sanace půdy, odminování).

KAPITOLA VI

PROGRAMOVÉ ORGÁNY INTERREG, ŘÍZENÍ, KONTROLA A AUDIT

Článek 45

Programové orgány Interreg

1.   Členské státy a případně třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg stanoví pro účely článku 71 nařízení (EU) 2021/1060 jediný řídící orgán a jediný auditní orgán.

2.   Řídící orgán a auditní orgán se nacházejí ve stejném členském státě.

3.   Pokud jde o přeshraniční program PEACE PLUS, má se za to, že se Úřad pro zvláštní programy EU, jestliže je určen jako řídící orgán, nachází v členském státě.

4.   Členské státy a případně třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg mohou určit jako řídící orgán daného programu ESÚS.

5.   Pokud řídící orgán určí jeden nebo více zprostředkujících subjektů v rámci programu Interreg v souladu s čl. 71 odst. 3 nařízení (EU) 2021/1060, vykonává tento zprostředkující subjekt dané úkoly ve více než jednom zúčastněném členském státě nebo případně třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ. Aniž je dotčen článek 22 tohoto nařízení, může jeden nebo více zprostředkujících subjektů tyto úkoly vykonávat pouze v jednom zúčastněném členském státě, případně ve třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ, opírá-li se takový přístup o stávající struktury.

Článek 46

Funkce řídícího orgánu

1.   Řídící orgán programu Interreg plní funkce stanovené v článcích 72, 74 a 75 nařízení (EU) 2021/1060, s výjimkou výběru operací podle čl. 72 odst. 1 písm. a) a článku 73 uvedeného nařízení, a pokud účetní funkci podle článku 47 tohoto nařízení vykonává jiný orgán, s výjimkou plateb příjemcům podle čl. 74 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2021/1060. Uvedené funkce musí být vykonávány na celém území, na které se daný program vztahuje, a to s výhradou odchylek stanovených podle kapitoly VIII tohoto nařízení.

2.   Řídící orgán zřídí po konzultaci s členskými státy a případně s jakýmikoli třetími zeměmi, partnerskými zeměmi nebo ZZÚ účastnícími se programu Interreg společný sekretariát, jehož personální složení bude odpovídat programovému partnerství.

Společný sekretariát pomáhá řídícímu orgánu a monitorovacímu výboru při výkonu jejich příslušných funkcí. Společný sekretariát také poskytuje informace potenciálním příjemcům o možnostech financování v rámci programů Interreg a pomáhá příjemcům a partnerům s prováděním operací.

V případě programů Interreg, které jsou rovněž podporovány nástroji Unie pro financování vnější činnosti, lze v jedné nebo více partnerských zemích nebo ZZÚ zřídit jednu nebo více poboček společného sekretariátu, aby plnily své úkoly blíže potenciálním příjemcům a partnerům z příslušné partnerské země nebo ZZÚ.

3.   Odchylně od čl. 74 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2021/1060 a aniž byl dotčen čl. 45 odst. 5 tohoto nařízení, mohou členské státy a případně třetí země, partnerská země nebo ZZÚ účastnící se programu Interreg rozhodnout, že řídicí kontroly uvedené v čl. 74 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2021/1060 mají probíhat tak, že každý členský stát určí subjekt nebo osobu, které za tuto kontrolu odpovídají na jeho území (dále jen „kontrolor“).

4.   Těmito kontrolory mohou být tytéž orgány povinné provádět tato ověření u programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst nebo v případě třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ srovnatelná ověření v rámci nástroje Unie pro financování vnější činnosti. Každý kontrolor musí být funkčně nezávislý na auditním orgánu nebo jakémkoli členu skupiny auditorů.

5.   Je-li rozhodnuto o tom, že řídicí kontroly jsou vykonávány určenými kontrolory podle odstavce 4, řídící orgán se přesvědčí, že výdaje příjemců, kteří se účastní operace, byly ověřeny určeným kontrolorem.

6.   Každý členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ zajistí, aby výdaje příjemce mohly být ověřeny do tří měsíců od předložení dokladů dotčeným příjemcem.

7.   Každý členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ odpovídá za ověření prováděná na svém území.

8.   Každý členský stát, třetí země, partnerská země a ZZÚ určí jako kontrolora buď vnitrostátní nebo regionální orgán, nebo soukromý subjekt nebo fyzickou osobu, jak je stanoveno v odstavci 9.

9.   Jestliže je kontrolorem vykonávajícím řídicí kontroly soukromý subjekt nebo fyzická osoba, musí tito kontroloři splňovat alespoň jeden z těchto požadavků:

a)

být členem vnitrostátního účetního nebo auditního subjektu nebo orgánu, který je členem Mezinárodní federace účetních (dále jen „IFAC“);

b)

být členem vnitrostátního účetního nebo auditorského subjektu nebo instituce, aniž by byl členem IFAC, ale zavázal se provádět řídicí kontroly v souladu se standardy a etikou IFAC;

c)

být registrován jako statutární auditor ve veřejném rejstříku orgánu veřejného dohledu v členském státě v souladu se zásadami veřejného dohledu stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (21); nebo

d)

být registrován jako statutární auditor ve veřejném rejstříku orgánu veřejného dohledu ve třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ za předpokladu, že se tento rejstřík řídí zásadami veřejného dohledu, jak jsou stanoveny v právních předpisech dotčené země.

Článek 47

Účetní funkce

1.   Členské státy a případně třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg se dohodnou na způsobu výkonu účetní funkce.

2.   Účetní funkce spočívá v provádění úkolů uvedených v čl. 76 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2021/1060 a zahrnuje rovněž platby prováděné Komisí a zpravidla také platby prováděné vedoucímu partnerovi v souladu s čl. 74 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

Článek 48

Funkce auditního orgánu

1.   Auditní orgán programu Interreg vykonává funkce stanovené v tomto článku a v článku 49 na celém území, na které se vztahuje daný program Interreg.

Nemá-li auditní orgán oprávnění na celém území, na něž se vztahuje program spolupráce, je mu nápomocna skupina auditorů složená ze zástupce z každého členského státu a případně třetí země, partnerské země nebo ZZÚ účastnících se programu Interreg. Každý členský stát a případně každá třetí země, partnerská země nebo ZZÚ odpovídají za audity prováděné na svém území.

Každý zástupce z každého členského státu a případně každé třetí země, partnerské země nebo ZZÚ účastnících se programu Interreg odpovídá za poskytnutí věcných prvků souvisejících s výdaji na jeho území, které auditní orgán požaduje za účelem posouzení.

Do tří měsíců od rozhodnutí o schválení programu Interreg podle článku 18 se ustaví skupina auditorů. Vypracuje svůj jednací řád a předsedá jí auditní orgán pro program Interreg.

Auditoři jsou funkčně nezávislí na subjektech nebo osobách odpovědných za řídicí kontroly podle čl. 46 odst. 3.

2.   Auditní orgán programu Interreg je odpovědný za provádění auditů systémů a auditů operací s cílem poskytnout Komisi nezávislé ujištění, že systémy řízení a kontroly fungují účinně a že výdaje zahrnuté v účetní závěrce předložené Komisi jsou legální a správné.

3.   Pokud je program Interreg zahrnut do základního souboru, z něhož Komise vybírá společný vzorek podle čl. 49 odst. 1, provádí auditní orgán audity operací vybraných Komisí s cílem poskytnout Komisi nezávislé ujištění, že systémy řízení a kontroly fungují účinně.

4.   Auditní činnost se provádí v souladu s mezinárodně uznávanými auditními standardy.

5.   Každoročně do 15. února následujícího po skončení účetního období auditní orgán vypracuje a předloží Komisi výroční výrok auditora v souladu s čl. 63 odst. 7 finančního nařízení a se šablonou stanovenou v příloze XIX nařízení (EU) 2021/1060, založený na veškeré provedené auditní činnosti a zahrnující všechny tyto složky:

a)

úplnost, přesnost a věcnou správnost účetní závěrky;

b)

legalitu a správnost výdajů zahrnutých do účetní závěrky předložené Komisi; a

c)

systém řízení a kontroly programu Interreg.

Pokud je program Interreg zahrnut do základního souboru, z něhož Komise vybrala společný vzorek podle čl. 49 odst. 1, výroční výrok auditora zahrnuje pouze prvky uvedené v písmenech a) a c) prvního pododstavce tohoto odstavce.

Lhůtu stanovenou do 15. února může Komise na základě sdělení auditního orgánu výjimečně prodloužit až do 1. března.

6.   Každoročně do 15. února následujícího po skončení účetního období auditní orgán vypracuje a předloží Komisi výroční kontrolní zprávu v souladu s čl. 63 odst. 5 písm. b) finančního nařízení a se šablonou stanovenou v příloze XX nařízení (EU) 2021/1060, která podporuje výrok auditora uvedený v odstavci 5 tohoto článku a stanoví shrnutí zjištění, včetně analýzy povahy a rozsahu chyb a nedostatků v systémech, jakož i navrhovaných a provedených nápravných opatření a výsledné celkové chybovosti a zbytkové chybovosti pro výdaje zapsané do účetní závěrky předložené Komisi.

7.   Pokud je program Interreg zahrnut do základního souboru, z něhož Komise vybírá společný vzorek podle čl. 49 odst. 1, auditní orgán vypracuje v souladu se šablonou stanovenou v příloze XX nařízení (EU) 2021/1060 výroční kontrolní zprávu uvedenou v odstavci 6 tohoto článku, která splňuje požadavky čl. 63 odst. 5 písm. b) finančního nařízení a podporuje výrok auditora uvedený v odstavci 5 tohoto článku.

Tato zpráva obsahuje shrnutí zjištění, včetně analýzy povahy a rozsahu případných chyb a nedostatků v systémech, jakož i navrhovaných a provedených nápravných opatření, výsledků auditů operací provedených auditním orgánem ve vztahu ke společnému vzorku uvedenému v čl. 49 odst. 1 a finančních oprav provedených programovými orgány Interreg u případných jednotlivých nesrovnalostí zjištěných u těchto operací auditním orgánem.

8.   Auditní orgán předá Komisi zprávy o auditu systému, jakmile bude ukončeno požadované řízení o sporných otázkách s příslušnými auditovanými subjekty.

9.   Komise a auditní orgán se scházejí pravidelně, nejméně jednou za rok, pokud není dohodnuto jinak, aby posoudily strategii auditu, výroční kontrolní zprávu a výrok auditora, koordinovaly své plány a metody auditu a vyměnily si názory na otázky týkající se zlepšení systémů řízení a kontroly.

Článek 49

Audit operací

1.   Komise vybere společný vzorek operací nebo jiných jednotek vzorku za použití metody statistického výběru vzorků pro audity operací, které mají provést auditní orgány pro programy Interreg, které přijímají podporu z EFRR nebo nástroje Unie pro financování vnější činnosti, a to za každé účetní období.

Společný vzorek musí být reprezentativní pro všechny programy Interreg tvořící daný základní soubor.

Pro účely výběru společného vzorku může Komise rozvrstvit skupiny programů Interreg podle jejich specifických rizik.

2.   Programové orgány poskytnou Komisi informace nezbytné pro výběr společného vzorku do 1. srpna následujícího po skončení každého účetního období.

Tyto informace se předkládají ve standardizovaném elektronickém formátu a musí být úplné a odpovídat výdajům vykázaným Komisi za referenční účetní období.

3.   Aniž je dotčen požadavek na provádění auditu uvedený v čl. 48 odst. 2, auditní orgány programů Interreg, na které se vztahuje společný vzorek, neprovádějí další audity operací v rámci těchto programů, ledaže by o to Komise požádala v souladu s odstavcem 8 tohoto článku, nebo v případech, pro něž auditní orgán zjistil specifická rizika.

4.   Komise včas informuje auditní orgány dotčených programů Interreg o vybraném společném vzorku, aby tyto orgány mohly provést audit operací, v zásadě do 1. září následujícího po skončení každého účetního období.

5.   Příslušné auditní orgány předloží informace o výsledcích těchto auditů a o všech finančních opravách provedených v souvislosti s jednotlivými zjištěnými nesrovnalostmi, a to nejpozději ve výročních kontrolních zprávách, které mají být předloženy Komisi v souladu s čl. 48 odst. 6 a 7..

6.   Po vyhodnocení výsledků auditů operací vybraných podle odstavce 1 vypočítá Komise pro účely vlastního procesu poskytnutí jistoty celkovou extrapolovanou chybovost s ohledem na programy Interreg zahrnuté v základním souboru, z něhož byl vybrán společný vzorek.

7.   Pokud celková extrapolovaná chybovost uvedená v odstavci 6 přesahuje 2 % celkových výdajů vykázaných za programy Interreg zahrnuté do základního souboru, z něhož byl vybrán společný vzorek, vypočítá Komise celkovou zbytkovou chybovost s přihlédnutím k finančním opravám provedeným příslušnými programovými orgány Interreg u jednotlivých nesrovnalostí zjištěných auditem operací vybraných podle odstavce 1.

8.   Pokud celková zbytková chybovost uvedená v odstavci 7 přesahuje 2 % výdajů vykázaných za programy Interreg zahrnuté do základního souboru, z něhož byl vybrán společný vzorek, Komise rozhodne, zda je potřeba si vyžádat provedení další auditní činnosti u auditního orgánu určitého programu Interreg nebo skupiny nejvíce postižených programů Interreg, aby bylo možné dále vyhodnotit chybovost a posoudit požadovaná nápravná opatření pro programy Interreg postižené zjištěnými nesrovnalostmi.

9.   Komise může na základě posouzení výsledků další auditní činnosti vyžádané podle odstavce 8 tohoto článku požadovat provedení dodatečných finančních oprav u programů Interreg, které byly postiženy zjištěnými nesrovnalostmi. V takových případech provedou programové orgány Interreg požadované finanční opravy podle článku 103 nařízení (EU) 2021/1060.

10.   Každý auditní orgán programu Interreg, u něhož chybí informace uvedené v odstavci 2 tohoto článku nebo jsou neúplné nebo nebyly předloženy ve lhůtě stanovené v prvním pododstavci uvedeného odstavce, provede samostatný výběr vzorku pro příslušný program Interreg v souladu s článkem 79 nařízení (EU) 2021/1060.

KAPITOLA VII

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Článek 50

Rozpočtové závazky

Rozhodnutí Komise o schválení programů Interreg podle článku 18 tohoto nařízení musí splňovat požadavky nezbytné k tomu, aby představovala rozhodnutí o financování ve smyslu čl. 110 odst. 2 finančního nařízení, pokud jde o EFRR a podporu z nástroje Unie pro financování vnější činnosti ve sdíleném řízení.

Článek 51

Platby a předběžné financování

1.   Příspěvek z EFRR a případně podpora z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti na jednotlivé programy Interreg se vyplácí v souladu s čl. 47 odst. 2 na jediný účet bez vnitrostátních podúčtů.

2.   Komise vyplatí částku předběžného financování na základě celkové podpory z každého fondu Interreg, jak je uvedeno v rozhodnutí o schválení každého programu Interreg podle článku 18, podle dostupných finančních prostředků, v níže uvedených ročních splátkách a před 1. červencem v letech 2022 až 2026, nebo – v roce přijetí rozhodnutí o schválení – nejpozději do 60 dnů od přijetí uvedeného rozhodnutí:

a)

2021: 1 %;

b)

2022: 1 %;

c)

2023: 3 %;

d)

2024: 3 %;

e)

2025: 3 %;

f)

2026: 3 %.

3.   Pokud jsou programy Interreg podporovány z EFRR a NPP III CBC a pokud příspěvek z EFRR činí 50 % celkového přídělu Unie nebo méně, vyplatí Komise částku předběžného financování v souladu s příslušným ustanovením nařízení o NPP III.

4.   Pokud jsou programy Interreg podporovány z EFRR a buď samotného NDICI, nebo jak NDICI, tak NPP III, a pokud příspěvek z EFRR činí 50 % celkového přídělu Unie nebo méně, vyplatí Komise částku předběžného financování v souladu s čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) 2021/947, přičemž zohlední skutečné finanční potřeby.

Na předběžné financování podle prvního pododstavce tohoto odstavce se obdobně použijí články 96 a 97 nařízení (EU) 2021/1060.

5.   Částka vyplacená jako předběžné financování se zúčtuje v účetních závěrkách Komise každý rok pro roky 2021 a 2022 a nejpozději v posledním účetním období pro rok 2023 a následující roky, jakož i pro částky vyplacené jako předběžné financování podle odstavců 3 a 4.

Článek 52

Zpětné získání finančních prostředků

1.   Řídící orgán zajistí, aby každou částku vyplacenou v důsledku nesrovnalosti hlavní nebo jediný partner vrátil. Partneři vrátí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.

2.   Členské státy, třetí země, partnerské země nebo ZZÚ účastnící se daného programu Interreg mohou rozhodnout, že ani vedoucí či jediný partner, ani řídící orgán nemá povinnost vymáhat neoprávněně vyplacenou částku příspěvku z kteréhokoli z fondů Interreg, pokud nepřesahuje 250 EUR, bez zahrnutí úroku, na určitou operaci v daném účetním roce.

Mimo informace o přijetí rozhodnutí podle prvního pododstavce není třeba Komisi poskytnout žádné další informace.

3.   Jestliže se vedoucímu partnerovi nepodaří zajistit vrácení plateb od jiných partnerů nebo jestliže se řídícímu orgánu nepodaří zajistit vrácení plateb od vedoucího či jediného partnera, uhradí členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ, na jejichž území se dotčený partner nachází nebo v případě ESÚS je zaregistrován, řídícímu orgánu jakoukoliv částku neoprávněně vyplacenou uvedenému partnerovi. Řídící orgán zodpovídá za vrácení dotčených částek do souhrnného rozpočtu Unie v souladu s rozdělením závazků mezi zúčastněnými členskými státy, třetími zeměmi, partnerskými zeměmi nebo ZZÚ, jak je stanoveno v programu Interreg.

4.   Jakmile členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ řídícímu orgánu uhradí zpět veškeré částky, které byly partnerovi vyplaceny neoprávněně, může pokračovat v postupu zpětného získávání finančních prostředků od tohoto partnera podle svého vnitrostátního práva nebo tento postup zahájit. V případě úspěšného zpětného získání finančních prostředků může členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ tyto částky použít pro vnitrostátní spolufinancování příslušného programu Interreg. Členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ nemají vůči programovým orgánům, monitorovacímu výboru ani Komisi žádnou oznamovací povinnost, pokud jde o tato vnitrostátní zpětná získání finančních prostředků.

5.   Pokud členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ neuhradily podle odstavce 4 tohoto článku řídícímu orgánu částky, které byly partnerovi neoprávněně vyplaceny, podléhají tyto částky inkasnímu příkazu vydanému Komisí, který se provádí pokud možno započtením vůči příslušnému členskému státu, třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ. Takové zpětné získání finančních prostředků nepředstavuje finanční opravu a nesnižuje podporu příslušného programu Interreg poskytovanou z EFRR nebo jakéhokoli nástroje Unie pro financování vnější činnosti. Částka získaná zpět představuje účelově vázaný příjem v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení.

Pokud jde o částky neuhrazené řídícímu orgánu ze strany členského státu, týká se započtení následných plateb téhož programu Interreg. Řídící orgán následně provede započtení ve vztahu k danému členskému státu v souladu s rozdělením závazků mezi zúčastněné členské státy stanoveným v programu Interreg pro případ finančních oprav uložených řídícím orgánem nebo Komisí.

Pokud jde o částky neuhrazené řídícímu orgánu ze strany třetí země, partnerské země nebo ZZÚ, týká se započtení následných plateb na programy v rámci příslušných nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.

KAPITOLA VIII

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NEBO PARTNERSKÝCH ZEMÍ, ZZÚ NEBO ORGANIZACÍ PRO REGIONÁLNÍ INTEGRACI A SPOLUPRÁCI V PROGRAMECH INTERREG VE SDÍLENÉM ŘÍZENÍ

Článek 53

Použitelná ustanovení

Kapitoly I až VII a kapitola X se vztahují na přeshraniční program PEACE PLUS a na účast třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ, jakož i organizací pro regionální integraci a spolupráci podporovaných nástroji Unie pro financování vnější činnosti v programech Interreg, s výhradou ustanovení uvedených v této kapitole.

Článek 54

Programové orgány Interreg a jejich funkce

1.   Každá třetí země, partnerská země a ZZÚ účastnící se programu Interreg určí vnitrostátní nebo regionální orgán jako kontaktní místo pro řídící orgán (dále jen „kontaktní místo“).

2.   Kontaktní místo, subjekt rovnocenný komunikačnímu pracovníkovi programu Interreg uvedenému v čl. 36 odst. 1 nebo pobočce či pobočkám, podporuje řídící orgán a partnery v příslušné třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ, pokud jde o úkoly uvedené v čl. 36 odst. 2 až 6.

Článek 55

Metody řízení

1.   Programy Interreg A podporované z EFRR a rovněž z NPP III CBC nebo NDICI-CBC se provádějí ve sdíleném řízení v členských státech i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo partnerské zemi.

Přeshraniční program PEACE PLUS se provádí ve sdíleném řízení v Irsku i ve Spojeném království.

2.   Programy Interreg B a C, které kombinují příspěvky z EFRR a z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, se provádějí ve sdíleném řízení v členských státech i v kterékoli zúčastněné třetí zemi, partnerské zemi, zúčastněné ZZÚ, nebo pokud jde o Interreg D, v kterékoli ZZÚ, bez ohledu na to, zda taková ZZÚ přijímá či nepřijímá podporu z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.

3.   Programy Interreg D, které kombinují příspěvky z EFRR a z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, se provádějí jedním z těchto způsobů:

a)

ve sdíleném řízení v členských státech i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ;

b)

ve sdíleném řízení pouze v členských státech a v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ, pokud jde o výdaje EFRR mimo Unii na jednu nebo více operací, zatímco příspěvky z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti jsou řízeny v nepřímém řízení;

c)

v nepřímém řízení v členských státech i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ.

Pokud se celý program Interreg D nebo jeho část provádí v nepřímém řízení, použije se článek 61.

Článek 56

Způsobilost

1.   Odchylně od čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1060 jsou výdaje způsobilé pro příspěvek z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, pokud vznikly a byly vynaloženy při přípravě a provádění operací Interreg od 1. ledna 2021 nebo ode dne předložení programu, podle toho, co nastane dříve, avšak o jejich úhradu z programu lze žádat až po dni, kdy byla s příslušnou třetí zemí, partnerskou zemí nebo ZZÚ uzavřena dohoda o financování.

Výdaje na technickou pomoc řízenou programovými orgány nacházejícími se v členském státě však mohou být z programu požadovány již před datem uzavření dohody o financování s příslušnou třetí zemí, partnerskou zemí nebo ZZÚ.

2.   Pokud program Interreg vybírá operace na základě výzvy k podávání návrhů, mohou takové výzvy zahrnovat žádosti o příspěvek z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti i tehdy, pokud byly tyto výzvy zahájeny a operace vybrány před uzavřením příslušné dohody o financování.

Řídící orgán může poskytnout dokument uvedený v čl. 22 odst. 6 před uzavřením příslušné dohody o financování.

Článek 57

Velké infrastrukturní projekty

1.   Programy Interreg v rámci této kapitoly mohou podporovat velké infrastrukturní projekty, tedy operace sestávající ze souboru stavebních prací, činností nebo služeb, které mají plnit nedělitelnou přesně danou funkci, která sleduje jasně stanovené cíle společného zájmu pro účely provádění investic, jež mají přeshraniční dopad a přínos a pro něž jsou z rozpočtu přiděleny prostředky na celkové náklady ve výši nejméně 2 500 000 EUR na pořízení, výstavbu nebo modernizaci infrastruktury.

2.   Každý příjemce, který provádí velký infrastrukturní projekt nebo jeho část, použije příslušná pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

3.   Členský stát, v němž má sídlo řídící orgán daného programu Interreg, zašle Komisi seznam plánovaných velkých infrastrukturních projektů s uvedením jejich předpokládaného názvu, umístění, rozpočtu a vedoucího partnera. Tento seznam se zasílá jako samostatný dokument buď v okamžiku předání podepsané kopie dohody o financování nebo kopie prováděcí dohody podle článku 59 Komisi nebo nejpozději dva měsíce před schůzí monitorovacího výboru, nebo v příslušném případě dva měsíce před schůzí řídícího výboru, který vybírá první z navrhovaných velkých infrastrukturních projektů.

4.   Pokud je na programu zasedání monitorovacího nebo případně řídícího výboru výběr jednoho nebo více velkých infrastrukturních projektů, předá řídící orgán Komisi pro informaci nejpozději dva měsíce před datem takového zasedání pro každý takový projekt koncepční poznámku. Koncepční poznámka má maximálně tři strany a uvádí název, umístění, rozpočet, vedoucího partnera a partnery, jakož i hlavní cíle a výstupy. Není-li koncepční poznámka týkající se jednoho nebo více velkých infrastrukturních projektů Komisi v uvedeném termínu předána, může Komise požádat předsedu monitorovacího nebo řídícího výboru o vyřazení dotčených projektů z programu zasedání.

Článek 58

Zadávání veřejných zakázek

1.   Pokud provedení operace vyžaduje zadání veřejných zakázek na služby, dodávky nebo stavební práce příjemcem, použijí se tato pravidla:

a)

pokud se příjemce nachází v členském státě a je veřejným zadavatelem nebo zadavatelem ve smyslu právních předpisů Unie platných pro zadávací řízení, použije vnitrostátní právní a správní předpisy;

b)

pokud je příjemce orgánem veřejné správy partnerské země v rámci NPP III nebo NDICI, jehož spolufinancování je převedeno na řídící orgán, může použít vnitrostátní právní a správní předpisy za předpokladu, že to dohoda o financování dovoluje a že zakázka je zadána ekonomicky nejvýhodnější nabídce nebo případně nabídce s nejnižší cenou, přičemž je současně zajištěno, aby nedošlo ke střetu zájmů.

2.   Pro zadávání zakázek na zboží, stavební práce nebo služby ve všech jiných případech, než které jsou uvedeny v odstavci 1 tohoto článku, se použijí zadávací řízení podle článků 178 a 179 finančního nařízení a bodů 36 až 41 přílohy I kapitoly 3 uvedeného nařízení.

Článek 59

Uzavírání dohod o financování ve sdíleném řízení

1.   Za účelem provádění programu Interreg ve třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ se v souladu s čl. 112 odst. 4 finančního nařízení uzavře dohoda o financování mezi Komisí zastupující Unii a každou zúčastněnou třetí zemí, partnerskou zemí nebo ZZÚ, zastoupenou v souladu s jejím vnitrostátním právním rámcem.

2.   Jakákoli dohoda o financování se uzavírá do 31. prosince roku následujícího po roce, kdy byl učiněn první rozpočtový závazek, a považuje se za uzavřenou v den, kdy ji podepsala poslední strana.

Jakákoli dohoda o financování vstupuje v platnost buď ke dni:

a)

kdy ji podepsala poslední strana; nebo

b)

kdy třetí země, partnerská země nebo ZZÚ dokončily požadovaný postup pro ratifikaci v souladu se svým vnitrostátním právním rámcem a informovaly o tom Komisi.

3.   Komise předloží návrh dohody o financování při schvalování vnějšího programu.

Pokud program Interreg zahrnuje více než jednu třetí zemi, partnerskou zemi nebo ZZÚ, musí být přede dnem uvedeným v odstavci 2 oběma stranami uzavřena alespoň jedna dohoda o financování. Ostatní třetí země, partnerské země nebo ZZÚ mohou podepsat příslušné dohody o financování nejpozději do 30. června druhého roku následujícího po roce, kdy byl učiněn první rozpočtový závazek.

4.   Členský stát, v němž má sídlo řídící orgán příslušného programu Interreg, buď

a)

může také podepsat dohodu o financování; nebo

b)

podepíše neprodleně s každou třetí zemí, partnerskou zemí nebo ZZÚ účastnící se příslušného programu Interreg prováděcí dohodu, která stanoví vzájemná práva a povinnosti, pokud jde o jeho provádění a finanční řízení.

5.   Prováděcí dohoda podepsaná podle odst. 4 písm. b) zahrnuje přinejmenším tyto prvky:

a)

podrobná ustanovení týkající se plateb;

b)

finanční řízení;

c)

vedení záznamů;

d)

oznamovací povinnosti;

e)

ověřování, kontroly a audit; a

f)

nesrovnalosti a zpětné získávání finančních prostředků.

6.   Pokud se členský stát, v němž má sídlo řídící orgán programu Interreg, rozhodne podepsat dohodu o financování podle odst. 4 písm. a) tohoto článku, považuje se tato dohoda o financování za nástroj k plnění rozpočtu Unie v souladu s finančním nařízením, a nikoli za mezinárodní dohodu ve smyslu článků 216 až 219 Smlouvy o fungování EU.

Článek 60

Jiný příspěvek třetí země, partnerské země nebo ZZÚ než spolufinancování

1.   Pokud třetí země, partnerská země nebo ZZÚ převedou řídícímu orgánu jiný finanční příspěvek na podporu programu Interreg než své spolufinancování podpory Unie na daný program Interreg, jsou pravidla týkající se tohoto finančního příspěvku obsažena v následujícím dokumentu:

a)

pokud dotčený členský stát podepíše dohodu o financování podle čl. 59 odst. 4 písm. a), buď:

i)

v samostatné části uvedené dohody o financování; nebo

ii)

v samostatné prováděcí dohodě podepsané buď členským státem, v němž má sídlo řídící orgán, a třetí zemí, partnerskou zemí nebo ZZÚ, nebo přímo řídícím orgánem a příslušným orgánem třetí země, partnerské země nebo ZZÚ; a

b)

pokud dotčený členský stát podepíše prováděcí dohodu podle čl. 59 odst. 4 písm. b), buď:

i)

v samostatné části uvedené prováděcí dohody; nebo

ii)

v dodatečné prováděcí dohodě podepsané stejnými stranami, které jsou uvedeny v písmenu a).

Pro účely prvního pododstavce písm. b) bodu i) mohou oddíly prováděcí dohody případně zahrnovat převedený finanční příspěvek i podporu Unie na program Interreg.

2.   Prováděcí dohoda podle odstavce 1 tohoto článku obsahuje přinejmenším prvky uvedené v čl. 59 odst. 5 týkající se spolufinancování ze strany třetí země, partnerské země nebo ZZÚ.

Mimoto stanoví oba následující prvky:

a)

výši dodatečného finančního příspěvku; a

b)

jeho zamýšlené použití a podmínky tohoto použití, včetně podmínek pro žádosti o tento dodatečný příspěvek.

3.   Pokud jde o přeshraniční program PEACE PLUS, tvoří finanční příspěvek Spojeného království na činnosti Unie ve formě vnějších účelově vázaných příjmů ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. e) finančního nařízení součást rozpočtových prostředků pro okruh 2 „Soudržnost a hodnoty“, dílčí strop „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“.

Tento příspěvek je předmětem zvláštní dohody o financování se Spojeným královstvím v souladu s článkem 59 tohoto nařízení. Stranami této zvláštní dohody o financování jsou Komise a Spojené království a rovněž Irsko.

Zvláštní dohoda o financování musí být uzavřena před tím, než se program začne provádět, což Úřadu pro zvláštní programy EU umožní použít právní předpisy Unie, jež se vztahují na provádění programu.

KAPITOLA IX

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NEPŘÍMÉ ŘÍZENÍ

Článek 61

Spolupráce s nejvzdálenějšími regiony

1.   Pokud jsou celý program Interreg D nebo jeho část se souhlasem dotčeného členského státu a dotčených regionů prováděny v nepřímém řízení podle čl. 55 odst. 3 písm. b) nebo c) tohoto nařízení, je úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověřen jeden ze subjektů uvedených v čl. 62 odst. 1 prvním pododstavci písm. c) finančního nařízení, zejména subjekt nacházející se v zúčastněném členském státě, včetně řídícího orgánu dotčeného programu Interreg.

2.   V souladu s čl. 154 odst. 6 písm. c) finančního nařízení může Komise rozhodnout, že nebude požadovat provedení posouzení ex-ante uvedeného v odstavcích 3 a 4 zmíněného článku, pokud jsou úkoly související s plněním rozpočtu uvedené v čl. 62 odst. 1 prvním pododstavci písm. c) uvedeného nařízení svěřeny řídícímu orgánu programu Interreg pro nejvzdálenější regiony určenému podle čl. 45 odst. 1 tohoto nařízení a v souladu s článkem 71 nařízení (EU) 2021/1060.

3.   Pokud je úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu uvedenými v čl. 62 odst. 1 prvním pododstavci písm. c) finančního nařízení pověřena organizace členského státu, použije se článek 157 uvedeného nařízení.

4.   Pokud jsou program nebo činnost spolufinancované z jednoho nebo více nástrojů financování vnější činnosti prováděny třetí zemí, partnerskou zemí, ZZÚ nebo některým z ostatních subjektů uvedených v čl. 62 odst. 1 prvním pododstavci písm. c) finančního nařízení nebo uvedených v nařízení (EU) 2021/947 nebo v rozhodnutí 2013/755/EU nebo v obou, použijí se příslušná pravidla těchto nástrojů.

Podmínky provádění části složky D programu Interreg v nepřímém řízení podle čl. 55 odst. 3 písm. b) nebo c) tohoto nařízení se stanoví v dohodě uzavřené mezi Komisí, řídícím orgánem nebo jeho členským státem a pověřeným orgánem.

Kapitola X

Závěrečná ustanovení

Článek 62

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 16 odst. 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od 1. července 2021.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 6 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 63

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený podle čl. 115 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1060. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 64

Přechodná ustanovení

Nařízení (EU) č. 1299/2013 nebo jakýkoli akt přijatý podle tohoto nařízení se nadále použijí na programy a operace podporované z EFRR v programovém období 2014–2020.

Článek 65

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Úř. věst. C 440, 6.12.2018, p. 116.

(2)  Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 137.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 (Úř. věst. C 108, 26.3.2021, s. 247) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 27. května 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (viz strana 159 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti (viz strana 60 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947 ze dne 9. června 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (Úř. věst. L 209, 14.6.2021, s. 1).

(9)  Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

(12)  Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Evropský sociální fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) č. 1296/2013 (viz strana 21 v tomto čísle Úředního věstníku).

(14)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(15)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 45).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 27).

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).

(21)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).


PŘÍLOHA

ŠABLONA PRO PROGRAMY INTERREG

CCI

[15 znaků]

Název

[255]

Verze

 

První rok

[4]

Poslední rok

[4]

Způsobilý od

 

Způsobilý do

 

Číslo rozhodnutí Komise

 

Datum rozhodnutí Komise

 

Číslo rozhodnutí o změně programu

[20]

Datum vstupu v platnost rozhodnutí o změně programu

 

Regiony NUTS zahrnuté do programu

 

Složka

 

1.

Strategie společného programu: hlavní problémy související s rozvojem a opatření politiky

1.1.

Programová oblast (nevyžaduje se pro programy Interreg C)

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. a), čl. 17 odst. 9 písm. a)

Textové pole [2 000]

1.2.

Strategie společného programu: souhrn hlavních společných problémů s přihlédnutím k hospodářským, sociálním a územním rozdílům, jakož i nerovnostem, k potřebám společných investic a k doplňkovosti a synergii s jinými programy a nástroji financování, k poznatkům získaným v minulosti a podpoře makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti, pokud se na celou programovou oblast nebo její část vztahuje jedna či více strategií

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. b), čl. 17 odst. 9 písm. b)

Textové pole [50 000]

1.3.

Odůvodnění pro výběr cílů politiky a specifických cílů Interreg, odpovídajících priorit, specifických cílů a forem podpory, případně řešení chybějících spojení v přeshraniční infrastruktuře

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. c)

Tabulka 1

Vybraný cíl politiky nebo vybraný specifický cíl Interreg

Vybraný specifický cíl

Priorita

Odůvodnění výběru

 

 

 

[2 000 pro každý cíl]

2.

Priority [300]

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. d) a e)

2.1.

Název priority (uvedeno opakovaně pro každou prioritu)

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. d)

Textové pole: [300]

2.1.1

Specifický cíl (uvedeno opakovaně pro každý vybraný specifický cíl)

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. e)

Textové pole: [300]

2.1.2

Související typy činností a jejich očekávaný přínos k daným specifickým cílům a případně makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. e) bod i), čl. 17 odst. 9 písm. c) bod ii)

Textové pole [7 000]

Pro programy INTERACT a ESPON:

Odkaz: čl. 17 odst. 9 písm. c) bod i)

Definice jediného příjemce nebo omezeného seznamu příjemců a postup udělování

Textové pole [7 000]

2.1.3

Ukazatele

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. e) bod ii), čl. 17 odst. 9 písm. c) bod iii)

Tabulka 2

Ukazatele výstupů

Priorita

Specifický cíl

ID

[5]

Ukazatel

Jednotka měření

[255]

Milník (2024)

[200]

Konečný cíl (2029)

[200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 3

Ukazatele výsledků

Priorita

Specifický cíl

ID

Ukazatel

Jednotka měření

Základní hodnota

Referenční rok

Konečný cíl (2029)

Zdroj údajů

Poznámky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4

Hlavní cílové skupiny

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. e) bod iii), čl. 17 odst. 9 písm. c) bod iv)

Textové pole [7 000]

2.1.5

Uvedení konkrétních cílových území, včetně plánovaného využívání integrovaných územních investic, komunitně vedeného místního rozvoje nebo jiných nástrojů územního rozvoje

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. e) bod iv)

Textové pole [7 000]

2.1.6

Plánované využívání finančních nástrojů

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. e) bod v)

Textové pole [7 000]

2.1.7

Orientační rozdělení programových zdrojů EU podle typu intervence

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. e) bod vi), čl. 17 odst. 9 písm. c) bod v)

Tabulka 4

Dimenze 1 – oblast intervence

Číslo priority

Fond

Specifický cíl

Kód

Částka (v EUR)

 

 

 

 

 


Tabulka 5

Dimenze 2 – forma financování

Číslo priority

Fond

Specifický cíl

Kód

Částka (v EUR)

 

 

 

 

 


Tabulka 6

Dimenze 3 – mechanismus územního plnění a územní zaměření

Číslo priority

Fond

Specifický cíl

Kód

Částka (v EUR)

 

 

 

 

 

3.

Plán financování

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. f)

3.1

Finanční prostředky podle roku

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. g) bod i), čl. 17 odst. 4 písm. a) až d)

Tabulka 7

Fond

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Celkem

EFRR

(cíl Územní spolupráce)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPP III – CBC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI-CBC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

NPP III (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZZÚ (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondy Interreg (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Celkové finanční příděly podle fondu a vnitrostátního spolufinancování

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. f) bod ii), čl. 17 odst. 4 písm. a) až d)

Tabulka 8

Cíl politiky technická pomoc ano či ne

Priorita

Fond

(v příslušných případech)

Základ pro výpočet podpory EU (celkové způsobilé náklady nebo veřejné zdroje)

Příspěvek EU

(a)=(a1)+(a2)

Orientační rozdělení příspěvku EU

Vnitrostátní příspěvek

(b) = (c) + (d)

Orientační rozdělení příspěvku členského státu

Celkem

(e) = (a) + (b)

Míra spolufinancování

(f) = (a)/(e)

Příspěvky ze třetích zemí

(pro informaci)

bez technické pomoci podle čl. 27 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních (a1)

pro technickou pomoc podle čl. 27 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních

(a2)

Vnitrostátní veřejné zdroje

(c)

Vnitrostátní soukromé zdroje

(d)

 

Priorita 1

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPP III – CBC (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI-CBC (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPP III (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZZÚ (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondy Interreg (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorita 2

(Fondy jako výše)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

Všechny fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPP III – CBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI-CBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPP III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZZÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondy Interreg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

Všechny fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Opatření přijaté k zapojení příslušných programových partnerů do přípravy programu Interreg a úloha těchto programových partnerů při provádění, monitorování a hodnocení

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. g)

Textové pole [10 000]

5.

Přístup ke komunikaci a viditelnosti programu Interreg (cíle, cílové skupiny, komunikační kanály, případně včetně komunikace pomocí sociálních médií, plánovaného rozpočtu a příslušných ukazatelů pro monitorování a hodnocení)

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. h)

Textové pole [4 500]

6.

Údaje o podpoře malých projektů, včetně malých projektů v rámci fondů malých projektů

Odkaz: čl. 17 odst. 3 písm. i), článek 24

Textové pole [7 000]

7.

Prováděcí ustanovení

7.1

Programové orgány

Odkaz: čl. 17 odst. 6 písm. a)

Tabulka 9

Programové orgány

Název instituce [255]

Jméno kontaktní osoby [200]

E-mail [200]

Řídící orgán

 

 

 

Vnitrostátní orgán (v příslušných případech pro programy se zúčastněnými třetími nebo partnerskými zeměmi)

 

 

 

Auditní orgán

 

 

 

Skupina zástupců auditorů

 

 

 

Subjekt, kterému má Komise poukazovat platby

 

 

 

7.2

Postup zřízení společného sekretariátu

Odkaz: čl. 17 odst. 6 písm. b)

Textové pole [3 500]

7.3

Rozdělení závazků mezi zúčastněné členské státy, a v příslušných případech třetí nebo partnerské země a ZZÚ, v případě finančních oprav uložených řídícím orgánem nebo Komisí

Odkaz: čl. 17 odst. 6 písm. c)

Textové pole [10 500]

8.

Používání jednotkových nákladů, jednorázových částek, paušálních sazeb a financování nesouvisejícího s náklady

Odkaz: články 94 a 95 nařízení (EU) 2021/1060 (nařízení o společných ustanoveních)

Tabulka 10

Používání jednotkových nákladů, jednorázových částek, paušálních sazeb a financování nesouvisejícího s náklady

Zamýšlené použití článků 94 a 95

ANO

NE

Od přijetí bude program využívat úhrady příspěvku Unie na základě jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb v rámci priority podle článku 94 nařízení o společných ustanoveních (pokud ano, je třeba vyplnit Dodatek 1)

Od přijetí bude program využívat úhrady příspěvku Unie na základě financování nesouvisejícího s náklady podle článku 95 nařízení o společných ustanoveních (pokud ano, je třeba vyplnit Dodatek 2)

Mapa

Mapa programové oblasti


(1)  Interreg A, vnější přeshraniční spolupráce.

(2)  Interreg B a C.

(3)  Interreg B, C a D.

(4)  EFRR, NPP III, NDICI nebo PZZÚ, pokud je uvedeno jako jedna částka v rámci Intereg B a C.

(5)  Interreg A, vnější přeshraniční spolupráce.

(6)  Interreg B a C.

(7)  Interreg B, C a D.

(8)  EFRR, NPP III, NDICI nebo PZZÚ, pokud je uvedeno jako jedna částka v rámci Interreg B a C.


Dodatek 1

Příspěvek Unie na základě jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb

Šablona pro předkládání údajů k posouzení Komisí

(článek 94 nařízení (EU) 2021/1060 (nařízení o společných ustanoveních)

Datum předložení návrhu

 

 

 

Tento dodatek se nevyžaduje, je-li využito zjednodušené vykazování nákladů na úrovni EU zavedené akty v přenesené pravomoci podle čl. 94 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních.

A.   Shrnutí hlavních prvků

Priorita

Fond

Specifický cíl

Odhadovaný podíl celkového finančního přídělu v rámci priority, na niž bude uplatněno zjednodušené vykazování nákladů, v %

Typ(y) operace

Ukazatel, na jehož základě dochází k úhradě

Jednotka měření pro ukazatel, na jehož základě dochází k úhradě

Typ zjednodušeného vykazování nákladů(standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušální sazby)

Částka (v EUR) nebo procentní podíl (v případě paušálních sazeb) u zjednodušeného vykazování nákladů

 

 

 

 

Kód (1)

Popis

Kód (2)

Popis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Podrobnosti podle typu operace (nutno vyplnit u každého typu operace)

Obdržel řídící orgán k níže uvedenému zjednodušenému vykazování nákladů podporu od externí společnosti?

 

 

Pokud ano, uveďte, od které externí společnosti

Ano/Ne – Název externí společnosti


1.1

Popis typu operace včetně časové osy provádění (3)

 

1.2

Specifický cíl

 

1.3

Ukazatel, na jehož základě dochází k úhradě (4)

 

1.4

Jednotka měření pro ukazatel, na jehož základě dochází k úhradě

 

1.5

Standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázová částka nebo paušální sazba

 

1.6

Částka za měrnou jednotku nebo procentní podíl (v případě paušálních sazeb) u zjednodušeného vykazování nákladů

 

1.7

Kategorie nákladů pokryté jednotkovými náklady, jednorázovou částkou nebo paušální sazbou

 

1.8

Pokrývají tyto kategorie nákladů všechny způsobilé výdaje na operaci? (Ano/Ne)

 

1.9

Metoda úprav(y) (5)

 

1.10

Ověření dosažení získaných jednotek měření

uveďte, jaký dokument či dokumenty / systém se použijí k ověření dosažení získaných jednotek měření

uveďte, co bude ověřeno v průběhu řídicí kontroly a kým

uveďte, jaká opatření budou zavedena ke sběru a uchovávání relevantních údajů/dokumentů

 

1.11

Možné nevhodné pobídky, zmírňující opatření (6) a odhadovaná míra rizika (vysoká/střední/nízká)

 

1.12

Celková částka (na vnitrostátní úrovni a úrovni EU), která má být vyplacena na tomto základě Komisí

 

C.   Výpočet standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo paušálních sazeb

1.

Zdroj údajů použitých pro výpočet standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo paušálních sazeb (kdo údaje vytvořil, sbíral a zaznamenával; kde jsou údaje uchovávány; termíny; validace atd.):

 

2.

Upřesněte, proč jsou navrhovaná metoda a výpočet na základě čl. 88 odst. 2 nařízení o společných ustanoveních relevantní pro daný typ operace:

 

3.

Uveďte, jak byly výpočty provedeny, zejména včetně veškerých předpokladů ohledně kvality nebo kvantity. V příslušných případech by měly být použity průkazné statistické údaje a ukazatele, a jsou-li požadovány, měly by být poskytnuty ve formátu, který může Komise použít:

 

4.

Vysvětlete, jak jste zajistili, aby do výpočtu standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušální sazby byly zahrnuty pouze způsobilé výdaje:

 

5.

Posouzení metodiky výpočtu a částek, jakož i opatření k zajištění ověření, kvality, sběru a uchování údajů, provedené auditním orgánem nebo auditními orgány:

 


(1)  Odkazuje na kód pro oblast zásahu v tabulce 1 přílohy 1 nařízení o společných ustanoveních.

(2)  Odkazuje na kód společného ukazatele, použije-li se.

(3)  Navrhované počáteční datum výběru operací a navrhované konečné datum jejich dokončení (ve smyslu čl. 63 odst. 5 nařízení o společných ustanoveních).

(4)  V případě operací zahrnujících více možností zjednodušeného vykazování nákladů, jež se vztahují na různé kategorie nákladů, různé projekty nebo navazující fáze operace, je třeba vyplnit pole 1.3 až 1.11 pro každý ukazatel, na jehož základě dochází k úhradě.

(5)  Použije-li se, uveďte četnost a okamžik úpravy a jasný odkaz na konkrétní ukazatel (případně včetně odkazu na webovou stránku, na které je ukazatel zveřejněn).

(6)  Existují možné negativní dopady na kvalitu podporovaných opatření, a pokud ano, uveďte opatření, jež budou přijata k zamezení vzniku tohoto rizika (jako je prokazování)?


Dodatek 2

Příspěvek Unie na základě financování nesouvisejícího s náklady

Šablona pro předkládání údajů k posouzení Komise

(článek 95 nařízení (EU) 2021/1060 (nařízení o společných ustanoveních))

Datum předložení návrhu

 

 

 

Tento dodatek se nevyžaduje, je-li využito částek financování na úrovni EU, které není spojeno s náklady, zavedeného akty v přenesené pravomoci podle čl. 95 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních.

A.   Shrnutí hlavních prvků

Priorita

Fond

Specifický cíl

Částka, na kterou se vztahuje financování nesouvisející s náklady

Typ(y) pokryté operace

Podmínky, které mají být splněny / výsledky, kterých má být dosaženo, na jejichž základě dochází k úhradě od Komise

Ukazatel

Jednotka měření pro podmínky, které mají být splněny / výsledky, kterých má být dosaženo, na jejichž základě dochází k úhradě od Komise

Předpokládaný typ úhrady a metoda úhrady použitá k úhradě příjemci nebo příjemcům

 

 

 

 

Kód (1)

Popis

 

Kód (2)

Popis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Podrobnosti podle typu operace (nutno vyplnit u každého typu operace)

1.1

Popis typu operace

 

1.2

Specifický cíl (cíle)

 

1.3

Podmínky, které mají být splněny / výsledky, kterých má být dosaženo

 

1.4

Lhůta pro splnění podmínek nebo dosažení výsledků

 

1.5

Jednotka měření pro podmínky, které mají být splněny / výsledky, kterých má být dosaženo, na jejichž základě dochází k úhradě od Komise

 

1.6

Případné průběžné výstupy podmiňující úhradu ze strany Komise s harmonogramem úhrad

Průběžné výstupy

Plánované datum

Částky (v EUR)

 

 

 

 

 

 

1.7

Celková částka (včetně financování úrovně Unie a vnitrostátní úrovně)

 

1.8

Metoda úprav(y)

 

1.9

Ověření dosažení výsledku nebo splnění podmínky (případně průběžných výstupů)

uveďte, jaký dokument či dokumenty / systém se použijí k ověření dosažení jednotky měření (a případně veškeré mezitímní výsledky)

uveďte, jak budou vykonávány řídicí kontroly (včetně kontrol na místě) a kým

uveďte, jaká opatření budou zavedena ke sběru a uchovávání relevantních údajů/dokumentů

 

1.10

Použití grantů formou financování nesouvisejícího s náklady/ Má grant poskytnutý členským státem příjemcům formu financování nesouvisejícího s náklady? [Ano/Ne]

 

1.11

Opatření pro zajištění auditní stopy

Uveďte subjekt či subjekty odpovědné za uvedená opatření.

 


(1)  Odkazuje na kód pro oblast zásahu v tabulce 1 přílohy 1 nařízení o společných ustanoveních a příloze IV nařízení o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu.

(2)  Odkazuje na kód společného ukazatele, použije-li se.


Dodatek 3

Seznam plánovaných operací strategického významu s harmonogramem – čl. 17 odst. 3

Textové pole [2 000]


Top