EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1006

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1006 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce (Text s významem pro EHP)

C/2021/2360

OJ L 222, 22.6.2021, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1006/oj

22.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 222/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1006

ze dne 12. dubna 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 35 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha VI nařízení (EU) 2018/848 stanoví vzor certifikátu, který se má vystavit všem hospodářským subjektům nebo všem skupinám hospodářských subjektů, které oznámily svou činnost příslušným orgánům členského státu, v němž je činnost vykonávána, a splňují podmínky uvedeného nařízení. Za účelem harmonizovaného provádění obsahuje vzor certifikátu společné prvky, jež jsou povinné ve všech členských státech, například název a adresu, činnosti hospodářských subjektů a kategorie produktů. Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či kontrolní subjekty, jež certifikát vydávají, mohou rozhodnout, že budou požadovat konkrétní doplňující informace, například podrobný seznam produktů, informace o půdě a provozovnách, seznam subdodavatelů a informace o akreditaci kontrolního subjektu. Je proto vhodné do certifikátu doplnit zvláštní část.

(2)

Nařízení (EU) 2018/848 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VI nařízení (EU) 2018/848 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VI

VZOR CERTIFIKÁTU

CERTIFIKÁT PODLE ČL. 35 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) 2018/848 O EKOLOGICKÉ PRODUKCI A OZNAČOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ

Část I: Povinné prvky

1.

Číslo dokumentu

2.

(zaškrtněte odpovídající informace)

Hospodářský subjekt

Skupina hospodářských subjektů - viz bod 9

3.

Název a adresa hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů:

4.

Název a adresa příslušného orgánu nebo případně kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů a číselný kód v případě kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu:

5.

Jedna či více činností hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů (zaškrtněte odpovídající kolonku/kolonky):

výroba

příprava

distribuce/uvádění na trh

skladování

dovoz

vývoz

6.

Jedna či více kategorií produktů podle čl. 35 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (1)a metody produkce (zaškrtněte odpovídající kolonku/kolonky)

a)

nezpracované rostliny a rostlinné produkty, včetně osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin

metoda produkce:

ekologická produkce s výjimkou přechodného období

produkce během přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

b)

hospodářská zvířata a nezpracované produkty živočišné výroby

metoda produkce:

ekologická produkce s výjimkou přechodného období

produkce během přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

c)

řasy a nezpracované produkty akvakultury

metoda produkce:

ekologická produkce s výjimkou přechodného období

produkce během přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

d)

zpracované zemědělské produkty, včetně produktů akvakultury, určené k použití jako potraviny

metoda produkce:

produkce ekologických produktů

produkce produktů z přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

e)

krmivo

metoda produkce:

produkce ekologických produktů

produkce produktů z přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

f)

víno

metoda produkce:

produkce ekologických produktů

produkce produktů z přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

g)

jiné produkty uvedené v příloze I nařízení (EU) 2018/848 nebo nespadající do žádné z předchozích kategorií

metoda produkce:

produkce ekologických produktů

produkce produktů z přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

Tento dokument byl vydán v souladu s nařízením (EU) 2018/848 jako potvrzení skutečnosti, že hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů (zvolte odpovídající možnost) splňuje požadavky uvedeného nařízení.

7.

Datum, místo

Jméno a podpis jménem vydávajícího příslušného orgánu, případně kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu:

8.

Certifikát platný od….[doplňte datum] do….[doplňte datum]

9.

Seznam členů skupiny hospodářských subjektů podle definice v článku 36 nařízení (EU) 2018/848

Název člena

Adresa nebo jiná forma identifikace člena

 

 

 

 

 

 

Část II: Konkrétní nepovinné prvky

Jeden či více prvků se vyplní, pokud tak rozhodne příslušný orgán, nebo případně kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vydává certifikát hospodářskému subjektu nebo skupině hospodářských subjektů v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 2018/848.

1.

Rejstřík produktů

Název produktu a/nebo kód kombinované nomenklatury (KN) podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2) u produktů spadajících do působnosti nařízení (EU) 2018/848

z ekologického zemědělství

z přechodného období

 

 

 

 

 

 

2.

Množství produktů

Název produktu a/nebo kód KN podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 u produktů spadajících do působnosti nařízení (EU) 2018/848

z ekologického zemědělství

z přechodného období

Odhadované množství v kilogramech, litrech nebo případně v počtu jednotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Informace o půdě

Název produktu

z ekologického zemědělství

z přechodného období

Z konvenční produkce

Plocha v hektarech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Seznam prostor nebo jednotek, v nichž činnost vykonává hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů

Adresa nebo zeměpisná poloha

Popis činnosti nebo činností uvedených v části I bodě 5

 

 

 

 

 

 

5.

Informace o činnosti nebo činnostech prováděných hospodářským subjektem nebo skupinou hospodářských subjektů a o tom, zda činnost nebo činnosti vykonává pro svůj vlastní účel nebo jako subdodavatel pro jiný hospodářský subjekt, zatímco subdodavatel zůstává odpovědný za vykonávanou činnost nebo činnosti

Popis činnosti nebo činností uvedených v části I bodě 5

provádění činnosti nebo činností pro vlastní účel

provádění činnosti nebo činností jako subdodavatel pro jiný hospodářský subjekt, zatímco subdodavatel zůstává odpovědný za vykonávanou činnost nebo činnosti

 

 

 

 

 

 

6.

Informace o činnosti nebo činnostech prováděných subdodavatelskou třetí stranou v souladu s čl. 34 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848.

Popis činnosti nebo činností uvedených v části I bodě 5

hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů nadále nesou odpovědnost

odpovědnost nese subdodavatelská třetí strana

 

 

 

 

 

 

7.

Seznam subdodavatelů provádějících činnost nebo činnosti pro hospodářský subjekt nebo skupinu hospodářských subjektů v souladu s čl. 34 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848, u nichž hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů nadále odpovídá za ekologickou produkci a u nichž se tato odpovědnost nepřenáší na subdodavatele

Název a adresa

Popis činnosti nebo činností uvedených v části I bodě 5

 

 

 

 

 

 

8.

Informace o akreditaci kontrolního subjektu v souladu s čl. 40 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848

a)

název akreditačního orgánu,

b)

odkaz na internetové stránky osvědčení o akreditaci.

9.

Další informace

 


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


Top