EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0948

Nařízení Rady (Euratom) 2021/948 ze dne 27. května 2021 kterým se zřizuje Evropský nástroj pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti, doplňující na základě Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, a zrušuje nařízení (Euratom) č. 237/2014

ST/12568/2020/INIT

Úř. věst. L 209, 14.6.2021, p. 79–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/948/oj

14.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/79


NAŘÍZENÍ RADY (Euratom) 2021/948

ze dne 27. května 2021

kterým se zřizuje Evropský nástroj pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti, doplňující na základě Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, a zrušuje nařízení (Euratom) č. 237/2014

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 203 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jak se stanoví v čl. 3 odst. 5 a v článcích 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii, měla by Unie v celosvětovém měřítku zastávat a prosazovat své hodnoty a zájmy za účelem plnění cílů a zásad vnější činnosti Unie.

(2)

V zájmu provádění nového mezinárodního rámce vytvořeného na základě Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie a Evropského konsensu o rozvoji si nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947 (2) klade za cíl zvýšit soudržnost a zajistit účinnost vnější činnosti Unie tím, že pomocí zjednodušeného nástroje zaměří své úsilí na zlepšení provádění jednotlivých politik v rámci vnější činnosti.

(3)

Cílem Evropského nástroje pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (dále jen „nástroj“), který doplňuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa zřízený nařízením (EU) 2021/947, by měla být podpora vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a uplatňování účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích na základě činností v rámci Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Společenství“). V rámci tohoto cíle toto nařízení usiluje o podporu prosazování transparentnosti při postupech rozhodování orgánů ve třetích zemích v oblasti jaderné energie.

(4)

Tento nástroj by měl být zřízen na období sedmi let s cílem sladit jeho trvání s dobou trvání víceletého finančního rámce stanoveného v nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 (3).

(5)

Toto nařízení je součástí rámce navrženého pro plánování spolupráce a mělo by doplňovat opatření v oblasti jaderné spolupráce, jež jsou financována podle nařízení (EU) 2021/947.

(6)

Členské státy Unie jsou stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní podepsané dne 1. července 1968 a uplatňují dodatkový protokol ke svým příslušným dohodám o zárukách Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

(7)

Pro udržování a podporu nepřetržitého zdokonalování jaderné bezpečnosti a dozoru nad ní přijala Rada směrnice 2009/71/Euratom (4), 2011/70/Euratom (5) a 2013/59/Euratom (6). Tyto směrnice a přísné normy v oblasti jaderné bezpečnosti a nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem zavedené ve Společenství představují názorné příklady, které lze využít k motivování třetích zemí k tomu, aby přijaly podobně přísné normy.

(8)

Společenství a jeho členské státy jsou smluvními stranami Úmluvy o jaderné bezpečnosti přijaté dne 17. června 1994 a Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady přijaté dne 5. září 1997.

(9)

V souladu s kapitolou 10 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Smlouva o Euratomu“) by Společenství mělo pokračovat v úzké spolupráci s MAAE v souvislosti s jadernou bezpečností a zárukami v jaderné oblasti na podporu cílů uvedených v kapitolách 3 a 7 hlavy II Smlouvy o Euratomu. Společenství spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi a programy sledujícími podobné cíle.

(10)

Tento nástroj by měl stanovit činnosti na podporu sledovaných cílů a v souladu s činnostmi, které byly dříve podporovány podle nařízení Rady (Euratom) č. 237/2014. (7) Tyto cíle se týkají podpory účinné kultury jaderné bezpečnosti a uplatňování nejvyšších standardů jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a nepřetržitého zdokonalování jaderné bezpečnosti, odpovědného a bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady, vyřazování bývalých jaderných areálů a jaderných zařízení z provozu a jejich sanace, jakož i účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích, zejména přistupujících zemích, kandidátských zemích, u potenciálních kandidátů a v zemích evropské politiky sousedství.

(11)

Provádění tohoto nařízení by mělo v relevantních případech vycházet z konzultací se členskými státy a jejich příslušnými orgány, a to zejména s příslušnými dozornými orgány v oblasti jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, se Skupinou evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost a prostřednictvím Výboru pro Evropský nástroj pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti, jakož i z dialogu s partnerskými zeměmi. Při provádění tohoto nařízení by měly být zohledněny závěry Rady o pomoci třetím zemím v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení, které byly přijaty dne 9. prosince 2008.

(12)

Výsledky vnější činnosti Společenství by měly být monitorovány a hodnoceny na základě předem definovaných, transparentních a měřitelných ukazatelů pro jednotlivé země, které jsou přizpůsobeny specifikům a cílům nástroje, a měly by pokud možno vycházet z rámce EU pro výsledky mezinárodní spolupráce a rozvoje. Ukazatele by měly být zaměřeny na kvalitu, výkonnost a výsledky, aby od přijímajících zemí vyžadovaly větší odpovědnost vůči Unii a jejím členským státům, pokud jde o výsledky dosažené při provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti.

(13)

Unie a Společenství by měly v zájmu optimalizace dopadu své vnější činnosti usilovat o co nejúčinnější využití dostupných zdrojů. Tohoto cíle by mělo být dosaženo zajištěním soudržnosti a doplňkovosti mezi nástroji Unie pro financování vnější činnosti, jakož i vytvářením synergií s dalšími politikami a programy Unie. Aby se maximalizoval účinek kombinovaných intervencí k dosažení společného cíle, mělo by být na základě tohoto nařízení možné kombinovat financování s jinými programy Unie za podmínky, že tyto příspěvky nebudou pokrývat stejné náklady.

(14)

Toto nařízení stanoví po celou dobu trvání tohoto nástroje finanční krytí, které má v ročním rozpočtovém procesu pro Evropský parlament a Radu představovat hlavní referenční částku ve smyslu bodu 18 interinstitucionální dohody ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů (8).

(15)

Na tento nástroj se použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (9) (dále jen „finanční nařízení“). Finanční nařízení stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, nepřímého řízení, finančních nástrojů, rozpočtových záruk, finanční pomoci a náhrad vyplácených externím odborníkům.

(16)

Pravidla a postupy stanovené v nařízení (EU) 2021/947 by se v příslušných případech měly vztahovat na provádění tohoto nařízení a prováděcí ustanovení podle tohoto nařízení by měla odpovídat ustanovením uvedeným v nařízení o Nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci.

(17)

Na toto nařízení se použijí horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě čl. 106a Smlouvy o Euratomu a článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouvy o fungování EU“). Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a upravují zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění a stanoví kontroly odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě čl. 106a Smlouvy o Euratomu a článku 322 Smlouvy o fungování EU rovněž zahrnují obecný režim podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie.

(18)

Formy financování z prostředků Unie a způsoby provádění stanovené v tomto nařízení by měly být voleny na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů činností a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontroly, administrativní zátěži a očekávanému riziku nesouladu. V této souvislosti by se mělo také zvážit použití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování, které není spojeno s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 písm. a) finančního nařízení.

(19)

Roční akční plány a opatření by měly představovat pracovní programy podle finančního nařízení. Roční akční plány sestávají ze souboru opatření, která jsou seskupena do jediného dokumentu.

(20)

Za účelem zajištění nepřetržitého poskytování podpory v relevantní oblasti politiky a umožnění provádění od začátku víceletého finančního rámce na období 2021–2027 je nezbytné stanovit, že se toto nařízení použije od začátku rozpočtového roku 2021.

(21)

V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (10) a nařízeními Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (11), (Euratom, ES) č. 2185/96 (12) a (EU) 2017/1939 (13) mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně opatření týkajících se prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí včetně podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména má Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) v souladu s nařízeními (Euratom, ES) č. 2185/96 a (EU, Euratom) č. 883/2013 pravomoc provádět správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu nebo ohrožujícímu finanční zájmy Unie.

V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 má Úřad evropského veřejného žalobce pravomoc vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 (14). V souladu s finančním nařízením mají všechny osoby nebo subjekty, kterým jsou poskytovány finanční prostředky Unie, plně spolupracovat na ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, OLAFu, Účetnímu dvoru a v případě členských států účastnících se posílené spolupráce podle nařízení (EU) 2017/1939 Úřadu evropského veřejného žalobce nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby rovnocenná práva udělily i třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie. Z tohoto důvodu by dohody se třetími zeměmi a územími i mezinárodními organizacemi a jakékoli smlouvy nebo dohody vyplývající z provádění tohoto nařízení měly obsahovat ustanovení, která výslovně zmocňují Komisi, OLAF a Účetní dvůr a Úřad evropského veřejného žalobce k provádění auditů, kontrol a inspekcí na místě v souladu s jejich pravomocemi a zajišťují, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

(22)

Nařízení (Euratom) č. 237/2014 by tudíž mělo být zrušeno.

(23)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (15).

(24)

Odkazy na nástroje pro vnější pomoc v rozhodnutí Rady 2010/427/EU (16) by se měly považovat za odkazy na toto nařízení a na nařízení v něm uvedená. Komise by měla zajistit, aby toto nařízení bylo prováděno v souladu s rozhodnutím 2010/427/EU.

(25)

Činnosti uvedené v tomto nařízení by měly přísně dodržovat podmínky a postupy stanovené omezujícími opatřeními Unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se na základě Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 zřizuje Evropský nástroj pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (dále jen „nástroj“), který doplňuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa.

Toto nařízení stanoví cíle nástroje, jeho rozpočet na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 a formy a způsoby financování z prostředků Unie.

Článek 2

Cíle nástroje

1.   Cílem tohoto nástroje je doplnit činnosti v oblasti jaderné spolupráce, které jsou financovány podle nařízení (EU) 2021/947, zejména za účelem podpory prosazování vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a provádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích na základě činností v rámci Společenství a příslušného regulačního rámce Euratomu v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a co nejotevřenějším způsobem. V rámci tohoto cíle je účelem nástroje rovněž podpora prosazování transparentnosti při rozhodování orgánů třetích zemí v oblasti jaderné energie.

2.   V souladu s odstavcem 1 má tento nástroj tyto specifické cíle:

a)

podpora skutečné kultury jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, uplatňování nejpřísnějších norem jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a nepřetržité zdokonalování jaderné bezpečnosti, včetně prosazování transparentnosti v postupech rozhodování orgánů v třetích zemích týkajících se bezpečnosti jaderných zařízení;

b)

odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, vyřazování bývalých jaderných areálů a jaderných zařízení z provozu a jejich sanace, včetně prosazování transparentnosti v postupech rozhodování orgánů ve třetích zemích;

c)

zavádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály ve třetích zemích.

Článek 3

Soudržnost, soulad a doplňkovost

1.   Při provádění tohoto nařízení musí být zajištěn soulad, synergie a doplňkovost s nařízením (EU) 2021/947, jinými programy vnější činnosti Unie a dalšími příslušnými politikami a programy Unie, spolu se soudržností politik ve prospěch rozvoje.

2.   Na činnosti stanovené podle tohoto nařízení lze ve vhodných případech získat příspěvky z jiných programů Unie, pokud takové příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Na základě tohoto nařízení je rovněž možno přispět na opatření zavedená podle jiných programů Unie, pokud takové příspěvky nepokrývají tytéž náklady.

3.   Pravidla každého programu Unie přispívajícího na činnosti stanovené podle tohoto nařízení se použijí na jeho příslušný příspěvek na akci. Kumulativní financování nepřesáhne celkové způsobilé náklady na činnost a podporu z jednotlivých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

Článek 4

Rozpočet nástroje

Finanční krytí pro provádění tohoto nástroje na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 činí 300 milionů EUR v běžných cenách.

Článek 5

Politický rámec

Celkový politický rámec pro provádění tohoto nařízení tvoří dohody o přidružení, dohody o partnerství a spolupráci, vícestranné dohody a jiné dohody, které zakládají právně závazný vztah mezi Unií a partnerskými zeměmi, jakož i závěry Evropské rady a závěry Rady, prohlášení z vrcholných schůzek, závěry setkání na vysoké úrovni s partnerskými zeměmi, sdělení Komise nebo společná sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

HLAVA II

PROVÁDĚNÍ NÁSTROJE

Článek 6

Víceleté orientační programy

1.   Spolupráce podle tohoto nařízení se uskutečňuje na základě víceletých orientačních programů.

2.   Cílem víceletých orientačních programů je poskytnout soudržný rámec pro spolupráci mezi Společenstvím a dotčenými třetími zeměmi či regiony způsobem, který je v souladu s celkovým účelem a oblastí působnosti, cíli, zásadami a politikou Společenství a na základě politického rámce uvedeného v článku 5.

3.   Víceleté orientační programy jsou obecným základem pro spolupráci podle tohoto nařízení a vymezují cíle Společenství s ohledem na potřeby dotčených zemí, priority Společenství, mezinárodní situaci a činnosti dotčených třetích zemí. Ve víceletých orientačních programech je rovněž popsána přidaná hodnota spolupráce a způsob, jak zabránit zdvojování činností s jinými programy a iniciativami, zejména s těmi, které uskutečňují mezinárodní organizace sledující stejné cíle a významní dárci.

4.   Víceleté orientační programy stanoví zvolené prioritní oblasti pro financování, konkrétní cíle, očekávané výsledky, ukazatele výkonnosti, ukazatele zaměřené na výsledky a orientační finanční příděly, a to jak celkově, tak i pro jednotlivé cíle.

5.   Víceleté orientační programy jsou založeny na dialogu s partnerskými zeměmi nebo regiony, do něhož jsou zapojeny relevantní zúčastněné strany, zejména vládní a dozorné orgány a jimi jmenované organizace, aby bylo zajištěno, že dotčená země či region převezmou za proces dostatečnou vlastní odpovědnost, a aby se podnítila podpora pro další rozvoj jaderné bezpečnosti na vnitrostátní úrovni.

6.   V relevantních případech po konzultaci se Skupinou evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (dále jen „ENSREG“) přijímá Komise víceleté orientační programy přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

7.   Komise přezkoumá a v případě potřeby aktualizuje víceleté orientační programy v souladu s přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 alespoň do čtyř let od jejich přijetí.

Článek 7

Roční akční plány a opatření

1.   Komise přijme roční akční plány na základě víceletého orientačního programu. Komise může rovněž přijmout zvláštní opatření a podpůrná opatření.

V případě neočekávaných a řádně odůvodněných potřeb, okolností nebo závazků může Komise přijmout zvláštní opatření.

Akční plány a zvláštní opatření stanoví pro každou třetí zemi nebo region sledované cíle, řídicí postupy, projekty, jež mají být financovány, orientační harmonogram, očekávané výsledky a hlavní činnosti, způsoby a případně stav akčních plánů a zvláštních opatření pro každou třetí zemí či region, rozpočet a veškeré související výdaje na podporu. Tyto akční plány a opatření obsahují soupis a souhrnný popis jednotlivých akcí, které mají být financovány, údaje o finančních částkách přidělených pro jednotlivé akce, orientační harmonogram provádění a konkrétní ukazatele pro monitorování, hodnocení a přezkum výkonnosti a výsledků a případně veškeré související výdaje na podporu. Případně obsahují také výsledky plynoucí ze zkušeností získaných během předchozí spolupráce.

2.   Akční plány a opatření se přijímají prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.

3.   Přezkumný postup uvedený v čl. 15 odst. 2 se nevyžaduje u:

a)

zvláštních opatření a podpůrných opatření, u nichž financování z prostředků Unie nepřekračuje 5 milionů EUR;

b)

technických změn, nemají-li podstatný vliv na cíle dotčeného akčního plánu nebo opatření, jako je:

i)

změna způsobu provádění;

ii)

přerozdělení prostředků mezi různé činnosti obsažené v akčním plánu;

iii)

zvýšení či snížení rozpočtu akčních plánů a zvláštních opatření o nejvýše 20 % původního rozpočtu, přičemž částka nesmí přesáhnout 5 milionů EUR.

Zvláštní a podpůrná opatření, jakož i jejich technické změny, přijaté podle tohoto odstavce se sdělují Výboru pro Evropský nástroj pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti uvedenému v článku 15, a to ve lhůtě jednoho měsíce od jejich přijetí. Sdělují se rovněž Evropskému parlamentu.

4.   V řádně odůvodněných případech, kdy je to nutné z mimořádně naléhavých důvodů vzhledem k nezbytnosti rychlé reakce Společenství, Komise postupem podle čl. 15 odst. 3 přijme nebo pozmění akční plány nebo opatření prostřednictvím okamžitě použitelných prováděcích aktů.

Článek 8

Podpůrná opatření

1.   Financování z prostředků Unie může pokrývat výdaje na podporu provádění nástroje a dosažení jeho cílů, včetně administrativní podpory spojené s přípravnými, návaznými, monitorovacími, kontrolními, auditními a hodnotícími činnostmi nezbytnými pro provádění, jakož i výdaje v ústředích na administrativní podporu potřebnou pro nástroj a k řízení operací financovaných podle tohoto nařízení, včetně informačních a komunikačních činností a systémů informačních technologií na úrovni organizace.

2.   Nejsou-li výdaje na podporu zahrnuty do akčních plánů nebo zvláštních opatření uvedených v článku 7, přijme Komise ve vhodných případech podpůrná opatření. Financování z prostředků Unie v rámci podpůrných opatření může pokrývat:

a)

studie, zasedání, poskytování informací, osvětu, školení, přípravu a výměnu získaných zkušeností a osvědčených postupů, publikační činnost a veškeré další výdaje na správní nebo technickou pomoc nezbytnou pro programování a řízení činností, včetně pracovních cest ke zjištění potřebných údajů nebo placených externích odborníků;

b)

výdaje spojené se zajišťováním informačních a komunikačních činností, včetně rozvoje komunikačních strategií a sdělování a zviditelňování politických priorit Unie na úrovni organizace.

Článek 9

Metody spolupráce

Financování v rámci tohoto nástroje provádí Komise podle finančního nařízení, a to buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím subjektů uvedených v čl. 62 odst. 1 písm. c) finančního nařízení.

Článek 10

Způsoby provádění a formy financování z prostředků Unie

1.   Financování z prostředků Unie v rámci nástroje může být poskytnuto jakoukoli formou stanovenou ve finančním nařízení, zejména formou:

a)

grantů;

b)

zadávání veřejných zakázek na služby nebo dodávky;

c)

placených externích odborníků; a

d)

kombinování zdrojů.

2.   Podpora podle nástroje může být rovněž poskytována podle pravidel vztahujících se na záruku pro vnější činnost zřízenou na základě nařízení (EU) 2021/947 (dále jen „záruka pro vnější činnost“) a přispívá k tvorbě rezerv záruky pro vnější činnost. V rámci záruky pro vnější činnost jsou rovněž podporovány operace na základě rozhodnutí Rady 77/270/Euratom (17).

Míra tvorby rezerv pro operace záruky pro vnější činnost, k níž podpora v rámci toto nástroje přispívá, činí 9 %.

3.   Míry tvorby rezerv se přezkoumávají každé tři roky od data použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 11

Způsobilé osoby a subjekty

1.   Prioritu mají osoby a subjekty z přistupujících zemí, kandidátských zemí, potenciálních kandidátů a zemí evropské politiky sousedství. Účast na zadávacím řízení, postupech udělování grantů a cen pro činnosti financované v rámci nástroje je otevřena mezinárodním organizacím i všem právním subjektům, které jsou státním příslušníkem dále uvedených zemí nebo území, nebo které jsou v případě právnických osob v těchto zemích a na těchto územích rovněž skutečně usazeny:

a)

členské státy, příjemci podle Nástroje předvstupní pomoci (NPP III) zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III), a smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru (18);

b)

partnerské země v oblasti sousedství podle čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2021/947;

c)

rozvojové země a území, jak jsou uvedeny v seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci vypracovaném Výborem pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „seznam příjemců oficiální rozvojové pomoci“), které nejsou členy skupiny G20, a zámořské země a území vymezené v rozhodnutí Rady 2013/755/EU (19);

d)

rozvojové země, jak jsou uvedeny v seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci, které jsou členy skupiny G20, a další země a území, pokud příslušný postup probíhá v rámci činnosti financované Unií podle tohoto nařízení, které se účastní;

e)

země, pro které Komise stanoví reciproční přístup k vnějšímu financování;

f)

členské země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v případě smluv prováděných v některé z nejméně rozvinutých zemí nebo silně zadlužených chudých zemí, jak jsou uvedeny v seznamu příjemců oficiální rozvojové pomoci;

g)

třetí země, pokud činnosti probíhají v souladu s konkrétními víceletými orientačními programy, akčními plány nebo opatřeními.

Reciproční přístup uvedený v písm. e) prvního pododstavce může být udělen na omezenou dobu alespoň jednoho roku, uznává-li země způsobilost za stejných podmínek subjektům z Unie a subjektům ze zemí způsobilých podle tohoto nařízení. Komise rozhodne o přístupu na základě vzájemnosti a o délce jeho trvání po konzultaci s dotčenou přijímající zemí nebo zeměmi.

2.   Ze zemí uvedených v odstavci 1 mohou při splnění příslušných podmínek pocházet veškeré dodávky a materiály financované v rámci tohoto nástroje.

3.   Pravidla stanovená v tomto článku se nevztahují na fyzické osoby ani neukládají omezení týkající se státní příslušnosti fyzických osob, pokud jsou tyto osoby zaměstnané způsobilým dodavatelem či případně subdodavatelem nebo jsou s nimi jinak smluvně vázány.

4.   U činností, které spolufinancuje subjekt nebo které jsou prováděny v rámci přímého řízení nebo nepřímého řízení společně se subjekty uvedenými v čl. 62 odst. 1 písm. c) bodech ii) až viii) finančního nařízení, se použijí rovněž pravidla určující způsobilost daných subjektů.

5.   Pokud dárci poskytují financování pro svěřenský fond zřízený Komisí nebo prostřednictvím vnějších účelově vázaných příjmů, uplatňují se pravidla způsobilosti uvedená ve zřizovacím aktu svěřenského fondu, nebo v případě vnějších účelově vázaných příjmů, uvedená v dohodě s dárcem.

6.   V případě činností financovaných podle tohoto nástroje a podle jiného programu Unie se způsobilé subjekty podle jakéhokoli z těchto programů považují za způsobilé.

7.   Pravidla způsobilosti podle tohoto článku mohou být omezena s ohledem na státní příslušnost, zeměpisnou polohu nebo povahu žadatelů nebo původ dodávek a materiálů, jestliže taková omezení vyžaduje zvláštní povaha a cíle činnosti a jsou-li nezbytná pro její účinné provádění.

8.   Uchazeči, žadatelé a zájemci z nezpůsobilých zemí mohou být uznáni za způsobilé v případě naléhavosti nebo nedostupnosti služeb na trzích dotčených zemí či území nebo v jiných řádně odůvodněných případech, ve kterých by použití pravidel způsobilosti znemožňovalo nebo výrazně ztěžovalo realizaci činnosti.

9.   V zájmu podpory místních kapacit, trhů a nákupů jsou upřednostňováni místní a regionální dodavatelé v případě, že finanční nařízení umožňuje zadání na základě jediné nabídky. Ve všech ostatních případech se účast místních a regionálních dodavatelů podporuje v souladu s příslušnými ustanoveními finančního nařízení.

Článek 12

Kritéria vztahující se na mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti

1.   Obecná shoda a reciproční dohoda mezi třetí zemí a Společenstvím jsou v zásadě potvrzeny formální žádostí podanou Komisi. Tato žádost je pro příslušnou vládu závazná.

2.   Třetí země, které mají zájem se Společenstvím spolupracovat, jsou stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a mají v platnosti dodatkový protokol nebo mají s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii uzavřenu dohodu o zárukách. V plné míře se hlásí k základním zásadám v oblasti bezpečnosti, jak vyplývají ze standardů bezpečnosti na úrovni MAAE, a jsou rovněž stranami příslušných úmluv, například Úmluvy o jaderné bezpečnosti a Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, nebo učinily kroky prokazující pevné odhodlání k těmto úmluvám přistoupit. V případě aktivní spolupráce se tento závazek každoročně hodnotí s přihlédnutím ke zprávám jednotlivých států a dalším dokumentům o provádění příslušných úmluv. Na základě uvedeného hodnocení je přijato rozhodnutí o pokračování spolupráce. Ve výjimečných naléhavých případech by uplatňování těchto zásad mělo být flexibilní.

3.   Dotčená třetí země musí souhlasit s vyhodnocování provedených činností, aby byl zajištěn a sledován soulad s cíli týkajícími se spolupráce v rámci tohoto nástroje. Toto vyhodnocování umožňuje monitorování a ověřování souladu s dohodnutými cíli a může být podmínkou pro pokračující vyplácení příspěvku Společenství.

4.   Cílem spolupráce poskytované Unií v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení podle tohoto nařízení není podporovat jadernou energetiku, a spolupráce proto nesmí být vykládána jako opatření na podporu této energie ve třetích zemích.

Článek 13

Příjemci spolupráce

1.   Spolupráce podle tohoto nařízení je zaměřena na:

a)

příslušné dozorné orgány v oblasti jaderné bezpečnosti a jim přidělené organizace technické podpory s cílem zajistit jejich technické dovednosti, nezávislost a posílení regulačního rámce v relevantních tematických oblastech týkajících se jaderné bezpečnosti a radiační ochrany;

b)

vnitrostátní agentury odpovědné za bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem s cílem umožnit jeho kategorizaci, evidenci a s ní související odpovědnosti, jakož i bezpečné skladování;

c)

jakékoli zúčastněné strany v rámci státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů s cílem zavést účinné a efektivní záruky;

d)

provozovatele jaderných elektráren, a to ve výjimečných případech omezených na provádění doporučení vyplývajícího ze vzájemného přezkumu posouzení rizik a bezpečnosti (zátěžové testy) provedeného skupinou ENSREG.

2.   Cílů stanovených v čl. 2 odst. 1 je dosahováno zejména těmito opatřeními:

a)

posílením postupů a systémů v rámci regulačního rámce;

b)

zavedením účinných mechanismů pro předcházení haváriím s radiologickými následky, včetně havarijního ozáření a zmírňování jejich následků v případě, že k nim dojde;

c)

vypracováváním a prováděním strategií a rámců, metodik, technologií a přístupů pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem;

d)

podporou zaměřenou na zajištění bezpečnosti jaderných zařízení a areálů, pokud jde o praktická ochranná opatření ke snížení stávajících rizik souvisejících s radiací ohrožujících zdraví pracovníků i obyvatelstva;

e)

vypracováváním a prováděním strategií a rámců pro vyřazování stávajících jaderných zařízení z provozu, pro sanaci bývalých jaderných areálů a bývalých oblastí těžby uranu a vyzdvižení potopených radioaktivních objektů a materiálů z moře a nakládání s nimi;

f)

vytvořením potřebného regulačního rámce, metodik, technologií a přístupů pro provádění záruk v jaderné oblasti, včetně řádné evidence a kontroly štěpných materiálů na úrovni státu a provozovatele;

g)

podporou odborné přípravy personálu;

h)

ve výjimečných případech omezeným poskytováním vybavení pro provozovatele jaderných elektráren, jak je uvedeno v odst. 1 písm. d).

Ve zvláštních a řádně odůvodněných případech se opatření týkající se prvního pododstavce písm. a) provádějí prostřednictvím spolupráce mezi provozovateli nebo příslušnými organizacemi z členských států a provozovateli jaderných zařízení ze třetích zemí ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 2009/71/Euratom.

Ustanovení čl. 7 odst. 3 se nepoužije na opatření týkající se prvního pododstavce písm. h) tohoto odstavce.

Článek 14

Monitorování, podávání zpráv a hodnocení

1.   Monitorování, podávání zpráv a hodnocení se provádí v souladu s čl. 41 odst. 2, 4, 5 a 6 a článkem 42 nařízení(EU) 2021/947.

2.   Dosahování cílů tohoto nástroje se měří na základě těchto ukazatelů a jejich dopadu na jadernou bezpečnost, radiační ochranu a provádění účinných a efektivních záruk na jaderné materiály:

a)

právní a regulační akty, jež byly připraveny, zavedeny nebo změněny při zohlednění nejvyšších standardů jaderné bezpečnosti;

b)

projektové studie, koncepční studie nebo studie proveditelnosti týkajících se zřizování zařízení v souladu s nejpřísnějšími normami v oblasti jaderné bezpečnosti; a

c)

výsledky opatření zaměřených na zlepšení v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a účinných a efektivních záruk, na základě nejpřísnějších norem v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a záruk v jaderné oblasti, včetně výsledků mezinárodních vzájemných hodnocení, která jsou prováděna v jaderných zařízeních.

HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský nástroj pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 tohoto nařízení.

Článek 16

Informace, komunikace, viditelnost a výjimka z požadavků na zviditelnění

Pokud jde o informace, komunikaci a viditelnost týkající se cíle uvedeného v článku 3, provádějí se příslušné činnosti v souladu s článkem 46 nařízení (EU) 2021/947 a výjimka z požadavků na zviditelnění se uplatňuje v souladu s článkem 47 uvedeného nařízení.

Článek 17

ESVČ

Toto nařízení se použije v souladu s rozhodnutím 2010/427/EU.

Článek 18

Zrušení

Nařízení (Euratom) č. 237/2014 se zrušuje.

Článek 19

Přechodná ustanovení

1.   Tímto nařízením není dotčeno pokračování ani změna akcí zahájených podle nařízení (Euratom) č. 237/2014, které se použije na tyto akce až do jejich ukončení.

2.   Finanční krytí tohoto nástroje může rovněž zahrnovat výdaje na technickou a administrativní pomoc nezbytné pro zajištění přechodu mezi nástrojem a opatřeními přijatými podle nařízení (Euratom) č. 237/2014.

3.   Finanční krytí nástroje může zahrnovat výdaje spojené s přípravou případného nástupnického předpisu, který nahradí toto nařízení.

4.   V případě potřeby lze do rozpočtu Unie na období po roce 2027 zapsat prostředky na krytí výdajů stanovených v článku 6, aby bylo možné řídit akce, jež nebudou dokončeny do 31. prosince 2027.

Článek 20

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. května 2021.

Za Radu

předseda

P. SIZA VIEIRA


(1)  Stanovisko ze dne 17 ledna 2019 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947 ze dne 9. června 2019, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (Úř. věst. L 433 I,22.12.2020, s. 11).

(4)  Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (Úř. věst. L 172, 2.7.2009, s. 18).

(5)  Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem (Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 48).

(6)  Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Úř. věst. L 13, 17.1.2014, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (Euratom) č. 237/2014 ze dne 13. prosince 2013, kterým se zřizuje nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 109).

(8)  Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 28.

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(11)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

(12)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

(13)  Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(16)  Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).

(17)  Rozhodnutí Rady 77/270/Euratom ze dne 29. března 1977, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren (Úř. věst. L 88, 6.4.1977, s. 9).

(18)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(19)  Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).


Top