EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0895

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/895 ze dne 24. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o zasahování do produktů (Text s významem pro EHP)

C/2021/1133

OJ L 197, 4.6.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/895/oj

4.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/895

ze dne 24. února 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o zasahování do produktů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (1), a zejména na čl. 65 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nezbytné, aby orgán EIOPA mohl při určování existence vážné obavy o ochranu investorů nebo hrozby pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému v Unii nebo jeho části uplatňovat jasná kritéria a faktory. Toto nařízení zmíněná kritéria a faktory upřesňuje, a to včetně těch, jež jsou uvedeny v čl. 65 odst. 9 druhém pododstavci písm. a), b), c) a d) nařízení (EU) 2019/1238.

(2)

Je nezbytné zajistit jednotný přístup v rámci Unie a zároveň umožnit, aby Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) mohl přijímat vhodná opatření v případě nepředvídaných nepříznivých událostí nebo nepříznivého vývoje, která odpovídají ustanovením čl. 65 odst. 9 nařízení (EU) 2019/1238. Komise vyzvala orgán EIOPA, aby jí ohledně panevropského osobního penzijního produktu (PEPP) poskytl odborné poradenství.

(3)

Existence „hrozby“, což je jeden z předpokladů pro zásah orgánu EIOPA v zájmu řádného fungování a integrity finančních či komoditních trhů nebo stability finančního systému, vyžaduje přísnější úroveň posouzení než existence „vážné obavy“, která je předpokladem pro zásah orgánu EIOPA z důvodu ochrany investorů. Orgán EIOPA by měl mít možnost zasáhnout, pokud takovou obavu nebo hrozbu vyvolá nejméně jeden z faktorů nebo kritérií stanovených v tomto nařízení.

(4)

Je rovněž nezbytné zohlednit konkrétní situaci a okolnosti poskytovatele PEPP nebo distributora PEPP v souvislosti s jejich možným přispěním k obavám nebo hrozbám toho druhu, jaký je uveden v čl. 65 odst. 9 nařízení (EU) 2019/1238,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Orgán EIOPA při zvažování míry složitosti PEPP použije tato kritéria a faktory:

a)

dlouhodobou důchodovou povahu PEPP;

b)

druh a stupeň transparentnosti podkladových aktiv;

c)

míru transparentnosti nákladů a poplatků spojených s PEPP;

d)

používání technik, které obracejí pozornost účastníků PEPP k jiným než podstatným prvkům v prezentaci PEPP;

e)

povahu a transparentnost rizik;

f)

používání názvů produktů či terminologie nebo jiných informací, které naznačují vyšší úroveň bezpečnosti nebo návratnosti, než je ve skutečnosti možná či pravděpodobná, nebo které mylně informují o vlastnostech produktu;

g)

zda nebyly poskytnuty nedostatečné nebo nedostatečně spolehlivé informace o PEPP, na jejichž základě si účastníci trhu, jimž je produkt určen, mohli utvořit úsudek, s přihlédnutím k povaze a typu PEPP;

h)

složitost výpočtu výkonnosti, zejména s přihlédnutím k tomu, zda návratnost závisí na výkonnosti jednoho či více podkladových aktiv, jež jsou zase ovlivněna jinými faktory;

i)

povahu a rozsah rizik;

j)

zda je PEPP spojen s jinými produkty nebo službami;

k)

složitost podmínek PEPP;

l)

existenci a míru nepoměru mezi očekávaným výnosem z PEPP a rizikem ztráty s přihlédnutím k těmto prvkům:

1)

nákladové struktuře a dalším nákladům,

2)

nepoměru ve vztahu k riziku poskytovatele, které si poskytovatel ponechává,

3)

poměru rizika a výnosů;

m)

stanovení cen a související náklady PEPP s přihlédnutím k těmto prvkům:

1)

používání skrytých nebo vedlejších poplatků,

2)

používání poplatků, které neodrážejí úroveň poskytované služby,

3)

nákladům na záruky nebo nákladům, které neodrážejí skutečné náklady nebo reálnou hodnotu kapitálové záruky v případě základního PEPP;

n)

snadnost a náklady, s nimiž může účastník PEPP využívat služeb přenositelnosti a změny poskytovatele, s přihlédnutím k těmto prvkům:

1)

využití služeb změny poskytovatele a přenositelnosti ve vztahu k fázi, ve které je služba využita, uplatňovaným poplatkům a dalším platbám nebo ztrátě výhod a pobídek,

2)

skutečnosti, že využití služeb změny poskytovatele a přenositelnosti není povoleno nebo je fakticky nemožné.

Článek 2

Orgán EIOPA při zvažování vztahu PEPP k typu účastníka PEPP, jemuž je nabízen nebo prodáván, použije tato kritéria a faktory:

a)

prvky charakterizující dovednosti a schopnosti účastníka PEPP, včetně úrovně vzdělání, znalostí a zkušeností s jinými penzijními produkty, dlouhodobými investičními produkty nebo prodejními postupy, a zranitelnost účastníka PEPP;

b)

prvky charakterizující ekonomickou situaci účastníka PEPP, včetně příjmu, majetku a míry závislosti na PEPP, pokud jde o přiměřený důchodový příjem;

c)

hlavní finanční cíle účastníka PEPP, včetně spoření na důchod a potřeby pokrýt rizika, včetně biometrických rizik;

d)

zda je PEPP prodáván účastníkovi mimo určený cílový trh nebo zda nebyl cílový trh náležitě určen;

e)

způsobilost pro krytí v rámci vnitrostátního systému záruk, pokud takovéto systémy existují.

Článek 3

Orgán EIOPA při zvažování míry inovace PEPP, činnosti nebo praktiky použije tato kritéria a faktory:

a)

míru inovace související se strukturou a vlastnostmi PEPP, zejména míru inovace technik snižování rizik, forem vyplácení nebo koncepce jiných dávek PEPP;

b)

rozsah šíření inovací, včetně toho, zda je PEPP inovativní pro určité kategorie účastníků PEPP;

c)

inovace zahrnující finanční páku;

d)

dosavadní zkušenosti na trhu s podobnými PEPP nebo prodejními postupy pro PEPP.

Článek 4

Orgán EIOPA při zvažování finanční páky, kterou PEPP nebo určitá praktika poskytuje, použije tato kritéria a faktory:

a)

konkrétní vlastnosti podkladových aktiv PEPP s přihlédnutím k finanční páce s PEPP nedílně spojené;

b)

finanční páku v důsledku financování;

c)

vlastnosti obchodů zajišťujících financování.

Článek 5

Orgán EIOPA při zvažování velikosti nebo celkového množství naspořeného kapitálu PEPP použije tato kritéria a faktory:

a)

rozsah možných škodlivých důsledků z hlediska jednotlivých účastníků PEPP a v případě velkého počtu současných a potenciálních účastníků PEPP možné škodlivé důsledky pro seskupení účastníků PEPP, zejména s ohledem na:

b)

velikost a celkové množství naspořeného kapitálu PEPP;

c)

pomyslnou hodnotu PEPP;

d)

pravděpodobnost, rozsah a povahu případné škody, včetně výše potenciálně vzniklé ztráty;

e)

očekávanou dobu trvání škodlivých důsledků;

f)

objem příspěvků;

g)

počet a požadavky na způsobilost a bezúhonnost zúčastněných zprostředkovatelů;

h)

růst trhu nebo prodeje;

i)

průměrnou částku investovanou do PEPP každým účastníkem PEPP;

j)

rozsah krytí stanovený ve vnitrostátních právních předpisech o systémech záruk v pojišťovnictví, pokud takovéto systémy existují;

k)

hodnotu technických rezerv ve vztahu k PEPP;

l)

zda podkladová aktiva PEPP představují vysoké riziko pro výkonnost transakcí uzavřených subjekty nebo účastníky PEPP na relevantním trhu;

m)

zda vlastnosti PEPP mají za následek, že je obzvláště náchylný k tomu, aby byl využit pro účely finanční trestné činnosti, a zejména to, zda tyto vlastnosti mohou případně podněcovat k využívání PEPP k:

1)

podvodům či nepoctivosti,

2)

nekalému jednání nebo zneužití informací ve vztahu k finančnímu trhu,

3)

legalizaci výnosů z trestné činnosti,

4)

financování terorismu.

Článek 6

Orgán EIOPA rovněž zváží následující faktory, které mohou ovlivnit řádné fungování a integritu finančních trhů:

a)

zda finanční činnosti nebo finanční praktiky poskytovatele PEPP nebo distributora PEPP ve vztahu k PEPP představují obzvláště vysoké riziko pro odolnost nebo hladké fungování trhů;

b)

zda by PEPP či finanční činnosti nebo finanční praktiky poskytovatele PEPP nebo distributora PEPP ve vztahu k PEPP mohly vést k významnému a umělému nepoměru mezi cenami derivátu a cenami na podkladovém trhu;

c)

zda PEPP či finanční činnosti nebo finanční praktiky poskytovatele PEPP nebo distributora PEPP ve vztahu k PEPP představují obzvláště vysoké riziko pro infrastrukturu trhu nebo platebních systémů včetně systémů pro obchodování, clearing a vypořádání;

d)

zda PEPP či finanční činnosti nebo finanční praktiky poskytovatele PEPP nebo distributora PEPP ve vztahu k PEPP mohou ohrozit důvěru účastníků PEPP ve finanční systém;

e)

zda PEPP či finanční činnosti nebo finanční praktiky poskytovatele PEPP nebo distributora PEPP ve vztahu k PEPP představují obzvláště vysoké riziko narušení pro finanční instituce, jež se považují za významné pro finanční systém Unie.

Článek 7

Orgán EIOPA rovněž zváží následující faktory, které se týkají konkrétní situace a okolností poskytovatele PEPP nebo distributora PEPP:

a)

jeho finanční situaci a platební schopnost;

b)

jeho finanční činnosti nebo finanční praktiky;

c)

jeho obchodní model, včetně udržitelnosti a transparentnosti tohoto modelu;

d)

vhodnost zajištění a záručních ujednání týkajících se PEPP;

e)

spoléhání poskytovatele PEPP na třetí strany, pokud jde o důležité prvky PEPP, jako je krytí biometrických rizik, záruky a přenositelnost PEPP;

f)

prodejní postupy spojené s PEPP, s přihlédnutím k:

1)

používaným komunikačním a distribučním kanálům,

2)

informačním, marketingovým nebo jiným propagačním materiálům,

3)

míře inovací ve vztahu k distribučnímu modelu, jako je délka zprostředkovatelského řetězce nebo využívání inovativních technik v distribučním modelu.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 1.


Top