EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0664

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664 ze dne 22. dubna 2021 o regulačním rámci pro vzdušný prostor U-space (Text s významem pro EHP)

C/2021/2671

OJ L 139, 23.4.2021, p. 161–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/664/oj

23.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/161


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/664

ze dne 22. dubna 2021

o regulačním rámci pro vzdušný prostor U-space

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na článek 57 a čl. 62 odst. 14 a 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 (2) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 (3) stanovily první soubor podrobných ustanovení pro harmonizovaný provoz bezpilotních systémů (UAS) a minimální technické požadavky na bezpilotní systémy.

(2)

Rostoucí počet bezpilotních systémů vstupujících do vzdušného prostoru a rostoucí složitost provozu bezpilotních systémů mimo vizuální dohled (BVLOS), zpočátku ve velmi nízké výšce, představuje riziko pro bezpečnost, ochranu před protiprávními činy, soukromí a životní prostředí.

(3)

V některých oblastech, zejména tam, kde se očekává souběžné provozování vysokého počtu bezpilotních systémů, nebo tam, kde jsou bezpilotní systémy v provozu vedle letadel s posádkou, vyžaduje bezpečné, zabezpečené a účinné začlenění bezpilotních systémů do vzdušného prostoru zavedení dalších specifických pravidel a postupů pro jejich provoz a pro organizace zapojené do tohoto provozu, jakož i vysoký stupeň automatizace a digitalizace.

(4)

Když členské státy vymezují zeměpisné zóny pro bezpilotní systémy za účelem bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, soukromí nebo životního prostředí, jak je stanoveno v prováděcím nařízení (EU) 2019/947, mohou stanovit zvláštní podmínky pro některé nebo všechny druhy provozu bezpilotních systémů nebo umožnit přístup pouze bezpilotním systémům vybaveným určitými technickými prvky.

(5)

Je nezbytné vymezit minimální soubor požadavků pro provoz bezpilotních systémů v určitých zeměpisných zónách pro bezpilotní systémy, které by se pro účely tohoto nařízení měly nazývat vzdušným prostorem U-space. Přístup provozovatelů bezpilotních systémů do tohoto vzdušného prostoru U-space by měl být podmíněn použitím určitých služeb („služeb U-space“), které umožňují bezpečné řízení provozu velkého počtu bezpilotních systémů, a to při dodržení platných požadavků na bezpečnost a ochranu soukromí.

(6)

Pro provozovatele bezpilotních systémů a poskytovatele služeb U-space by měly v zájmu zajištění bezpečnosti provozu existovat minimální požadavky na vybavení a výkonnost bezpilotních systémů a na služby poskytované ve vzdušném prostoru U-space.

(7)

Pravidla a postupy použitelné na bezpilotní systémy při provozu ve vzdušném prostoru U-space by měly být přiměřené povaze a riziku provozu.

(8)

Jelikož provoz bezpilotních letadel s maximální vzletovou hmotností nižší než 250 g ve vizuálním dohledu (VLOS) představuje nízké riziko, neměli by provozovatelé bezpilotních systémů být povinni splnit požadavky vzdušného prostoru U-space, pokud jde právě o tento provoz. Podobně pak s ohledem na dosavadní dobrou úroveň bezpečnosti provozu letadlových modelů v rámci schválených klubů a sdružení by také tento provoz měl mít možnost pokračovat jako dosud, čili bez nutnosti splnit požadavky vzdušného prostoru U-space.

(9)

Aby byl zajištěn bezpečný, zabezpečený a účinný provoz bezpilotních systémů a zároveň usnadněn volný pohyb služeb spojených s bezpilotními systémy i poskytovatelů služeb U-space v Unii, měla by být stanovena harmonizovaná pravidla pro provoz bezpilotních systémů ve vzdušném prostoru U-space, standardizované služby poskytované provozovatelům bezpilotních systémů, jakož i metody spojení mezi poskytovateli společných informačních služeb, poskytovateli služeb U-space, poskytovatelem letových provozních služeb a provozovateli bezpilotních systémů.

(10)

Členské státy by měly zřídit vzdušný prostor U-space a stanovit požadavky tohoto vzdušného prostoru U-space, včetně dodatečných služeb U-space podporujících posouzení rizik pro zajištění bezpečnosti provozu bezpilotních systémů v uvedeném vzdušném prostoru U-space.

(11)

V případě, kdy členské státy zřídí přeshraniční vzdušný prostor U-space, měly by být stanoveny minimální požadavky na koordinaci mezi členskými státy, aby v takovém vzdušném prostoru U-space byla zajištěna bezpečnost provozu bezpilotních systémů.

(12)

Aby bezpilotní systémy mohly být bezpečně provozovány vedle letadel s posádkou, jsou nezbytné specifické koordinační postupy a komunikační možnosti mezi příslušnými pracovišti letových provozních služeb, poskytovateli služeb U-space a provozovateli bezpilotních systémů. Tyto koordinační postupy a komunikační možnosti jsou stanoveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/373 (4) ve znění prováděcího nařízení (EU) 2021/665 (5).

(13)

Ačkoli je z oblasti působnosti tohoto nařízení vyňat provoz vojenských a státních letadel, je třeba zajistit bezpečné oddělení těchto letadel ve vzdušném prostoru U-space. Členské státy by proto měly mít možnost definovat statická a dynamická omezení vzdušného prostoru U-space, aby byl umožněn bezpečný a účinný provoz takových letadel.

(14)

Členské státy by měly zajistit, aby pro každý vzdušný prostor U-Space byly k dispozici společné informační služby, které provozovatelům bezpilotních systémů umožní nediskriminační přístup k vzdušnému prostoru U-space a ke službám, se zvláštním ohledem na bezpečnost. Členské státy by však měly mít možnost určit jediného poskytovatele společných informačních služeb, který by poskytoval společné informační služby exkluzivně ve všech nebo některých vzdušných prostorech U-space, za něž jsou odpovědny.

(15)

Poskytování společných informačních služeb poskytovatelům služeb U-space by mělo být včasné a mělo by odpovídat požadavkům na kvalitu stanoveným tímto nařízením.

(16)

Toto nařízení by mělo stanovit požadavky na společné interoperabilní otevřené komunikační protokoly mezi úřady, poskytovateli služeb a provozovateli bezpilotních systémů, jakož i požadavky na kvalitu údajů, latenci a ochranu vyměňovaných informací, které jsou nezbytné pro bezpečný a interoperabilní provoz ve vzdušném prostoru U-space.

(17)

Provozovatelé bezpilotních systémů by měli působit ve vzdušném prostoru U-space, pouze pokud využívají služeb U-space, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečného, zabezpečeného, účinného a interoperabilního provozu. Poskytovatelé služeb U-space by měli poskytovat alespoň tyto povinné služby U-space: síťovou identifikační službu, službu „geo-awareness“, službu oprávnění k letu bezpilotního systému a službu informací o provozu.

(18)

Síťová identifikační služba by měla identifikovat provozovatele bezpilotních systémů a polohu a letový vektor bezpilotních systémů během normálního provozu a v nepředvídaných situacích a sdílet příslušné informace s jinými uživateli vzdušného prostoru U-space.

(19)

Služba „geo-awareness“ by měla provozovatelům bezpilotních systémů poskytovat informace o aktuálních omezeních ve vzdušném prostoru a o vymezených zeměpisných zónách pro bezpilotní systémy, které jsou zpřístupněny jako součást společných informačních služeb. V souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/947 by při zřizování zeměpisných zón pro bezpilotní systémy měly být zohledněny požadavky související s bezpečností, ochranou před protiprávními činy, soukromím a životním prostředím.

(20)

Služba oprávnění k letu bezpilotního systému by měla zajistit, aby se oprávněný provoz bezpilotního systému neprotínal v prostoru a čase s jiným oznámeným oprávněním k letu bezpilotního systému ve stejné části vzdušného prostoru U-space.

(21)

Služba informací o provozu by měla provozovatele bezpilotních systémů upozornit na jiný letový provoz, který může být přítomen v blízkosti jejich bezpilotního systému.

(22)

Aby bylo možné ve vzdušném prostoru U-space bezpečně provozovat bezpilotní letadla společně s letadly s posádkou, jsou nezbytná pravidla pro účinnou signalizaci přítomnosti letadel s posádkou pomocí přehledových technologií. Tato pravidla jsou stanovena v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (6) ve znění prováděcího nařízení (EU) 2021/666 (7).

(23)

V zájmu zajištění bezpečného provozu v daném vzdušném prostoru U-space a po posouzení rizik by členské státy měly mít možnost požadovat, aby byly povinné jiné služby U-space, např. služba informací o počasí a služba monitorování souladu.

(24)

Služba informací o počasí by měla být podporou pro provozovatele bezpilotních systémů ve fázi plánování a provádění letu a zlepšovat výkonnost jiných služeb U-space poskytovaných ve vzdušném prostoru U-space.

(25)

Služba monitorování souladu by měla v reálném čase upozorňovat na nesoulad s uděleným oprávněním k letu a informovat provozovatele bezpilotních systémů, pokud se od něj odchýlí.

(26)

Aby bylo zajištěno poskytování bezpečných a vysoce kvalitních služeb U-space, stanoví toto nařízení společný certifikační systém pro certifikování poskytovatelů služeb U-space, a určí-li jej členské státy, jediného poskytovatele společných informačních služeb, a dále soubor pravidel pro pravidelné monitorování souladu s platnými požadavky.

(27)

Úkoly příslušných úřadů určených členskými státy v souladu s nařízením (EU) 2018/1139 by měly být jasně vymezeny.

(28)

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na provoz letadel v rámci vojenských, celních a policejních činností, pátracích a záchranných a hasičských činností, operací pohraniční a pobřežní stráže nebo podobných činností a služeb prováděných ve veřejném zájmu, pod kontrolou a na odpovědnost členského státu nebo jménem subjektu s pravomocemi veřejného orgánu, ledaže se členský stát podle čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2018/1139 rozhodl uplatnit na některé nebo všechny tyto činnosti pravidla týkající se bezpilotních letadel.

(29)

Řízení bezpečnosti zajišťuje identifikaci, posouzení a minimalizaci bezpečnostních rizik a slabých míst v oblasti ochrany před protiprávními činy, která mají dopad na bezpečnost. Poskytovatelé služeb U-space a jediní poskytovatelé společných informačních služeb by proto měli řádně zavést systémy řízení s cílem zajistit bezpečný a zabezpečený provoz bezpilotních systémů ve vzdušném prostoru U-space.

(30)

Poskytovatelé služeb U-space a jediní poskytovatelé společných informačních služeb by měli zavést evidenční systém, který umožní adekvátní uchovávání záznamů a spolehlivou sledovatelnost všech jejich činností a který bude zahrnovat zejména všechny prvky jejich systémů řízení.

(31)

Aby bylo zajištěno řádné provádění tohoto nařízení, měl by být před tím, než se toto nařízení začne používat, členským státům a dotčeným zúčastněným stranám ponechán dostatečný časový prostor k přizpůsobení jejich postupů novému regulačnímu rámci.

(32)

Agentura připravila návrh prováděcího aktu a předložila jej v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139 ve formě stanoviska č. 01/2020 (8).

(33)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ZÁSADY A OBECNÉ POŽADAVKY

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví pravidla a postupy pro bezpečný provoz bezpilotních systémů (UAS) ve vzdušném prostoru U-space, pro bezpečné začlenění bezpilotních systémů do leteckého systému a pro poskytování služeb U-space.

2.   Toto nařízení se v zeměpisných zónách pro bezpilotní systémy, které členské státy vymezily jako vzdušný prostor U-space, vztahuje na:

a)

provozovatele bezpilotních systémů;

b)

poskytovatele služeb U-space;

c)

poskytovatele společných informačních služeb.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na provoz bezpilotních systémů prováděný:

a)

v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů, které získaly oprávnění v souladu s článkem 16 prováděcího nařízení (EU) 2019/947;

b)

v podkategorii A1 „otevřené“ kategorie provozu bezpilotního letadla, které:

i)

v případě soukromě zhotoveného bezpilotního systému má maximální vzletovou hmotnost, včetně užitečného zatížení, menší než 250 g a maximální provozní rychlost nižší než 19 m/s, nebo

ii)

je označeno jako letadlo třídy C0 a splňuje požadavky této třídy, jak jsou stanoveny v části 1 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/945, nebo

c)

v souladu s pravidly pro let podle přístrojů podle článku SERA.5015 prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v prováděcím nařízení (EU) č. 923/2012, prováděcím nařízení (EU) 2017/373, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 a prováděcím nařízení (EU) 2019/947. Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí:

1)

„vzdušným prostorem U-space“ zeměpisná zóna pro bezpilotní systémy vymezená členskými státy, kde je provoz bezpilotních systémů povolen pouze s podporou služeb U-space;

2)

„službou U-space“ služba založená na digitálních službách a automatizaci funkcí navržená tak, aby podporovala bezpečný, zabezpečený a účinný přístup velkého počtu bezpilotních systémů do vzdušného prostoru U-space;

3)

„posouzením rizik vzdušného prostoru“ hodnocení provozních rizik a rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany před protiprávními činy, které zohledňuje požadované úrovně výkonnosti v oblasti bezpečnosti, jak jsou definovány v Evropském plánu pro bezpečnost letectví a v státním programu bezpečnosti podle článků 6 a 7 nařízení (EU) 2018/1139, druh, složitost a hustotu provozu, umístění, nadmořskou výšku nebo výšku a klasifikaci vzdušného prostoru;

4)

„společnou informační službou“ služba spočívající v šíření statických a dynamických údajů s cílem umožnit poskytování služeb U-space pro řízení provozu bezpilotních letadel;

5)

„hlavním místem podnikání“ ústředí nebo sídlo poskytovatele služeb U-space nebo poskytovatele společných informačních služeb v členském státě, v němž jsou vykonávány hlavní finanční funkce a operační řízení poskytovatele služeb;

6)

„dynamickou rekonfigurací vzdušného prostoru“ dočasná úprava vzdušného prostoru U-space s cílem vyhovět krátkodobým změnám v poptávce po provozu letadel s posádkou, a to úpravou zeměpisných hranic tohoto vzdušného prostoru U-space.

KAPITOLA II

VZDUŠNÝ PROSTOR U-SPACE A SPOLEČNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY

Článek 3

Vzdušný prostor U-space

1.   Když členské státy určují vzdušný prostor U-space za účelem bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, soukromí nebo životního prostředí, musí se takové určení opírat o posouzení rizik vzdušného prostoru.

2.   Veškerý provoz bezpilotních systémů ve vzdušném prostoru U-space podléhá alespoň těmto povinným službám U-space:

a)

síťové identifikační službě podle článku 8;

b)

službě „geo-awareness“ podle článku 9;

c)

službě oprávnění k letu bezpilotního systému podle článku 10;

d)

službě informací o provozu podle článku 11.

3.   Pro každý vzdušný prostor U-space mohou členské státy na základě posouzení rizik vzdušného prostoru podle odstavce 1 požadovat další služby U-space vybrané ze služeb uvedených v článcích 12 a 13.

4.   Pro každý vzdušný prostor U-space členské státy na základě posouzení rizik vzdušného prostoru podle odstavce 1 a za použití kritérií stanovených v příloze I určí:

a)

požadavky na schopnosti a výkonnost bezpilotních systémů;

b)

požadavky na výkonnost služeb U-space;

c)

příslušné provozní podmínky a omezení vzdušného prostoru.

5.   Členské státy udělí poskytovatelům služeb U-space přístup k příslušným údajům, pokud je to nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení, pokud jde o:

a)

systém registrace provozovatelů bezpilotních systémů podle článku 14 prováděcího nařízení (EU) 2019/947 spravovaný členským státem, v němž poskytovatelé služeb U-space nabízejí své služby, a

b)

systémy registrace provozovatelů bezpilotních systémů jiných členských států prostřednictvím databáze informací uvedené v článku 74 nařízení (EU) 2018/1139.

6.   Členské státy zpřístupní informace o vzdušném prostoru U-space v souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) 2019/947, jakož i prostřednictvím své letecké informační služby.

7.   Pokud se členské státy rozhodnou zřídit přeshraniční vzdušný prostor U-space, společně rozhodnou o:

a)

určení přeshraničního vzdušného prostoru U-space;

b)

poskytování přeshraničních služeb U-space;

c)

poskytování přeshraničních společných informačních služeb.

Článek 4

Dynamická rekonfigurace vzdušného prostoru

Pokud členský stát určí vzdušný prostor U-space v rámci řízeného vzdušného prostoru, zajistí, aby v tomto vzdušném prostoru U-space byla použita dynamická rekonfigurace vzdušného prostoru, jak stanoví článek ATS.TR.237 prováděcího nařízení (EU) 2021/665, kterým se mění nařízení (EU) 2017/373, aby bylo zajištěno, že letadla s posádkou, kterým je poskytována služba řízení letového provozu, a bezpilotní systémy zůstanou odděleny.

Článek 5

Společné informační služby

1.   Členské státy jako součást společných informačních služeb pro každý vzdušný prostor U-space zpřístupní tyto údaje:

a)

horizontální a vertikální hranice vzdušného prostoru U-space;

b)

požadavky stanovené podle čl. 3 odst. 4;

c)

seznam certifikovaných poskytovatelů služeb U-space, kteří nabízejí služby U-space ve vzdušném prostoru U-space, s těmito informacemi:

i)

identifikace a kontaktní údaje aktivních poskytovatelů služeb U-space;

ii)

poskytované služby U-space;

iii)

případná omezení certifikace;

d)

veškeré přilehlé vzdušné prostory U-space;

e)

zeměpisné zóny pro bezpilotní systémy, které jsou relevantní pro daný letový prostor U-space a které členské státy zveřejnily v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/947;

f)

statická a dynamická omezení vzdušného prostoru definovaná příslušnými úřady, která trvale nebo dočasně omezují objem vzdušného prostoru ve vzdušném prostoru U-space, ve kterém mohou být provozovány bezpilotní systémy.

2.   Členské státy zajistí, aby příslušné provozní údaje uvedené v článku ATS.OR.127 prováděcího nařízení (EU) 2021/665, kterým se mění nařízení (EU) 2017/373, jakož i údaje vyplývající z dynamické rekonfigurace vzdušného prostoru uvedené v článku ATS.TR.237 uvedeného nařízení byly zpřístupněny jako součást společných informačních služeb každého vzdušného prostoru U-space.

3.   Poskytovatelé služeb U-space zpřístupní podmínky svých služeb jako součást společných informačních služeb každého vzdušného prostoru U-space, v němž nabízejí své služby.

4.   Poskytovatelé společných informačních služeb zajistí, aby informace uvedené v odstavcích 1, 2 a 3:

a)

byly zpřístupněny v souladu s přílohou II;

b)

splňovaly nezbytné požadavky na kvalitu údajů, latenci a ochranu stanovené v příloze III.

5.   Přístup ke společným informačním službám se udělí příslušným úřadům, poskytovatelům letových provozních služeb, poskytovatelům služeb U-space a provozovatelům bezpilotních systémů na nediskriminačním základě, a to se stejnou úrovní kvality údajů, latence a ochrany.

6.   Členské státy mohou určit jediného poskytovatele společných informačních služeb, aby poskytoval společné informační služby exkluzivně ve všech nebo některých vzdušných prostorech U-space, za něž jsou odpovědny. V takovém případě se informace uvedené v odstavcích 1 až 3 zpřístupní jedinému společnému poskytovateli informačních služeb, který je poté poskytuje v souladu s odstavcem 5.

7.   Takový jediný společný poskytovatel informačních služeb musí splňovat požadavky uvedené v odstavcích 4 a 5 a musí být certifikován v souladu s kapitolou V tohoto nařízení.

8.   Členský stát, který určí jediného společného poskytovatele informačních služeb, neprodleně informuje agenturu a ostatní členské státy o každém rozhodnutí týkajícím se osvědčení jediného společného poskytovatele informačních služeb. Agentura vloží do databáze uvedené v článku 74 nařízení (EU) 2018/1139 informace o všech rozhodnutích oznámených členskými státy podle tohoto odstavce.

KAPITOLA III

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROVOZOVATELE BEZPILOTNÍCH SYSTÉMŮ A POSKYTOVATELE SLUŽEB U-SPACE

Článek 6

Provozovatelé bezpilotních systémů

1.   Při provozu ve vzdušném prostoru U-space provozovatelé bezpilotních systémů:

a)

zajistí, aby bezpilotní systém, který má být provozován ve vzdušném prostoru U-space, splňoval požadavky na schopnosti a výkonnost stanovené v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. a);

b)

zajistí, aby během jejich provozu byly využívány nezbytné služby U-space uvedené v čl. 3 odst. 2 a 3 a aby byly splněny jejich požadavky;

c)

splňují příslušné provozní podmínky a omezení vzdušného prostoru uvedené v čl. 3 odst. 4 písm. c).

2.   Provozovatelé bezpilotních systémů mohou poskytovat služby U-space sami sobě. V takovém případě se pro účely tohoto nařízení považují za poskytovatele služeb U-space.

3.   Před provozem ve vzdušném prostoru U-space provozovatelé bezpilotních systémů splní požadavky prováděcího nařízení (EU) 2019/947, případně včetně toho, že jsou držiteli oprávnění k provozu nebo osvědčení vydaného příslušným úřadem členského státu registrace, a splní provozní omezení stanovená členským státem v jakékoli zeměpisné zóně pro bezpilotní systémy.

4.   Před každým jednotlivým letem předloží provozovatel bezpilotních systémů svému poskytovateli služeb U-space prostřednictvím služby oprávnění k letu bezpilotního systému uvedené v článku 10 žádost o oprávnění k letu bezpilotního systému v souladu s přílohou IV.

5.   Jakmile je provozovatel bezpilotního systému připraven zahájit let, požádá poskytovatele služeb U-space o aktivaci oprávnění k letu bezpilotního systému. Po obdržení potvrzení o aktivaci oprávnění k letu bezpilotního systému od poskytovatele služeb U-space je provozovatel bezpilotního systému oprávněn zahájit let.

6.   Provozovatelé bezpilotních systémů dodržují oprávnění k letu bezpilotního systému, včetně prahových hodnot pro odchylku od oprávnění uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. d) i veškerých změn tohoto oprávnění. Poskytovatel služeb U-space může během kterékoli fáze letu provést v oprávnění změny a v takovém případě o nich informuje provozovatele bezpilotních systémů.

7.   Pokud provozovatelé bezpilotních systémů nejsou schopni dodržet prahové hodnoty pro odchylku od oprávnění k letu bezpilotního systému uvedené v čl. 10 odst. 2 písm. d), požádají o nové povolení k letu bezpilotního systému.

8.   Provozovatelé bezpilotních systémů stanoví opatření a postupy pro nepředvídané situace. Tato opatření a postupy pro nepředvídané situace zpřístupní poskytovatelům služeb U-space.

Článek 7

Poskytovatelé služeb U-space

1.   Služby U-space jsou poskytovány právnickými osobami certifikovanými jako poskytovatel služeb U-space v souladu s kapitolou V.

2.   Poskytovatelé služeb U-space odpovídají za poskytování služeb U-space uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3 provozovatelům bezpilotních systémů ve všech fázích provozu v daném vzdušném prostoru U-space.

3.   Poskytovatelé služeb U-space uzavřou s poskytovateli letových provozních služeb ujednání s cílem zajistit odpovídající koordinaci činností, jakož i výměnu příslušných provozních údajů a informací v souladu s přílohou V.

4.   Poskytovatelé služeb U-space nakládají s údaji o letovém provozu bez diskriminace, omezení nebo zásahů, bez ohledu na jejich odesílatele nebo příjemce, obsah, aplikaci či službu nebo koncové zařízení.

5.   Poskytovatelé služeb U-space:

a)

si mezi sebou vyměňují veškeré informace, které jsou důležité pro bezpečné poskytování služeb U-space;

b)

dodržují společný zabezpečený interoperabilní otevřený komunikační protokol a využívají aktuální informace zpřístupněné v souladu s přílohou II;

c)

zajišťují, aby výměna informací probíhala v souladu s požadavky na kvalitu údajů, latenci a ochranu stanovenými v příloze III;

d)

zajišťují přístup k vyměňovaným informacím a jejich nezbytnou ochranu.

6.   Poskytovatelé služeb U-space hlásí příslušnému úřadu:

a)

zahájení provozu po obdržení osvědčení uvedeného v článku 14;

b)

ukončení činnosti a případně následné opětovné zahájení činnosti.

KAPITOLA IV

SLUŽBY U-SPACE

Článek 8

Síťová identifikační služba

1.   Síťová identifikační služba umožňuje nepřetržité zpracování dálkové identifikace bezpilotního systému po celou dobu letu a oprávněným uživatelům uvedeným v odstavci 4 poskytuje dálkovou identifikaci bezpilotního systému v souhrnné podobě.

2.   Síťová identifikační služba umožňuje oprávněným uživatelům přijímat zprávy s následujícím obsahem:

a)

registrační číslo provozovatele bezpilotního letadla;

b)

jedinečné sériové číslo bezpilotního letadla, nebo je-li bezpilotní letadlo zhotoveno soukromě, jedinečné sériové číslo doplňkového zařízení;

c)

zeměpisná poloha bezpilotního systému, jeho nadmořská výška nad střední hladinou moře a jeho výška nad povrchem nebo bodem vzletu;

d)

letová dráha měřená ve směru hodinových ručiček od skutečného severu a pozemní rychlost bezpilotního systému;

e)

zeměpisná poloha dálkově řídícího pilota bezpilotního letadla nebo, pokud není k dispozici, bod vzletu;

f)

nouzový stav bezpilotního systému;

g)

čas generování zpráv.

3.   Informace poskytované síťovými identifikačními službami se aktualizují v intervalech, které stanovil příslušný úřad.

4.   Oprávněnými uživateli jsou:

a)

široká veřejnost, pokud jde o informace, které jsou považovány za veřejné v souladu s platnými předpisy Unie a vnitrostátními předpisy;

b)

jiní poskytovatelé služeb U-space, aby byla zajištěna bezpečnost provozu ve vzdušném prostoru U-space;

c)

dotčení poskytovatelé letových provozních služeb;

d)

jediný poskytovatel společných informačních služeb, je-li určen;

e)

relevantní příslušné úřady.

Článek 9

Služba „geo-awareness“

1.   Provozovatelům bezpilotních systémů se poskytuje služba „geo-awareness“, která sestává z těchto informací o zeměpisné orientaci:

a)

informace o příslušných provozních podmínkách a omezeních vzdušného prostoru ve vzdušném prostoru U-space;

b)

zeměpisné zóny pro bezpilotní systémy významné pro vzdušný prostor U-space;

c)

dočasná omezení vztahující se na využívání vzdušného prostoru ve vzdušném prostoru U-space.

2.   Poskytovatelé služeb U-space odesílají tyto informace o zeměpisné orientaci včas, aby umožnily provozovatelům bezpilotních systémů řešit mimořádné a nepředvídané události, a zahrnují do nich čas jejich aktualizace spolu s číslem verze nebo platným časem, nebo obojím.

Článek 10

Služba oprávnění k letu bezpilotního systému

1.   Prostřednictvím služby oprávnění k letu bezpilotního systému poskytují poskytovatelé služeb U-space provozovatelům bezpilotních systémů oprávnění k letu bezpilotního systému pro každý jednotlivý let, přičemž stanoví podmínky tohoto letu.

2.   Jakmile poskytovatelé služeb U-space obdrží od provozovatele bezpilotního systému žádost o oprávnění k letu bezpilotního systému:

a)

zkontrolují, zda je žádost o oprávnění k letu bezpilotního systému úplná a správná a zda byla podána v souladu s přílohou IV;

b)

přijmou žádost o oprávnění k letu bezpilotního systému, pokud se let podle oprávnění k letu bezpilotního systému neprotíná v prostoru a čase s jakýmikoli jinými oznámenými oprávněními k letu bezpilotního systému ve stejném vzdušném prostoru U-space, v souladu s pravidly přednosti stanovenými v odstavci 8;

c)

informují provozovatele bezpilotního systému o přijetí nebo zamítnutí žádosti o oprávnění k letu bezpilotního systému;

d)

při informování provozovatele bezpilotního systému o přijetí žádosti o oprávnění k letu bezpilotního systému uvedou prahové hodnoty pro odchylku od oprávnění k letu bezpilotního systému.

3.   Při vydávání oprávnění k letu bezpilotního systému využívají poskytovatelé služeb U-space případně informace o počasí poskytované službou informací o počasí uvedenou v článku 12.

4.   Pokud poskytovatelé služeb U-space nejsou schopni udělit oprávnění k letu bezpilotního systému v souladu s žádostí provozovatele bezpilotního systému, mohou provozovateli bezpilotního systému navrhnout alternativní oprávnění k letu bezpilotního systému.

5.   Po obdržení žádosti o aktivaci oprávnění k letu bezpilotního systému podle čl. 6 odst. 5 potvrdí poskytovatelé služeb U-space bez zbytečného odkladu aktivaci oprávnění k letu bezpilotního systému.

6.   Poskytovatelé služeb U-space zavedou řádná opatření k řešení kolidujících žádostí o oprávnění k letu bezpilotních systémů obdržených od provozovatelů bezpilotních systémů prostřednictvím různých poskytovatelů služeb U-space.

7.   Poskytovatelé služeb U-space zkontrolují žádost o oprávnění k letu bezpilotního systému vůči omezením vzdušného prostoru U-space a dočasným omezením vzdušného prostoru.

8.   Při zpracovávání žádostí o oprávnění k letu bezpilotního systému poskytovatelé služeb U-space upřednostňují bezpilotní systémy provádějící zvláštní provoz podle článku 4 prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012.

9.   Pokud mají dvě žádosti o oprávnění k letu bezpilotního systému stejnou prioritu, je jako první zpracována ta žádost, která byla obdržena dříve.

10.   Poskytovatelé služeb U-space průběžně kontrolují stávající oprávnění k letu vůči novým dynamickým omezením vzdušného prostoru a informacím o provozu letadel s posádkou sdíleným relevantními stanovišti letových provozních služeb, zejména pokud jde o letadla s posádkou, o nichž je známo nebo se předpokládá, že se nacházejí ve stavu nouze, včetně případů, kdy jsou vystavena protiprávnímu činu, a aktualizují nebo ruší oprávnění podle toho, jak to vyžadují okolnosti.

11.   Poskytovatelé služeb U-space vydávají jedinečné číslo oprávnění pro každé oprávnění k letu bezpilotního systému. Toto číslo umožňuje identifikaci oprávněného letu, provozovatele bezpilotního systému a poskytovatele služeb U-space, který oprávnění k letu bezpilotního systému vydal.

Článek 11

Služba informací o provozu

1.   Služba informací o provozu poskytovaná provozovateli bezpilotního systému obsahuje informace o jiném viditelném letovém provozu, který se může nacházet v blízkosti polohy nebo zamýšlené trati letu bezpilotního systému.

2.   Služba informací o provozu zahrnuje informace o provozu letadel s posádkou a bezpilotních systémů, které sdílejí jiní poskytovatelé služeb U-space a relevantní stanoviště letových provozních služeb.

3.   Služba informací o provozu poskytuje informace o jiném známém letovém provozu a:

a)

zahrnuje polohu, čas hlášení a dále rychlost, kurz nebo směr a nouzový stav letadla, je-li znám;

b)

je aktualizována s četností, kterou stanovil příslušný orgán.

4.   Po obdržení služeb informací o provozu od poskytovatele služeb U-space přijmou provozovatelé bezpilotních systémů příslušné kroky, aby se vyhnuli jakémukoli nebezpečí kolize.

Článek 12

Služba informací o počasí

1.   Při poskytování služby informací o počasí poskytovatelé služeb U-space:

a)

shromažďují důvěryhodnými zdroji poskytované údaje o počasí za účelem zachování bezpečnosti a podpory provozních rozhodnutí jiných služeb U-space;

b)

před letem nebo během něj poskytují provozovateli bezpilotních systémů předpovědi počasí a aktuální informace o počasí.

2.   Služba informací o počasí zahrnuje alespoň:

a)

směr větru měřený ve směru hodinových ručiček od zeměpisného severu a jeho rychlost v metrech za sekundu, včetně poryvů;

b)

výšku nejnižší protrhané nebo souvislé oblačné vrstvy ve stovkách stop nad úrovní země;

c)

dohlednost v metrech a kilometrech;

d)

teplotu a rosný bod;

e)

ukazatele konvekční aktivity a srážek;

f)

místo a čas pozorování nebo platné časy a místa předpovědi;

g)

vhodnou hodnotu QNH se zeměpisnou polohou její použitelnosti.

3.   Poskytovatelé služeb U-space poskytují na podporu provozu bezpilotních systémů informace o počasí, které jsou aktuální a spolehlivé.

Článek 13

Služba monitorování souladu

1.   Služba monitorování souladu umožňuje provozovatelům bezpilotních systémů ověřit, zda splňují požadavky stanovené v čl. 6 odst. 1 a podmínky oprávnění k letu bezpilotních systémů. Za tímto účelem tato služba upozorní provozovatele bezpilotních systémů, pokud dojde k porušení prahových hodnot pro odchylku od oprávnění k letu a pokud nejsou splněny požadavky čl. 6 odst. 1.

2.   Pokud služba monitorování souladu zjistí odchylku od oprávnění k letu, zašle poskytovatel služeb U-space výstrahu jiným provozovatelům bezpilotních systémů působícím v blízkosti dotčeného bezpilotního systému, jiným poskytovatelům služeb U-space nabízejícím služby ve stejném vzdušném prostoru a příslušným stanovištím letových provozních služeb, kteří tuto výstrahu potvrdí.

KAPITOLA V

CERTIFIKACE POSKYTOVATELŮ SLUŽEB U-SPACE A JEDINÝCH POSKYTOVATELŮ SPOLEČNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Článek 14

Žádost o osvědčení

1.   Poskytovatelé služeb U-space a, jsou-li určeni, jediní poskytovatelé společných informačních služeb musí být držiteli osvědčení vydaného příslušným úřadem členského státu, v němž se nachází hlavní místo jejich podnikání.

2.   Poskytovatelé služeb U-space a, jsou-li určeni, jediní poskytovatelé společných informačních služeb, kteří mají hlavní místo podnikání, jsou usazeni nebo mají bydliště ve třetí zemi, požádají o osvědčení Agenturu Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“).

3.   Osvědčení poskytovatele služeb U-space se vydává v souladu s přílohou VI.

4.   Osvědčení jediného poskytovatele společných informačních služeb se vydává v souladu s přílohou VII.

5.   V osvědčení jsou uvedena práva a výsady jeho držitele k poskytování služeb, jichž se týká.

6.   Žádost o osvědčení poskytovatele služeb U-space nebo jediného poskytovatele společných informačních služeb nebo o změnu stávajícího osvědčení se podává formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem, případně agenturou.

Článek 15

Podmínky pro získání osvědčení

1.   Poskytovatelům služeb U-space a, jsou-li určeni, jediným poskytovatelům společných informačních služeb se vydá osvědčení, pokud prokáží, že:

a)

jsou schopni poskytovat své služby bezpečným, zabezpečeným, účinným, trvalým a udržitelným způsobem, v souladu se zamýšleným provozem bezpilotního systému a v souladu s úrovní výkonnosti pro vzdušný prostor U-space stanovenou členskými státy v souladu s čl. 3 odst. 4;

b)

používají systémy a zařízení, které zaručují kvalitu, latenci a ochranu služeb U-space nebo společných informačních služeb v souladu s tímto nařízením;

c)

mají odpovídající čistý kapitál úměrný nákladům a rizikům spojeným s poskytováním služeb U-space nebo společných informačních služeb;

d)

jsou schopni hlásit události v souladu s článkem ATM/ANS.OR.A.065 v hlavě A přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2017/373;

e)

zavedli a spravují systém řízení v souladu s hlavou B přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2017/373;

f)

zavedli a spravují systém řízení ochrany v souladu s článkem ATM/ANS.OR.D.010 v hlavě D přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2017/373;

g)

uchovávají zaznamenané provozní informace a údaje po dobu nejméně 30 dnů nebo déle, pokud se tyto záznamy týkají vyšetřování nehod a incidentů, dokud není zřejmé, že nebudou nadále potřebné;

h)

mají spolehlivý podnikatelský plán, z nějž je patrné, že jsou schopni plnit své skutečné povinnosti poskytovat služby nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců od zahájení provozu;

i)

mají zavedena opatření ke krytí odpovědnosti v souvislosti s výkonem úkolů úměrná potenciálním ztrátám a škodám;

j)

pokud využijí služeb jiného poskytovatele služeb, mají za tímto účelem uzavřeny dohody s uvedením rozdělení odpovědnosti mezi nimi;

k)

mají vypracován plán pro nepředvídané situace pro případ událostí, jako je narušení bezpečnosti, které mají dopad na poskytování služeb a které mají za následek významné zhoršení nebo přerušení jejich provozu.

2.   Kromě požadavků stanovených v odstavci 1 musí mít poskytovatelé služeb U-space vypracován plán zvládání mimořádných událostí pro poskytnutí pomoci provozovateli bezpilotního systému v nouzi a komunikační plán pro informování dotčených stran.

Článek 16

Platnost osvědčení

1.   Osvědčení poskytovatele služeb U-space nebo jediného poskytovatele společných informačních služeb zůstává v platnosti, dokud držitel osvědčení splňuje příslušné požadavky stanovené v tomto nařízení.

2.   Osvědčení poskytovatele služeb U-space nebo jediného poskytovatele společných informačních služeb pozbývá platnosti, pokud držitel osvědčení:

a)

nezahájil provoz do 6 měsíců od vydání osvědčení;

b)

přerušil provoz po dobu více než 12 po sobě jdoucích měsíců.

3.   Příslušný úřad nebo případně agentura posoudí provozní a finanční výkonnost poskytovatele služeb U-space nebo jediného poskytovatele společných informačních služeb spadajícího do jeho odpovědnosti.

4.   Příslušný úřad nebo případně agentura může na základě výsledku posouzení uvedeného v odstavci 3 držiteli osvědčení uložit zvláštní podmínky, změnit, pozastavit, omezit nebo zrušit osvědčení.

KAPITOLA VI

VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Způsobilost příslušných úřadů

1.   Příslušné úřady musí mít technickou a provozní kapacitu a odborné znalosti, aby mohly plnit své povinnosti podle článku 18. Za tímto účelem musí:

a)

mít náležitě zdokumentované postupy a odpovídající zdroje;

b)

zaměstnávat pracovníky dostatečně znalé, profesně bezúhonné, zkušené a odborně připravené k plnění přidělených úkolů;

c)

přijmout veškerá opatření potřebná k tomu, aby přispívaly k bezpečnému, účinnému a zabezpečenému provozu bezpilotních systémů ve vzdušném prostoru U-space, za nějž jsou odpovědny.

2.   Příslušné úřady musí být schopny přijmout nebo iniciovat veškerá náležitá donucovací opatření nezbytná k zajištění toho, aby poskytovatelé služeb U-space a jediní poskytovatelé společných informačních služeb, nad nimiž vykonávají dohled, splňovali požadavky tohoto nařízení.

Článek 18

Úkoly příslušných úřadů

Určené příslušné orgány:

a)

zřizují, udržují a zpřístupňují registrační systém pro certifikované poskytovatele služeb U-space a jediné poskytovatele společných informačních služeb;

b)

určují, jaké provozní údaje, ať už v reálném čase nebo zaznamenané, mají poskytovatelé služeb U-space, jediní poskytovatelé společných informačních služeb a poskytovatelé letových provozních služeb zpřístupňovat oprávněným fyzickým a právnickým osobám, včetně požadované četnosti a úrovně kvality údajů, aniž jsou dotčeny předpisy o ochraně osobních údajů;

c)

určují úroveň přístupu k informacím pro různé uživatele společných informací a zajišťují jejich zpřístupnění v souladu s přílohou II;

d)

zajišťují, aby výměna údajů mezi poskytovateli letových provozních služeb a poskytovateli služeb U-space probíhala v souladu s přílohou V;

e)

definují způsob, jakým mohou fyzické a právnické osoby zažádat o osvědčení poskytovatele služeb U-space nebo jediného poskytovatele společných informačních služeb v souladu s kapitolou V;

f)

zřizují mechanismus koordinace s jinými úřady a subjekty, a to i na místní úrovni, ohledně vyhrazení vzdušného prostoru U-space, zavádění omezení vzdušného prostoru pro bezpilotní systémy v tomto vzdušném prostoru U-space a stanovení služeb U-space, které mají být ve vzdušném prostoru U-space poskytovány;

g)

zavádějí program certifikace a průběžného dohledu založeného na posouzení rizik, včetně monitorování provozní a finanční výkonnosti, úměrný riziku spojenému se službami poskytovanými poskytovateli služeb U-space a jedinými poskytovateli společných informačních služeb, za něž jsou z hlediska dohledu odpovědny;

h)

vyžadují, aby poskytovatelé společných informačních služeb a poskytovatelé služeb U-space zpřístupňovali veškeré nezbytné informace, aby poskytování služeb U-space přispívalo k bezpečnému provozu letadel;

i)

provádějí audity, posouzení, vyšetřování a prohlídky poskytovatelů služeb U-space a jediných poskytovatelů společných informačních služeb, jak je stanoveno v programu dohledu;

j)

při vymezování požadavků pro každý vzdušný prostor U-space, který byl předmětem posouzení rizik vzdušného prostoru podle čl. 3 odst. 1, zohledňují požadovanou úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti;

k)

pravidelně monitorují a posuzují úrovně výkonnosti v oblasti bezpečnosti a využívají výsledky monitorování výkonnosti v oblasti bezpečnosti zejména v rámci dohledu založeného na posouzení rizik.

Článek 19

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí (Úř. věst. L 152, 11.6.2019, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel (Úř. věst. L 152, 11.6.2019, s. 45).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 62, 8.3.2017, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/665 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu ve vzdušném prostoru U-space určeném v řízeném vzdušném prostoru (viz strana 184 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/666 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o požadavky na leteckou dopravu s posádkou provozovanou ve vzdušném prostoru U-space (viz strana 187 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PŘÍLOHA I

Kritéria pro vymezení schopností, požadavků na výkonnost, provozních podmínek a omezení vzdušného prostoru podle čl. 3 odst. 4

A.   Kritéria pro vymezení požadavků na schopnosti a výkonnost bezpilotních systémů

Při určování požadavků na schopnosti a výkonnost bezpilotních systémů v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. a) zohlední členské státy tato kritéria:

1.

očekávané druhy provozu bezpilotních systémů a hustotu provozu letadel s posádkou;

2.

stávající klasifikace a struktury vzdušného prostoru;

3.

služby U-space, jaké mají být poskytovány;

4.

jakákoli další omezení.

B.   Kritéria pro vymezení požadavků na výkonnost služeb U-space

Při určování požadavků na výkonnost služeb U-space v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. b) zohlední členské státy tato kritéria:

1.

riziko na zemi a ve vzduchu;

2.

přelétávanou zeměpisnou oblast;

3.

známé nepříznivé povětrnostní podmínky;

4.

dostupnost infrastruktury podporující službu U-space.

C.   Kritéria pro vymezení provozních podmínek a omezení vzdušného prostoru

Při určování provozních podmínek a omezení vzdušného prostoru v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. c) zohlední členské státy tato kritéria:

1.   Provozní podmínky

a.

Očekávané druhy letů;

b.

postupy pro nepředvídané situace a nouzové postupy pro bezpilotní systémy;

c.

postup pro koordinaci žádosti o oprávnění k letu bezpilotního systému v řízeném vzdušném prostoru mezi poskytovateli služeb U-space a příslušnými stanovišti letových provozních služeb;

d.

postupy šíření dynamické konfigurace vzdušného prostoru v řízeném vzdušném prostoru.

2.   Omezení vzdušného prostoru

a.

Dostupná kapacita pro provoz bezpilotních systémů;

b.

dostupná a plánovaná kapacita pro letadla s posádkou;

c.

přístup letadel s posádkou do vzdušného prostoru U-space;

d.

meteorologická omezení pro využívání vzdušného prostoru U-space; dopad na letiště a na další specifické činnosti sousedící s navrhovaným vzdušným prostorem U-space.


PŘÍLOHA II

Zveřejňování společných informací podle čl. 5 odst. 4 odst. a)

1.   

Poskytovatelé společných informačních služeb zajistí, aby informace uvedené v čl. 5 odst. 1, 2 a 3 byly dostupné online prostřednictvím společných otevřených, zabezpečených, škálovatelných a udržitelných technologií, které dokáží podporovat požadovanou úroveň dostupnosti a výkonnosti a které zajišťují interoperabilitu a volný pohyb služeb U-space v Unii.

2.   

Poskytovatelé společných informačních služeb poskytují přístup ke společným informacím na nediskriminačním základě.

3.   

Poskytovatelé služeb U-space a poskytovatelé letových provozních služeb používají společný zabezpečený interoperabilní otevřený komunikační protokol.


PŘÍLOHA III

Požadavky na kvalitu údajů, latenci údajů a ochranu údajů podle čl. 5 odst. 4 písm. b) a čl. 7 odst. 5 písm. c)

A.   Za účelem splnění požadavků na kvalitu údajů poskytovatelé společných informačních služeb a poskytovatelé služeb U-space zajistí, aby:

1.

byla zachována kvalita údajů;

2.

byly používány techniky ověřování a validace k zajištění toho, aby údaje byly přijímány nepoškozené a aby nedocházelo k jejich poškození v žádné fázi zpracování údajů;

3.

byla shromažďována a uchovávána metadata;

4.

přenos údajů podléhal vhodnému postupu ověřování pravosti tak, aby příjemci mohli potvrdit, že údaje nebo informace byly předány oprávněným zdrojem;

5.

byly zavedeny a udržovány mechanismy hlášení chyb, měření chyb a nápravných opatření.

B.   Za účelem ochrany údajů poskytovatelé společných informačních služeb a poskytovatelé služeb U-space:

1.

zavádějí bezpečnostní politiky, včetně šifrování údajů a ochrany kritických údajů;

2.

chrání otevřené zabezpečené interoperabilní komunikační protokoly před záměrnými nepovolenými elektronickými zásahy, které mohou vést k nepřijatelnému narušení komunikace;

3.

identifikují, posuzují a podle potřeby zmírňují bezpečnostní rizika a slabá místa;

4.

dodržují bezpečnostní normy a předpisy týkající se toho, kde lze údaje uchovávat, a zajišťují, aby externí poskytovatelé souhlasili s dodržováním bezpečnostních postupů;

5.

popíší politiku zvyšování informovanosti zaměstnanců a školení a nástroje ke snižování rizik zevnitř a ochraně údajů – včetně duševního vlastnictví. Sledují přitom činnost uživatelů a síťovou aktivitu, aby získali přehled o zranitelnosti ekosystému a hrozbách;

6.

zavádějí řešení, která zvyšují schopnost rozpoznávat hrozby a analyzovat informace, a zajišťují využívání technologických záruk.

PŘÍLOHA IV

Žádost o oprávnění k letu bezpilotního systému podle čl. 6 odst. 4

Žádost o oprávnění k letu bezpilotního systému obsahuje tyto informace:

1.

jedinečné sériové číslo bezpilotního letadla, nebo je-li bezpilotní letadlo zhotoveno soukromě, jedinečné sériové číslo doplňkového zařízení;

2.

provozní režim;

3.

druh letu (zvláštní provoz);

4.

kategorii provozu bezpilotního systému („otevřená“, „specifická“, „certifikovaná“) a případně třídu bezpilotního systému nebo typové osvědčení bezpilotního systému;

5.

trajektorii 4D;

6.

identifikační technologii;

7.

očekávané metody konektivity;

8.

výdrž;

9.

příslušný nouzový postup v případě ztráty řídícího a kontrolního spoje;

10.

registrační číslo provozovatele bezpilotního systému a případně bezpilotního letadla.


PŘÍLOHA V

Výměna příslušných provozních údajů a informací mezi poskytovateli služeb U-space a poskytovateli letových provozních služeb podle čl. 7 odst. 3

1.   

Výměna informací je zajištěna dohodou o úrovni služeb, která stanoví kvalitu informací, a modelem výměny informací používaným pro příslušné provozní údaje a informace.

2.   

Model výměny:

a.

umožňuje správu a šíření informací v digitálním formátu;

b.

popisuje vyměňované prvky informací, jejich vlastnosti, atributy, datové typy a asociace;

c.

zahrnuje datová omezení a validační pravidla;

d.

používá normalizovaný formát kódování dat;

e.

poskytuje mechanismus pro rozšíření, díky němuž mohou skupiny uživatelů rozšiřovat vlastnosti stávajících prvků a doplňovat nové prvky, které nepříznivě neovlivňují normalizaci v členských státech a mezi nimi.

3.   

Poskytovatelé služeb U-space a poskytovatelé letových provozních služeb používají uznávanou metodu šifrování.

4.   

Poskytovatelé služeb U-space a poskytovatelé letových provozních služeb používají společný zabezpečený interoperabilní otevřený komunikační protokol.


PŘÍLOHA VI

Logo EASA nebo vnitrostátního leteckého úřadu

Osvědčení poskytovatele služeb U-space podle čl. 14 odst. 3

OSVĚDČENÍ POSKYTOVATELE SLUŽEB U-SPACE

[ČÍSLO OSVĚDČENÍ/VYDÁNÍ Č.]

V souladu s nařízením (EU) …/… (a nařízením (EU) č. …/…) a za níže stanovených podmínek [příslušný úřad] osvědčuje organizaci

[NÁZEV POSKYTOVATELE SLUŽEB U-SPACE]

[ADRESA POSKYTOVATELE SLUŽEB U-SPACE]

jako poskytovatele služeb U-space s výsadami, jež jsou uvedeny v přiložených podmínkách poskytování služeb.

PODMÍNKY:

Toto osvědčení je omezeno na podmínky a rozsah poskytování služeb, jak je uvedeno v přiložených podmínkách poskytování služeb.

Toto osvědčení je platné po dobu, kdy poskytovatel služeb U-space, jemuž je osvědčení uděleno, splňuje nařízení (EU) …/… a další použitelná nařízení a v příslušných případech postupy uvedené v dokumentaci poskytovatele služeb U-space, jak vyžaduje nařízení (EU) …/…, část ….

Při splnění výše uvedených podmínek zůstává toto osvědčení platné, pokud se jej držitel nevzdá nebo pokud není omezeno, pozastaveno nebo zrušeno.

Datum vydání:

Podpis:

[Příslušný úřad]

PODMÍNKY A OMEZENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB U-SPACE

Výše uvedená organizace získala výsady poskytovat níže uvedené služby U-space za níže uvedených podmínek a omezení:

(Nehodící se řádky škrtněte.)

Služby

Druh služby

Podmínky

Omezení

Služby U-space

Síťová identifikační služba

 

 

Služba „geo-awareness“

 

 

Služba oprávnění k letu bezpilotního systému

 

 

Služba informací o provozu

 

 

Služba informací o počasí

 

 

Služba monitorování souladu

 

 

Jiná (určí členský stát)

 

 


PŘÍLOHA VII

Logo EASA nebo vnitrostátního leteckého úřadu

Osvědčení jediného poskytovatele společných informačních služeb podle čl. 14 odst. 3

OSVĚDČENÍ JEDINÉHO POSKYTOVATELE SPOLEČNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽEB

[ČÍSLO OSVĚDČENÍ/VYDÁNÍ Č.]

V souladu s nařízením (EU) …/… (a nařízením (EU) …/…) [příslušný úřad] tímto osvědčuje organizaci

[NÁZEV JEDINÉHO POSKYTOVATELE SPOLEČNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽEB]

[ADRESA JEDINÉHO POSKYTOVATELE SPOLEČNÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽEB]

jako jediného poskytovatele společných informačních služeb.

Toto osvědčení je platné po dobu, kdy jediný poskytovatel společných informačních služeb, jemuž je osvědčení uděleno, splňuje nařízení (EU) …/… a další použitelná nařízení a v příslušných případech postupy uvedené v dokumentaci jediného poskytovatele společných informačních služeb, jak vyžaduje nařízení (EU) …/…, část ….

Při splnění výše uvedených podmínek zůstává toto osvědčení platné, pokud se jej držitel nevzdá nebo pokud není omezeno, pozastaveno nebo zrušeno.

Datum vydání:

Podpis:

[Příslušný úřad]


Dodatek

Třídy vzdušných prostorů podle ATS a poskytované služby U-space

Účelem tohoto dodatku je podat přehled o službách souvisejících se vzdušným prostorem U-space poskytovaných v každé jednotlivé třídě vzdušného prostoru. Nestanoví tedy žádné další specifikace, jež by doplňovaly specifikace již uvedené v tomto nařízení a v prováděcím nařízení (EU) 2021/666, kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012. Letovými provozními službami poskytovanými stanovišti ATS a požadavky na lety IFR a VFR zůstávají ty, jež jsou uvedeny v nařízení (EU) č. 923/2012 a shrnuty v dodatku 4 uvedeného nařízení.

Třída

Druh letu

Povoleno ve vzdušném prostoru U-space

Služby USSP ve vzdušném prostoru U-space

A

Pouze IFR

Ne bez dynamické rekonfigurace vzdušného prostoru

 

UAS (1)

Ano

Oprávnění k letu bezpilotního systému

Informace o provozu bezpilotního systému

B, C a D

IFR a VFR

Ne bez dynamické rekonfigurace vzdušného prostoru

 

UAS (1)

Ano

Oprávnění k letu bezpilotního systému

Informace o provozu bezpilotního systému

E

IFR

Ne bez dynamické rekonfigurace vzdušného prostoru

 

VFR

Ano, pod podmínkou sdílení polohy s USSP

Žádné

UAS (1)

Ano

Oprávnění k letu bezpilotního systému

Informace o provozu bezpilotních systémů a VFR

F

IFR

Ano, pod podmínkou sdílení polohy s USSP

Žádné

VFR

Ano, pod podmínkou sdílení polohy s USSP

Žádné

UAS (1)

Ano

Oprávnění k letu bezpilotního systému

Informace o provozu bezpilotních systémů, IFR a VFR

G

IFR

Ano, pod podmínkou sdílení polohy s USSP

Žádné

VFR

Ano, pod podmínkou sdílení polohy s USSP

Žádné

UAS (1)

Ano

Oprávnění k letu bezpilotního systému

Informace o provozu bezpilotních systémů, IFR a VFR


(1)  Mimo bezpilotních systémů létajících podle pravidel letu podle přístrojů.


Top