EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0539

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/539 ze dne 11. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí (Text s významem pro EHP)

C/2021/772

OJ L 108, 29.3.2021, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/539/oj

29.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 108/10


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/539

ze dne 11. února 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na čl. 131 odst. 18 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Basilejský výbor pro bankovní dohled zveřejnil v červenci 2018 revidovanou metodiku pro posuzování globálních systémově významných bank. Tato revidovaná metodika zavedla nový ukazatel pro měření systémového významu týkající se objemu obchodování, který je zahrnut do kategorie, jež měří nahraditelnost služeb nebo finanční infrastruktury poskytovaných bankovní skupinou. Zavedení tohoto nového ukazatele však nemá žádný vliv na váhu této kategorie, protože relativní váha přidělená novému ukazateli objemu obchodování je kompenzována snížením relativní váhy ukazatele upsaných transakcí na trzích dluhopisů a akciových trzích z 6,67 % na 3,33 %. Kategorie, která měří nahraditelnost služeb nebo finanční infrastruktury poskytovaných bankovní skupinou, si tak v celkovém skóre každého subjektu zachovává relativní váhu 20 %. Revidovaná metodika zahrnula do přístupu měření založeného na ukazatelích, který se k posouzení systémového významu bankovních skupin používá, rovněž pojišťovací činnosti. Tyto změny metodiky posuzování globálních systémově významných bank by měly být zohledněny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 (2).

(2)

Příslušné orgány by měly vypočítat skóre dotčených subjektů, které mají být zařazeny do vzorku oznámeného orgánem EBA, nejpozději do 1. září každého roku, aby bylo možné dosáhnout dohody na úrovni Unie.

(3)

Sběr údajů stanovený v souladu s revidovanou metodikou, který zahrnuje ukazatel objemu obchodování, bude zahájen v prvním čtvrtletí roku 2022. Globální systémově významné instituce budou na základě revidovaného rámce proto poprvé určeny v posledním čtvrtletí roku 2022. S cílem sladit uplatňování ustanovení revidované metodiky s daty použitelnosti revidované metodiky by se ustanovení tohoto nařízení, která odrážejí změny revidované metodiky, měla použít ode dne 1. prosince 2021.

(4)

Článek 131 směrnice 2013/36/EU byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 (3), kterou bylo do směrnice 2013/36/EU zavedeno doplňkové celkové skóre pro G-SVI s ukazatelem přeshraničních činností s vyloučením přeshraničních činností v rámci členských států, které se účastní jednotného mechanismu pro řešení krizí. Toto doplňkové celkové skóre bylo zavedeno, aby mohla být řádně zohledněna možnost řešit krize přeshraničních skupin v rámci evropské bankovní unie. Je proto vhodné změnit rozsah ukazatele přeshraniční činnosti tak, aby odrážel tuto změnu.

(5)

Směrnice (EU) 2019/878 dále umožnila příslušným a pověřeným orgánům po provedení řádného posouzení v rámci dohledu přeřadit G-SVI z vyšší podkategorie do nižší podkategorie na základě doplňkového celkového skóre, které v rámci ukazatelů přeshraniční činnosti zohledňuje specifika evropské bankovní unie a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Aby se zmírnily potenciální nepříznivé účinky prudkého snížení systémového významu přiřazeného G-SVI, a v souladu s revidovanou metodikou by však možnost příslušných a pověřených orgánů přeřadit G-SVI z vyšší podkategorie do nižší měla být omezena na snížení nejvýše o jednu podkategorii z původní přiřazené podkategorie vyplývající z počátečního celkového skóre dané G-SVI. Navíc aby byl zajištěn soulad s názory Basilejského výboru pro bankovní dohled, měl by orgán dohledu při každém posuzování možnosti přeřazení G-SVI do nižší podkategorie odpovídajícím způsobem zohlednit jeho stanoviska.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

(8)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, ze kterých toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o vyjádření skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 se mění takto:

1)

V článku 2 se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

„dotčeným subjektem“ skupina vedená mateřskou institucí v EU, mateřskou finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU nebo instituce, která není dceřiným podnikem mateřské instituce v EU, mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU;“.

2)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Relevantní orgán oznámí orgánu EBA nejpozději do 31. července každého roku hodnoty ukazatelů každého dotčeného subjektu povoleného v jeho jurisdikci, jehož celková míra expozic vypočtená v souladu s čl. 429 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (*1) přesahuje 200 miliard EUR. Hodnoty ukazatelů shromažďuje relevantní orgán s přihlédnutím k dalšímu upřesnění podkladových údajů stanovenému v pokynech vypracovaných orgánem EBA podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (*2). Relevantní orgán zajistí, aby hodnoty ukazatelů byly totožné s hodnotami předloženými Basilejskému výboru pro bankovní dohled.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).“"

3)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Postup určování

1.   Relevantní orgán nejpozději do 1. září každého roku vypočte skóre dotčených subjektů, které jsou povoleny v jeho jurisdikci a jsou zařazeny do vzorku oznámeného orgánem EBA.

2.   Jestliže relevantní orgán při výkonu řádného posouzení v rámci dohledu přeřadí instituci G-SVI z nižší podkategorie do vyšší nebo určí dotčený subjekt jako instituci G-SVI podle čl. 131 odst. 10 písm. a), resp. b) směrnice 2013/36/EU, předloží nejpozději do 1. listopadu každého roku orgánu EBA podrobné písemné odůvodnění svého posouzení.

3.   Jestliže relevantní orgán při výkonu řádného posouzení v rámci dohledu přeřadí instituci G-SVI z vyšší podkategorie do nižší v souladu s čl. 131 odst. 10 písm. c) směrnice 2013/36/EU, předloží nejpozději do 30. září každého roku orgánu EBA podrobné písemné odůvodnění svého posouzení.

4.   Přeřazení nebo určení uvedené v odstavci 2 nabývá účinku dnem 1. ledna druhého roku následujícího po kalendářním roce, v němž byly relevantním orgánům oznámeny jmenovatele v souladu s čl. 3 odst. 3. Pokud je instituce G-SVI zařazena do nižší podkategorie než při postupu určování v předchozím roce, nabude nižší požadavek na kapitálovou rezervu pro G-SVI účinku od 1. ledna roku následujícího po tomto přeřazení, ledaže relevantní orgán po řádném posouzení v oblasti dohledu odloží uplatnění tohoto požadavku do data uvedeného v první větě tohoto odstavce.

5.   Do určení dotčeného subjektu jako instituce G-SVI zahrne relevantní orgán identifikační kódy právnických osob (LEI) všech právních subjektů zahrnutých do obezřetnostní konsolidace G-SVI. Dotčený subjekt určený relevantním orgánem oznámí relevantnímu orgánu do 1. března roku následujícího po roce určení strukturu své skupiny tím, že poskytne kódy LEI všech konsolidovaných subjektů ve skupině, jsou-li k dispozici. Dotčený subjekt zajistí, aby struktura jeho skupiny zveřejněná prostřednictvím globální databáze LEI byla trvale aktualizována.“

4)

Článek 5 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Odchylně od odstavce 1 zahrnují hodnoty ukazatelů uvedené v čl. 6 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a c) a odst. 4 písm. a) a b) rovněž dceřiné pojišťovny.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Relevantní orgán stanoví skóre každého dotčeného subjektu ve vzorku jako prostý průměr skóre v jednotlivých kategoriích, přičemž maximální skóre v kategorii, která měří nahraditelnost, je 500 základních bodů.

S výjimkou kategorie, která měří nahraditelnost služeb a finanční infrastruktury poskytovaných skupinou, se skóre v každé kategorii vypočítá jako prostý průměr hodnot vyplývajících z vydělení každé hodnoty ukazatelů této kategorie jmenovatelem ukazatele oznámeným orgánem EBA.

Skóre v kategorii, která měří nahraditelnost služeb a finanční infrastruktury poskytovaných skupinou, se vypočítá jako vážený průměr hodnot ukazatelů této kategorie. Za tímto účelem mají ukazatel aktiv v úschově uvedený v čl. 6 odst. 3 písm. a) a ukazatel platební činnosti uvedený v čl. 6 odst. 3 písm. b) plnou váhu a ukazatel upsaných transakcí na trzích dluhopisů a akciových trzích uvedený v čl. 6 odst. 3 písm. c) a ukazatel objemu obchodování uvedený v čl. 6 odst. 3 písm. d) váhu 50 %.

Skóre se vyjadřují v základních bodech a zaokrouhlují na nejbližší celý základní bod.“;

c)

vkládají se odstavce 5a a 5b, které znějí:

„5a.   Relevantní orgán určí doplňkové celkové skóre pro každý dotčený subjekt s přeshraniční činností v rámci zúčastněných členských států ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (*3), a to postupem stanoveným v odstavci 2 tohoto článku, avšak hodnoty ukazatelů dotčeného subjektu uvedené v čl. 6 odst. 5 písm. a) a b) nahradí hodnotami vypočtenými v souladu s druhým pododstavcem tohoto odstavce a odpovídající jmenovatele nahradí revidovanými jmenovateli, které poskytne orgán EBA.

Pro účely prvního pododstavce považuje relevantní orgán veškeré pohledávky a závazky vůči protistranám usazeným v zúčastněných členských státech ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014 za domácí. U kategorií uvedených v čl. 131 odst. 2 písm. a) až d) směrnice 2013/36/EU bere relevantní orgán v úvahu tytéž nezměněné hodnoty ukazatelů oznámené dotčeným subjektem a jmenovatele oznámené orgánem EBA.

5b.   Rozhodnutí přeřadit instituci G-SVI z vyšší podkategorie do nižší při výkonu řádného posouzení v rámci dohledu a na základě doplňkového celkového skóre uvedeného v odstavci 5a v souladu s čl. 131 odst. 10 písm. c) směrnice 2013/36/EU se opírá o posouzení toho, zda by úpadek instituce G-SVI měl na globální finanční trh a globální ekonomiku menší negativní dopad. Při tomto posouzení se v relevantních případech zohlední stanoviska nebo výhrady přijaté Basilejským výborem pro bankovní dohled v souladu s jeho veřejně dostupnou metodikou pro posuzování systémového významu globálních systémově významných bank.

Doplňkové celkové skóre uvedené v odstavci 5a může předurčit přeřazení instituce G-SVI relevantním orgánem do nejbližší nižší podkategorie uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Přeřazení instituce G-SVI do nižší podkategorie je omezeno na nejvýše jednu úroveň podkategorie.

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).“;"

d)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Rozhodnutí podle odstavců 4, 5 a 5b lze podpořit doplňkovými ukazateli, které nesmí být ukazateli pravděpodobnosti úpadku dotčeného subjektu. Tato rozhodnutí musí být založena na dobře doložených a ověřitelných kvantitativních a kvalitativních údajích.“

5)

V čl. 6 odst. 3 se doplňuje písmeno d), které zní:

„d)

objem obchodování.“

6)

Článek 7 se zrušuje.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Bod 4 písm. a) a b) a bod 5 se použijí ode dne 1. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 ze dne 8. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 27).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu (Úř. věst. L 150, 7.6.2019, s. 253).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top