EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0130

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/130, ze dne 3. února 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)

C/2021/775

OJ L 40, 4.2.2021, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/130/oj

4.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/130,

ze dne 3. února 2021,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů (dále jen „komodity“) do Unie a tranzit přes její území, včetně skladování během tranzitu. Uvedené nařízení stanoví, že zmíněné komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I zmíněného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“).

(3)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, se po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení použijí směrnice 2002/99/ES a 2009/158/ES a akty Komise, které jsou na nich založeny, na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko.

(4)

Spojené království kromě Severního Irska je proto uvedeno na seznamu v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, ze které je z určitých částí jejího území v závislosti na výskytu HPAI povolen dovoz určitých drůbežích komodit do Unie a tranzit přes území Unie. Uvedená regionalizace Spojeného království je stanovena v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2021/24 (4).

(5)

Dne 27. ledna 2021 potvrdilo Spojené království přítomnost HPAI podtypu H5N8 v jednom hospodářství s chovem drůbeže na ostrově Anglesey ve Walesu.

(6)

Veterinární orgány Spojeného království vymezily ochranné pásmo kolem postiženého hospodářství v okruhu 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost HPAI a omezit šíření uvedené nákazy. Veterinární orgány Spojeného království navíc potvrdily, že okamžitě pozastavily vydávání veterinárních osvědčení pro zásilky komodit určených na vývoz do Unie z celého území Spojeného království, s výjimkou Severního Irska.

(7)

Spojené království předložilo Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních přijatých s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI, která Komise nyní vyhodnotila. Na základě uvedeného hodnocení je vhodné stanovit omezení pro dovoz komodit do Unie z té oblasti ve Walesu, jež byla zasažena HPAI a pro niž veterinární orgány Spojeného království zavedly omezení v důsledku současného ohniska.

(8)

Položka týkající se Spojeného království v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna, aby zohledňovala stávající epizootologickou situaci v této třetí zemi.

(9)

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/24 ze dne 13. ledna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Úř. věst. L 11, 14.1.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka týkající se Spojeného království nahrazuje tímto:

„GB – Spojené království (*1)

GB-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

celé Spojené království kromě oblasti GB-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

území Spojeného království odpovídající:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

hrabství North Yorkshire:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,30° s. š. a 1,47° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

6.1.2021

 

 

 

GB-2.2

hrabství North Yorkshire:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,29° s. š. a 1,45° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

8.1.2021

 

 

 

GB-2.3

hrabství Norfolk:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,49° s. š. a 0,95° v. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

10.1.2021

 

 

 

GB-2.4

hrabství Norfolk:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,72° s. š. a 0,15° v. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

11.1.2021

 

 

 

GB-2.5

hrabství Derbyshire:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,93° s. š. a 1,57° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

17.1.2021

 

 

 

GB-2.6

hrabství North Yorkshire:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,37° s. š. a 2,16° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

19.1.2021

 

 

 

GB-2.7

Orkneje:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 59,28° s. š. a 2,44° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.8

hrabství Dorset:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 51,06° s. š. a 2,27° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

20.1.2021

 

 

 

GB-2.9

hrabství Norfolk:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,52° s. š. a 0,96° v. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

23.1.2021

 

 

 

GB-2.10

hrabství Norfolk:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,52° s. š. a 0,95° v. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

28.1.2021

 

 

 

GB-2.11

hrabství Norfolk:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10,4 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,53° s. š. a 0,66° v. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

7.2.2021

 

 

 

GB-2.12

hrabství Devon:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 50,70° s. š. a 3,36° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

A

 

 

WGM

 

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

1.1.2021

31.1.2021

 

 

 

GB-2.13

blízko Amlwch, Isle of Anglesey, Wales:

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,38° s. š. a 4,30° z. d.

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

27.1.2021

 

A

 

 

WGM

 

P2

27.1.2021

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

27.1.2021

 

 

 

 


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.“


Top