EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0070

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/70, ze dne 23. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 týkající se regulačních technických norem pro zajištění disciplíny při vypořádání, pokud jde o jeho vstup v platnost (Text s významem pro EHP)

C/2020/7186

OJ L 27, 27.1.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/70/oj

27.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/70,

ze dne 23. října 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 týkající se regulačních technických norem pro zajištění disciplíny při vypořádání, pokud jde o jeho vstup v platnost

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (1), a zejména na čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 (2) stanoví opatření k prevenci a řešení selhání vypořádání a na podporu disciplíny při vypořádání. Mezi tato opatření patří sledování selhání vypořádání a výběr a rozdělování peněžitých sankcí za selhání vypořádání. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 rovněž upřesňuje provozní detaily postupu náhradní koupě.

(2)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 má vstoupit v platnost dne 1. února 2021.

(3)

Účastníci trhu uvedli, že pandemie COVID-19 měla vážný dopad na všeobecnou realizaci projektů v oblasti regulace a vývoj systémů informačních technologií, které jsou nezbytné pro uplatňování nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229. Během této bezprecedentní doby soustředí finanční instituce své úsilí na provádění účinných pohotovostních plánů s cílem zajistit každodenní provozní a kybernetickou odolnost, což omezilo jejich schopnost realizovat určité náročnější projekty v oblasti informačních technologií, včetně systémů, které musí splňovat požadavky na disciplínu při vypořádání stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229. Uplatňování těchto požadavků centrálními depozitáři cenných papírů, jejich účastníky a klienty by v této situaci mohlo vést ke zvýšení rizika na finančním trhu, spíše než k jeho zmírnění. Je proto vhodné poskytnout těmto zúčastněným stranám více času na dokončení nezbytných příprav pro uplatňování požadavků na disciplínu při vypořádání. Vzhledem k bezprecedentní povaze situace vyvolané pandemií COVID-19 a k nezbytným změnám systémů, které by centrální depozitáře cenných papírů, jejich účastníci a jejich klienti měli provést, aby splnili různé požadavky týkající se disciplíny při vypořádání, je nezbytné odložit stávající vstup v platnost nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 o další rok.

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(6)

Orgán ESMA neuskutečnil otevřené veřejné konzultace, neboť by to bylo vzhledem k rozsahu a očekávanému dopadu odkladu vstupu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 v platnost považováno za vysoce nepřiměřené. Orgán ESMA zohlednil dříve poskytnuté informace od účastníků trhu, pokud jde o připravenost na uplatňování uvedeného nařízení. Za těchto nepředvídaných okolností je navíc naléhavě nutné poskytnout právní jistotu, pokud jde o nové datum vstupu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 v platnost, aby se účastníci trhu mohli připravit na jeho uplatňování. Orgán ESMA nicméně provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů odkladu vstupu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 v platnost a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3). Při vypracování návrhu regulačních technických norem orgán ESMA rovněž spolupracoval s členy Evropského systému centrálních bank,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 42 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 se nahrazuje tímto:

„Článek 42

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. února 2022.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 ze dne 25. května 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (Úř. věst. L 230, 13.9.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top