EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q0618(02)

Pravidla Zásobovací agentury Evropského společenství pro atomovou energii, kterými se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů

C/2021/2893

OJ L 218, 18.6.2021, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/618/oj

18.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/58


PRAVIDLA

Zásobovací agentury Evropského společenství pro atomovou energii, kterými se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů

KAPITOLA 1

OBLAST PŮSOBNOSTI, DEFINICE A OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

Oblast působnosti

Tato pravidla stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto pravidel se použijí tyto definice:

1)

„Agenturou“ se rozumí Zásobovací agentura EURATOM založená na základě Smlouvy;

2)

„Společenstvím“ se rozumí Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM);

3)

„produkcí Společenství“ se rozumí jaderné materiály vyprodukované ve Společenství, včetně mimo jiné:

a)

rud těžených na území Společenství;

b)

výchozích materiálů vyprodukovaných na území Společenství, včetně těch, které producent získal jako vedlejší produkt obohacení;

c)

zvláštních štěpných materiálů vyprodukovaných v reaktorech na území Společenství po vyhoření jaderného paliva;

d)

zvláštních štěpných materiálů vyprodukovaných na území Společenství obohacením výchozích materiálů vlastněných producentem;

4)

„prostředníkem“ se rozumí každá osoba nebo podnik, které nakupují jaderné materiály za účelem jejich dalšího prodeje;

5)

„jaderným materiálem“ se rozumí veškeré rudy, výchozí materiály a zvláštní štěpné materiály vymezené v článku 197 Smlouvy;

6)

pojem „rudy“ má význam uvedený v čl. 197 odst. 4 Smlouvy;

7)

pojem „osoba“ má význam uvedený v čl. 196 písm. a) Smlouvy;

8)

„producentem“ se rozumí každá osoba nebo podnik, které produkují či upravují rudy, výchozí materiály či zvláštní štěpné materiály nebo provádějí jejich konverzi či změnu formy;

9)

„formuláři“ se rozumí dotazníky Agentury, jejichž prostřednictvím jsou ke konci roku shromažďovány údaje přímo od uživatelů;

10)

„souvisejícími službami“ se rozumí některá z následujících služeb: konverze, obohacování, výroba paliva, přepracování nebo skladování zvláštních štěpných materiálů;

11)

„pravidly“ se rozumí tato pravidla Zásobovací agentury Evropského společenství pro atomovou energii, kterými se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů;

12)

„malými množstvími“ se rozumí množství stanovená v nařízení o malých množstvích;

13)

„nařízením o malých množstvích“ se rozumí nařízení Komise (Euratom) č. 66/2006 ze dne 16. ledna 2006, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování, a všechny jeho budoucí verze;

14)

pojem „výchozí materiály“ má význam uvedený v čl. 197 odst. 3 Smlouvy;

15)

pojem „zvláštní štěpné materiály“ má význam uvedený v čl. 197 odst. 1 Smlouvy;

16)

„smlouvou o dodávkách“ se rozumí:

1)

smlouva o nákupu, prodeji, zapůjčení nebo pronájmu rud a/nebo výchozích materiálů, kdy alespoň jedna strana je uživatelem nebo producentem, který produkuje či upravuje rudy, výchozí materiály či zvláštní štěpné materiály nebo provádí jejich konverzi či změnu formy na území Společenství, a

2)

smlouva o nákupu, prodeji, výměně, zapůjčení nebo pronájmu zvláštních štěpných materiálů, kdy je alespoň jedna strana uživatelem, producentem nebo prostředníkem;

17)

„Smlouvou“ se rozumí Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii;

18)

pojem „podnik“ má význam uvedený v čl. 196 písm. b) Smlouvy;

19)

„uživatelem“ se rozumí každá osoba nebo podnik, které nakupují jaderný materiál nebo související služby pro použití ve svých vlastních nebo přidružených jaderných elektrárnách či výzkumných reaktorech na území Společenství nebo pro použití v oblastech uvedených v příloze 1 Smlouvy;

20)

„pracovním dnem“ se rozumí pracovní dny Agentury zveřejněné na jejích internetových stránkách.

Článek 3

Zachování důvěrnosti

Smlouvy, oznámení a jiné informace týkající se smluv sdělené Agentuře nesmějí být zpřístupněny třetím stranám bez písemného souhlasu smluvních stran.

KAPITOLA 2

PŘEDKLÁDÁNÍ INFORMACÍ

Článek 4

Předkládání informací ze strany uživatelů

1.   Na žádost Agentury uživatelé vyplní a předloží formuláře za daný rok, a to do 31. ledna následujícího roku.

2.   Formuláře mimo jiné obsahují:

a)

označení produktu;

b)

dodavatele;

c)

povahu, chemickou formu a další příslušné specifikace jaderného materiálu;

d)

množství (v metrických jednotkách);

e)

zemi původu přírodního uranu (je-li známa);

f)

skutečné a/nebo zamýšlené použití;

g)

data dodání;

h)

cenové podmínky;

i)

zásoby;

j)

odhadované budoucí požadavky.

Článek 5

Předkládání informací ze strany producentů

1.   Na žádost Agentury producenti oznámí Agentuře svou stávající a budoucí produkci a stávající a budoucí produkci všech svých většinově vlastněných dceřiných podniků. Agentuře rovněž musí oznámit své plánované dodávky a zásoby, které mají ve svém vlastnictví a/nebo v držení na základě již podepsaných smluv.

2.   Tyto informace obsahují:

a)

označení produktu;

b)

protistrany;

c)

povahu, chemickou formu a další příslušné specifikace jaderného materiálu;

d)

množství (v metrických jednotkách);

e)

zemi původu přírodního uranu (je-li známa);

f)

rok dodání;

g)

cenové podmínky (jsou-li známy);

h)

zásoby uranu, včetně informací o dostupnosti k prodeji;

i)

odhadovanou budoucí produkci.

3.   Informace musí být Agentuře sděleny do 20 (dvaceti) pracovních dnů ode dne obdržení žádosti.

Článek 6

Předkládání informací ze strany prostředníků

1.   Prostředníci sdělí Agentuře informace o veškerých smlouvách jiných než smlouvy o dodávkách týkající se nákupu, prodeje, výměny, zapůjčení nebo pronájmu rud a/nebo výchozích materiálů, které byly podepsány v předchozím měsíci. Musí tak učinit každý měsíc.

2.   Informace mimo jiné zahrnují:

a)

označení produktu;

b)

protistrany;

c)

povahu, chemickou formu a další příslušné specifikace jaderného materiálu;

d)

množství (v metrických jednotkách);

e)

zemi původu přírodního uranu (je-li známa);

f)

data dodání;

g)

cenové podmínky.

3.   Informace musí být Agentuře sděleny do 15 (patnácti) pracovních dnů od konce dotčeného měsíce.

Článek 7

Předkládání doplňujících informací

Na žádost Agentury uživatelé, producenti a prostředníci sdělí Agentuře veškeré doplňující informace, které potřebuje k výkonu úkolů svěřených jí Smlouvou. Informace musí být Agentuře sděleny do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne obdržení žádosti (nebo na základě odůvodněné žádosti v delší lhůtě, s níž Agentura písemně souhlasila).

Článek 8

Analýza na základě obdržených informací

1.   Na základě informací poskytnutých podle článků 4, 5, 6 a 7 pravidel a doplňujících informací sdělených účastníky trhu Agentura provádí analýzu tržních trendů a potenciálu nabídky. Hlavní výsledky analýzy zahrnuje do výroční zprávy, kterou zveřejňuje na svých internetových stránkách do 30. června každého roku.

2.   Agentura rovněž zveřejňuje své indexy cen uranu a další zprávy o trhu s jadernými materiály, včetně zpráv vyplývajících z činnosti pracovních skupin zřízených poradním výborem.

KAPITOLA 3

SMLOUVY O DODÁVKÁCH

Článek 9

Uzavírání smluv o dodávkách

1.   Smlouvy o dodávkách jsou neplatné, s výjimkou případů, kdy je uzavřela Agentura.

2.   Agentura uzavírá smlouvu o dodávkách tím, že ji podepíše.

Článek 10

Postupy pro uzavírání smluv o dodávkách

1.   Pro uzavírání smluv o dodávkách platí tento postup:

a)

zjednodušený postup;

b)

centralizovaný postup, který se řídí rozhodnutím Agentury, je-li ohrožena pravidelná dodávka jaderného materiálu.

2.   Provedením zjednodušeného postupu Agentura neztrácí výlučná práva, která jsou jí svěřeny Smlouvou.

Článek 11

Zjednodušený postup

1.   Uživatelé jsou zmocněni přímo vyzvat producenty, prostředníky či jiné uživatele dle svého výběru k podávání nabídek a svobodně s nimi sjednat smlouvu o dodávkách.

2.   Smlouva o dodávkách musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

označení smluvních stran, včetně Agentury;

b)

množství dodávaného materiálu nebo metodiku použitou pro stanovení těchto množství;

c)

chemickou formu dodávaného materiálu;

d)

zemi původu dodávaných jaderných materiálů; není-li známo, kdy byla smlouva o dodávkách podepsána, uživatel tuto skutečnost co nejdříve písemně sdělí Agentuře;

e)

harmonogram dodávek (je-li známo, kdy byla smlouva o dodávkách podepsána);

f)

místo dodání;

g)

způsob dodání (fyzický nebo účetní převod);

h)

cenu a platební podmínky, včetně případného způsobu použitého pro výpočet ceny;

i)

dobu trvání smlouvy o dodávkách;

j)

den nebo dny, kdy strany podepsaly smlouvu o dodávkách.

3.   Všechny originály smlouvy o dodávkách musí být Agentuře předloženy k podpisu do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy všemi stranami vyjma Agentury (nebo na základě odůvodněné žádosti v delší lhůtě, s níž Agentura písemně souhlasila).

4.   K originálům smlouvy o dodávkách musí být přiložen vyplněný formulář pro podání, který je k dispozici na internetových stránkách Agentury.

5.   S výjimkou případů, kdy se použije článek 15 těchto pravidel, Agentura rozhodne o uzavření smlouvy do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržela, za předpokladu, že jí byly sděleny všechny požadované informace. Jestliže Agentura požádá o doplňující informace, tato lhůta začne běžet poté, co Agentura obdrží všechny informace nutné k tomu, aby byla schopna plnit úkol spočívající v dohledu nad zdroji dodávek.

6.   V případě, že Agentura uzavře smlouvu o dodávkách, ponechá si jeden její originál pro své potřeby a ostatní originály vrátí straně, která jí je zaslala, společně s informací o přiděleném referenčním čísle.

7.   Jestliže Agentura zjistí, že je ohroženo pravidelné a rovnoměrné zásobování uživatelů ve Společenství jaderným materiálem, může rozhodnout o pozastavení používání tohoto zjednodušeného postupu a o návratu k centralizovanému postupu stanoveném v článku 12 pravidel.

Článek 12

Centralizovaný postup

1.   Tento postup se použije v případě, že Agentura zjistí, že je ohroženo pravidelné a rovnoměrné zásobování uživatelů ve Společenství jaderným materiálem, mimo jiné v situacích, kdy jaderný materiál není uživatelům v přiměřené lhůtě k dispozici, nebo je dostupný pouze za neúměrně vysoké ceny.

2.   Rozhodnutí Agentury pozastavit používání zjednodušeného postupu a stanovení oblasti působnosti centralizovaného postupu nabývá účinnosti jeho vyhlášením v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   V takových situacích může být jaderný materiál dodán zákazníkům mimo Společenství a/nebo s nimi vyměněn jedině po uspokojení požadavků uživatelů ze Společenství.

4.   Smlouva o dodávkách podepsaná stranami před zveřejněním rozhodnutí Agentury podle odstavce 2 tohoto článku musí být projednávána podle postupu platného ke dni, kdy strany podepsaly smlouvu.

Článek 13

Změny smluv o dodávkách

1.   Veškeré změny (dodatky, doplňky, vedlejší ujednání, dohody o postoupení, vzájemně dohodnutá ukončení) smlouvy o dodávkách musí uzavřít Agentura v souladu s postupem použitým v původní smlouvě.

2.   V případě jednostranné výpovědi smlouvy o dodávkách musí být Agentura informována do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy byla jednostranná výpověď zaslána nebo případně obdržena.

Článek 14

Odmítnutí uzavřít smlouvu o dodávkách

1.   V rámci obou postupů uvedených v článku 10 pravidel má Agentura právo vznést námitku proti smlouvě, která může ovlivnit dosažení cílů Smlouvy.

2.   Jestliže se Agentura rozhodne smlouvu o dodávkách neuzavřít, informuje o tom dotčené strany v odůvodněném rozhodnutí a vrátí všechny podané dokumenty straně, která je předložila.

3.   Agentura se může rozhodnout smlouvu o dodávkách neuzavřít, zejména pokud vysvětlení, o které Agentura požádala, nebylo předloženo do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení dotčené žádosti.

4.   Toto rozhodnutí nebo jeho neexistence mohou být předloženy Komisi podle ustanovení čl. 5 odst. 5 stanov Agentury.

Článek 15

Povolení Komise

1.   Pro vývoz produkce Společenství (čl. 59 písm. b) a čl. 62 odst. 1 písm. c) Smlouvy) a pro uzavření smlouvy o dodávkách s dobou trvání přesahující 10 let (článek 60 Smlouvy) je nutné získat předchozí povolení Komise.

2.   V těchto případech Agentura zahájí postup pro získání povolení Komise.

KAPITOLA 4

OZNAMOVÁNÍ SMLUV O POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB A SMLUV O DODÁVKÁCH MALÝCH MNOŽSTVÍ

Článek 16

Smlouvy o poskytování souvisejících služeb

1.   Smlouvy o poskytování souvisejících služeb podle článku 75 Smlouvy musí být Agentuře oznámeny do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy byly podepsány (nebo na základě odůvodněné žádosti v delší lhůtě, s níž Agentura písemně souhlasila).

2.   Oznámení obsahuje přinejmenším následující informace:

a)

označení smluvních stran;

b)

známá nebo odhadovaná množství dotčeného materiálu;

c)

chemickou formu dotčeného materiálu;

d)

zemi původu dotčeného materiálu; není-li známo, kdy byla smlouva podepsána, musí být tato skutečnost co nejdříve písemně sdělena Agentuře;

e)

harmonogram dodávek;

f)

místo dodání;

g)

dobu trvání smlouvy;

h)

den nebo dny, kdy strany podepsaly smlouvu.

3.   Oznámení o smlouvě musí být provedeno s použitím formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Agentury.

4.   Agentura potvrdí přijetí oznámení a sdělí referenční číslo přidělené smlouvě do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržela, za předpokladu, že jí byly sděleny všechny požadované informace|.

5.   Pokud Agentura požádá o doplňující informace, lhůta stanovená v odstavci 4 tohoto článku se touto žádostí přeruší a začne znovu běžet po obdržení těchto informací.

6.   Veškeré změny původní smlouvy, pokud jde o některou ze záležitostí uvedených v odstavci 2 výše, včetně výpovědi smlouvy, musí být Agentuře oznámeny v souladu s postupem uvedeným v tomto článku.

7.   Jestliže smlouva o poskytování souvisejících služeb obsahuje ustanovení, která se týkají dodávky jaderného materiálu, musí k ní být přistupováno jako ke smlouvě o dodávkách a musí být předložena Agentuře k uzavření.

Článek 17

Smlouvy o dodávkách malých množství

1.   Agentuře musí být oznámen každý převod, dovoz nebo vývoz malých množství rud, výchozích nebo zvláštních štěpných materiálů.

2.   Kdokoli, kdo dováží nebo vyváží malá množství, a každý dodavatel, který provádí převod malých množství ve Společenství, předloží Agentuře čtvrtletní zprávu o těchto transakcích.

3.   Čtvrtletní zpráva musí být Agentuře předložena do jednoho měsíce po konci čtvrtletí, v němž k transakcím došlo, a obsahuje informace uvedené v článku 3 nařízení o malých množstvích.

4.   V případě, že Agentura obdržela všechny požadované informace, potvrdí příjem čtvrtletní zprávy a případně sdělí referenční čísla přidělená smlouvám do 15 (patnácti) pracovních dnů po dni, kdy je obdržela.

KAPITOLA 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Vstup v platnost

1.   Tato pravidla vstupují v platnost v den, který je uveden v rozhodnutí Agentury, jímž se tato pravidla přijímají.

2.   Smlouvy o dodávkách podepsané stranami před dnem, kdy tato pravidla vstupují v platnost, se musí projednat podle ustanovení platných v den jejich podpisu.


Top