EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2267

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2267 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky (Text s významem pro EHP)

C/2021/9295

OJ L 455, 20.12.2021, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2267/oj

20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/32


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/2267

ze dne 17. prosince 2021,

kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (1), a zejména na čl. 13 odst. 4 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2019/904 vyžaduje, aby členské státy v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice podávaly Komisi zprávu obsahující údaje o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky. K těmto údajům má být připojena zpráva o kontrole kvality.

(2)

Údaje týkající se množství odpadu vzniklého po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, který byl sebrán v rámci veřejných systémů sběru odpadu a úklidu odpadků v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/904, by měly členské státy vykazovat na základě jeho celkové hmotnosti v tunách. Zpráva o kontrole kvality připojená k těmto údajům by měla být předkládána ve formátu, který zajistí, že bude uveden popis metodik a zdrojů údajů použitých při měření a ověřování těchto údajů.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předkládání údajů

Členské státy předkládají údaje uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/904 ve formátu stanoveném v příloze I tohoto rozhodnutí.

Zprávu o kontrole kvality podle čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice týkající se uvedených údajů předkládají ve formátu stanoveném v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 155, 12.6.2019, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).


PŘÍLOHA I

FORMÁT PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

Formát pro vykazování odpadu vzniklého po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, který byl sebrán v rámci úklidu odpadků a veřejných systémů sběru odpadu v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/904.

1

2

 

(v tunách)

Celková hmotnost odpadu vzniklého po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, který byl sebrán v rámci úklidu odpadků a veřejných systémů sběru odpadu v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/904.

 


PŘÍLOHA II

FORMÁT ZPRÁVY O KONTROLE KVALITY

I.   Obecné informace

1.1

Členský stát:

 

1.2

Organizace předkládající údaje a popis:

 

1.3

Jméno kontaktní osoby:

 

1.4

Kontaktní e-mailová adresa:

 

1.5

Kontaktní telefonní číslo:

 

1.6

Referenční rok:

 

1.7

Datum doručení/verze:

 

1.8

Odkaz na zveřejnění údajů členským státem (pokud k němu došlo):

 

II.   Popis institucí zapojených do shromažďování údajů

Název instituce

Popis klíčových povinností

 

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky.

III.   Popis používaných metod

Popis metod a zdrojů údajů použitých při měření hmotnosti odpadu vzniklého po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, který byl sebrán v rámci úklidu odpadků a veřejných systémů sběru odpadu v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/904.

3.1

Zdroje údajů, metody výpočtu a podíl na celkovém množství.

Vysvětlete, jak byla měřena hmotnost odpadu vzniklého po spotřebě uvedená v prvním odstavci této kapitoly a jak byla zohledněna vlhkost a zbytky papíru a tabáku. Vysvětlete přístup, který byl přijat k zajištění reprezentativního odběru vzorků ze sebraného odpadu. Uveďte, ve kterém roce byla provedena analýza složení odpadu a odpadků.

Zdroje údajů, rok

Popis používaných metod

Podíl na celkovém množství

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky.

3.2

Popis metod použitých ke stanovení přepočítacích faktorů a jejich použití.

V případě, že byla hmotnost odpadu vzniklého po spotřebě podle prvního odstavce této kapitoly stanovena určením celkového množství odpadu vzniklého po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, specifikujte použitý přepočítací faktor.

 

Přepočítací faktor

Popište proměnné zahrnuté do výpočtu přepočítacích faktorů a způsob výpočtu těchto proměnných.

Přepočítací faktor z produktu na hmotnost

 

 

V případě potřeby vložte další řádky.

IV.   Systém ověřování a kontroly údajů

4.1

Vysvětlení rozsahu a platnosti shromažďování údajů týkajících se odpadu vzniklého po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, který byl sebrán v rámci úklidu odpadků a veřejných systémů sběru odpadu v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/904.

 

V případě potřeby vložte další řádky.

4.2

Rozdíly oproti údajům vykázaným za předchozí roky.

Významné změny metody výpočtu, která byla použita na současný referenční rok, oproti metodě použité na předchozí referenční roky, pokud existují (zejména pokud jde o zpětné opravy, jejich povahu a to, zda je u některého roku třeba vyznačit přerušení řady).

 

V případě potřeby vložte další řádky.

V.   Důvěrnost

Důvody pro nezveřejnění konkrétních částí této zprávy o kontrole kvality, pokud je to nutné, a seznam částí, kterých se to týká.

 

V případě potřeby vložte další řádky.

VI.   Hlavní vnitrostátní internetové stránky, referenční dokumenty a publikace

Uveďte název a adresu URL hlavní internetové stránky, referenční dokumenty a publikace související s tímto shromažďováním údajů.

 

V případě potřeby vložte další řádky.


Top