EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1220

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1220 ze dne 26. července 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/76, pokud jde o harmonizované normy týkající se bezpečnostních předpisů pro konstrukci a montáž požárních výtahů a funkci výtahů při požáru (Text s významem pro EHP)

C/2021/5491

Úř. věst. L 267, 27.7.2021, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1220/oj

27.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/17


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1220

ze dne 26. července 2021,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/76, pokud jde o harmonizované normy týkající se bezpečnostních předpisů pro konstrukci a montáž požárních výtahů a funkci výtahů při požáru

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU (2) se předpokládá, že výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I uvedené směrnice, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

(2)

Prováděcím rozhodnutím Komise C(2016) 5884 (3) požádala Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN) o vypracování a revizi harmonizovaných norem na podporu směrnice 2014/33/EU, aby bylo zajištěno, že tyto normy i nadále odrážejí obecně uznávaný stav techniky, aby splňovaly základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I směrnice 2014/33/EU a v příslušných případech základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (4), jak je stanoveno v bodě 1.1 přílohy I směrnice 2014/33/EU.

(3)

Na základě žádosti uvedené v prováděcím rozhodnutí C(2016) 5884 revidoval Evropský výbor pro normalizaci (CEN) harmonizované normy EN 81-72:2015 a EN 81-73:2016, na něž jsou zveřejněny odkazy v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2021/76 (5). Revize byla provedena s cílem přizpůsobit tyto normy právnímu rámci směrnice 2014/33/EU a zvýšit právní jistotu a jasnost, mimo jiné vypracováním přesnější přílohy ZA a zavedením datovaných normativních odkazů. Výsledkem bylo přijetí harmonizované normy EN 81-72:2020 o bezpečnostních předpisech pro konstrukci a montáž výtahů a harmonizované normy EN 81-73:2020 o funkci výtahů při požáru. V důsledku revize nebyly v harmonizovaných normách EN 81-72:2015 a EN 81-73:2016 provedeny žádné podstatné technické změny.

(4)

Komise společně s Evropským výborem pro normalizaci (CEN) posoudila, zda harmonizované normy EN ISO 81-72:2020 a EN 81-73:2020 splňují požadavek stanovený v prováděcím rozhodnutí C(2016) 5884.

(5)

Harmonizované normy EN 81-72:2020 a EN 81-73:2020 splňují základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které mají zahrnovat a které jsou stanoveny ve směrnici 2014/33/EU. Odkazy na uvedené normy je proto vhodné zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Harmonizované normy EN 81-72:2020 a EN 81-73:2020 nahrazují harmonizované normy EN 81-72:2015 a EN 81-73:2016. Je proto nutné, aby byly odkazy na harmonizované normy EN 81-72:2015 a EN 81-73:2016 v Úředním věstníku Evropské unie zrušeny.

(7)

Aby měli výrobci dostatek času k přípravě na použití harmonizovaných norem EN 81-72:2020 a EN 81-73:2020, je nezbytné odložit zrušení odkazů na harmonizované normy EN 81-72:2015 a EN 81-73:2016.

(8)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/76 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/76 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 1 a 3 přílohy se použijí ode dne 27. ledna 2023.

V Bruselu dne 26. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 251).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2016) 5884 ze dne 21. září 2016 o žádosti o normalizaci týkající se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy podané Evropskému výboru pro normalizaci na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/76, ze dne 26. ledna 2021 o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU (Úř. věst. L 27, 27.1.2021, s. 20).


PŘÍLOHA

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/76 se mění takto:

1)

položka 9 se zrušuje;

2)

vkládá se položka 9a, která zní:

„9a.

EN 81-72:2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy“;

3)

položka 10 se zrušuje;

4)

vkládá se položka 10a, která zní:

„10a.

EN 81-73:2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru“.


Top