EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0753

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/753 ze dne 6. května 2021, kterým se Maltě povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, a zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/279

ST/7743/2021/INIT

OJ L 163, 10.5.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/753/oj

10.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/1


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/753

ze dne 6. května 2021,

kterým se Maltě povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, a zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/279

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 první pododstavec této směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 287 bodu 13 směrnice 2006/112/ES může Malta poskytnout osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) třem kategoriím osob povinných k dani: osobám, jejichž roční obrat nepřesahuje 37 000 EUR, pokud ekonomická činnost sestává převážně z dodávání zboží, osobám, jejichž roční obrat nepřesahuje 24 300 EUR, pokud ekonomická činnost sestává převážně z poskytování služeb s nízkou přidanou hodnotou (vysoké vstupy), a osobám, jejichž roční obrat nepřesahuje 14 600 EUR v ostatních případech, tedy poskytovatelům služeb s vysokou přidanou hodnotou (nízké vstupy).

(2)

Prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2018/279 (2) bylo Maltě povoleno uplatňovat do 31. prosince 2024 zvláštní opatření odchylující se od čl. 287 bodu 13 směrnice 2006/112/ES s cílem osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž ekonomická činnost spočívá převážně v poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou (nízké vstupy) a jejichž roční obrat nepřesahuje částku 20 000 EUR.

(3)

Malta požádala dopisem, který Komise zaevidovala dne 20. října 2020, o povolení uplatňovat do 31. prosince 2024 opatření odchylující se od článku 287 bodu 13 směrnice 2006/112/ES, které umožní Maltě osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž ekonomická činnost spočívá převážně v poskytování služeb s nízkou přidanou hodnotou (vysoké vstupy) nebo poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou (nízké vstupy) a jejichž roční obrat nepřesahuje částku 30 000 EUR(dále jen „odchylující se opatření“). Komise si v souvislosti s žádostí vyžádala další informace a ty jí byly poskytnuty dopisem, který zaevidovala dne 9. listopadu 2020.

(4)

V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES postoupila Komise dopisem ze dne 17. prosince 2020 žádost Malty ostatním členským státům. Dopisem ze dne 18. prosince 2020 oznámila Komise Maltě, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.

(5)

Vzhledem k tomu, že se očekává, že zvýšení prahové hodnoty sníží povinnosti související s DPH, a tím i administrativní zátěž a náklady na dodržování předpisů pro malé podniky a zjednoduší výběr DPH daňovými orgány, a vzhledem k tomu, že opatření má zanedbatelný dopad na celkové příjmy z DPH, které Malta vybere ve fázi konečné spotřeby, mělo by být uplatňování odchylujícího se opatření Maltou povoleno.

(6)

Odchylující se opatřené nebude mít nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH, neboť Malta provede v souladu s článkem 6 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 výpočet náhrady (3).

(7)

Povolení uplatňovat odchylující se opatření by mělo být časově omezené. Časové omezení by mělo být dostatečně dlouhé, aby bylo možné posoudit účinnost a přiměřenost prahové hodnoty. Kromě toho se článek 287 směrnice 2006/112/ES zrušuje směrnicí Rady (EU) 2020/285 (4), která s účinkem od 1. ledna 2025 stanoví jednodušší pravidla DPH pro malé podniky. Je proto vhodné Maltě povolit, aby uplatňovala odchylující se opatření do 31. prosince 2024.

(8)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/279 by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 287 bodu 13 směrnice 2006/112/ES se Maltě povoluje osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž ekonomická činnost spočívá převážně v poskytování služeb s nízkou přidanou hodnotou (vysoké vstupy) nebo v poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou (nízké vstupy) a jejichž roční obrat nepřesahuje částku 30 000 EUR.

Článek 2

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/279 se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Použije se do 31. prosince 2024.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Republice Malta.

V Bruselu dne 6. května 2021.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/279 ze dne 20. února 2018, kterým se Maltě povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 54, 24.2.2018, s. 14).

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9).

(4)  Směrnice Rady (EU) 2020/285 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem sledování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky (Úř. věst. L 62, 2.3.2020, s. 13).


Top