EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0689

Rozhodnutí Rady (EU) 2021/689 ze dne 29. dubna 2021 o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie

ST/5022/2021/REV/1

OJ L 149, 30.4.2021, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj

Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement

30.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 149/2


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/689

ze dne 29. dubna 2021

o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 6 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. prosince 2020 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2020/2252 (2) o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (dále jen „dohoda o obchodu a spolupráci) a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací (dále jen „dohoda o utajovaných informacích“). Dohoda o obchodu a spolupráci a dohoda o utajovaných informacích (dále jen „dohody“) byly podepsány dne 30. prosince 2020 s výhradou pozdějšího uzavření.

(2)

Dohoda o obchodu a spolupráci stanoví základ pro široký vztah mezi Unií a Spojeným královstvím zahrnující vzájemná práva a povinnosti, společná opatření a zvláštní postupy. Dohoda o utajovaných informacích je doplňkovou dohodou k dohodě o obchodu a spolupráci a je s ní neoddělitelně spojena, zejména pokud jde o data použitelnosti a ukončení platnosti. Rozhodnutí o uzavření dohod by proto mělo vycházet z právního základu pro přidružení, který Unii umožňuje činit závazky ve všech oblastech, na něž se vztahují Smlouvy

(3)

S ohledem na výjimečnou a jedinečnou povahu dohody o obchodu a spolupráci, která je komplexní dohodou se zemí, která vystoupila z Unie, se Rada rozhodla využít možnosti, aby Unie vykonala ve vztahu ke Spojenému království svou vnější pravomoc.

(4)

Je vhodné vymezit úpravu týkající se zastoupení Unie v Radě partnerství a ve výborech zřízených dohodou o obchodu a spolupráci. Komise má podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) zajišťovat zastupování Unie a vyjadřovat postoje Unie stanovené Radou v souladu se Smlouvami. Rada má podle čl. 16 odst. 1 Smlouvy o EU vykonávat funkce vymezování politik a koordinace tím, že stanoví postoje, jež mají být jménem Unie zaujaty v Radě partnerství a ve výborech zřízených dohodou o obchodu a spolupráci. Dále v případech, kdy jsou Rada partnerství nebo výbory zřízené dohodou o obchodu a spolupráci vyzvány k přijetí aktů s právními účinky, se postoje, které mají být jménem Unie zaujaty v těchto orgánech, mají stanovit postupem podle čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“). Obdobně, vykonává-li Komise každoroční konzultace týkající se rybolovu, měla by vycházet z postojů, které se zaujímají jménem Unie a které má stanovit Rada v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

(5)

Každý členský stát by měl být oprávněn vyslat jednoho zástupce, aby na zasedáních Rady partnerství a jiných společných orgánů zřízených podle dohody o obchodu a spolupráci doprovázel zástupce Komise v rámci delegace Unie.

(6)

Evropský parlament má být podle čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování EU okamžitě a plně informován, aby mohl plně uplatňovat své výsady v souladu se Smlouvami.

(7)

Aby Unie mohla přijmout rychlá a účinná opatření na ochranu svých zájmů v souladu s dohodou o obchodu a spolupráci a dokud nebude přijat a v Unii nevstoupí v platnost zvláštní legislativní akt upravující přijetí nápravných opatření podle dohody o obchodu a spolupráci, měla by být Komise zmocněna přijímat nápravná opatření, jako je například pozastavení povinností vyplývajících z dohody o obchodu a spolupráci nebo jakékoli doplňkové dohody, v případě porušení některých ustanovení dohody o obchodu a spolupráci nebo nesplnění určitých podmínek, zejména pokud jde o obchod se zbožím, rovné podmínky, silniční dopravu, bezpečnost letectví, rybolov a programy Unie, jak jsou vymezeny v dohodě o obchodu a spolupráci, jakož i přijímat nápravná opatření, vyrovnávací opatření a protiopatření. Komise by měla včas a v plném rozsahu informovat Radu o svém záměru přijmout uvedená opatření s cílem umožnit smysluplnou výměnu názorů v Radě. Komise by měla vyjádřené názory v největší možné míře zohlednit. Jeden nebo více členských států mohou požádat Komisi o přijetí takových opatření. Pokud Komise na takovou žádost neodpoví kladně, měla by Radě včas sdělit důvody.

(8)

Aby Unie mohla včas reagovat, pokud již nebudou splněny příslušné podmínky, měla by být Komise zmocněna přijímat určitá rozhodnutí k pozastavení výhod poskytovaných Spojenému království podle přílohy o ekologických produktech a přílohy o léčivých přípravcích dohody o obchodu a spolupráci. Komise by měla včas a v plném rozsahu informovat Radu o svém záměru přijmout uvedená opatření s cílem umožnit smysluplnou výměnu názorů v Radě. Komise by měla vyjádřené názory v největší možné míře zohlednit. Jeden nebo více členských států mohou požádat Komisi o přijetí takových opatření. Pokud Komise na takovou žádost neodpoví kladně, měla by Radě včas sdělit důvody.

(9)

Kdykoli má Unie jednat za účelem dosažení souladu s dohodami, je třeba, aby toto jednání bylo v souladu se Smlouvami v mezích pravomocí svěřených jednotlivým orgánům Unie. Je tedy na Komisi, aby Spojenému království poskytovala informace a činila oznámení požadované v dohodách, s výjimkou případů, kdy dohody odkazují na jiné konkrétní orgány, instituce a subjekty Unie, a aby konzultovala se Spojeným královstvím konkrétní záležitosti. Komisi rovněž přísluší zastupovat Unii před rozhodčím soudem, pokud je spor předložen k rozhodčímu řízení v souladu s dohodou o obchodu a spolupráci. V souladu s povinností loajální spolupráce uvedenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU má Komise předem konzultovat s Radou, například tím, že jí předloží hlavní body podání, která Unie zamýšlí předložit rozhodčímu soudu, a v co největší možné míře připomínky Rady zohlednit.

(10)

Dohoda o obchodu a spolupráci nevylučuje možnost, aby členské státy za určitých podmínek uzavíraly se Spojeným královstvím dvoustranná ujednání nebo dohody ohledně konkrétních záležitostí, na které se dohoda o obchodu a spolupráci vztahuje v oblastech letecké dopravy, správní spolupráce v oblasti cel a DPH a sociálního zabezpečení.

(11)

Pro členské státy, které se rozhodnou uzavřít dvoustranná ujednání nebo dohody se Spojeným královstvím v oblastech letecké dopravy, správní spolupráce v oblasti cel a DPH a sociálního zabezpečení, je nutno stanovit rámec, jímž se tyto členské státy budou řídit a jenž bude zahrnovat podmínky a postupy pro sjednávání a uzavírání takových dvoustranných ujednání a dohod tak, aby bylo zajištěno, že tato ujednání či tyto dohody jsou v souladu s účelem dohody o obchodu a spolupráci a s právními předpisy Unie a zohledňují vnitřní trh a širší zájmy Unie. Kromě toho by členské státy, které zamýšlejí vyjednat a uzavřít se Spojeným královstvím dvoustranné dohody v oblastech, na které se dohoda o obchodu a spolupráci nevztahuje, měly o svém záměru a o průběhu jednání informovat Komisi, a to při plném dodržení zásady loajální spolupráce.

(12)

Je třeba mít na paměti, že v souladu s čl. 774 odst. 3 dohody o obchodu a spolupráci a v souladu s prohlášením Evropské rady a Evropské komise k územní působnosti budoucích dohod obsaženým v zápisu z jednání Evropské rady ze dne 25. listopadu 2018 se dohoda o obchodu a spolupráci nevztahuje na Gibraltar, ani nemá na jeho území účinky. Jak se uvádí v daném prohlášení, tím „však není vyloučena možnost, aby byly mezi Unií a Spojeným královstvím uzavřeny samostatné dohody, pokud jde o Gibraltar“, a „aniž jsou dotčeny pravomoci Unie a při plném respektování územní celistvosti jejích členských států, jak je zaručena podle čl. 4 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, tyto samostatné dohody budou vyžadovat předchozí souhlas Španělského království“.

(13)

Výkonem pravomocí Unie podle dohody o obchodu a spolupráci nejsou dotčeny příslušné pravomoci Unie a členských států, pokud jde o jakékoli probíhající či budoucí dojednávání nebo podepisování či uzavírání mezinárodních dohod s jakoukoli jinou třetí zemí, ani pokud jde o jakékoli budoucí dojednávání nebo podepisování či uzavírání doplňkových dohod uvedených v článku 2 dohody o obchodu a spolupráci.

(14)

Jelikož jednání o dohodách byla dokončena velmi pozdě, nebylo možné přistoupit ke konečné právně-lingvistické revizi znění dohod před jejich podpisem. Bezprostředně po podpisu dohod tedy strany přistoupily ke konečné právně-lingvistické revizi jejich znění ve všech 24 závazných jazykových zněních. Prostřednictvím diplomatických nót prohlásily strany tato revidovaná znění dohod ve všech daných jazykových zněních za závazná a konečná. Těmito závaznými a konečnými zněními, která jsou připojena k tomuto rozhodnutí, byla ab initio nahrazena podepsaná znění dohod.

(15)

Uzavření dohody o obchodu a spolupráci, pokud jde o záležitosti spadající do působnosti Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Smlouva o Euratomu“), podléhá samostatnému postupu.

(16)

Dohody by měly být schváleny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé se schvaluje jménem Unie, pokud jde o záležitosti, které nespadají do působnosti Smlouvy o Euratomu (3).

2.   Dohoda mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací se schvaluje jménem Unie (4).

3.   Závazná a konečná znění dohod, kterými se ab initio nahrazují podepsaná znění dohod, se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Komise zastupuje Unii v Radě partnerství, ve výboru pro obchodní partnerství, ve specializovaných výborech pro obchod a specializovaných výborech zřízených podle článků 7 a 8 dohody o obchodu a spolupráci a v jakémkoli dalším specializovaném výboru pro obchod nebo specializovaném výboru, které jsou zřízeny v souladu s čl. 7 odst. 4 písm. g) nebo čl. 8 odst. 2 písm. g) dohody o obchodu a spolupráci.

Každý členský stát je oprávněn vyslat jednoho zástupce, aby na zasedáních Rady partnerství a jiných společných orgánů zřízených podle dohody o obchodu a spolupráci doprovázel zástupce Komise v rámci delegace Unie.

2.   Aby byla Rada s to plně vykonávat své funkce v oblasti vymezování politik, koordinace a rozhodování v souladu se Smlouvami, zejména aby za tímto účelem mohla stanovit postoje, jež mají být jménem Unie zaujaty v Radě partnerství, ve výboru pro obchodní partnerství, ve specializovaných výborech pro obchod a specializovaných výborech, Komise zajistí, aby Rada obdržela veškeré informace a dokumenty týkající se jakéhokoli zasedání uvedených společných orgánů nebo jakýchkoli aktů, jež mají být přijaty písemným postupem, v dostatečném předstihu před dotyčným zasedáním nebo daným použitím písemného postupu, a to v každém případě nejpozději osm pracovních dní před dotyčným zasedáním nebo daným použitím písemného postupu.

Rada je rovněž včas informována o jednáních a výsledcích zasedání Rady partnerství, výboru pro obchodní partnerství, specializovaných výborů pro obchod a specializovaných výborů a o využití písemného postupu a obdrží návrhy zápisů a veškeré dokumenty týkající se těchto zasedání nebo využití tohoto postupu.

3.   Evropský parlament má možnost plně uplatňovat v průběhu celého procesu své institucionální výsady v souladu se Smlouvami.

4.   Po dobu pěti let od 1. ledna 2021 předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě každoročně zprávu o provádění a uplatňování dohody o obchodu a spolupráci. Tato výroční zpráva případně zmíní veškerý relevantní vývoj práva Spojeného království v oblastech kontroly subvencí a daní, na něž se vztahuje část druhá díl první hlava XI dohody o obchodu a spolupráci, a relevantní vývoj úrovní ochrany pracovních a sociálních norem, životního prostředí a klimatu, na něž se vztahuje uvedená hlava. Po počáteční pětiletém období předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávy pravidelně, a to přinejmenším každé dva roky.

Článek 3

1.   Dokud v Unii nevstoupí v platnost zvláštní legislativní akt upravující přijímání opatření uvedených v písmenech a) až k) tohoto odstavce, přijme Komise v souladu s podmínkami stanovenými v odpovídajících ustanoveních dohody o obchodu a spolupráci jakákoli rozhodnutí Unie o přijetí takových opatření, a to pokud jde o:

a)

pozastavení příslušného preferenčního zacházení ve vztahu k dotčenému produktu či produktům podle článku 34 dohody o obchodu a spolupráci;

b)

použití nápravných opatření a pozastavení povinností podle článku 374 dohody o obchodu a spolupráci;

c)

použití vyrovnávacích opatření a protiopatření podle článku 411 dohody o obchodu a spolupráci;

d)

použití nápravných opatření podle článku 469 dohody o obchodu a spolupráci;

e)

kompenzační opatření a pozastavení povinností podle článku 501 dohody o obchodu a spolupráci;

f)

použití nápravných opatření a pozastavení povinností podle článku 506 dohody o obchodu a spolupráci;

g)

pozastavení nebo ukončení účasti Spojeného království v programech Unie podle článků 718 a 719 dohody o obchodu a spolupráci;

h)

nabídku nebo přijetí dočasné kompenzace nebo pozastavení povinností v souvislosti s plněním požadavků v návaznosti na rozhodčí řízení či řízení panelu odborníků podle článku 749 dohody o obchodu a spolupráci, nestanoví-li nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 (5) jinak;

i)

ochranná opatření a vyrovnávací opatření podle článku 773 dohody o obchodu a spolupráci;

j)

ochranná opatření podle článku 448 dohody o obchodu a spolupráci;

k)

pozastavení povinností uznávání podle článku 457 dohody o obchodu a spolupráci.

2.   Komise včas a v plném rozsahu informuje Radu o svém záměru přijmout opatření uvedená v odstavci 1 s cílem umožnit smysluplnou výměnu názorů v Radě. Komise vyjádřené názory v největší možné míře zohlední. Komise v příslušných případech rovněž informuje Evropský parlament.

3.   V případě zvláštního zájmu jednoho či více členských států mohou tyto členské státy požádat Komisi, aby přijala opatření uvedená v odstavci 1. Pokud Komise na takovou žádost neodpoví kladně, sdělí Radě včas důvody.

4.   Komise může rovněž přijmout opatření, jimiž obnoví práva a povinnosti podle dohody o obchodu a spolupráci, jak existovaly před přijetím opatření uvedených v odstavci 1. Odstavce 2 a 3 se použijí obdobně.

5.   Pokud by z důvodu přetrvávajících významných rozdílů trvala vyrovnávací opatření uvedená v odst. 1 písm. c) déle než jeden rok, může jeden nebo více členských států požádat Komisi, aby aktivovala doložku o přezkumu stanovenou v článku 411 dohody o obchodu a spolupráci. Komise tuto žádost včas posoudí a zváží případné postoupení dané záležitosti Radě partnerství v souladu s ustanoveními dohody o obchodu a spolupráci. Pokud Komise na takovou žádost neodpoví kladně, sdělí Radě včas důvody.

6.   Před přijetím zvláštního legislativního aktu upravujícího přijímání opatření uvedených v odstavci 1 a v každém případě nejpozději do 1. ledna 2022 provede Rada přezkum ujednání stanovených v tomto článku.

Článek 4

Pokud jeden nebo více členských států upozorní na podstatné obtíže vyplývající z provádění dohody o obchodu a spolupráci, zejména s ohledem na rybolov, Komise žádost přednostně posoudí a případně záležitost v souladu s ustanoveními dohody o obchodu a spolupráci postoupí Radě partnerství. Pokud se nepodaří nalézt uspokojivé řešení, vyřeší se daná záležitost v nejkratší možné lhůtě v rámci přezkumů stanovených v dohodě o obchodu a spolupráci. Pokud uvedené obtíže přetrvávají, podniknou se nezbytné kroky s cílem vyjednat a uzavřít dohodu, kterou se učiní nezbytné změny v dohodě o obchodu a spolupráci.

Článek 5

1.   Komise je zmocněna přijmout jménem Unie jakékoli rozhodnutí, kterým:

a)

potvrdí nebo pozastaví uznávání rovnocennosti v návaznosti na opětovné posouzení rovnocennosti, které má být v souladu s čl. 3 odst. 3 přílohy 14 dohody o obchodu a spolupráci provedeno do 31. prosince 2023;

b)

pozastaví uznávání rovnocennosti v souladu s čl. 3 odst. 5 a 6 přílohy 14 dohody o obchodu a spolupráci;

c)

akceptuje úřední dokumenty o správné výrobní praxi vydané orgánem Spojeného království pro výrobní zařízení, která se nacházejí mimo území vydávajícího orgánu, a stanoví podmínky, za nichž Unie tyto úřední dokumenty o správné výrobní praxi v souladu s čl. 5 odst. 3 a 4 přílohy 12 dohody o obchodu a spolupráci akceptuje;

d)

přijme veškerá nezbytná prováděcí opatření pro výměnu úředních dokumentů o správné výrobní praxi s orgánem Spojeného království podle článku 6 přílohy 12 dohody o obchodu a spolupráci a pro výměnu informací s orgánem Spojeného království ohledně inspekcí výrobních zařízení podle článku 7 uvedené přílohy ;

e)

pozastaví uznávání inspekcí nebo akceptování úředních dokumentů o správné výrobní praxi vydaných Spojeným královstvím a vyrozumí Spojené království o svém záměru uplatnit článek 9 přílohy 12 dohody o obchodu a spolupráci a zahájit se Spojeným královstvím konzultace v souladu s čl. 8 odst. 3 uvedené přílohy;

f)

u všech nebo některých přípravků uvedených v dodatku C přílohy 12 dohody o obchodu a spolupráci zcela nebo částečně pozastaví uznávání inspekcí a akceptování úředních dokumentů o správné výrobní praxi vydaných druhou stranou v souladu s čl. 9 odst. 1 uvedené přílohy.

2.   Použije se čl. 3 odst. 2, 3 a 4.

Článek 6

1.   Členské státy jsou zmocněny vyjednat, podepsat a uzavřít ujednání podle čl. 419 odst. 4 dohody o obchodu a spolupráci s výhradou těchto podmínek:

a)

tato ujednání se uzavřou výhradně za účelem stanoveným v čl. 419 odst. 4 dohody o obchodu a spolupráci a v souladu s jeho podmínkami a neřídí se jimi žádné jiné otázky, ať již dané otázky spadají do působnosti části druhé dílu druhého hlavy I dohody o obchodu a spolupráci, či nikoliv;

b)

tato ujednání nesmějí diskriminovat mezi leteckými dopravci Unie.

Použije se postup stanovený v článku 8 tohoto rozhodnutí.

2.   Členské státy jsou zmocněny vydávat oprávnění podle čl. 419 odst. 9 dohody o obchodu a spolupráci, jsou-li splněny podmínky stanovené v této dohodě, a v souladu s platnými ustanoveními unijního a vnitrostátního práva. Při vydávání uvedených oprávnění členské státy nesmějí diskriminovat mezi leteckými dopravci Unie.

3.   Členské státy jsou zmocněny vyjednat, podepsat a uzavřít ujednání podle čl. 419 odst. 9 dohody o obchodu a spolupráci s výhradou těchto podmínek:

a)

tato ujednání se uzavřou výhradně za účelem stanoveným v čl. 419 odst. 9 dohody o obchodu a spolupráci a v souladu s jeho podmínkami a neřídí se jimi žádné jiné otázky, ať již dané otázky spadají do působnosti části druhé dílu druhého hlavy I dohody o obchodu a spolupráci, či nikoliv;

b)

tato ujednání nesmějí diskriminovat mezi leteckými dopravci Unie.

Použije se postup stanovený v článku 8 tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Členské státy jsou zmocněny vyjednat, podepsat a uzavřít se Spojeným královstvím dvoustranné dohody v souladu s článkem 41 Protokolu o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty a o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků a cel nebo v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, pokud jde o záležitosti neupravené v Protokolu o koordinaci sociálního zabezpečení, s výhradou těchto podmínek:

a)

zamýšlená dohoda je slučitelná s fungováním dohody o obchodu a spolupráci a vnitřního trhu a nenarušuje je,

b)

zamýšlená dohoda je slučitelná s právem Unie a neohrožuje dosažení žádného cíle vnější činnosti Unie v dané oblasti ani jinak nepoškozuje zájmy Unie;

c)

zamýšlená dohoda je v souladu se zásadou nediskriminace na základě státní příslušnosti zakotvenou ve Smlouvě o fungování EU.

Použije se postup stanovený v článku 8 tohoto rozhodnutí.

Článek 8

1.   Každý členský stát, který hodlá vyjednat dvoustranné ujednání podle čl. 6 odst. 1 a 3 nebo dvoustrannou dohodu podle článku 7, průběžně Komisi informuje o jednáních se Spojeným královstvím ohledně takových ujednání nebo dohod a případně Komisi přizve k účasti na jednáních jako pozorovatele.

2.   Po ukončení jednání předloží dotčený členský stát Komisi výsledný návrh ujednání nebo dohody. Komise o této skutečnosti neprodleně informuje Evropský parlament a Radu.

3.   Do tří měsíců od obdržení návrhu ujednání nebo návrhu dohody rozhodne Komise o tom, zda jsou splněny podmínky uvedené v čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci nebo v čl. 6 odst. 3 prvním pododstavci v případě ujednání nebo v čl. 7 prvním pododstavci v případě dohody. Pokud Komise rozhodne, že příslušné podmínky jsou splněny, může dotčený členský stát dané ujednání nebo danou dohodu podepsat a uzavřít.

4.   Dotčený členský stát poskytne Komisi kopii ujednání nebo dohody do jednoho měsíce od jejich vstupu v platnost, nebo bude-li se dané ujednání či daná dohoda provádět prozatímně, do jednoho měsíce od začátku prozatímního provádění.

Článek 9

Členské státy, které hodlají vyjednat a uzavřít se Spojeným královstvím dvoustranné dohody v oblastech, na které se dohoda o obchodu a spolupráci nevztahuje, informují včas a při plném dodržení zásady loajální spolupráce o svém záměru a o průběhu vyjednávání Komisi.

Článek 10

Výkonem pravomocí Unie podle dohody o obchodu a spolupráci nejsou dotčeny příslušné pravomoci Unie a členských států, pokud jde o jakékoli probíhající či budoucí dojednávání nebo podepisování či uzavírání mezinárodních dohod s jakoukoli jinou třetí zemí, ani pokud jde o jakékoli budoucí dojednávání nebo podepisování či uzavírání doplňkových dohod uvedených v článku 2 dohody o obchodu a spolupráci.

Článek 11

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení stanovená v dohodě o obchodu a spolupráci, včetně oznámení o dokončení vnitřních požadavků a postupů pro vyjádření souhlasu být dohodou vázána, a v čl. 19 odst. 1 dohody o utajovaných informacích.

Článek 12

Prohlášení připojená k tomuto rozhodnutí se schvalují jménem Unie.

Článek 13

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 29. dubna 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Souhlas ze dne 27. dubna 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2252 ze dne 29. prosince 2020 o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací (Úř. věst. L 444, 31.12.2020, s. 2).

(3)  Viz strana 10 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Viz strana 2540 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 50).


Top