EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0592

Rozhodnutí Rady (EU) 2021/592 ze dne 7. dubna 2021 o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení chlorpyrifu do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách

ST/6921/2021/INIT

OJ L 125, 13.4.2021, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/592/oj

13.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/52


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/592

ze dne 7. dubna 2021

o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení chlorpyrifu do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. října 2004 Evropské společenství schválilo Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“) rozhodnutím 2006/507/ES (1).

(2)

Jako smluvní strana úmluvy může Unie předložit návrhy na změnu příloh úmluvy. V příloze A úmluvy jsou uvedeny chemické látky, které mají být odstraněny.

(3)

Podle dostupných vědeckých údajů a zpráv o přezkumu a po náležitém zohlednění hodnotících kritérií stanovených v příloze D úmluvy vykazuje chlorpyrifu vlastnosti perzistentní organické znečišťující látky.

(4)

Chlorpyrifos není schválen jako účinná látka podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (2), a proto nemůže být uváděn na trh ani používán v Unii v přípravcích na ochranu rostlin. Chlorpyrifos není schválen jako účinná látka ani podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (3), a proto nemůže být uváděn na trh ani používán v Unii v biocidních přípravcích. Chlorpyrifos navíc není registrován k žádnému dalšímu účelu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4), a proto nesmí být vyráběn nebo uváděn na trh v Unii k takovému dalšímu účelu v množství 1 tuny nebo větším za rok na výrobce nebo dovozce.

(5)

I když bylo použití chlorpyrifu v Unii postupně ukončeno, zdá se, že se nadále používá jako pesticid a rozptyluje se v životním prostředí mimo Unii. Vzhledem k potenciálu dálkového přenosu chlorpyrifu v životním prostředí není k zabezpečení vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví dostačující přijmout opatření na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie. Je proto nezbytné přijmout opatření na vyšší mezinárodní úrovni.

(6)

Unie by proto měla sekretariátu úmluvy předložit návrh na zařazení chlorpyrifu do přílohy A úmluvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Unie předloží návrh na zařazení chlorpyrifu (č. CAS: 2921-88-2, č. ES 220-864-4) do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách.

Komise předá jménem Unie sekretariátu úmluvy návrh uvedený v prvním pododstavci obsahující všechny informace požadované podle přílohy D úmluvy.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 7. dubna 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


Top