EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0537

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/537 ze dne 24. března 2021, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království (Text s významem pro EHP)

PE/4/2021/REV/1

OJ L 108, 29.3.2021, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/537/oj

29.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 108/4


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/537

ze dne 24. března 2021,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2003/17/ES (3) stanoví, že za určitých podmínek se mají přehlídky porostu u určitého množitelského porostu pro produkci osiva prováděné ve třetích zemích, jež jsou uvedeny na seznamu v příloze I uvedeného rozhodnutí, považovat za rovnocenné přehlídkám porostu prováděným podle práva Unie a že za určitých podmínek se má osivo určitých druhů vyprodukované v uvedených třetích zemích považovat za rovnocenné osivu vyprodukovanému podle práva Unie.

(2)

Rozhodnutí Rady 2005/834/ES (4) stanoví pravidla rovnocennosti kontrol metod udržovacího šlechtění prováděných v některých třetích zemích. Stanoví, že úřední kontroly metod udržovacího šlechtění prováděné v těchto třetích zemích uvedených v příloze zmíněného rozhodnutí orgány uvedenými v téže příloze u druhů, na které se vztahují směrnice, jejichž seznam pro jednotlivé třetí země příloha uvádí, mají poskytovat stejné záruky jako kontroly prováděné členskými státy.

(3)

Spojené království provedlo ve vnitrostátním právu a účinně uplatňuje směrnice Rady 66/401/EHS (5), 66/402/EHS (6), 2002/53/ES (7), 2002/54/ES (8) 2002/55/ES (9) a 2002/57/ES (10), jakož i prováděcí akty přijaté na jejich základě. Uvedené prováděcí akty stanoví pravidla, na jejichž základě zmíněné směrnice uznávají dotčenou rovnocennost.

(4)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (11) (dále jen „dohoda o vystoupení“), a zejména s článkem 126 a čl. 127 odst. 1 uvedené dohody, se na Spojené království a ve Spojeném království během přechodného období, jež skončilo dne 31. prosince 2020, použilo právo Unie, a tedy i rozhodnutí 2003/17/ES a 2005/834/ES.

(5)

S ohledem na konec přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení předložilo Spojené království Komisi žádost o uznání rovnocennosti, od 1. ledna 2021, osiva pícnin, osiva obilovin, osiva řepy, osiva zeleniny, osiva olejnin a osiva přadných rostlin a vyprodukovaných ve Spojeném království s osivem pícnin, osivem obilovin, osivem řepy, osivem zeleniny, osivem olejnin a osivem přadných rostlin vyprodukovaných v Unii a v souladu se směrnicemi 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES.

(6)

Spojené království rovněž požádalo o uznání rovnocennosti, pokud jde o kontroly metod udržovacího šlechtění prováděné ve Spojeném království podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES a rovněž podle směrnice 2002/53/ES.

(7)

Spojené království informovalo Komisi, že jeho právní předpisy, kterými se provádí směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ve vnirostátním právu, se nezmění a budou se od 1. ledna 2021 i nadále používat.

(8)

Komise přezkoumala příslušné právní předpisy Spojeného království a jejich rovnocennost s požadavky Unie a dospěla k závěru, že přehlídky porostu týkající se množitelského porostu pro produkci osiva jsou prováděny odpovídajícím způsobem a splňují podmínky přílohy II rozhodnutí 2003/17/ES a příslušné požadavky směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES a 2002/57/ES.

(9)

Z tohoto důvodu a proto, aby se zabránilo zbytečnému narušení obchodu po skončení přechodného období, je vhodné uznat rovnocennost přehlídek porostu prováděných u uvedeného osiva vyprodukovaného ve Spojeném království a úředně certifikovaného jeho orgány.

(10)

Komise přezkoumala příslušné právní předpisy Spojeného království a jejich rovnocennost s ustanoveními týkajícími se metod udržovacího šlechtění podle směrnic 2002/53/ES a 2002/55/ES. Komise dospěla k závěru, že kontroly metod udržovacího šlechtění prováděné ve Spojeném království poskytují stejné záruky jako kontroly prováděné členskými státy.

(11)

Je proto vhodné uznat rovnocennost kontrol metod udržovacího šlechtění, jak stanoví směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, prováděných ve Spojeném království.

(12)

Spojené království by proto mělo být zařazeno do přílohy I rozhodnutí 2003/17/ES a do přílohy rozhodnutí 2005/834/ES, aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě o vystoupení ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu.

(13)

Rozhodnutí 2003/17/ES a 2005/834/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(14)

Vzhledem ke skutečnosti, že přechodné období stanovené v dohodě o vystoupení skončilo dne 31. prosince 2020, a v zájmu zajištění kontinuity, by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít se zpětnou působností ode dne 1. ledna 2021,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny rozhodnutí 2003/17/ES a 2005/834/ES

1.   Příloha I rozhodnutí 2003/17/ES se mění v souladu s bodem 1 přílohy tohoto rozhodnutí.

2.   Příloha rozhodnutí 2005/834/ES se mění v souladu s bodem 2 přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Vstup v platnost a datum použitelnosti

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

V Bruselu dne 24. března 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Stanovisko ze dne 27. ledna 2021 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku)

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. března 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. března 2021.

(3)  Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10).

(4)  Rozhodnutí Rady 2005/834/ES ze dne 8. listopadu 2005 o rovnocennosti kontrol metod udržovacího šlechtění prováděných v některých třetích zemích a o změně rozhodnutí 2003/17/ES (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 51).

(5)  Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (Úř. věst. L 125, 11.7.1966, s. 2298).

(6)  Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (Úř. věst. L 125, 11.7.1966, s. 2309).

(7)  Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1).

(8)  Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12).

(9)  Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).

(10)  Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74).

(11)  Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7.


PŘÍLOHA

1.   

V příloze I rozhodnutí 2003/17/ES se tabulka mění takto:

1)

mezi řádky „CL“ a „IL“ se vkládá nový řádek, který zní:

„GB (**)

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU

66/401/EHS 66/402/EHS 2002/54/ES

2002/57/ES

2)

v poznámce pod čarou (*) se mezi text „CL – Chile,“ a „IL – Izrael,“ vkládá nový text, který zní:

„GB – Spojené království,“.

2.   

V příloze rozhodnutí 2005/834/ES se tabulka mění takto:

1)

mezi řádky pro „CS“ a „IL“ se vkládá nový řádek, který zní:

„GB (**)

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU

66/401/EHS 66/402/EHS 2002/54/ES

2002/55/ES

2002/57/ES

2)

v poznámce pod čarou (*) se mezi text „CS – Srbsko a Černá Hora,“ a „IL – Izrael,“ vkládá nový text, který zní:

„GB – Spojené království,“.Top