EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0157

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/157, ze dne 9. února 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1616, pokud jde o průmyslové armatury, postupy svařování, zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla, válcové kotle, kovová průmyslová potrubí, měď a slitiny mědi, zařízení a příslušenství na LPG a bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku

C/2021/857

OJ L 46, 10.2.2021, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/157/oj

10.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/40


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/157,

ze dne 9. února 2021,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1616, pokud jde o průmyslové armatury, postupy svařování, zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla, válcové kotle, kovová průmyslová potrubí, měď a slitiny mědi, zařízení a příslušenství na LPG a bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU (2) se předpokládá, že tlaková zařízení nebo sestavy uvedené v čl. 4 odst. 1 a 2 zmíněné směrnice, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I zmíněné směrnice, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

(2)

Komise dopisem M/071 ze dne 1. srpna 1994 požádala Evropský výbor pro normalizaci (CEN), aby v souvislosti s tlakovými zařízeními vypracoval normy týkající se těchto výrobků, jakož i normy horizontální povahy na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (3). Uvedená směrnice byla nahrazena směrnicí 2014/68/EU, aniž se změnily základní bezpečnostní požadavky stanovené v příloze I směrnice 97/23/ES.

(3)

CEN na základě žádosti M/071 a v zájmu zohlednění současného stavu techniky některé stávající harmonizované normy zrevidoval a pozměnil. Konkrétně CEN zrevidoval harmonizované normy EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 a EN 13175:2014, což vedlo k přijetí harmonizovaných norem EN ISO 4126-3:2020 o bezpečnostních pojistných zařízeních, EN 12542:2020 a EN 13175:2019+A1:2020 o zařízeních a příslušenstvích na LPG; harmonizovanou normu EN 12735-1:2016, což vedlo k přijetí harmonizované normy EN 12735-1:2020 o mědi a slitinách mědi; a harmonizovanou normu EN 12953-5:2002, což vedlo k přijetí harmonizované normy EN 12953-5:2020 o válcových kotlech. CEN také zrevidoval harmonizované normy EN 14276-1:2006+A1:2011 a EN 14276-2:2007+A1:2011, což vedlo k přijetí harmonizovaných norem EN 14276-1:2020 a EN 14276-2:2020 o tlakových zařízeních chladicích zařízení a tepelných čerpadel, jakož i harmonizované normy EN ISO 15620:2000, což vedlo k přijetí harmonizované normy EN ISO 15620:2019 o svařování.

(4)

CEN navíc zrevidoval a pozměnil řadu harmonizovaných norem o průmyslových armaturách. CEN konkrétně pozměnil harmonizované normy EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 a EN ISO 21787:2006. CEN také zrevidoval harmonizovanou normu EN 16767:2016, což vedlo k přijetí harmonizované normy EN 16767:2020 o průmyslových armaturách.

(5)

CEN také pozměnil harmonizované normy EN 13480-2:2017 a EN 13480-3:2017 o kovových průmyslových potrubích.

(6)

Komise spolu s výborem CEN posoudila, zda jsou uvedené normy pro tlaková zařízení tak, jak byly výborem CEN pozměněny nebo zrevidovány, v souladu se žádostí M/071.

(7)

Normy pro tlaková zařízení ve znění pozměněném nebo zrevidovaném výborem CEN splňují požadavky, jejichž pokrytí mají za cíl a jež jsou stanoveny v příloze I směrnice 2014/68/EU. Je proto vhodné zveřejnit odkazy na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie.

(8)

Odkazy na pozměněná nebo zrevidovaná znění norem EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 a EN ISO 4126-3:2006 mají být zveřejněny. Je proto nutné, aby byly v Úředním věstníku Evropské unie (4) zrušeny odkazy na normy EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 a EN ISO 4126-3:2006.

(9)

Aby měli výrobci dostatek času přizpůsobit své výrobky pozměněným nebo zrevidovaným zněním harmonizovaných norem pro průmyslové armatury, postupy svařování, zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla, válcové kotle, kovová průmyslová potrubí, měď a slitiny mědi, zařízení a příslušenství na LPG a bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku, je nutné, aby bylo zrušení odkazů na uvedené normy odloženo.

(10)

Příloha I prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/1616 (5) obsahuje odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/68/EU. Odkazy na harmonizované normy EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 a EN ISO 21787:2006/A1:2019 by měly být v uvedené příloze zahrnuty.

(11)

Příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1616 obsahuje odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/68/EU, které se v Úředním věstníku Evropské unie zrušují. Odkazy na harmonizované normy EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 a EN ISO 4126-3:2006 by měly být v uvedené příloze zahrnuty.

(12)

Odkaz na harmonizovanou normu EN 13480-2:2017 a odkazy na její změny EN 13480-2:2017/A1:2018, EN 13480-2:2017/A2:2018 a EN 13480-2:2017/A3:2018 jsou zahrnuty v příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1616. V normě EN 13480-2:2017 byla provedena další změna. Je vhodné nahradit příslušnou položku v uvedené příloze, přičemž se doplní odkaz na změnu EN 13480-2:2017/A7:2020.

(13)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1616 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1616 se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1616 se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 9. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 164).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení (Úř. věst. L 181, 9.7.1997, s. 1).

(4)  Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 94.

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1616 ze dne 27. září 2019 o harmonizovaných normách pro tlaková zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU (Úř. věst. L 250, 30.9.2019, s. 95).


PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1616 se mění takto:

1)

položka č. 11 se nahrazuje tímto:

č.

Odkaz na normu

„11.

EN 13480-2:2017

Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A3:2018

EN 13480-2:2017/A7:2020“

2)

doplňují se nové položky, které znějí:

č.

Odkaz na normu

„24.

EN ISO 4126-3:2020

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou (ISO 4126-3:2020)

25.

EN 12542:2020

Zařízení a příslušenství na LPG – Stabilní svařované ocelové válcové tlakové nádoby sériově vyráběné pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 – Konstrukce a výroba

26.

EN 12735-1:2020

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení – Část 1: Trubky pro potrubní systémy

27.

EN 12953-5:2020

Válcové kotle – Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

28.

EN 13175:2019+A1:2020

Zařízení a příslušenství na LPG – Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

29.

EN 13480-3:2017

Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet

EN 13480-3:2017/A2:2020

EN 13480-3:2017/A3:2020

30.

EN 14276-1:2020

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky

31.

EN 14276-2:2020

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky

32.

EN ISO 15620:2019

Svařování – Třecí svařování kovových materiálů (ISO 15620:2019)

33.

EN ISO 16135:2006

Průmyslové armatury – Kulové kohouty z materiálů termoplastů (ISO 16135:2006)

EN ISO 16135:2006/A1:2019

34.

EN ISO 16136:2006

Průmyslové armatury – Klapky z materiálů termoplastů (ISO 16136:2006)

EN ISO 16136:2006/A1:2019

35.

EN ISO 16137:2006

Průmyslové armatury – Zpětné armatury z materiálů termoplastů (ISO 16137:2006)

EN ISO 16137:2006/A1:2019

36.

EN ISO 16138:2006

Průmyslové armatury – Membránové armatury z materiálů termoplastů (ISO 16138:2006)

EN ISO 16138:2006/A1:2019

37.

EN ISO 16139:2006

Průmyslové armatury – Šoupátka z materiálů termoplastů (ISO 16139:2006)

EN ISO 16139:2006/A1:2019

38.

EN 16767:2020

Průmyslové armatury – Kovové zpětné armatury

39.

EN ISO 21787:2006

Průmyslové armatury – Uzavírací armatury z materiálů termoplastů (ISO 21787:2006)

EN ISO 21787:2006/A1:2019“


PŘÍLOHA II

V příloze II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1616 se doplňují nové položky, které znějí:

č.

Odkaz na normu

Datum zrušení

„22.

EN 12542:2010

Zařízení a příslušenství na LPG – Stabilní svařované sériově vyráběné ocelové válcové zásobníky pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 – Konstrukce a výroba

10. srpna 2022

23.

EN 12735-1:2016

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení – Část 1: Trubky pro potrubní systémy

10. srpna 2022

24.

EN 12953-5:2002

Válcové kotle – Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

10. srpna 2022

25.

EN 13175:2014

Zařízení a příslušenství na LPG – Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

10. srpna 2022

26.

EN 13480-3:2017

Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet

10. srpna 2022

27.

EN 14276-1:2006+A1:2011

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky

10. srpna 2022

28.

EN 14276-2:2007+A1:2011

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky

10. srpna 2022

29.

EN 16767:2016

Průmyslové armatury – Zpětné armatury z oceli a z litiny

10. srpna 2022

30.

EN ISO 15620:2000

Svařování – Třecí svařování kovových materiálů (ISO 15620:2000)

10. srpna 2022

31.

EN ISO 16135:2006

Průmyslové armatury – Kulové kohouty z materiálů termoplastů (ISO 16135:2006)

10. srpna 2022

32.

EN ISO 16136:2006

Průmyslové armatury – Klapky z materiálů termoplastů (ISO 16136:2006)

10. srpna 2022

33.

EN ISO 16137:2006

Průmyslové armatury – Zpětné armatury z materiálů termoplastů (ISO 16137:2006)

10. srpna 2022

34.

EN ISO 16138:2006

Průmyslové armatury – Membránové armatury z materiálů termoplastů (ISO 16138:2006)

10. srpna 2022

35.

EN ISO 16139:2006

Průmyslové armatury – Šoupátka z materiálů termoplastů (ISO 16139:2006)

10. srpna 2022

36.

EN ISO 21787:2006

Průmyslové armatury – Uzavírací armatury z materiálů termoplastů (ISO 21787:2006)

10. srpna 2022

37.

EN ISO 4126-3:2006

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou (ISO 4126-3:2006)

10. srpna 2022“


Top