EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0085

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/85, ze dne 27. ledna 2021 o rovnocennosti regulačního rámce Spojených států amerických pro ústřední protistrany, které jsou povoleny Komisí Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu a podléhají jejímu dohledu, s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)

C/2021/379

OJ L 29, 28.1.2021, p. 27–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/85/oj

28.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/27


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/85,

ze dne 27. ledna 2021

o rovnocennosti regulačního rámce Spojených států amerických pro ústřední protistrany, které jsou povoleny Komisí Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu a podléhají jejímu dohledu, s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem postupu uznávání ústředních protistran usazených ve třetích zemích, stanoveného v článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012, je umožnit ústředním protistranám usazeným a povoleným ve třetích zemích, jejichž regulační normy jsou rovnocenné podmínkám stanoveným ve výše uvedeném nařízení, poskytovat clearingové služby členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v Unii. Tento postup uznávání a v něm stanovené přijetí rozhodnutí o rovnocennosti tak přispívají k dosažení ústředního cíle nařízení (EU) č. 648/2012, jímž je snížit systémové riziko rozšířením používání bezpečných a spolehlivých ústředních protistran k provádění clearingu mimoburzovních (dále jen „OTC“) derivátových smluv, včetně případů, kdy jsou tyto ústřední protistrany usazeny a povoleny ve třetí zemi.

(2)

K tomu, aby byl právní režim třetí země považován za rovnocenný právnímu režimu Unie, pokud jde o ústřední protistrany, by měl být hmotněprávní výsledek platných právních předpisů a předpisů o dohledu rovnocenný požadavkům Unie, pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právní předpisy a předpisy o dohledu dotčené třetí země zajišťují, že ústřední protistrany, které jsou tam usazeny a povoleny, nevystavují členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vyšší úrovni rizika, než jaké by je mohly vystavit ústřední protistrany povolené v Unii, a nepředstavují tudíž pro Unii nepřijatelné úrovně systémového rizika.

(3)

Posouzení toho, zda jsou právní předpisy a předpisy o dohledu Spojených států amerických (USA) rovnocenné předpisům Unie, by proto mělo být založeno nejen na srovnávací analýze právně závazných požadavků vztahujících se na ústřední protistrany v USA, ale také na posouzení výsledku těchto požadavků a jejich přiměřenosti z hlediska zmírňování rizik, jimž mohou být členové clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vystaveny.

(4)

V souladu s čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 je nutno splnit tři podmínky k tomu, aby bylo možno konstatovat, že právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země týkající se ústředních protistran, které jsou v této třetí zemi povoleny, jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v uvedeném nařízení.

(5)

Podle první z těchto podmínek musí ústřední protistrany povolené ve třetí zemi splňovat právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.

(6)

Příslušným orgánem pro povolování ústředních protistran a dohled nad nimi ve vztahu k obchodům s cennými papíry a derivátovými smlouvami, které jsou odvozeny od jednoho cenného papíru, úvěru nebo úzce založené skupiny nebo indexu cenných papírů (dále jen „deriváty odvozené od cenných papírů“), je Komise Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu (U.S. Securities and Exchange Commission, dále jen „SEC“). Derivátové smlouvy spadající do působnosti komise SEC proto odpovídají podmnožině derivátových smluv, na které se vztahují ustanovení o ústředních protistranách uvedená v nařízení (EU) č. 648/2012. Ostatní derivátové smlouvy spadají do působnosti Komise Spojených států amerických pro obchodování s komoditními futures (U.S. Commodity Futures Trading Commission, dále jen „CFTC“), v souvislosti s níž Komise již přijala prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/377 (2). Současné posouzení se proto týká rovnocennosti právních předpisů a předpisů o dohledu platných v USA pro ústřední protistrany podléhající dohledu komise SEC, a nikoli právních předpisů a předpisů o dohledu pro ústřední protistrany poskytující clearingové služby spadající do působnosti komise CFTC. Pokud ústřední protistrana podléhá dohledu komise SEC i CFTC, toto rozhodnutí se dané ústřední protistrany týká pouze v rozsahu, v němž ústřední protistrana poskytuje clearingové služby spadající do působnosti komise SEC.

(7)

Právně závazné požadavky, které jsou v USA platné pro ústřední protistrany podléhající dohledu komise SEC, jsou stanoveny v pravidlech pro „clearingové agentury“ obsažených v zákoně o burzách cenných papírů z roku 1934 (3) (dále jen „zákon o burzách“), v Dodd-Frankově zákoně o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele (4) (dále jen „Dodd-Frankův zákon“) a v předpisech přijatých komisí SEC na základě těchto zákonů. Kromě toho pravidla, politiky a postupy ústředních protistran registrovaných u komise SEC jsou pro každou danou ústřední protistranu právně závazné. Dne 1. října 2020 vydala komise SEC zprávu popisující použitelná pravidla a to, jak se tato pravidla vztahují na ústřední protistrany podléhající jejímu dohledu (5).

(8)

„Ústřední protistrany“ komise SEC definuje jako clearingové agentury, které vstupují mezi protistrany a ve vztahu ke každému prodejci jednají jako kupující a ve vztahu ke každému kupujícímu jako prodejce. Pojem „clearingová agentura“ je definován v bodě 23 písm. a) zákona o burzách cenných papírů z roku 1934 jako jakákoli osoba, která jedná jako zprostředkovatel při provádění plateb či dodání nebo obojím v souvislosti s obchody s cennými papíry nebo která poskytuje zařízení pro porovnávání údajů týkajících se podmínek vypořádání obchodů s cennými papíry, pro snížení počtu vypořádání obchodů s cennými papíry nebo pro přidělení odpovědnosti v souvislosti s vypořádáním obchodů s cennými papíry.

(9)

Komise SEC může clearingové agentury označit jako clearingové agentury se složitějším rizikovým profilem. Za clearingovou agenturu se složitějším rizikovým profilem je vždy považována ústřední protistrana provádějící clearing swapů odvozených od cenných papírů. Kromě toho může Rada pro dohled nad finanční stabilitou v souladu s Dodd-Frankovým zákonem označit ústřední protistranu jako systémově významnou. Ústřední protistrany, které mají složitější rizikový profil nebo které jsou systémově významné, jsou považovány za „kryté clearingové agentury“. Na tyto ústřední protistrany se vztahuje posílený rámec stanovený v pravidle komise SEC 17Ad-22 písm. d) a e). Toto rozhodnutí se týká pouze rovnocennosti právně závazných požadavků Spojených států vztahujících se na ústřední protistrany, které musí dodržovat tato posílená pravidla.

(10)

Podle zákona o burzách, Dodd-Frankova zákona a předpisů komise SEC musí ústřední protistrana provádějící clearing cenných papírů nebo derivátů odvozených od cenných papírů, které jsou v uvedeném zákoně označovány jako swapy odvozené od cenných papírů, být registrována u komise SEC, nebo musí požádat o osvobození od registrace.

(11)

Zákon o burzách nestanoví konkrétní nástroje či opatření, jak dosáhnout požadavků stanovených v zákoně. Ačkoli ústřední protistrana může při stanovování vlastních pravidel a postupů zohledňovat své jedinečné vlastnosti a okolnosti, například vlastnickou a řídicí strukturu, dopady na přímé a nepřímé účastníky, svou členskou základnu, obsluhované trhy a rizika spojená s produkty, jejichž clearing provádí, její vnitřní pravidla a postupy musí obsahovat podrobné informace ohledně způsobu, jakým splní požadavky stanovené v zákoně o burzách. Jakmile je ústřední protistrana registrována u komise SEC, jsou pro ni pravidla, politiky a postupy schválené komisí SEC právně závazné.

(12)

Registrací u komise SEC se ústřední protistrana stává „samoregulační organizací“ podle oddílu 3 písm. a) bodu 26 zákona o burzách a jako taková musí jakoukoli změnu pravidel předložit komisi SEC ke schválení. Komise SEC ověří, zda je navrhovaná změna pravidla v souladu s normami stanovenými v zákoně o burzách a v předpisech přijatých komisí SEC.

(13)

Právně závazné požadavky v USA týkající se ústředních protistran kvalifikovaných jako kryté clearingové agentury mají dvouúrovňovou strukturu. První úroveň sestává z primárních pravidel a požadavků stanovených v oddíle 3 písm. a) bodě 23 a oddíle 17A zákona o burzách, hlavách VII a VIII Dodd-Frankova zákona a v předpisech přijatých komisí SEC, zejména v pravidle 17Ad-22 (dále jen „primární pravidla“). Druhá úroveň sestává z vnitřních pravidel a postupů těchto ústředních protistran, které se registrací ústředních protistran u komise SEC staly pro tyto ústřední protistrany právně závazné a tvoří tak součást pravidel, na jejichž dodržování komise SEC dohlíží. Při posuzování toho, zda ústřední protistrany kvalifikované jako kryté clearingové agentury dodržují právně závazné požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012, musí Komise zvážit spolu s požadavky stanovenými v zákoně o burzách, v Dodd-Frankově zákoně a v předpisech přijatých komisí SEC též právně závazné požadavky stanovené ve vnitřních pravidlech a postupech těchto ústředních protistran.

(14)

Za účelem registrace u komise SEC musí ústřední protistrana kvalifikovaná jako krytá clearingová agentura a její vnitřní pravidla splňovat normy na vysoké úrovni stanovené v primárních pravidlech. Tyto požadavky doplněné vnitřními pravidly a postupy ústřední protistrany dosahují výsledků, které jsou věcně rovnocenné účinkům pravidel stanovených v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012. Ústřední protistrana kvalifikovaná jako krytá clearingová agentura musí zejména splňovat požadavky týkající se její organizační struktury a pravidel pro zajištění okamžitého a přesného clearingu a vypořádání, jakož i zabezpečení cenných papírů a finančních prostředků, které jsou pod její kontrolou, a pro zajištění ochrany investorů a veřejného zájmu, včetně požadavků, jako jsou požadavky týkající se vrcholného vedení, řízení rizik a mechanismů vnitřní kontroly, evidenčních postupů, kvalifikovaných účastí, informací předávaných příslušnému orgánu, střetů zájmu, zachování provozu, outsourcingu, řízení obchodní činnosti a oddělení, jakož i rizika likvidity, kolaterálu, investiční politiky a vypořádacího rizika. Další požadavky se týkají podmínek účasti a poplatků, jakož i pravidel pro trestání porušení pravidel ústřední protistrany ze strany účastníků.

(15)

Právně závazné požadavky vztahující se na ústřední protistrany kvalifikované jako kryté clearingové agentury se nicméně od pravidel obsažených v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012 v některých aspektech liší.

(16)

Primární pravidla ohledně rizika likvidity nevyžadují, aby ústřední protistrany kvalifikované jako kryté clearingové agentury udržovaly způsobilé zdroje likvidity s cílem splnit „zásadu minimálního pokrytí“ stanovenou v článku 44 nařízení (EU) č. 648/2012, tj. likvidní prostředky alespoň na pokrytí nákladů spojených se selháním dvou členů clearingového systému, vůči kterým má největší expozice. V USA je nicméně vyžadováno, aby ústřední protistrany kvalifikované jako kryté clearingové agentury stanovily postupy s cílem pokrýt jakýkoli nepokrytý nedostatek likvidity a zajistit, aby byly k dispozici vyčleněné prostředky pro případ, že ztráty převýší selhání člena clearingového systému, vůči kterému mají největší expozici. Primární pravidla navíc vyžadují, aby ústřední protistrany kvalifikované jako kryté clearingové agentury uplatňovaly „zásadu minimálního pokrytí“ v případě, že provádějí clearing derivátů odvozených od cenných papírů. Ačkoli se jedná o přístup odlišný od „zásady minimálního pokrytí“ stanovené v článcích 42, 43 a 44 nařízení (EU) č. 648/2012, primárními pravidly spolu s vnitřními pravidly a postupy ústředních protistran se dosahuje výsledků, které jsou věcně rovnocenné účinkům „zásady minimálního pokrytí“ stanovené v pravidlech Unie.

(17)

Dále primární pravidla nestanoví minimální dobu do realizace. Všechny ústřední protistrany kvalifikované jako kryté clearingové agentury nicméně v souladu se svými vnitřními pravidly a postupy uplatňují minimální dobu do realizace v trvání dvou až pěti dnů. Pravidla Unie stanoví minimální dobu do realizace v trvání dvou dnů u derivátových smluv, které nejsou OTC deriváty, a pěti dnů u OTC derivátových smluv, zpravidla s marží realizovanou na čistém základě. Vnitřními pravidly a postupy ústředních protistran se proto dosahuje výsledků, které jsou věcně rovnocenné účinkům pravidel Unie ohledně doby do realizace.

(18)

Právo Unie rovněž vyžaduje uplatnění alespoň jednoho ze tří opatření proti procykličnosti s cílem zajistit, aby počáteční marže v dobách stabilní ekonomiky neklesaly příliš nízko a v období krize strmě nestoupaly. Díky těmto opatřením se dosahuje stabilních a konzervativních marží. Primární pravidla žádný takový konkrétní požadavek neobsahují. Ústřední protistrany kvalifikované jako kryté clearingové agentury mají nicméně zavedeny pravidla a postupy s účinky proti procykličnosti. Vnitřními pravidly a postupy ústředních protistran se proto dosahuje výsledků, které jsou věcně rovnocenné účinkům pravidel Unie ohledně opatření proti procykličnosti.

(19)

Pokud jde o oddělení a přenosnost pozic a kolaterálu klientů členů clearingového systému, pravidlo 17Ad-22 písm. e) bod 14 vyžaduje, aby pravidla, politiky a postupy ústředních protistran kvalifikovaných jako kryté clearingové agentury umožňovaly oddělení a přenosnost pozic klienta člena clearingového systému a souvisejícího kolaterálu a aby tyto pozice a kolaterál účinně chránily před selháním nebo platební neschopností daného člena clearingového systému, jestliže tyto ústřední protistrany provádějí clearing derivátů odvozených od cenných papírů nebo mají složitější rizikový profil, a tudíž je uplatňován obdobný přístup jako v pravidlech obsažených v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012. V případě hotovostních cenných papírů a kotovaných opcí se však primární pravidla spoléhají na pravidla vztahující se na členy clearingového systému. Na těchto trzích pravidla vztahující se na členy clearingového systému již zajišťují odpovídající míru oddělení a přenosnosti, a proto náležitě chrání pozice klientů a kolaterál. Ačkoli se jedná o uplatňování odlišného přístupu k oddělení a přenositelnosti na úrovni členů clearingového systému, a nikoli na úrovni ústředních protistran, ve vztahu k těmto trhům vedou oba přístupy z hlediska ochrany klientů k podobným výsledkům.

(20)

Právní předpisy a předpisy o dohledu platné v USA, které se vztahují na ústřední protistrany kvalifikované jako kryté clearingové agentury, by tedy měly být považovány za rovnocenné za předpokladu, že vnitřní pravidla a postupy ústřední protistrany žádající o uznání splňují určité požadavky týkající se řízení rizik. Ústřední protistrana by zejména měla uplatňovat dobu do realizace v trvání dvou dnů pro derivátové smlouvy, které nejsou OTC deriváty, a dobu do realizace v trvání pěti dnů pro OTC derivátové smlouvy, v obou případech na čistém základě. Kromě toho by ústřední protistrana měla uplatňovat opatření, jejichž cílem je omezit procykličnost a která jsou z hlediska dosahování stabilních a konzervativních marží rovnocenná kterémukoli ze tří opatření stanovených v nařízení (EU) č. 648/2012.

(21)

Komise dospěla k závěru, že právní předpisy a předpisy o dohledu komise SEC, které se vztahují na ústřední protistrany kvalifikované jako kryté clearingové agentury a zahrnují požadavky stanovené v zákoně o burzách, Dodd-Frankově zákoně a v předpisech přijatých komisí SEC, jakož i ve vnitřních pravidlech a postupech registrovaných ústředních protistran kvalifikovaných jako kryté clearingové agentury, by měly být považovány za právně závazné požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012, a to v tom smyslu, že splňují normy stanovené v tomto rozhodnutí týkající se řízení rizik.

(22)

Pouze ústřední protistrany, které splňují tato pravidla týkající se krytých clearingových agentur a právně závazné požadavky splňující normy řízení rizik stanovené v tomto rozhodnutí, mohou splňovat podmínky pro uznání Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA). Orgán ESMA by měl v souladu s čl. 25 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 648/2012 ověřit, že tyto normy týkající se řízení rizik jsou součástí vnitřních pravidel a postupů jakékoli ústřední protistrany, která podléhá dohledu komise SEC a která požádala o uznání v Unii. Orgán ESMA by měl především zkontrolovat, že ústřední protistrana uplatňuje dobu do realizace v trvání dvou dnů pro derivátové smlouvy, které nejsou OTC deriváty, a dobu do realizace v trvání pěti dnů pro OTC derivátové smlouvy, obojí na čistém základě, jakož i to, že ústřední protistrana uplatňuje opatření, jejichž cílem je omezit procykličnost a jež jsou z hlediska dosahování stabilních a konzervativních marží rovnocenná kterémukoli ze tří opatření stanovených v nařízení (EU) č. 648/2012.

(23)

Podle čl. 25 odst. 6 písm. b) nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu týkající se ústředních protistran usazených v třetí zemi zajišťovat rovněž průběžný účinný dohled a vymáhání u ústředních protistran v dané jurisdikci.

(24)

Komise SEC provádí průběžné monitorování ústředních protistran podléhajících jejímu dohledu. Kromě pravomoci přezkoumávat a schvalovat změny pravidel předložené registrovanou ústřední protistranou má komise SEC širokou pravomoc požadovat kopie účetních knih a evidence ústředních protistran a provádět kontroly na místě za účelem posouzení stávajících a vznikajících rizik, sledovat, zda ústřední protistrana dodržuje pravidla, která se na ni vztahují, jakož i to, zda ústřední protistrana dohlíží na dodržování svých vnitřních pravidel a postupů ze strany účastníků. Komise SEC má pravomoc požadovat změny pravidel a postupů a s cílem dosáhnout soudního nařízení či jiného nápravného opatření může iniciovat občanskoprávní řízení nebo správní řízení v případě porušení platných pravidel. Nejsou-li nedostatky řešeny, může vést přezkum komisí SEC k odnětí registrace. Tyto pravomoci se vztahují rovněž na ústřední protistrany kvalifikované jako kryté clearingové agentury.

(25)

Komise proto dospěla k závěru, že právní předpisy a předpisy o dohledu týkající se ústředních protistran, včetně těch kvalifikovaných jako kryté clearingové agentury, zajišťují průběžný účinný dohled a vymáhání.

(26)

Podle čl. 25 odst. 6 písm. c) nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země zahrnovat účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních režimů třetích zemí (dále jen „ústřední protistrany z třetích zemí“).

(27)

Neamerické ústřední protistrany mohou požádat komisi SEC o registraci jako „clearingová agentura“. Komise SEC tuto registraci či osvobození od registrace dosud vyžadovala pro clearingové služby související s americkými cennými papíry poskytované americkým osobám či v souvislosti se swapy odvozenými od cenných papírů.

(28)

Neamerické ústřední protistrany registrované u komise SEC musí dodržovat příslušné požadavky USA, včetně předpisů komise SEC týkajících se registrovaných clearingových agentur kvalifikovaných jako kryté clearingové agentury. Zákon o burzách však komisi SEC poskytuje širokou osvobozovací pravomoc. V souladu s oddílem 17A písm. b) bodem 1 zákona o burzách může komise SEC poskytnout osvobození od regulatorních požadavků, je-li to v souladu s veřejným zájmem, ochranou investorů a účely oddílu 17A zákona o burzách, a to včetně okamžitého a přesného clearingu a vypořádání obchodů s cennými papíry a zabezpečení cenných papírů a finančních prostředků. V souladu s oddílem 36 uvedeného zákona může komise SEC podmíněně či nepodmíněně osvobodit jakoukoli osobu, cenný papír či obchod nebo jakoukoli třídu či třídy osob, cenných papírů či obchodů od ustanovení zákona o burzách nebo od pravidel a předpisů z něho vyplývajících, pokud je toto osvobození nezbytné či vhodné z hlediska veřejného zájmu a je v souladu s ochranou investorů. Kromě toho může komise SEC v souladu s oddílem 17A písm. k) zákona o burzách podmíněně či nepodmíněně osvobodit clearingovou agenturu od registrace pro provádění clearingu swapů odvozených od cenných papírů, pokud dospěje k závěru, že clearingová agentura ve své domovské zemi podléhá srovnatelnému komplexnímu dohledu a regulaci ze strany příslušných státních orgánů.

(29)

Komise SEC vydala prohlášení o politice a pokyny (6) určené ústředním protistranám povoleným v Unii. Prohlášení o politice poskytuje kvalitní shrnutí právního rámce vztahujícího se na ústřední protistrany registrované u komise SEC a vysvětluje proces žádosti o registraci a osvobození. Poskytuje rovněž příklady, jak komise SEC uplatnila svou osvobozovací pravomoc, aby tak předešla ukládání požadavků, které jsou zbytečné, duplicitní nebo v rozporu s požadavky, které se na ústřední protistranu vztahují v domácí jurisdikci, pokud je rámec dané jurisdikce obecně v souladu se zásadami pro infrastruktury finančních trhů vydanými Výborem pro platební a vypořádací systémy a Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry. Prohlášení o politice a pokyny dále stanoví faktory, které bude komise SEC zvažovat při posuzování žádostí o osvobození, a vysvětlují, že komise SEC bude zohledňovat, do jaké míry ústřední protistrana podléhá odpovídajícímu dohledu a vymáhání ze strany příslušného vnitrostátního orgánu vykonávajícího dohled nad ústřední protistranou nebo ze strany jiných příslušných orgánů v domácí jurisdikci ústřední protistrany. Na tomto základě a poté, co posoudí a stanoví, že osvobození je v souladu se zákonem o burzách, může komise SEC udělit ústřední protistraně usazené mimo USA výjimku, aby se předešlo uplatňování požadavku komise SEC, který je zbytečný, duplicitní nebo v rozporu s požadavky stanovenými v pravidlech a předpisech, které se na ústřední protistranu vztahují v domácí jurisdikci, a to způsobem srovnatelným s rovnocenným systémem pro uznávání ústředních protistran z třetích zemí stanoveným v nařízení (EU) č. 648/2012.

(30)

Komise proto dospěla k závěru, že právní předpisy a předpisy o dohledu komise SEC zajišťují účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran třetích zemí.

(31)

Má se tedy za to, že právní předpisy a předpisy o dohledu, jež se v USA vztahují na ústřední protistrany, které musí dodržovat pravidla týkající se krytých clearingových agentur a které jsou registrovány u komise SEC a podléhají jejímu dohledu, splňují podmínky stanovené v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 a tyto právní předpisy a předpisy o dohledu by měly být považovány za rovnocenné požadavkům stanoveným v nařízení (EU) č. 648/2012.

(32)

Toto rozhodnutí je založeno na právně závazných požadavcích týkajících se ústředních protistran, které musí splňovat pravidla týkající se krytých clearingových agentur, jež jsou platná v USA v době přijetí tohoto rozhodnutí. Komise by ve spolupráci s orgánem ESMA měla pravidelně sledovat vývoj právních předpisů a předpisů o dohledu pro ústřední protistrany v USA a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato.

(33)

Komise by měla alespoň každé tři roky přezkoumat důvody, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato, a to včetně právních předpisů a předpisů o dohledu v USA týkajících se ústředních protistran, které musí splňovat pravidla týkající se krytých clearingových agentur a které jsou registrované u komise SEC a podléhají jejímu dohledu. Těmito pravidelnými přezkumy není dotčena pravomoc Komise kdykoli provést zvláštní přezkum, pokud si příslušný vývoj vyžádá, aby Komise předmět tohoto rozhodnutí opětovně posoudila. Na základě zjištění vyplývajících z pravidelného nebo zvláštního přezkumu může Komise kdykoli rozhodnout o změně nebo zrušení tohoto rozhodnutí, zejména pokud vývoj ovlivní podmínky, na jejichž základě je toto rozhodnutí přijato.

(34)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012 se právní předpisy a předpisy o dohledu, jež se ve Spojených státech amerických vztahují na ústřední protistrany, které musí splňovat pravidla týkající se krytých clearingových agentur stanovená v oddíle 3 písm. a) bodě 23 a oddíle 17A zákona o burzách cenných papírů z roku 1934, v hlavách VII a VIII Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele a v předpisech přijatých Komisí Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu na základě těchto zákonů, považují za rovnocenné požadavkům stanoveným v nařízení (EU) č. 648/2012, pokud vnitřní pravidla a postupy těchto ústředních protistran obsahují konkrétní opatření pro řízení rizik, která zajistí, že počáteční marže se počítají a realizují na základě následujících parametrů:

a)

v případě derivátových smluv uskutečňovaných na regulovaných trzích doba do realizace v trvání dvou dnů vypočítaná na čistém základě;

b)

v případě OTC derivátových smluv doba do realizace v trvání pěti dnů vypočítaná na čistém základě;

c)

v případě všech derivátových smluv opatření k omezení procykličnosti rovnocenná nejméně jedné z následujících možností:

i)

opatření používající maržovou rezervu, jež se rovná nejméně 25 % vypočtených marží, kdy ústřední protistrana umožní její vyčerpání v obdobích, kdy vypočtené maržové požadavky výrazně rostou;

ii)

opatření přiřazující váhu nejméně 25 % zátěžovému pozorování ve zpětném období;

iii)

opatření zajišťující, aby maržové požadavky nebyly nižší než ty, které by byly vypočítány pomocí volatility odhadované z desetiletého historického zpětného období.

Článek 2

Nejpozději tři roky po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost a poté nejpozději každé tři roky po každém předchozím přezkumu podle tohoto článku Komise přezkoumá důvody, na jejichž základě bylo rozhodnuto podle článku 1.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/377 ze dne 15. března 2016 o rovnocennosti regulačního rámce Spojených států amerických pro ústřední protistrany, které jsou povoleny Komisí pro obchodování s komoditními futures (Commodity Futures Trading Commission) a podléhají jejímu dohledu, požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 70, 16.3.2016, s. 32).

(3)  Oddíl 3 písm. a) bod 23 a oddíl 17A.

(4)  Hlavy VII a VIII.

(5)  Staff Report on the Regulation of Clearing Agencies by Division of Trading and Markets Office of Compliance Inspections and Examinations (Hodnotící zpráva o regulaci clearingových agentur provedená oddělením pro obchod a trhy Úřadu pro kontrolu a dodržování předpisů),https://www.sec.gov/files/regulation-clearing-agencies-100120.pdf.

(6)  Statement on Central Counterparties Authorized under the European Markets Infrastructure Regulation Seeking to Register as a Clearing Agency or to Request Exemptions from Certain Requirements Under the Securities Exchange Act of 1934 (Prohlášení týkající se ústředních protistran povolených podle nařízení o infrastruktuře evropských trhů, které se chtějí zaregistrovat jako clearingová agentura nebo které požadují osvobození od určitých požadavků stanovených zákonem o burzách cenných papírů z roku 1934), (vydání č. 34-90492), vydáno dne 30. listopadu 2020.


Top