EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2146

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2146 ze dne 24. září 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o výjimečná pravidla produkce v ekologické produkci (Text s významem pro EHP)

C/2020/2990

OJ L 428, 18.12.2020, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2146/oj

18.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 428/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2146

ze dne 24. září 2020,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o výjimečná pravidla produkce v ekologické produkci

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola III nařízení (EU) 2018/848 stanoví obecná pravidla produkce pro ekologické produkty.

(2)

Některé události, jako jsou extrémní klimatické jevy nebo rozsáhlé nákazy zvířat nebo choroby rostlin, mohou mít závažné dopady na ekologickou produkci v podnicích nebo produkčních jednotkách, které jsou v Unii postiženy. Aby ekologická produkce mohla pokračovat nebo být znovu zahájena, stanoví nařízení (EU) 2018/848 přijetí výjimečných pravidel produkce, pokud se omezí na situace, které lze v Unii považovat za katastrofické, přičemž se zohlední rozdíly v ekologické rovnováze, klimatické a místní podmínky v nejvzdálenějších regionech Unie.

(3)

S ohledem na různorodost případů a situací, které mohou v členských státech nastat, a vzhledem k nedostatku zkušeností s uplatňováním článku 22 nařízení (EU) 2018/848 není v této fázi možné stanovit na úrovni Unie společná kritéria pro určení toho, zda by se mohlo jednat o katastrofickou situaci. Je však vhodné stanovit, že členský stát, v němž k takové situaci dojde, by měl vydat formální rozhodnutí uznávající situaci za katastrofickou. Toto formální rozhodnutí by mělo být vydáno buď pro celou oblast, nebo pro jednotlivý hospodářský subjekt.

(4)

Je zapotřebí omezit používání výjimečných pravidel produkce v Unii na to, co je nezbytně nutné pro pokračování nebo znovuzahájení ekologické produkce. Výjimky stanovené v tomto nařízení by proto měly být časově omezeny a měly by být poskytovány pouze na dotčené typy produkce, případně pozemky, a na všechny příslušné hospodářské subjekty v dotčené oblasti nebo na jednotlivé hospodářské subjekty, na které se vztahuje formální rozhodnutí.

(5)

Je nezbytné v tomto nařízení stanovit výjimečná pravidla produkce, která mohou být uplatněna v případě katastrofické situace v rostlinné a živočišné výrobě, akvakultuře a produkci vína, pokud jde o výjimky a s nimi spojené podmínky.

(6)

Pokud hospodářské subjekty, které jsou postižené katastrofickou situací, nemají možnost přístupu k ekologickému rozmnožovacímu materiálu rostlin nebo rozmnožovacímu materiálu rostlin z přechodného období pro produkci rostlin a rostlinných produktů jiných než rozmnožovací materiál rostlin, je nezbytné za určitých podmínek umožnit těmto hospodářským subjektům používat rozmnožovací materiál rostlin z konvenční produkce.

(7)

Dojde-li v podniku nebo produkční jednotce k vysoké úmrtnosti zvířat, včetně včel nebo jiného hmyzu, a hospodářské subjekty nemají možnost přístupu k ekologicky chovaným zvířatům, včelám nebo jinému hmyzu za účelem obnovení nebo opětovného vytvoření jejich stáda nebo hejna, je nezbytné umožnit těmto hospodářským subjektům používat za určitých podmínek konvenčně chovaná zvířata.

(8)

Vzhledem k tomu, že některé extrémní klimatické jevy, jako jsou závažná sucha nebo povodně, mohou velmi výrazně snížit dostupnost ekologických krmiv nebo krmiv z přechodného období, je nezbytné umožnit dotčeným hospodářským subjektům krmit hospodářská zvířata konvenčním krmivem.

(9)

Vzhledem k tomu, že některé události, jako jsou zemětřesení nebo povodně, mohou částečně zničit pastviny nebo budovy pro chov hospodářských zvířat v podniku nebo v produkční jednotce, je nezbytné dotčeným hospodářským subjektům umožnit výjimku z povinnosti pastvy nebo ustájení hospodářských zvířat v budovách podle maximální intenzity chovu a minimální plochy uzavřených prostor a otevřených prostranství, jak je stanoveno v prováděcím aktu přijatém podle čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848.

(10)

Vzhledem k tomu, že některé extrémní klimatické jevy, jako jsou například závažná sucha nebo povodně, mohou velmi výrazně snížit dostupnost ekologického objemného, čerstvého, sušeného nebo silážovaného krmiva, je nezbytné umožnit dotčeným hospodářským subjektům snížit procentuální obsah sušiny v denní krmné dávce pro skot, ovce, kozy a koňovité, a to za předpokladu, že jsou splněny nutriční požadavky zvířat v různých stadiích jejich vývoje.

(11)

Vzhledem k tomu, že určité události jiné než klimatické podmínky, jako jsou požáry či zemětřesení, mohou velmi výrazně omezit dostupnost nektaru a pylu pro včely, je nezbytné v případě, že je ohroženo přežití včelstva, umožnit umělou výživu včelstev ekologickým medem, ekologickým pylem, ekologickými cukrovými sirupy nebo ekologickým cukrem.

(12)

Vzhledem k tomu, že některé události, jako jsou mimořádné klimatické podmínky, požáry nebo zemětřesení, mohou v některých oblastech velmi výrazně snížit zdroje nektaru a pylu, je nezbytné v případě ohrožení přežití včelstva umožnit dotčeným hospodářským subjektům přesunout včelstva do oblastí, které nemusí být tvořeny převážně ekologicky pěstovanými plodinami nebo přirozenou vegetací nebo lesy či plodinami, jež nejsou ekologicky udržovány, ale jsou ošetřovány pouze metodami s nízkým dopadem na životní prostředí.

(13)

Dojde-li v podniku nebo v produkční jednotce k vysoké úmrtnosti živočichů pocházejících z akvakultury a hospodářské subjekty nemají možnost přístupu k živočichům pocházejícím z ekologické akvakultury, aby mohly obnovit nebo opětovně vytvořit jejich populaci, je nezbytné umožnit těmto hospodářským subjektům používat za určitých podmínek živočichy pocházející z konvenční akvakultury.

(14)

Pokud některé katastrofické situace negativně ovlivňují zdravotní stav ekologických hroznů, je nezbytné dotčeným producentům vína umožnit za účelem získání srovnatelného konečného produktu použití většího množství oxidu siřičitého, než je horní mez stanovená v prováděcím aktu přijatém podle čl. 24 odst. 9 nařízení (EU) 2018/848, ale v žádném případě ne většího, než je horní mez stanovená v části B přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 (2).

(15)

Pro účely transparentnosti a kontrol je nezbytné, aby byly informace o udělených výjimkách jednotným způsobem sdíleny mezi členskými státy a Komisí prostřednictvím počítačového systému.

(16)

Je nezbytné zajistit, aby hospodářské subjekty, kterým byly uděleny výjimky, podmínky povolených výjimek splňovaly. Pro účely kontrol by hospodářské subjekty měly uchovávat doklady prokazující, že jim byly uděleny určité výjimky týkající se jejich činnosti a že splňují podmínky, které jsou s nimi spojeny.

(17)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Uznání katastrofické situace

1.   Pro účely výjimečných pravidel produkce uvedených v čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 se o katastrofickou situaci, která vznikla v důsledku „nepříznivého klimatického jevu“, „nákaz zvířat“, „ekologické havárie“, „přírodní katastrofy“ nebo „katastrofické události“, jakož i jakékoli jiné srovnatelné situace, jedná tehdy, pokud byla uznána jako katastrofická oficiálním rozhodnutím vydaným členským státem, v němž k ní došlo.

2.   V závislosti na tom, zda se katastrofická situace týká konkrétní oblasti nebo jednotlivého hospodářského subjektu, se ve formálním rozhodnutí vydaném podle odstavce 1 uvede dotčená oblast nebo hospodářský subjekt.

Článek 2

Podmínky pro udělení výjimek

1.   Po formálním rozhodnutí podle článku 1 mohou příslušné orgány po identifikaci zasažených hospodářských subjektů v dotčené oblasti nebo na žádost jednotlivého dotčeného hospodářského subjektu udělit odpovídající výjimky uvedené v článku 3 a stanovit související podmínky za předpokladu, že se tyto výjimky a podmínky použijí:

a)

na omezenou dobu a ne déle, než je nezbytné, a v žádném případě ne déle než 12 měsíců za účelem pokračování nebo znovuzahájení ekologické produkce, tak jak byla provozována před dnem použitelnosti těchto výjimek;

b)

ve vztahu ke specificky dotčeným typům produkce, případně pozemkům a

c)

na všechny příslušné dotčené ekologické hospodářské subjekty v dotčené oblasti nebo případně pouze na dotčený jednotlivý hospodářský subjekt.

2.   Použitím výjimek uvedených v odstavci 1 není dotčena platnost certifikátů uvedených v článku 35 nařízení (EU) 2018/848 během období, kdy se výjimky uplatňují, za předpokladu, že dotčený hospodářský subjekt nebo dotčené hospodářské subjekty splňují podmínky, za kterých byly výjimky uděleny.

Článek 3

Zvláštní výjimky z nařízení (EU) 2018/848

1.   Odchylně od bodu 1.8.1 v části I přílohy II nařízení (EU) 2018/848 lze pro produkci rostlin a rostlinných produktů jiných než rozmnožovací materiál rostlin použít rozmnožovací materiál rostlin z konvenční produkce, pokud použití ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin nebo rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období není možné, za předpokladu, že jsou splněny požadavky uvedené v bodě 1.8.5.3 v části I zmíněné přílohy a v příslušných případech požadavky uvedené v bodě 1.7 v části I zmíněné přílohy.

2.   Odchylně od bodu 1.3.1 v části II přílohy II nařízení (EU) 2018/848 může být stádo nebo hejno v případě vysoké úmrtnosti zvířat, a pokud nejsou k dispozici ekologicky chovaná zvířata, obnoveno nebo opětovně vytvořeno s pomocí konvenčně chovaných zvířat za předpokladu, že jsou dodržena příslušná přechodná období uvedená v bodě 1.2.2 v části II uvedené přílohy II.

První pododstavec se použije obdobně na produkci včel a jiného hmyzu.

3.   Odchylně od bodu 1.4.1 písm. b) v části II přílohy II nařízení (EU) 2018/848, pokud došlo ke ztrátě produkce krmiv nebo byla uložena omezení, mohou být hospodářská zvířata krmena konvenčním krmivem namísto ekologického krmiva či krmiva z přechodného období.

4.   Odchylně od bodů 1.4.2.1, 1.6.3 a 1.6.4 v části II přílohy II nařízení (EU) 2018/848, pokud je dotčena produkční jednotka hospodářských zvířat, mohou být pastva na ekologicky obhospodařované půdě, intenzita chovu v budovách a minimální rozlohy uzavřených prostor a otevřených prostranství stanovené v prováděcím aktu přijatém podle čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení upraveny.

5.   Odchylně od bodu 1.9.1.1 písm. f) v části II přílohy II nařízení (EU) 2018/848, pokud došlo ke ztrátě produkce krmiv nebo byla uložena omezení, může být procentní podíl sušiny sestávající z objemného, čerstvého, sušeného nebo silážovaného krmiva v denní krmné dávce snížen za předpokladu, že jsou splněny nutriční požadavky zvířete v různých stadiích jeho vývoje.

6.   Odchylně od bodu 1.9.6.2 písm. b) v části II přílohy II nařízení (EU) 2018/848, pokud je přežití včelstva ohroženo z jiných důvodů, než jsou klimatické podmínky, mohou být včelstva uměle vyživována ekologickým medem, ekologickým pylem, ekologickými cukrovými sirupy nebo ekologickým cukrem.

7.   Odchylně od bodu 1.9.6.5 písm. a) a c) v části II přílohy II nařízení (EU) 2018/848, pokud je ohroženo přežití včelstva, mohou být včelstva přesunuta do oblastí, kde nejsou dodržována ustanovení o umístění včelínů.

8.   Odchylně od bodu 3.1.2.1 písm. a) v části III přílohy II nařízení (EU) 2018/848 může být populace akvakultury v případě vysoké úmrtnosti živočichů pocházejících z akvakultury, a pokud nejsou k dispozici ekologicky chovaní živočichové, obnovena nebo opětovně vytvořena s pomocí živočichů pocházejících z konvenční akvakultury za předpokladu, že poslední dvě třetiny doby produkčního cyklu probíhají za podmínek ekologického řízení.

9.   Odchylně od prováděcího aktu přijatého podle čl. 24 odst. 9 nařízení (EU) 2018/848, kterým se stanoví zejména podmínky pro použití produktů a látek povolených v ekologické produkci, lze při výrobě vinařských produktů použít oxid siřičitý až do horní meze obsahu stanovené v části B přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, pokud zdravotní stav ekologických hroznů vyžaduje, aby výrobce k získání srovnatelného konečného produktu použil více oxidu siřičitého než v předchozích letech.

Článek 4

Sledování a podávání zpráv

1.   Členské státy neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o výjimkách povolených jejich příslušnými orgány podle tohoto nařízení prostřednictvím počítačového systému poskytnutého Komisí, který umožňuje elektronickou výměnu dokumentů a informací.

2.   Každý hospodářský subjekt, na něhož se udělené výjimky vztahují, uchová doklady týkající se udělených výjimek a doklady o použití těchto výjimek během období, po které tyto výjimky platí.

3.   Příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty členských států ověřují, že hospodářské subjekty splňují podmínky povolených výjimek.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV (Úř. věst. L 149, 7.6.2019, s. 1).


Top