EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2115

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2115, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokud jde o dočasné prodloužení mimořádných opatření k řešení důsledků pandemie COVID-19, pokud jde o provozní licence (Text s významem pro EHP)

C/2020/8922

OJ L 426, 17.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2115/oj

17.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 426/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/2115,

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokud jde o dočasné prodloužení mimořádných opatření k řešení důsledků pandemie COVID-19, pokud jde o provozní licence

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 1b uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pandemie COVID-19 vedla ke strmému propadu letecké dopravy kvůli výraznému oslabení poptávky a přímým opatřením, která členské státy i třetí země zavedly, aby zabránily šíření pandemie.

(2)

Uvedené okolnosti jsou mimo kontrolu leteckých dopravců a následné dobrovolné nebo povinné rušení leteckých služeb leteckými dopravci je nezbytnou reakcí na uvedené okolnosti.

(3)

Letečtí dopravci Unie nadále čelí potížím s likviditou, které by podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1008/2008 mohly vést k pozastavení nebo zrušení jejich provozní licence či k jejímu nahrazení dočasnou licencí, aniž by k tomu byl strukturální hospodářský důvod. Vydání dočasné licence by mohlo na trh vyslat negativní signál o schopnosti leteckého dopravce přežít, což by zase zhoršilo jakékoli, jinak dočasné, finanční problémy.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/696 (2) umožnilo příslušným orgánům členských států vydávajícím licence nezrušit či nepozastavit provozní licenci v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020, pokud bylo v uvedeném období provedeno posouzení finanční výkonnosti a pokud není ohrožena bezpečnost a během následujících dvanácti měsíců existuje reálný výhled na uspokojivou finanční rekonstrukci. Nařízení (EU) 2020/696 rovněž Komisi svěřilo přenesené pravomoci k prodloužení období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020 uvedeného v čl. 9 odst. 1a.

(5)

V souladu s čl. 9 odst. 1c nařízení (ES) č. 1008/2008 předložila Komise do 13. listopadu 2020 Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu.

(6)

Souhrnná zpráva Komise poukazuje na to, že navzdory postupnému nárůstu od dubna do srpna 2020 byl letový provoz v září 2020 ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019 stále na velmi omezené úrovni. Podle údajů organizace Eurocontrol byl objem letového provozu ke dni 25. listopadu 2020 o 63 % nižší než ke dni 25. listopadu 2019.

(7)

Přestože nelze snadno předpovědět, jak bude oživení letového provozu postupovat, dá se předpokládat, že stávající situace potrvá rovněž v blízké budoucnosti a potrvá až do prosince 2021. Na základě poslední prognózy ohledně letového provozu od organizace Eurocontrol ze září 2020 se očekává, že v únoru 2021 bude objem letového provozu o 50 % nižší než v únoru 2020 (za předpokladu nekoordinovaného přístupu členských států k zavádění provozních postupů a rušení vnitrostátních omezení). Z údajů Světové zdravotnické organizace vyplývá, že týdenní počet zaznamenaných případů onemocnění COVID-19 v Evropě dosáhl dne 22. listopadu 2020 celkem 1,77 milionu (44 % nových celosvětových případů), což výrazně převyšuje počet případů na jaře 2020. Z údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí vyplývá, že čtrnáctidenní míra případů hlášených za Evropský hospodářský prostor a Spojené království od léta 2020 neustále roste. Podle týdenní přehledové zprávy ze dne 22. listopadu 2020 dosáhla tato míra 549 (rozpětí v jednotlivých zemích: 58–1 186) na 100 000 obyvatel.

(8)

Lze předpokládat, že přetrvávající pokles úrovně letového provozu je výsledkem dopadu pandemie COVID-19. Dostupné údaje o důvěře spotřebitelů během pandemie COVID-19 uvádějí, že zatímco v dubnu 2020 přibližně 60 % dotázaných uvedlo, že se do několika měsíců po odeznění pandemie pravděpodobně vrátí k cestování letadlem, v červnu 2020 takto odpovědělo pouze 45 % respondentů. Dostupné údaje tedy jasně ukazují souvislost mezi pandemií COVID-19 a poptávkou spotřebitelů po letecké dopravě a nedošlo k žádné jiné události, která by mohla pokles poptávky po letecké dopravě vysvětlit.

(9)

Ze souhrnné zprávy Komise vyplývá, že také vnitrostátní a nekoordinovaná omezení, karanténní požadavky a testovací opatření zavedené členskými státy v reakci na nové případy onemocnění COVID-19 v Evropě od poloviny srpna, často oznámené s velmi krátkým předstihem, narušují důvěru spotřebitelů a vedou k nižší poptávce po letecké dopravě.

(10)

Vzhledem k extrémně nízkému objemu rezervací letů, výše uvedeným epidemiologickým prognózám a prognózám týkajícím se letového provozu, jakož i k nejistotě a nepředvídatelnosti vnitrostátních opatření zaměřených na omezení pandemie COVID-19 lze důvodně očekávat, že nízká úroveň letového provozu a poptávky cestujících, kterou lze přičíst pandemii COVID-19, bude přetrvávat i v průběhu roku 2021. Očekává se, že k návratu na úrovně provozu, které byly před koronavirovou pandemií, dojde až za několik let. V této fázi je však příliš brzy na vyvození závěru ohledně toho, zda i v roce 2021 bude ke snižování kapacity docházet na podobně významných úrovních.

(11)

Tato nízká úroveň letového provozu a poptávky cestujících by mohla způsobit, že letečtí dopravci Unie budou nadále čelit potížím s likviditou během období od 31. prosince 2020 do 31.prosince 2021, což by mohlo vést k pozastavení nebo zrušení jejich provozní licence nebo k jejímu nahrazení dočasnou licencí, aniž by k tomu byl strukturální hospodářský důvod.

(12)

Za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost a že existuje reálný výhled na uspokojivou finanční rekonstrukci do dvanácti měsíců, je proto vhodné povolit příslušným orgánům vydávajícím licence nepozastavit či nezrušit provozní licenci na základě posouzení finanční výkonnosti provedeného během prodlouženého období od 1. března 2020 do 31. prosince 2021. Na konci uvedeného období by se daný letecký dopravce Unie měl podrobit postupu stanovenému v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1008/2008.

(13)

Aby se předešlo právní nejistotě, zejména na straně orgánů vydávajících licence a provozovatelů letecké dopravy, mělo by být toto nařízení přijato postupem pro naléhavé případy podle článku 25b nařízení (ES) č. 1008/2008 a jakožto naléhavá záležitost by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 9 nařízení (ES) č. 1008/2008 se odstavec 1a nahrazuje tímto:

„1a.   Na základě posouzení uvedených v odstavci 1 provedených od 1. března 2020 do 31. prosince 2021 může příslušný orgán vydávající licenci před koncem uvedeného období rozhodnout, že provozní licenci leteckého dopravce Unie nepozastaví či nezruší, za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost a že během následujících dvanácti měsíců existuje reálný výhled na uspokojivou finanční rekonstrukci. Na konci uvedeného dvanáctiměsíčního období přezkoumá uvedený příslušný orgán výkonnost tohoto leteckého dopravce Unie a rozhodne, zda provozní licenci pozastaví nebo zruší a zda vydá dočasnou licenci podle odstavce 1.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/696 ze dne 25. května 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství s ohledem na pandemii COVID-19 (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 1).


Top