EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1732

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1732 ze dne 18. září 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům sekuritizací (Text s významem pro EHP)

C/2020/6281

OJ L 390, 20.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj

20.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 390/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1732

ze dne 18. září 2020,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům sekuritizací

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 16 nařízení (EU) 2017/2402 účtuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) registrům sekuritizací poplatky, které plně pokrývají nezbytné výdaje orgánu ESMA související s registrací těchto registrů a dohledem nad nimi. Orgánu ESMA vznikají vyšší náklady při zpracování žádostí o registraci pro registry sekuritizací, které mají v úmyslu nabízet pomocné služby. Tyto náklady však budou nižší, pokud je registr sekuritizací již zaregistrován jako registr obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (3). Poplatek za registraci subjektů žádajících o registraci by proto měl konkrétně zohledňovat typ služeb, které má registr sekuritizací poskytovat, a skutečnost, zda je, či není již zaregistrován jako registr obchodních údajů. Jelikož jsou výdaje orgánu ESMA při posuzování žádosti o registraci stejné bez ohledu na velikost žadatele a závisí pouze na typu služeb, které mají být poskytovány, je vhodné, aby registrační poplatek byl pevně stanoven.

(2)

Pokud by subjekt, který ještě není zaregistrován jako registr obchodních údajů, současně předložil žádosti o registraci jako registr obchodních údajů i jako registr sekuritizací, byly by náklady, které by orgánu ESMA při souběžném zpracování těchto žádostí vznikly, v důsledku synergií rovněž nižší. Pokud jsou tyto žádosti předkládány současně, měl by registr sekuritizací zaplatit celý poplatek podle nařízení (EU) č. 648/2012 nebo nařízení (EU) 2015/2365 (v závislosti na situaci) za registraci jako registr obchodních údajů, zatímco za registraci jako registr sekuritizací by měl být splatný snížený poplatek za rozšíření registrace.

(3)

Poplatek za registraci nebo za rozšíření registrace hrazený registrem sekuritizací, který po registraci nabízí pomocné služby, by měl zohledňovat dotyčné pomocné služby. Registru sekuritizací, který po registraci ukončí nabízení pomocných služeb, by naopak neměla náležet náhrada jeho poplatku za registraci nebo za rozšíření registrace, neboť orgán ESMA již náklady na posouzení žádosti vynaložil.

(4)

S cílem odradit od podávání bezdůvodných žádostí by poplatky za registraci nebo za rozšíření registrace neměly být nahrazeny, pokud orgán ESMA registraci odmítne, a měly by být nahrazeny pouze částečně v případě, že žadatel svou žádost během postupu registrace stáhne.

(5)

Aby se zajistilo spravedlivé rozdělení poplatků za dohled a to, aby uložené poplatky odrážely skutečné náklady, které orgánu ESMA vzniknou v souvislosti s každým subjektem podléhajícím dohledu, měl by se roční poplatek za dohled vypočítat na základě obratu vytvořeného jednotlivými registry sekuritizací. Nejsou-li k dispozici historické údaje o obratu registrovaného registru sekuritizací, měl by být roční poplatek za dohled založen na předpokládaném obratu registru sekuritizací.

(6)

Roční poplatky za dohled účtované jednotlivým registrům sekuritizací by měly být přiměřené obratu, kterého dotyčný registr dosáhl v daném účetním období, ve srovnání s celkovým obratem, kterého během téhož účetního období dosáhly všechny registrované registry sekuritizací, nad nimiž je vykonáván dohled. Každému registru sekuritizací by měl být rovněž uložen minimální roční poplatek za dohled, neboť k dohledu nad všemi registry sekuritizací bez ohledu na výši dosaženého obratu se váží určité fixní správní náklady.

(7)

Jelikož během účetního období následujícího po registraci budou k dispozici pouze omezené údaje o činnosti registru sekuritizací, roční poplatek za dohled za daný rok by měl být vypočítán na základě poplatku za registraci a činností, které orgán ESMA v průběhu roku vynaložil na dohled nad daným registrem sekuritizací. Míra činnosti v oblasti dohledu v prvních měsících po registraci je podobná míře činnosti při posuzování registrace žadatele. Proto by měl být poplatek za dohled v prvním roce provozu registru sekuritizací stanoven na základě poplatku za registraci hrazeného žadatelem, který bude upraven pomocí koeficientu.

(8)

Vzhledem k ročnímu rozpočtovému procesu orgánu ESMA a době potřebné k odhadu nákladů na dohled nebude možné pro účely výpočtu celkových ročních nákladů na dohled pro následující rok zohlednit registry sekuritizací registrované dne 1. října daného rozpočtového roku nebo později. Roční poplatek za dohled pro registr sekuritizací registrovaný dne 1. října předchozího roku nebo později by proto měl být rovný poplatku za registraci.

(9)

Příslušným vnitrostátním orgánům vznikají náklady při vykonávání činnosti podle nařízení (EU) 2017/2402, a zejména při provádění úkolů přenesených v souladu s čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení. Poplatky, které orgán ESMA účtuje registrům sekuritizací, by měly zahrnovat i tyto náklady. Aby se zajistilo, že příslušným orgánům při plnění přenesených úkolů nebo při poskytování pomoci orgánu ESMA nevzniknou ztráty ani zisk, měl by orgán ESMA uhradit příslušnému vnitrostátnímu orgánu pouze skutečné náklady, které mu v tomto ohledu vznikly,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pokrytí nákladů na dohled v plné výši

Poplatky účtované registrům sekuritizací pokrývají:

a)

veškeré náklady související s registrací registrů sekuritizací orgánem ESMA a s jeho dohledem nad nimi v souladu s nařízením (EU) 2017/2402, včetně nákladů vyplývajících z rozšíření registrace registrů obchodních údajů, které již byly zaregistrovány podle hlavy VI kapitoly 1 nařízení (EU) č. 648/2012 nebo kapitoly III nařízení (EU) 2015/2365;

b)

veškeré náklady na náhradu poskytovanou příslušným orgánům vykonávajícím činnost podle nařízení (EU) 2017/2402 a v důsledku případného přenesení úkolů podle čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení.

Článek 2

Použitelný obrat

1.   Registry sekuritizací registrované pouze podle nařízení (EU) 2017/2402 uchovávají pro účely tohoto nařízení auditované účetní závěrky, které rozlišují příjmy získané z:

a)

hlavních služeb sekuritizace ve smyslu čl. 1 bodu 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230 (4);

b)

pomocných služeb sekuritizace ve smyslu čl. 1 bodu 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230;

c)

jakýchkoli jiných poskytovaných služeb.

2.   Registr sekuritizací registrovaný podle nařízení (EU) 2017/2402, který je rovněž zaregistrován jako registr obchodních údajů podle nařízení (EU) č. 648/2012 nebo nařízení (EU) 2015/2365, uchovává pro účely tohoto nařízení auditované účetní závěrky, které rozlišují příjmy získané z:

a)

poskytování hlavních služeb sekuritizace;

b)

poskytování pomocných služeb sekuritizace;

c)

hlavních funkcí centrálního shromažďování a vedení záznamů o derivátech podle nařízení (EU) č. 648/2012;

d)

poskytování pomocných služeb, které přímo souvisejí s centrálním shromažďováním a vedením záznamů o derivátech podle nařízení (EU) č. 648/2012;

e)

hlavních funkcí centrálního shromažďování a vedení záznamů o obchodech zajišťujících financování podle nařízení (EU) 2015/2365;

f)

poskytování pomocných služeb, které přímo souvisejí s centrálním shromažďováním a vedením záznamů o obchodech zajišťujících financování podle nařízení (EU) 2015/2365;

g)

poskytování kombinovaných pomocných služeb, které přímo souvisejí s:

i)

činnostmi uvedenými v písmenech a) a c);

ii)

činnostmi uvedenými v písmenech a) a e);

iii)

činnostmi uvedenými v písmenech c) a e);

h)

jakýchkoli jiných poskytovaných služeb.

3.   Použitelným obratem registru sekuritizací za daný rok n je součet:

a)

příjmů nebo očekávaných příjmů registru, pokud se použije odstavec 5, získaných z činností uvedených v odst. 2 písm. a), jak jsou deklarovány v auditované účetní závěrce za rok n–2;

b)

příjmů registru získaných z činností uvedených v odst. 2 písm. b) a použitelného podílu příjmů získaných z činností uvedených v odst. 2 písm. g) bodech i) a ii), jak jsou deklarovány v auditované účetní závěrce za rok n–2.

4.   Použitelný podíl příjmů uvedený v odst. 3 písm. b) se rovná příjmům získaným z činností uvedených v odst. 2 písm. a) vyděleným součtem příjmů získaných z činností uvedených v:

a)

odst. 2 písm. a);

b)

odst. 2 písm. c);

c)

odst. 2 písm. e).

5.   Nejsou-li auditované účetní závěrky za rok n–2 k dispozici, orgán ESMA použije očekávané příjmy za rok n, které jsou uvedeny v podnikatelských plánech předkládaných orgánu ESMA podle čl. 13 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230. Dotyčné očekávané příjmy se člení na tyto prvky:

a)

očekávané příjmy z činností uvedených v odst. 2 písm. a);

b)

očekávané příjmy z činností uvedených v odst. 2 písm. b);

c)

očekávané příjmy z činností uvedených v odst. 2 písm. g) bodech i) a ii).

Registr sekuritizací, který se rozhodne poskytnout orgánu ESMA aktualizaci očekávaných příjmů za rok n, tak učiní do 30. září roku n–1.

Článek 3

Poplatek za registraci a poplatek za rozšíření registrace

1.   Není-li žadatel zaregistrován jako registr obchodních údajů podle hlavy VI kapitoly 1 nařízení (EU) č. 648/2012 ani podle kapitoly III nařízení (EU) 2015/2365, poplatek za registraci činí:

a)

100 000 EUR, pokud má registr v úmyslu poskytovat pomocné služby uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b) nebo písm. g) bodu i) nebo ii);

b)

65 000 EUR, pokud nelze použít písmeno a).

2.   Je-li žadatel zaregistrován jako registr obchodních údajů podle hlavy VI kapitoly 1 nařízení (EU) č. 648/2012 nebo kapitoly III nařízení (EU) 2015/2365, poplatek za rozšíření registrace činí:

a)

50 000 EUR, pokud má registr v úmyslu poskytovat pomocné služby uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b) nebo písm. g) bodu i) nebo ii);

b)

32 500 EUR, pokud nelze použít písmeno a).

3.   Není-li žadatel zaregistrován jako registr obchodních údajů podle nařízení (EU) č. 648/2012 ani podle nařízení (EU) 2015/2365 a podá současně žádost o registraci podle nařízení (EU) 2017/2402 i nařízení (EU) č. 648/2012 nebo nařízení (EU) 2015/2365, uhradí žadatel plný poplatek za registraci splatný podle článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 (5) nebo podle čl. 5 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/360 (6) (v závislosti na situaci) a poplatek za rozšíření registrace splatný podle odstavce 3.

4.   Není-li žadatel zaregistrován jako registr obchodních údajů podle nařízení (EU) č. 648/2012 ani podle nařízení (EU) 2015/2365 a podá současně žádost o registraci podle nařízení (EU) č. 648/2012, nařízení (EU) 2015/2365 i nařízení (EU) 2017/2402, uhradí žadatel plný poplatek za registraci splatný podle článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013, poplatek za rozšíření registrace splatný podle čl. 5 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/360 a poplatek za rozšíření registrace splatný podle odstavce 3.

5.   Registr sekuritizací, který po registraci nabízí pomocné služby a v důsledku toho je povinen zaplatit vyšší poplatek za registraci nebo za rozšíření registrace, než je původně uhrazený poplatek za registraci nebo za rozšíření registrace, uhradí rozdíl mezi původně uhrazeným poplatkem za registraci nebo za rozšíření registrace a použitelným vyšším poplatkem za registraci nebo za rozšíření registrace.

Článek 4

Roční poplatky za dohled u registrovaných registrů sekuritizací a registrů obchodních údajů, které svou registraci rozšířily

1.   Roční poplatek za dohled pro všechny registrované registry sekuritizací za rok n se rovná odhadu nákladů na dohled nad činnostmi těchto registrů sekuritizací, jak je zahrnut do rozpočtu orgánu ESMA na daný rok.

2.   Roční poplatek za dohled, který má být zaplacen registrem sekuritizací za rok, v němž byl daný registr zaregistrován, se rovná poplatku za registraci splatnému podle článku 5 vynásobenému počtem pracovních dnů ode dne registrace registru sekuritizací do konce daného roku a vydělenému 250.

3.   Roční poplatek za dohled za daný rok n, který má být uhrazen registrem sekuritizací registrovaným dne 1. října předchozího roku nebo později, se rovná poplatku za registraci splatnému podle článku 5.

4.   Roční poplatek za dohled za daný rok n, který má být uhrazen registrem sekuritizací registrovaným před 1. říjnem předchozího roku, se rovná ročnímu poplatku za dohled uvedenému v odstavci 1 rozdělenému mezi všechny registry sekuritizací registrované před 1. říjnem předchozího roku v poměru k použitelnému obratu jednotlivých registrů sekuritizací vypočítanému v souladu s čl. 2 odst. 3.

5.   S výjimkou ročního poplatku za dohled, který je splatný podle odstavce 2, nesmí být roční poplatek za dohled nižší než 30 000 EUR.

Článek 5

Obecné způsoby platby

1.   Všechny poplatky se hradí v eurech. Poplatky se hradí v souladu s články 6, 7 a 8.

2.   Za jakékoli prodlení s platbou se hradí denní penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

Článek 6

Platba poplatků za registraci a náhrady

1.   Poplatek za registraci a poplatek za rozšíření registrace podle článku 3 se hradí v plné výši v okamžiku, kdy registr sekuritizací podá žádost o registraci nebo o rozšíření registrace.

2.   V případě, že registr sekuritizací svou žádost o registraci nebo o rozšíření registrace stáhne dříve, než orgán ESMA oznámí podle čl. 10 odst. 6 nařízení (EU) 2017/2402 registru sekuritizací, že je jeho žádost úplná, polovina poplatku za registraci nebo za rozšíření registrace uhrazeného registrem sekuritizací se nahradí.

3.   Poté, co orgán ESMA oznámí podle čl. 10 odst. 6 nařízení (EU) 2017/2402 registru sekuritizací, že je jeho žádost úplná, poplatek za registraci a poplatek za rozšíření registrace se nenahrazují.

Článek 7

Platba ročních poplatků za dohled

Roční poplatek za dohled podle článku 4, s výjimkou ročního poplatku za dohled podle odstavců 2 a 3 uvedeného článku, se hradí v jediné splátce, která je splatná nejpozději do konce března roku, k němuž se vztahuje.

Orgán ESMA zašle všem registrovaným registrům sekuritizací výzvy k úhradě, v nichž je uvedena výše ročního poplatku, alespoň 30 kalendářních dnů přede dnem, kdy mají být roční poplatky zaplaceny.

Článek 8

Náhrada poskytovaná příslušným orgánům

1.   Poplatek za registraci, poplatek za rozšíření registrace a roční poplatek za dohled účtuje pouze orgán ESMA.

2.   Orgán ESMA nahradí příslušnému orgánu skutečné náklady vzniklé v důsledku plnění úkolů podle nařízení (EU) 2017/2402 a v důsledku případného přenesení úkolů podle článku 74 nařízení (EU) č. 648/2012 v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 a s čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1230 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podrobnosti žádosti o registraci registru sekuritizací a podrobnosti zjednodušené žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 345).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 ze dne 12. července 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů (Úř. věst. L 279, 19.10.2013, s. 4).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/360 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů (Úř. věst. L 81, 22.3.2019, s. 58).


Top