EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1677

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1677 ze dne 31. srpna 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí v zájmu zlepšení praktického provádění požadavků na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví (Text s významem pro EHP)

C/2020/5758

OJ L 379, 13.11.2020, p. 3–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1677/oj

13.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1677

ze dne 31. srpna 2020,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí v zájmu zlepšení praktického provádění požadavků na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 45 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 bylo změněno nařízením Komise (EU) 2017/542 (2) za účelem doplnění některých požadavků na předkládání informací týkajících se reakce na ohrožení zdraví a vložení „jednoznačného identifikátoru složení“ do doplňujících informací uvedených na štítku nebezpečné směsi. Tyto požadavky byly změněny nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/11 (3). Dovozci a následní uživatelé musí začít splňovat požadavky po etapách – podle jednotlivých dat pro dosažení souladu – v závislosti na tom, pro jaké použití je směs uváděna na trh.

(2)

Různá průmyslová odvětví vyjádřila obavy týkající se praktického provádění požadavků na informace o reakci na ohrožení zdraví v některých případech, zejména pokud jde o obtížné zjišťování přesného složení směsí v případech, kdy jsou při výrobě směsi použity suroviny se značně variabilním nebo neznámým složením, v případech, kdy jsou toxikologicky velmi podobné složky dodávané několika různými dodavateli používány společně ve stejné výrobní lince, nebo v případech složitých dodavatelských řetězců. V případě namíchaných směsí byly rovněž vyjádřeny obavy ohledně toho, že není možné předem zjistit, jaké konkrétní namíchané směsi mají být uvedeny na trh.

(3)

Je nezbytné řešit situaci, kdy se ve směsi používají různé, avšak toxikologicky velmi podobné složky a kdy není známo, která složka je přítomna v konkrétní směsi uvedené na trh v daném okamžiku. Aby se zajistilo řádné dodržování požadavků na reakci na ohrožení zdraví v praxi, mělo by být dovozcům a následným uživatelům povoleno seskupit toxikologicky podobné složky směsi do skupiny zaměnitelných složek a poskytnout informace o celkové koncentraci těchto složek přítomných ve směsi, aniž by bylo nutné specifikovat jejich jednotlivé koncentrace. Aby mohla toxikologická střediska formulovat vhodnou reakci na ohrožení zdraví, měly by být složky seskupeny do skupiny zaměnitelných složek, pouze pokud je jejich klasifikace na základě jejich účinků na zdraví nebo fyzikálních účinků stejná a pokud jsou určení nebezpečnosti a doplňující informace o nebezpečnosti totožné pro všechny možné kombinace výsledné konečné směsi obsahující tyto složky. U složek klasifikovaných do určitých tříd nebezpečnosti by rovněž mělo být nezbytné, aby k seskupení měly stejnou technickou funkci a stejné toxikologické vlastnosti.

(4)

S cílem řešit specifické problémy týkající se odvětví sádrovce, betonu připraveného pro lití a cementu a umožnit jim splnit požadavky na reakci na ohrožení zdraví, aniž by došlo ke snížení úrovně bezpečnosti, by mělo být možné, aby informace o reakci na ohrožení zdraví týkající se některých standardizovaných směsí v rámci těchto tří odvětví byly předloženy s odkazem na standardní složení. Aby však mohla toxikologická střediska formulovat vhodnou reakci na ohrožení zdraví, měla by být tato možnost dostupná pouze v případech, kdy se klasifikace směsi nemění podle složení směsi v rozmezí koncentrací stanovených ve standardním složení a kdy jsou informace o složení alespoň stejně podrobné jako informace obsažené v bezpečnostním listu směsi sestaveném podle článku 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4) (dále jen „bezpečnostní list“). V případě, že informace obsažené v bezpečnostním listu jsou podrobnější než informace o složení ve standardním vzorci, měli by být dovozci a následní uživatelé povinni místo toho oznámit informace v bezpečnostním listu.

(5)

V zájmu řešení konkrétních obtíží předpokládaných u některých paliv a s ohledem na skutečnost, že paliva uváděná na trh jsou obvykle v souladu s technickou normou a že toxikologická střediska oznámila nízký počet případů otravy palivy, by mělo být možné informace o reakci na ohrožení zdraví, jakož i jakékoli jiné známé informace o chemickém složení přípravků předkládat pomocí odkazu na informace obsažené v bezpečnostním listu, dokud nebude nalezeno vhodnější řešení.

(6)

Aby byla uspokojena poptávka zákazníků po velmi specifických odstínech, bývají příslušní pracovníci někdy požádáni, aby míchali a dodávali barvy na přání zákazníka v místě prodeje. Tyto barvy namíchané na přání zákazníka mohou mít téměř neomezený počet různých složení. V případě, že by nebyla přijata žádná zmírňující opatření, by dodržování požadavků na reakci na ohrožení zdraví podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 1272/2008 tudíž vyžadovalo, aby pracovníci, kteří míchají barvy na přání zákazníka, buď předkládali informace a předem vytvořili jednoznačné identifikátory složení (UFI) pro obzvláště vysoký počet barev všech možných kombinací barev, z nichž mnohé ve skutečnosti nemusí být nikdy dodány, nebo aby odložili každou dodávku až do okamžiku předložení informací a vytvoření identifikátoru UFI. Každý z těchto přístupů by znamenal nepřiměřenou zátěž pro odvětví barev namíchaných na přání zákazníka, zejména pro malé a střední podniky, aniž by došlo ke značnému zvýšení úrovně bezpečnosti.

(7)

Toxikologická střediska neoznámila významný počet nehod souvisejících s barvami. Vzhledem k zjevně nižším rizikům ve srovnání s jinými směsmi je oprávněné umožnit pružnější přístup, neboť by to nesnížilo současnou úroveň bezpečnosti.

(8)

Je proto vhodné stanovit možnost vyjmout barvy namíchané na přání zákazníka z oznamovacích povinností podle přílohy VIII a z požadavku na vytvoření identifikátoru UFI. Aby však v takovém případě mohla toxikologická střediska formulovat vhodnou reakci na ohrožení zdraví, měly by jednotlivé směsi obsažené v barvách namíchaných na přání zákazníka nadále splňovat všechny požadavky uvedené přílohy. Vedle tohoto nařízení mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1676 (5) článek 25 nařízení (ES) č. 1272/2008 s cílem doplnit nové pravidlo v případě barev namíchaných na přání zákazníka, u nichž nebylo předloženo žádné podání v souladu s přílohou VIII ani nebyl vytvořen žádný odpovídající identifikátor UFI, které vyžaduje, aby na štítku barvy namíchané na přání zákazníka byly uvedeny identifikátory UFI všech jednotlivých směsí obsažených v barvě namíchané na přání zákazníka, a to společně se specifickou koncentrací každé takové směsi s identifikátorem UFI obsažené v koncentraci vyšší než 5 %.

(9)

Vzhledem k počtu změn přílohy VIII nařízení (ES) č. 1272/2008 je vhodné v zájmu právní jasnosti nahradit celou přílohu.

(10)

Vzhledem k tomu, že datum, kdy musí být splněny požadavky u směsí pro spotřebitelské a profesionální použití, tj. 1. ledna 2021, stanovené v příloze VIII nařízení (ES) č. 1272/2008 se blíží a že toto nařízení umožňuje splňovat požadavky uvedené přílohy všem odvětvím, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(11)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VIII nařízení (ES) č. 1272/2008 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. srpna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví (Úř. věst. L 78, 23.3.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/11 ze dne 29. října 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o informace týkající se reakce na ohrožení zdraví (Úř. věst. L 6, 10.1.2020, s. 8).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1676 ze dne 31. srpna 2020, kterým se mění článek 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o barvy namíchané na přání zákazníka (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VIII

HARMONIZOVANÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE REAKCE NA OHROŽENÍ ZDRAVÍ A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

ČÁST A

OBECNÉ POŽADAVKY

1.   POUŽITÍ

1.1.

Dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí na trh směsi pro spotřebitelské použití ve smyslu oddílu 2.4 části A této přílohy, musí splňovat požadavky této přílohy ode dne 1. ledna 2021.

1.2.

Dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí na trh směsi pro profesionální použití ve smyslu oddílu 2.4 části A této přílohy, musí splňovat požadavky této přílohy ode dne 1. ledna 2021.

1.3.

Dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí na trh směsi pro průmyslové použití nebo směsi, jejichž konečné použití nepodléhá oznamování ve smyslu oddílu 2.4 části A této přílohy, musí splňovat požadavky této přílohy ode dne 1. ledna 2024.

1.4.

Od dovozců a následných uživatelů, kteří předložili subjektu určenému podle čl. 45 odst. 1 informace týkající se nebezpečných směsí, jež nejsou v souladu s touto přílohou, před daty použitelnosti uvedenými v oddílech 1.1, 1.2 a 1.3, se do 1. ledna 2025 nepožaduje, aby dodržovali ustanovení této přílohy, pokud jde o tyto směsi.

1.5.

Odchylně od oddílu 1.4 platí, že pokud jedna ze změn popsaných v oddíle 4.1 části B této přílohy nastane před 1. lednem 2025, dovozci a následní uživatelé musí splnit požadavky této přílohy před uvedením dané směsi v pozměněné podobě na trh.

2.   ÚČEL, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

2.1.

Tato příloha stanoví požadavky, jež musí dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí směsi na trh (dále jen „předkladatelé“), plnit, pokud jde o předkládání informací, aby měly určené subjekty k dispozici informace nezbytné k plnění úkolů, za které jsou odpovědné podle článku 45.

2.2.

Tato příloha se nevztahuje na směsi pro vědecký výzkum a vývoj a na směsi pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy vymezený v čl. 3 bodě 22 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Tato příloha se nevztahuje na směsi klasifikované pouze pro jednu nebo více z těchto nebezpečností:

1)

plyny pod tlakem;

2)

výbušniny (nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1 až 1.6).

2.2a

V případě barev namíchaných na přání zákazníka mohou předkladatelé, aniž je dotčen čl. 25 odst. 8, rozhodnout, že nepředloží informace a nevytvoří jednoznačný identifikátor složení podle této přílohy.

2.3.

V případě směsí, jejichž konečné použití nepodléhá oznamování, nebo směsí uváděných na trh pouze pro průmyslové použití mohou předkladatelé jako alternativu k obecným požadavkům na podání v souladu s druhým pododstavcem oddílu 3.1. části B zvolit omezené podání za předpokladu, že je zajištěn rychlý přístup k doplňujícím podrobným informacím o výrobku v souladu s oddílem 1.3 uvedené části.

2.4.

Pro účely této přílohy se použijí následující definice:

1)

„směsí pro spotřebitelské použití“ se rozumí směs určená k použití spotřebiteli buď samostatně, nebo jako součást jiné směsi, jež je určená k použití spotřebiteli a podléhá požadavkům na informace podle článku 45;

2)

„směsí pro profesionální použití“ se rozumí směs určená k použití profesionálními uživateli, nikoli však v průmyslových areálech, buď samostatně, nebo jako součást jiné směsi, jež je určená k použití profesionálními uživateli, nikoli však v průmyslových areálech, a podléhá požadavkům na informace podle článku 45;

3)

„směsí pro průmyslové použití“ se rozumí směs určená k použití pouze v průmyslových areálech;

4)

„směsí, jejíž konečné použití nepodléhá oznamování“, se rozumí směs, jež je součástí jiné směsi, která je určená k použití spotřebiteli nebo profesionálními uživateli, avšak nepodléhá požadavkům na informace podle článku 45;

5)

„barvou namíchanou na přání zákazníka“ se rozumí barva, která je namíchána v omezených množstvích na míru pro jednotlivého spotřebitele nebo profesionálního uživatele v místě prodeje prostřednictvím tónování nebo míchání barev.

V případě, že mají směsi více než jedno použití, musí být splněny požadavky pro všechny příslušné kategorie použití.

3.   POŽADAVKY NA PODÁNÍ

3.1.

Před uvedením směsí na trh musí předkladatelé poskytnout informace týkající se směsí klasifikovaných jako nebezpečné na základě jejich účinků na zdraví nebo fyzikálních účinků subjektům určeným podle čl. 45 odst. 1 (dále jen „určené subjekty“) v členském státě nebo členských státech, v nichž je směs uváděna na trh.

Podání musí obsahovat informace stanovené v části B. Musí být předloženo elektronicky ve formátu XML, který bezplatně poskytne agentura.

3.2.

Pokud po přijetí podání podle oddílu 3.1 určený subjekt vznese vůči předkladateli odůvodněný požadavek, že pro splnění úkolů, za které je určený subjekt odpovědný podle článku 45, potřebuje doplňující informace nebo vysvětlení, musí předkladatel tyto nezbytné informace nebo vysvětlení poskytnout bez zbytečného prodlení.

3.3.

Nestanoví-li dotčený členský stát nebo dotčené členské státy jinak, podání se předkládá v úředním jazyce nebo úředních jazycích členského státu či členských států, v nichž je směs uváděna na trh.

3.4.

Zamýšlené použití směsi musí být popsáno v souladu s harmonizovaným systémem kategorizace výrobků poskytnutým agenturou.

3.5.

Pokud jsou splněny podmínky stanovené v oddíle 4.1 části B, musí být bez zbytečného prodlení provedena aktualizace podání.

4.   SKUPINOVÉ PODÁNÍ

4.1.

V případě, že všechny směsi v dané skupině mají tutéž klasifikaci nebezpečnosti pro zdraví a fyzikální nebezpečnosti, může být předloženo pro více než jednu směs jediné podání. Toto podání se označuje jako „skupinové podání“.

4.2.

Skupinové podání je přípustné, pouze pokud všechny směsi ve skupině obsahují stejné složky (jak je uvedeno v oddíle 3.2 části B) a u každé složky je uvedené rozmezí koncentrace stejné pro všechny směsi (jak je uvedeno v oddíle 3.4 části B).

4.3.

Odchylně od oddílu 4.2 je skupinové podání přípustné rovněž v případě, že se rozdílné složení různých směsí ve skupině týká pouze parfémů, a to za předpokladu, že celková koncentrace různých parfémů obsažených v každé směsi nepřekračuje 5 %.

4.4.

V případě skupinového podání se informace požadované v části B v příslušném případě poskytnou pro každou ze směsí zastoupených v dané skupině.

5.   JEDNOZNAČNÝ IDENTIFIKÁTOR SLOŽENÍ (UFI)

5.1.

Předkladatel vytvoří jednoznačný identifikátor složení (dále jen „UFI“), a to elektronickými prostředky, které poskytne agentura. UFI je jedinečný alfanumerický kód, který předložené informace týkající se složení směsi nebo skupiny směsí jednoznačně přiřazuje ke konkrétní směsi nebo skupině směsí. Přidělení UFI je bezplatné.

Pokud změna ve složení směsi nebo skupiny směsí splňuje jednu nebo více podmínek uvedených v písmenech a), b) a c) čtvrté odrážky oddílu 4.1 části B, nebo případně jednu či více podmínek stanovených ve druhém pododstavci uvedeného oddílu, musí být vytvořen nový identifikátor UFI.

Odchylně od druhého pododstavce tohoto oddílu se nový identifikátor UFI nevyžaduje u směsí uvedených ve skupinovém podání, které obsahují parfémy, a to za předpokladu, že se změna složení týká pouze těchto parfémů nebo přidání nových parfémů.

Odchylně od druhého pododstavce tohoto oddílu se nový identifikátor UFI nevyžaduje, pokud se změna splňující podmínku uvedenou v písmeni a) čtvrté odrážky prvního pododstavce oddílu 4.1 části B týká výhradně jedné nebo více složek seskupených do skupiny zaměnitelných složek, které již byly zahrnuty do podání v souladu s oddílem 3.5 části B.

5.2.

Před identifikátorem UFI musí být velkými písmeny uvedena zkratka „UFI“ následovaná dvojtečkou („UFI:“) a identifikátor musí být jasně viditelný, čitelný a nesmazatelný.

5.3.

Předkladatel se může rozhodnout, že místo toho, aby identifikátor UFI zahrnul do doplňujících informací na štítku, natiskne nebo připevní identifikátor UFI na vnitřní obal umístěný u ostatních prvků označení.

Pokud má vnitřní obal takový tvar nebo je tak malý, že na něj identifikátor UFI nelze umístit, může předkladatel natisknout nebo připevnit identifikátor UFI umístěný u ostatních prvků označení na vnější obal.

V případě směsí, které nejsou baleny, se identifikátor UFI uvede v bezpečnostním listu nebo se případně uvede v kopii prvků označení uvedených v čl. 29 odst. 3.

V případě balených směsí dodávaných k použití v průmyslových areálech může předkladatel místo toho, aby identifikátor UFI zahrnul do informací na štítku nebo na obalu, rozhodnout o jeho uvedení v bezpečnostním listu.

6.   FORMÁTY A TECHNICKÁ PODPORA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INFORMACÍ

6.1.

Agentura specifikuje, provozuje a aktualizuje generátor UFI, formáty XML pro podání a harmonizovaný systém kategorizace výrobků a bezplatně je zpřístupňuje na svých internetových stránkách.

6.2.

Agentura poskytuje vědecké a technické poradenství, technickou podporu a nástroje usnadňující předkládání informací.

ČÁST B

INFORMACE OBSAŽENÉ V PODÁNÍ

1.   IDENTIFIKACE SMĚSI A PŘEDKLADATELE

1.1.   Identifikátor výrobku pro směs

Identifikátor výrobku se uvede v souladu s čl. 18 odst. 3 písm. a).

Uvede se úplný obchodní název směsi, včetně, v příslušném případě, obchodní značky (obchodních značek), názvu výrobku a alternativních názvů, jak jsou uvedeny na štítku, bez zkratek a tak, aby umožňovaly její konkrétní identifikaci.

Kromě toho musí podání obsahovat identifikátor či identifikátory UFI.

1.2.   Údaje o předkladateli a kontaktním místě

Musí být uvedeno jméno/název, úplná adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa předkladatele, a pokud se liší, jméno/název, úplná adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa kontaktního místa, které se má použít pro získání dalších informací relevantních z hlediska reakce na ohrožení zdraví.

1.3.   Jméno (název), telefonní číslo a e-mailová adresa pro rychlý přístup k doplňujícím informacím o výrobku

V případě omezeného podání podle oddílu 2.3 části A musí být uvedeno jméno/název, telefonní číslo a e-mailová adresa, kde je k dispozici rychlý přístup k podrobným doplňujícím informacím o výrobku relevantním z hlediska reakce na ohrožení zdraví v jazyce uvedeném v oddíle 3.3 části A. Uvedené telefonní číslo musí být dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

2.   IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

V tomto oddíle jsou stanoveny požadavky na informace týkající se nebezpečnosti pro zdraví a fyzikální nebezpečnosti dané směsi a příslušné varovné informace související s touto nebezpečností, jakož i doplňující informace, které mají být obsaženy v podání.

2.1.   Klasifikace směsi

Klasifikace směsi z hlediska nebezpečnosti pro zdraví a fyzikální nebezpečnosti (třída a kategorie nebezpečnosti a standardní věty o nebezpečnosti) musí být uvedena v souladu s klasifikačními pravidly stanovenými v příloze I.

2.2.   Prvky označení

V příslušném případě se uvedou tyto prvky označení požadované v souladu s článkem 17:

kódy výstražných symbolů nebezpečnosti (příloha V),

signální slovo,

kódy standardních vět o nebezpečnosti (příloha III, včetně doplňujících informací o nebezpečnosti),

kódy pokynů pro bezpečné zacházení (příloha IV).

2.3.   Toxikologické informace

Podání musí obsahovat informace o toxikologických účincích dané směsi nebo jejích složek, které jsou vyžadovány v oddíle 11 bezpečnostního listu směsi v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006.

2.4.   Doplňující informace

Musí být uvedeny tyto doplňující informace:

druh(y) a velikost(i) obalů používaných k uvádění směsi na trh pro spotřebitelské nebo profesionální použití,

barva (barvy) a skupenství směsi ve stavu, ve kterém se dodává,

je-li k dispozici, hodnota pH směsi ve stavu, ve kterém se dodává, nebo, je-li výrobek v tuhém skupenství, hodnota pH vodné kapaliny nebo roztoku v dané koncentraci. Uvede se koncentrace zkušební směsi ve vodě. Není-li hodnota pH k dispozici, uvedou se důvody,

kategorie výrobku (viz oddíl 3.4 části A),

použití (spotřebitelské, profesionální, průmyslové nebo jejich libovolná kombinace).

3.   INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SLOŽEK SMĚSI

3.1.   Obecné požadavky

V podání musí být uvedena chemická identifikace a koncentrace složek obsažených ve směsi v souladu s oddíly 3.2, 3.3 a 3.4.

Odchylně od prvního pododstavce mohou být v případě omezeného podání podle oddílu 2.3 části A informace, které mají být předloženy v souvislosti se složením směsi pro průmyslové použití nebo směsi, jejíž konečné použití nepodléhá oznamování, omezeny na informace obsažené v bezpečnostním listu podle přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006 za předpokladu, že jsou v případě ohrožení v souladu s oddílem 1.3 na vyžádání rychle dostupné doplňující informace týkající se složení.

Složky, které nejsou ve směsi přítomny, se neoznamují. Pokud jsou však oznámeny jako součást skupiny zaměnitelných složek podle oddílu 3.5 nebo pokud jejich koncentrace byla uvedena jako rozmezí procentních podílů v souladu s oddíly 3.6 nebo 3.7, mohou být oznámeny, jestliže budou v určitém okamžiku ve směsi jistě přítomny.

Odchylně od třetího pododstavce musí být v rámci skupinového podání v alespoň jedné ze směsí přítomny složky parfému.

V případě skupinových podání, v nichž se parfémy v jednotlivých směsích zastoupených v dané skupině liší, musí být předložen seznam těchto směsí a parfémů, které obsahují, včetně jejich klasifikace.

3.2.   Identifikace složek směsi

Složka směsi je buď látka, nebo směs ve směsi.

3.2.1.   Látky

Identifikátor výrobku musí být v případě látek identifikovaných podle oddílu 3.3 uveden v souladu s čl. 18 odst. 2. Lze nicméně použít název INCI, název podle colour index nebo jiný mezinárodní chemický název, pokud je příslušný chemický název dobře znám a jednoznačně definuje identitu látky. Musí být uveden rovněž chemický název látek, pro něž byl povolen alternativní chemický název podle článku 24.

3.2.2.   Směs ve směsi

Pokud je směs použita ve složení jiné směsi uvedené na trh, označuje se první směs jako směs ve směsi (dále jen „MIM“).

Informace o látkách obsažených v MIM se poskytují v souladu s kritérii uvedenými v oddíle 3.2.1, kromě situace, kdy předkladatel nemá přístup k informacím ohledně úplného složení MIM. V takovém případě,

a)

pokud byl pro MIM vytvořen identifikátor UFI a určený subjekt obdržel informace o MIM v předchozím podání, identifikuje se MIM pomocí jejího identifikátoru výrobku podle čl. 18 odst. 3 písm. a) a prostřednictvím její koncentrace a UFI;

b)

pokud byl pro MIM vytvořen identifikátor UFI, avšak určený subjekt neobdržel informace o MIM v předchozím podání, identifikuje se MIM pomocí jejího identifikátoru výrobku podle čl. 18 odst. 3 písm. a) a prostřednictvím její koncentrace a UFI a informací o složení MIM uvedených v bezpečnostním listu podle přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006 a všech dalších známých složkách, jakož i jména/názvu, e-mailové adresy a telefonního čísla dodavatele MIM;

c)

pokud není k dispozici identifikátor UFI, identifikuje se MIM pomocí jejího identifikátoru výrobku podle čl. 18 odst. 3 písm. a) a prostřednictvím její koncentrace a informací o složení MIM uvedených v bezpečnostním listu podle přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006 a všech dalších známých složkách, jakož i jména/názvu, e-mailové adresy a telefonního čísla dodavatele MIM.

3.2.3.   Identifikace pomocí obecných identifikátorů složky

Odchylně od oddílů 3.2.1 a 3.2.2 lze pro složky směsi používané výhradně k přidání parfémů nebo barviv použít obecné identifikátory složky „parfémy“ nebo „barviva“, jsou-li splněny tyto podmínky:

složky směsi nejsou klasifikovány pro žádnou nebezpečnost pro zdraví,

koncentrace složek směsi identifikovaných daným obecným identifikátorem složky celkově nepřesahuje:

a)

5 % v případě celkového množství parfémů a

b)

25 % v případě celkového množství barviv.

3.3.   Složky směsi, na něž se vztahují požadavky na předkládání informací

Uvádějí se tyto složky směsi:

1)

složky směsi klasifikované jako nebezpečné na základě svých účinků na zdraví nebo fyzikálních účinků, které:

jsou přítomny v koncentracích rovnajících se nebo vyšších než 0,1 %,

jsou identifikovány, třebaže v koncentracích nižších než 0,1 %, s výjimkou případů, kdy předkladatel může prokázat, že tyto složky nejsou relevantní z hlediska reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření;

2)

složky směsi, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné na základě svých účinků na zdraví nebo fyzikálních účinků a jsou identifikovány a přítomny v koncentracích rovnajících se nebo vyšších než 1 %.

3.4.   Koncentrace a rozmezí koncentrace složek směsi

Předkladatelé poskytnou informace stanovené v oddílech 3.4.1 a 3.4.2 týkající se koncentrace složek směsi identifikovaných v souladu s oddílem 3.3.

3.4.1.   Nebezpečné složky se zásadním významem z hlediska reakce na ohrožení zdraví a preventivní opatření

Pokud jsou složky směsi klasifikovány v souladu s tímto nařízením v minimálně jedné z kategorií nebezpečnosti uvedených níže, jejich koncentrace ve směsi se vyjádří jako přesný procentní podíl, a to v sestupném pořadí podle hmotnosti nebo objemu:

akutní toxicita, kategorie 1, 2 nebo 3,

toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 1 nebo 2,

toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice kategorie 1 nebo 2,

žíravost pro kůži, kategorie 1, 1 A, 1 B nebo 1C,

vážné poškození očí, kategorie 1.

Jako alternativa k uvedení přesných procentních podílů koncentrací může být uvedeno rozmezí procentních podílů v souladu s tabulkou 1.

Tabulka 1

Rozmezí koncentrací platná pro nebezpečné složky se zásadním významem z hlediska reakce na ohrožení zdraví

Rozmezí koncentrace nebezpečné složky obsažené ve směsi (%)

Maximální rozsah rozmezí koncentrace, který může být použit v podání:

≥ 25 – < 100

5 % jednotkových

≥ 10 – < 25

3 % jednotkových

≥ 1 – < 10

1 % jednotkových

≥ 0,1 – < 1

0,3 % jednotkových

> 0 – < 0,1

0,1 % jednotkových

3.4.2.   Jiné nebezpečné složky a složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné

Koncentrace nebezpečných složek ve směsi, které nejsou klasifikovány v žádné z kategorií nebezpečnosti uvedených v oddíle 3.4.1, a identifikovaných složek, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, se vyjádří v souladu s tabulkou 2 jako rozmezí procentních podílů v sestupném pořadí podle hmotnosti nebo objemu. Alternativně lze uvést přesné procentní podíly.

Tabulka 2

Rozmezí koncentrací platná pro ostatní nebezpečné složky a složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné

Rozmezí koncentrace složky obsažené ve směsi (%)

Maximální rozsah rozmezí koncentrace, který může být použit v podání:

≥ 25 – < 100

20 % jednotkových

≥ 10 – < 25

10 % jednotkových

≥ 1 – < 10

3 % jednotkových

> 0 – < 1

1 % jednotkových

Odchylně od prvního pododstavce se v případě složek parfémů v rámci skupinového podání, které nejsou klasifikovány nebo jsou klasifikovány jen pro senzibilizaci kůže kategorie 1, 1 A nebo 1B nebo pro toxicitu při vdechnutí, se od předkladatelů nevyžaduje poskytnutí informací o jejich koncentraci.

3.5.   Seskupování složek do skupiny zaměnitelných složek

Složky mohou být v podání seskupeny do skupiny zaměnitelných složek, jestliže:

a)

u všech složek ve skupině zaměnitelných složek

je technická funkce (jsou technické funkce), pro kterou (které) jsou složky použity ve směsi, pro niž se podání předkládá, stejná (stejné) a

klasifikace z hlediska nebezpečnosti pro zdraví a fyzikální nebezpečnosti je stejná (třída a kategorie nebezpečnosti) a

toxikologické vlastnosti, které zahrnují alespoň druh toxikologického účinku (účinků) a cílový orgán (orgány), jsou stejné a

b)

u všech možných kombinací výsledné konečné směsi na základě složek ve skupině zaměnitelných složek jsou identifikace nebezpečnosti a doplňující informace uvedené v oddíle 2 části B stejné.

Alternativně mohou být složky, které jsou klasifikovány jen pro žíravost pro kůži, dráždivost pro kůži, poškození očí, podráždění očí, toxicitu při vdechnutí nebo senzibilizaci dýchacích cest nebo kůže nebo jejich kombinaci, seskupeny do skupiny zaměnitelných složek, jestliže:

a)

klasifikace z hlediska nebezpečnosti pro zdraví a fyzikální nebezpečnosti (třída a kategorie nebezpečnosti) je stejná u všech složek a

b)

případně je pH všech složek klasifikovaných pro žíravost pro kůži, dráždivost pro kůži, poškození očí nebo podráždění očí buď kyselé, nebo neutrální, nebo zásadité a

c)

skupina zaměnitelných složek neobsahuje více než pět složek a

d)

u všech možných kombinací výsledné konečné směsi na základě složek seskupených do skupiny zaměnitelných složek jsou identifikace nebezpečnosti a doplňující informace uvedené v oddíle 2 části B stejné.

3.5.1.   Název skupiny zaměnitelných složek a identifikace seskupených složek

Skupina zaměnitelných složek se označení názvem, který odpovídá technické funkci (funkcím) seskupených složek, pro niž (něž) byly začleněny do směsi.

Každá složka ve skupině zaměnitelných složek je v příslušném případě identifikována v souladu s oddílem 3.2.1 nebo 3.2.2.

3.5.2.   Koncentrace a rozmezí koncentrace seskupených složek

Odchylně od prvního pododstavce oddílu 3.4 u složek seskupených do skupiny zaměnitelných složek poskytnou předkladatelé informace stanovené v oddílech 3.4.1 a 3.4.2 týkající se celkové koncentrace všech složek přítomných ve směsi a seskupených do skupiny zaměnitelných složek.

Pokud jsou složky směsi seskupené do skupiny zaměnitelných složek klasifikovány v souladu s tímto nařízením pro alespoň jednu z kategorií nebezpečnosti uvedených v oddíle 3.4.1, vyjádří se celková koncentrace složek přítomných ve směsi a seskupených do skupiny zaměnitelných složek jako přesné procentní podíly, a to v sestupném pořadí podle hmotnosti nebo objemu. Jako alternativa může být uvedeno rozmezí procentních podílů v souladu s tabulkou 1 uvedeného oddílu.

Celková koncentrace nebezpečných složek přítomných ve směsi a seskupených do skupiny zaměnitelných složek, které nejsou klasifikovány pro žádnou z kategorií nebezpečnosti uvedených v oddíle 3.4.1, a celková koncentrace identifikovaných složek přítomných ve směsi a seskupených do skupiny zaměnitelných složek, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, se vyjádří v souladu s tabulkou 2 oddílu 3.4.2 jako rozmezí procentních podílů v sestupném pořadí podle hmotnosti nebo objemu. Alternativně lze uvést přesné procentní podíly.

3.6.   Směsi splňující standardní vzorce

Odchylně od oddílů 3.2, 3.3 a 3.4 u směsi se složením, které je v souladu se standardním vzorcem uvedeným v části D, pokud se klasifikace směsi nemění v závislosti na koncentraci složek v rozmezí procentních podílů uvedených v odpovídajícím standardním vzorci:

jestliže informace o složení ve standardním vzorci společně s informacemi uvedenými v oddílech 3.2 až 3.4 o identifikaci a koncentraci složek, které nejsou uvedeny ve standardním vzorci, nejsou méně podrobné než informace uvedené v bezpečnostním listu podle přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006, může být identifikace a koncentrace jedné nebo více složek směsi předložena podle standardního vzorce pro složky uvedené v tomto vzorci a podle oddílů 3.2 až 3.4 pro ostatní složky,

jestliže informace uvedené v předchozí odrážce jsou méně podrobné než informace uvedené v bezpečnostním listu podle přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006, uvedou se informace o identifikaci a koncentraci všech složek směsi uvedené v bezpečnostním listu podle přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006.

3.7.   Paliva

Odchylně od oddílů 3.2, 3.3 a 3.4 může být u paliv uvedených v tabulce 3 předložena identifikace a koncentrace složek směsi obsažené v bezpečnostním listu podle přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006. Předloží se rovněž identifikace a koncentrace všech dalších známých složek.

Tabulka 3

Seznam paliv

Palivo

Popis výrobku

Benzin EN228

Motorová paliva – bezolovnatý benzin

Benzin E85

Motorová paliva – motorové palivo ethanol (E85)

Alkylátový benzin

Pohonné hmoty – zvláštní benzin pro pohonná zařízení

Zkapalněný ropný plyn (LPG)

Zkapalněný ropný plyn používaný jako palivo

Zkapalněný zemní plyn (LNG)

Zkapalněný zemní plyn používaný jako palivo

Motorová nafta

Motorová paliva – paliva pro naftové motory s biopalivem/bez biopaliva

Parafinická naftová paliva (např. GTL, BTL nebo HVO)

Motorová paliva – parafinické naftové palivo získané syntézou nebo hydrorafinací

Topné oleje

Kapalná nerostná paliva s vlastnostmi topného oleje pro použití v domácnosti

Diesel MK 1

Motorová paliva – naftové palivo environmentální třídy 1 a 2 pro rychloběžné vznětové motory

Letecká paliva

Paliva pro letecké turbínové motory a pístové motory

Petrolej – parafin ke svícení

Parafin ke svícení olej do lamp typu B a C

Těžký topný olej

Všechny třídy těžkého topného oleje

Lodní palivo

Lodní paliva, též obsahující bionaftu

Methylestery mastných kyselin (FAME) – Diesel B100

Methylestery mastných kyselin (FAME) pro použití ve vznětových motorech a v topení

3.8.   Klasifikace složek směsi

Uvede se klasifikace na základě zdravotních a fyzikálních účinků (třídy nebezpečnosti, kategorie nebezpečnosti a standardní věty o nebezpečnosti) látek identifikovaných v souladu s oddílem 3.3 a obsažených ve směsi. To zahrnuje klasifikaci minimálně všech látek uvedených podle oddílu 3.2.1 přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006 v bezpečnostním listu směsi a v bezpečnostním listu všech MIM obsažených ve směsi. U MIM identifikovaných v souladu s oddílem 3.3, u nichž předkladatel nemá přístup k úplnému složení MIM, se kromě toho uvede klasifikace na základě zdravotních a fyzikálních účinků MIM.

4.   AKTUALIZACE PODÁNÍ

4.1.   Podmínky aktualizace podání

Pokud dojde u směsi v rámci jednotlivého nebo skupinového podání k jedné z následujících změn, poskytnou předkladatelé před uvedením dané směsi v pozměněné podobě na trh aktualizaci podání:

v případě změny identifikátoru výrobku pro směs nebo UFI,

v případě změny klasifikace směsi z hlediska nebezpečnosti pro zdraví a fyzikální nebezpečnosti,

v případě, že jsou k dispozici nové toxikologické informace o nebezpečných vlastnostech dané směsi nebo jejích složek, jež jsou požadovány v oddíle 11 bezpečnostního listu,

v případě, že změna složení směsi splňuje jednu z těchto podmínek:

a)

přidání, nahrazení nebo vypuštění jedné nebo více složek směsi, které musí být uvedeny podle oddílu 3.3;

b)

změna koncentrace složky směsi přesahující rozmezí koncentrace uvedené v původním podání;

c)

byla poskytnuta přesná koncentrace složky v souladu s oddílem 3.4.1 nebo 3.4.2 a došlo ke změně této koncentrace přesahující limity uvedené v tabulce 4.

Odchylně od čtvrté odrážky prvního pododstavce platí následující:

a)

aktualizace podání u směsí se složením, které je v souladu s jakýmkoli standardním vzorcem uvedeným v části D, se vyžaduje, pouze pokud se složení směsi změní tak, že již není v souladu se standardním vzorcem;

b)

u směsí, u nichž jsou informace o složení poskytnuty na základě bezpečnostního listu v souladu s oddílem 3.6 nebo 3.7, se vyžaduje aktualizace podání v případě, že je aktualizován oddíl 3 bezpečnostního listu.

Tabulka 4

Změny koncentrace složek, které vyžadují aktualizaci podání

Přesná koncentrace složky obsažené ve směsi (%)

Změny (±) původní koncentrace složky, které vyžadují aktualizaci podání

> 25 – ≤ 100

5 %

> 10 – ≤ 25

10 %

> 2,5 – ≤ 10

20 %

≤ 2,5

30 %

Pokud dojde ve skupinovém podání ke změně, pokud jde o parfémy, musí být aktualizován seznam směsí a parfémů, které obsahují, jak je vyžadováno v oddíle 3.1.

4.2.   Obsah aktualizace podání

Aktualizace podání musí obsahovat revidovanou verzi předchozího podání, v níž jsou uvedeny nové dostupné informace, jak je popsáno v oddíle 4.1.

ČÁST C

FORMÁT PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INFORMACÍ

1.   FORMÁT PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INFORMACÍ

1.1.   Formát pro předkládání informací

Předložení informací určeným subjektům v souladu s článkem 45 musí být ve formátu, který poskytne agentura. Formát pro předkládání informací musí obsahovat tyto prvky:

1.2.   Identifikace směsi, předkladatele a kontaktního místa

Identifikátor výrobku

úplný obchodní název výrobku (v případě skupinového podání musí být uvedeny všechny identifikátory výrobku),

jiné názvy, synonyma,

jednoznačný identifikátor/jednoznačné identifikátory složení (UFI),

jiné identifikátory (číslo povolení, kódy výrobku společnosti).

Kontaktní údaje předkladatele a kontaktního místa

jméno/název,

úplná adresa,

telefonní číslo,

e-mailová adresa.

Kontaktní údaje pro rychlý přístup k doplňujícím informacím o výrobku (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Pouze pro omezené podání.

jméno/název,

telefonní číslo (dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu),

e-mailová adresa.

1.3.   Klasifikace směsi, prvky označení a toxikologické informace

Klasifikace směsi a prvky označení

třída a kategorie nebezpečnosti,

kódy výstražných symbolů nebezpečnosti (příloha V),

signální slovo,

kódy standardních vět o nebezpečnosti včetně doplňujících informací o nebezpečnosti (příloha III),

kódy pokynů pro bezpečné zacházení (příloha IV).

Toxikologické informace

popis toxicity dané směsi nebo jejích složek (jak je vyžadováno v oddíle 11 bezpečnostního listu v souladu s přílohou II nařízení č. 1907/2006).

Doplňující informace o směsi

barva (barvy),

je-li k dispozici, hodnota pH směsi ve stavu, ve kterém se dodává, nebo, je-li směs v tuhém skupenství, hodnota pH vodné kapaliny nebo roztoku v dané koncentraci. Uvede se koncentrace zkušební směsi ve vodě. Není-li hodnota pH k dispozici, uvedou se důvody,

skupenství,

obal (typ (typy) a velikost (velikosti)),

zamýšlené použití (kategorie výrobku),

použití (spotřebitelské, profesionální, průmyslové).

1.4.   Informace týkající se složek směsi a skupin zaměnitelných složek

Identifikace složek směsi

chemický/obchodní název složek,

číslo CAS (v příslušném případě),

číslo ES (v příslušném případě),

UFI (v příslušném případě).

Název skupin zaměnitelných složek (v příslušných případech)

Koncentrace a rozmezí koncentrace složek směsi

přesné koncentrace nebo rozmezí koncentrace.

Klasifikace složek směsi

klasifikace nebezpečnosti (v příslušném případě),

další identifikátory (v příslušném případě, pokud jsou relevantní pro reakci v oblasti zdraví).

Seznam podle pátého pododstavce oddílu 3.1 části B (v příslušném případě)

ČÁST D

STANDARDNÍ VZORCE

U standardních vzorců 1–17 se použijí tyto podmínky:

Těžký kov, stopové prvky: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Te, Tl, V o obsahu menším než 0,1 % hmotnostních a Mn, Sr, Zn o obsahu menším než 1 % hmotnostních.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) nejsou přítomny.

Poznámka týkající se standardních vzorců 1–17:

(1) Látka UVCB sestává z variabilního množství kalcitu, křemičitanu trojvápenatého, křemičitanu dvojvápenatého, oxidu vápenatého, křemene, chloridu draselného, síranu draselného, síranu vápenatého, hlinitokřemičitanu sodného, hlinitokřemičitanu hořečnatého, muskovitu, …

1.   CEMENT

Cement – standardní vzorec 1

Popis výrobku

Portlandský cement

s jednou hlavní složkou: slínkem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

86,5–100

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0–0,1


Cement – standardní vzorec 2

Popis výrobku

Portlandský struskový cement a vysokopecní cement

s dvěma hlavními složkami: slínkem a struskou

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

4,6–94

Granulovaná vysokopecní struska

266-002-0

5,5–95

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 3

Popis výrobku

Portlandský cement s křemičitým úletem

Portlandské cementy s dvěma hlavními složkami: slínkem a křemičitým úletem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

82–94

Křemičitý úlet

273-761-1

5,5–10

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 4

Popis výrobku

Portlandský pucolánový cement, pucolánový cement

Portlandské cementy s dvěma hlavními složkami: slínkem a pucolánem (přírodním nebo přírodním kalcinovaným pucolánem)

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

41–94

Přírodní (kalcinovaný) pucolán

310-127-6

5,5–55

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-303-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 5

Popis výrobku

Portlandský popílkový cement, pucolánový cement

Portlandské cementy s dvěma hlavními složkami: slínkem a polétavým popílkem (křemičitým a vápenatým popílkem)

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

41–94

Polétavý popílek

931-322-8

5,5–55

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 6

Popis výrobku

Portlandský cement s páleným lupkem

Portlandské cementy s dvěma hlavními složkami: slínkem a páleným lupkem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

59–94

Pálený lupek

297-648-1

5,5–35

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 7

Popis výrobku

Portlandský cement s vápencem

Portlandské cementy s dvěma hlavními složkami: slínkem a vápencem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

59–94

Vápenec

215-279-6

5,5–35

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 8

Popis výrobku

Portlandský směsný cement, směsný cement (struska – vápenec)

Portlandské cementy se třemi hlavními složkami: slínkem, struskou a vápencem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

31,9–88

Granulovaná vysokopecní struska

266-002-0

5,5–59

Vápenec

215-279-6

5,5–29

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 9

Popis výrobku

Portlandský směsný cement, směsný cement (struska – polétavý popílek)

Portlandské cementy se třemi hlavními složkami: slínkem, vysokopecní struskou, křemičitým a vápenatým polétavým popílkem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

18,2–88

Granulovaná vysokopecní struska

266-002-0

5,5–59

Polétavý popílek

931-322-8

5,5–49

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 10

Popis výrobku

Portlandský směsný cement, směsný cement (struska – pucolán)

Portlandské cementy se třemi hlavními složkami: slínkem, vysokopecní struskou, přírodním nebo přírodním kalcinovaným pucolánem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

18,2–88

Granulovaná vysokopecní struska

266-002-0

5,5–49

Přírodní (kalcinovaný) pucolán

310-127-6

5,5–49

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 11

Popis výrobku

Portlandský směsný cement (struska – pálený lupek)

Portlandské cementy se třemi hlavními složkami: slínkem, vysokopecní struskou, páleným lupkem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

59–94

Granulovaná vysokopecní struska

266-002-0

5,5–29

Pálený lupek

297-648-1

5,5–29

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 12

Popis výrobku

Portlandský směsný cement (vápenec – polétavý popílek)

Portlandské cementy se třemi hlavními složkami: slínkem, vápencem, křemičitým a vápenatým polétavým popílkem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

46–94

Vápenec

215-279-6

5,5–29

Polétavý popílek

931-322-8

5,5–44

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 13

Popis výrobku

Portlandský směsný cement (vápenec – pucolán)

Portlandské cementy se třemi hlavními složkami: slínkem, vápencem, přírodním nebo přírodním kalcinovaným pucolánem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

46–94

Vápenec

215-279-6

5,5–29

Přírodní (kalcinovaný) pucolán

310-127-6

5,5–44

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 14

Popis výrobku

Portlandský směsný cement (vápenec – pálený lupek)

Portlandské cementy se třemi hlavními složkami: slínkem, vápencem a páleným lupkem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

59–94

Vápenec

215-279-6

5,5–29

Pálený lupek

297-648-1

5,5–29

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Cement – standardní vzorec 15

Popis výrobku

Portlandský směsný cement, pucolánový cement (polétavý popílek – pucolán)

Portlandské cementy se třemi hlavními složkami: slínkem, křemičitým a vápenatým polétavým popílkem, přírodním nebo přírodním kalcinovaným pucolánem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

41–94

Přírodní (kalcinovaný) pucolán

310-127-6

5,5–55

Polétavý popílek

931-322-8

5,5–55

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0–0,1


Cement – standardní vzorec 16

Popis výrobku

Portlandské směsné cementy

Portlandské cementy se čtyřmi hlavními složkami: slínkem a třemi z těchto složek – vysokopecní struskou, křemičitým úletem, polétavým popílkem, pucolánem, páleným lupkem, vápencem

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

59–94

Granulovaná vysokopecní struska

Přírodní (kalcinovaný) pucolán

Polétavý popílek

Pálený lupek

Vápenec

Křemičitý úlet

266-002-0

310-127-6

931-322-8

297-648-1

215-279-6

273-761-1

5,5–23

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0–0,1


Cement – standardní vzorec 17

Popis výrobku

Směsný cement

Portlandské cementy se čtyřmi hlavními složkami: slínkem, struskou, křemičitým polétavým popílkem a přírodním nebo přírodním kalcinovaným pucolánem

Složka

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

18,3–64

Granulovaná vysokopecní struska

266-002-0

16,5–49

Přírodní (kalcinovaný) pucolán

310-127-6

5,5–43

Polétavý popílek

931-322-8

5,5–43

Síran vápenatý

231-900-3

0–8

Prach ze spalin (1)

270-659-9

0–5

Anorganické přírodní nerostné materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0–1

Síran cínatý

231-302-2

0–0,1


Cement – standardní vzorec 18

Popis výrobku

Vápenohlinitanový cement

Složka

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek vápenohlinitanového cementu

266-045-5

86,5–100

Brusná přísada

0–0,2


Cement – standardní vzorec 19

Popis výrobku

Cementy pro zdění – se slínkem a vápnem – MC 5, MC 12,5, MC 22,5

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

25–60

Stavební vápno podle EN 459

215-138-9

1–75

Hašené vápno podle EN 459

215-137-3

Jiné, anorganické složky neklasifikované jako nebezpečné

310-127-6

0–74

Anorganické pigmenty podle EN 12878

0–1


Cement – standardní vzorec 20

Popis výrobku

Cementy pro zdění – se slínkem bez vápna – MC 5, MC 12,5, MC 22,5

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Slínek portlandského cementu

266-043-4

25–60

Jiné, anorganické složky neklasifikované jako nebezpečné

310-127-6

40–75

Anorganické pigmenty podle EN 12878

 

0–1

2.   SÁDROVCOVÉ POJIVO

Sádrovcové pojivo – standardní vzorec

Název složky

Číslo ES

Koncentrace

(hmotnostních %)

Síran vápenatý

231-900-3

≥ 50 a < 100

Hydroxid vápenatý

215-137-3

> 0 a ≤ 5

3.   BETON PŘIPRAVENÝ PRO LITÍ

Beton připravený pro lití – standardní vzorec 1

Třídy pevnosti betonu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60

LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Cement

270-659-9

3–18

Voda

231-791-2

5–8

Plniva do betonu

273-727-6

70–80

Provzdušňovače (příměs)

0 – 0,08

Plastifikátory/superplastifikátory (příměs)

0–0,15

Zpomalovače (příměs)

0 – 0,4

Urychlovače (příměs)

0 – 0,2

Odolné proti vodě (příměs)

0 – 0,25

Polétavý popílek

931-322-8

0 – 8

Křemičitý úlet

273-761-1

0–3

Granulovaná vysokopecní struska

266-002-0

0–6


Beton připravený pro lití – standardní vzorec 2

Třídy pevnosti betonu C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105,

LC 60/66, LC70/77, LC80/88

Název složky

Číslo ES

Koncentrace (hmotnostních %)

Cement

270-659-9

12–25

Voda

231-791-2

5–8

Plniva do betonu

273-727-6

70–80

Provzdušňovače (příměs)

0,04 – 0,08

Plastifikátory/superplastifikátory (příměs)

0–0,15

Zpomalovače (příměs)

0 – 0,4

Urychlovače (příměs)

0 – 0,2

Odolné proti vodě (příměs)

0 – 0,25

Polétavý popílek

931-322-8

0 – 8

Křemičitý úlet

273-761-1

0–3

Granulovaná vysokopecní struska

266-002-0

0–6


Top