EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1640

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1640 ze dne 12. srpna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvu proměnných pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“ a proměnných týkajících se „důchodu a účasti na trhu práce“, shromažďovaných každých osm let v oblasti pracovních sil (Text s významem pro EHP)

C/2020/5463

OJ L 370, 6.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1640/oj

6.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 370/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1640

ze dne 12. srpna 2020,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvu proměnných pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“ a proměnných týkajících se „důchodu a účasti na trhu práce“, shromažďovaných každých osm let v oblasti pracovních sil

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byly pokryty potřeby zjištěné v příslušných dílčích tématech, měla by Komise upřesnit počet a název proměnných pro soubor údajů v oblasti pracovních sil.

(2)

Komise by měla stanovit počet a název proměnných pro ad hoc téma „pracovní dovednosti“ a proměnných shromažďovaných každých osm let pro dílčí téma „důchod a účast na trhu práce“ v oblasti pracovních sil.

(3)

Počet proměnných, které mají být shromažďovány, by neměl překročit o více než 5 % počet proměnných shromažďovaných pro oblast pracovních sil ke dni vstupu nařízení (EU) 2019/1700 v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počet a název proměnných pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“ a proměnných týkajících se „důchodu a účasti na trhu práce“ shromažďovaných každých osm let v oblasti pracovních sil jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. srpna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 261I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Počet a název proměnných pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“ a proměnných shromažďovaných každých osm let týkajících se „důchodu a účasti na trhu práce“ v oblasti pracovních sil

Téma

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné

03c. Účast na trhu práce – 11 shromažďovaných proměnných (11 souvisejících s ad hoc tématem)

Pracovní dovednosti

DIGITAL

Doba strávená prací na digitálních zařízeních v hlavním nebo posledním zaměstnání

READING

Doba strávená četbou příruček a technických dokumentů souvisejících s prací v hlavním nebo posledním zaměstnání

CALCULATE

Doba strávená poměrně složitými výpočty v hlavním nebo posledním zaměstnání

PHYSICAL

Doba strávená těžkou fyzickou prací v hlavním nebo posledním zaměstnání

DEXTERITY

Doba strávená úkoly vyžadujícími manuální zručnost v hlavním nebo posledním zaměstnání

COMMINT

Doba strávená interakcí s osobami z téhož podniku nebo organizace v hlavním nebo posledním zaměstnání

COMMEXT

Doba strávená interakcí s osobami mimo podnik nebo organizaci v hlavním nebo posledním zaměstnání

GUIDANCE

Doba strávená poradenstvím, školením nebo výukou jiných osob v hlavním nebo posledním zaměstnání

JOBAUTON

Míra samostatnosti při plnění úkolů v hlavním nebo posledním zaměstnání

REPETITIVE

Repetitivnost úkolů v hlavním nebo posledním zaměstnání

PROCEDURE

Úkoly přesně popsané přísnými postupy v hlavním nebo posledním zaměstnání

03d. Účast na trhu práce – 11 shromažďovaných proměnných (11 každých osm let)

Důchod a účast na trhu práce

PENSTYP1

Starobní důchod

AGEPENSO

Věk, v němž osoba začala pobírat starobní důchod

STATRECE

První pobírání zákonného starobního důchodu se snížením nebo bonusem

PENSTYP2

Invalidní důchod a jiné pravidelné peněžité dávky pro osoby se zdravotním postižením

AGEPENSD

Věk, v němž osoba začala pobírat invalidní důchod nebo jiné pravidelné peněžité dávky pro osoby se zdravotním postižením

PROVTYPE

Finanční zajištění na stáří

PENSSITU

Situace na začátku pobírání starobního důchodu

WSTPREAS

Hlavní důvod ukončení práce se začátkem pobírání starobního důchodu

WCONREAS

Hlavní důvod pokračování v práci při pobírání starobního důchodu

LMREENT

Opětovný vstup na trh práce po začátku pobírání starobního důchodu

LMENTREAS

Hlavní důvod opětovného vstupu na trh práce


Top