EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1588

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1588 ze dne 25. června 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 stanovením prahových hodnot objemu pro tantalové nebo niobové rudy a koncentráty, zlaté rudy a koncentráty, oxidy a hydroxidy cínu, tantaličnany a karbidy tantalu

C/2020/4164

OJ L 360, 30.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1588/oj

30.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 360/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1588

ze dne 25. června 2020,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 stanovením prahových hodnot objemu pro tantalové nebo niobové rudy a koncentráty, zlaté rudy a koncentráty, oxidy a hydroxidy cínu, tantaličnany a karbidy tantalu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí (1), a zejména na čl. 1 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (EU) 2017/821 obsahuje seznam nerostných surovin a kovů, na něž se uvedené nařízení vztahuje, a stanoví určité prahové hodnoty ročního objemu dovozu týkající se těchto nerostných surovin a kovů.

(2)

V souladu s čl. 1 odst. 3 nařízení (EU) 2017/821 se uvedené nařízení nevztahuje na unijní dovozce, pokud je jejich roční objem dovozu každé dotčené nerostné suroviny nebo každého dotčeného kovu nižší než prahové hodnoty stanovené v příloze I uvedeného nařízení. Tyto prahové hodnoty jsou stanoveny tak, aby nejméně 95 % celkového objemu dováženého do Unie u každé nerostné suroviny a každého kovu podléhalo povinnostem pro unijní dovozce stanoveným v uvedeném nařízení.

(3)

V době přijetí nařízení v roce 2017 neexistovaly dostatečně rozčleněné kódy kombinované nomenklatury u pěti konkrétních nerostných surovin a kovů, které jsou uvedeny v příloze I. V důsledku toho nebyly k dispozici údaje o dovozu těchto nerostných surovin a kovů, a proto je třeba v příloze I stanovit ještě pět prahových hodnot objemu.

(4)

Podle čl. 1 odst. 4 nařízení (EU) 2017/821 má Komise stanovit prahové hodnoty objemu, které mají být ještě stanoveny v příloze I, přijetím aktu v přenesené pravomoci v souladu s články 18 a 19 nařízení (EU) 2017/821 za účelem změny přílohy I. Je-li to proveditelné, měl by být akt v přenesené pravomoci přijat do 1. dubna 2020, nejpozději však do 1. července 2020.

(5)

Nařízením (EU) 2017/821 bylo vytvořeno pět nových podpoložek integrovaného sazebníku Evropských společenství (TARIC), které odpovídají pěti nerostným surovinám a kovům, jejichž prahové hodnoty mají být teprve stanoveny, a pro něž celní orgány členských států od června 2017, kdy uvedené nařízení vstoupilo v platnost, shromažďovaly celní údaje.

(6)

Podle článku 18 nařízení (EU) 2017/821 má Komise vycházet z informací o dovozu za poslední dva roky týkajících se každého unijního dovozce, které poskytly členské státy, tzn. za roky 2018 a 2019.

(7)

Příloha I nařízení (EU) 2017/821 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2017/821 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení v přenesené pravomoci.

Článek 2

Toto nařízení v přenesené pravomoci vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení v přenesené pravomoci je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) 2017/821 se mění takto:

1)

v části A nazvané „Nerostné suroviny“ se tabulka mění takto:

a)

třetí řádek se nahrazuje tímto:

„Tantalové nebo niobové rudy a koncentráty

ex 2615 90 00

10

100 000 “

b)

čtvrtý řádek se nahrazuje tímto:

„Zlaté rudy a koncentráty

ex 2616 90 00

10

4 000 000 “

2)

v části B nazvané „Kovy“ se tabulka mění takto:

a)

druhý řádek se nahrazuje tímto:

„Oxidy a hydroxidy cínu

ex 2825 90 85

10

3 600 “

b)

pátý řádek se nahrazuje tímto:

„Tantaličnany

ex 2841 90 85

30

30“

c)

sedmý řádek se nahrazuje tímto:

„Karbidy tantalu

ex 2849 90 50

10

770“


Top