EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0690

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/690 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o nákazy uvedené na seznamu, na které se vztahují programy dozoru v rámci Unie, zeměpisnou působnost těchto programů a nákazy uvedené na seznamu, pro které lze stanovit jednotky se statusem území prostého nákazy (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 174, 3.6.2020, p. 341–344 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/690/oj

3.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/341


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/690

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o nákazy uvedené na seznamu, na které se vztahují programy dozoru v rámci Unie, zeměpisnou působnost těchto programů a nákazy uvedené na seznamu, pro které lze stanovit jednotky se statusem území prostého nákazy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o přenosných nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 písm. a) a čl. 37 odst. 4 první pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, včetně pravidel pro dozor, eradikaci a udělování statusu území prostého nákazy na úrovni jednotek.

(2)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví harmonizovaný seznam přenosných nákaz zvířat (dále jen „nákazy uvedené na seznamu“), které představují riziko pro zdraví zvířat nebo veřejné zdraví v Unii, bez ohledu na to, zda jde o celé území Unie či jen některé části.

(3)

Článek 28 nařízení (EU) 2016/429 stanoví programy dozoru v rámci Unie nad některými nákazami uvedenými na seznamu. Článek 30 nařízení stanoví, že se prostřednictvím prováděcích aktů určí, které z nákaz uvedených na seznamu podléhají programům dozoru v rámci Unie, včetně zeměpisné působnosti těchto programů.

(4)

Nařízení (EU) 2016/429 ode dne 21. dubna 2021 zrušuje směrnici Rady 2005/94/ES (2). Směrnice 2005/94/ES stanoví povinné programy dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků. Povinné programy dozoru nad influenzou ptáků jsou i nadále důležité pro zajištění vysoké úrovně dozoru v celé Unii kvůli dopadu vysoce patogenní influenzy ptáků na zdraví zvířat. Tyto programy by rovněž měly zahrnovat dozor nad některými oblastmi se zvýšeným rizikem mutace virů nízkopatogenní influenzy ptáků na viry vysoce patogenní influenzy ptáků. Dozor nad influenzou ptáků rovněž přispívá ke znalostem o virech, které představují potenciální zoonotické riziko. Tato povinnost by proto měla být zohledněna v rámci nařízení (EU) 2016/429 prostřednictvím programů dozoru nad influenzou ptáků v rámci Unie.

(5)

Podle harmonizovaného seznamu přenosných nákaz zvířat v nařízení (EU) 2016/429 se rozlišuje mezi vysoce patogenní influenzou ptáků a infekcí viry nízce patogenní influenzy ptáků. Aby byla zajištěna jednotnost, mělo by se toto rozlišení zohlednit v působnosti programů dozoru v rámci Unie.

(6)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (3) stanoví mimo jiné kritéria pro určení, které z nákaz uvedených na seznamu podléhají programům dozoru v rámci Unie, a obsah těchto programů. Vysoce patogenní influenza ptáků a infekce viry nízkopatogenní influenzy ptáků těmto kritériím vyhovují.

(7)

Článek 37 nařízení (EU) 2016/429 dává členským státům právo požádat o uznání statusu území prostého nákazy u jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. a), b) a c) uvedeného nařízení. Prováděcí akt by měl určit, pro které z těchto nákaz uvedených na seznamu by měly být stanoveny jednotky prosté nákazy.

(8)

Nařízením (EU) 2016/429 se ode dne 21. dubna 2021 zrušuje směrnice Rady 2006/88/ES (4). Směrnice 2006/88/ES stanoví zřízení jednotek prostých nákazy pro seznam nákaz vodních živočichů v souladu s Kodexem zdraví vodních živočichů vydaným Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE). Pro snazší zachování statusu jednotek prostých nákazy by měly být nákazy vodních živočichů zahrnuté do uvedeného seznamu pokud možno používány pro účely nákaz uvedených na seznamu, pro něž lze stanovit jednotky se statusem území prostého nákazy v rámci nařízení (EU) 2016/429.

(9)

Jelikož se ustanovení nařízení (EU) 2016/429, jimž se řídí otázky, na něž se vztahuje toto nařízení, použijí od 21. dubna 2021, mělo by se toto nařízení použít od téhož dne.

(10)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nákazy uvedené na seznamu, které podléhají programům dozoru v souladu s článkem 28 nařízení (EU) 2016/429 a zeměpisné působnosti těchto programů, jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Nákazy, pro něž lze stanovit jednotky se statusem území prostého náklady v souladu s článkem 37 nařízení (EU) 2016/429, jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2019.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (viz strana 211 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14).


PŘÍLOHA I

NÁKAZY UVEDENÉ NA SEZNAMU PODLÉHAJÍCÍ PROGRAMŮM DOZORU V RÁMCI UNIE

ZEMĚPISNÁ PŮSOBNOST PROGRAMŮ DOZORU V RÁMCI UNIE

Vysoce patogenní influenza ptáků

Celé území členského státu

Infekce viry nízkopatogenní influenzy ptáků

Celé území členského státu


PŘÍLOHA II

NÁKAZY UVEDENÉ NA SEZNAMU, PRO KTERÉ LZE STANOVIT JEDNOTKY SE STATUSEM ÚZEMÍ PROSTÉHO NÁKAZY

Epizootická nekróza krvetvorné tkáně

Virová hemoragická septikémie

Infekční nekróza krvetvorné tkáně

Infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISAV) s delecí ve vysoce polymorfní oblasti

Mikrocytóza (Mikrocytos mackini)

Perkinsóza (Perkinsus marinus)

Bonamióza (Bonamia ostreae)

Bonamióza (Bonamia exitiosa)

Marteilióza (Marteilia refringens)

Infekce virem syndromu Taura

Infekce virem žlutohlavosti (Yellowhead disease)

Infekce virem syndromu běloskvrnitosti (White spot disease)


Top