EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0594

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/594 ze dne 30. dubna 2020, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví živých dřevin a jiných rostlin, cibulí, kořenů a podobných, řezaných květin a okrasné zeleně

C/2020/2883

OJ L 140, 4.5.2020, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/594/oj

4.5.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/594

ze dne 30. dubna 2020,

kterým se povolují dohody a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví živých dřevin a jiných rostlin, cibulí, kořenů a podobných, řezaných květin a okrasné zeleně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 222 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie je předním producentem živých dřevin a jiných rostlin, cibulí, kořenů a podobných, řezaných květin a okrasné zeleně (dále jen „živé rostliny a květiny“). Celková hodnota produkce v Unii v roce 2019 činila 20 miliard EUR.

(2)

Přibližně 85 % produkce živých rostlin a květin v Unii je určeno pro vnitřní trh, zatímco zbývajících 15 % se vyváží do třetích zemí.

(3)

Dodavatelský řetězec v odvětví živých rostlin a květin je vysoce propojený a závisí na hladce fungující a účinně zorganizované logistice, aby byl zajištěn fungující tržní systém pro produkty, které do značné míry podléhají zkáze.

(4)

Produkce a prodej živých rostlin a květin se nadto vyznačuje sezónností. Většina živých rostlin a květin se produkuje na jaře pro konkrétní příležitosti, například Den matek nebo Velikonoce, a pokojové rostliny se speciálně produkují v květináčích menších rozměrů podle sezónní poptávky. Prodej obvykle vrcholí na jaře. U některých pododvětví, například u jednoletých záhonových rostlin a řezaných květin, spadá 40 % až 80 % prodeje na březen až červen.

(5)

V důsledku stávající pandemie COVID-19 a rozsáhlých omezení volného pohybu osob zavedených v členských státech se odvětví živých rostlin a květin potýká s hospodářskými potížemi, jež producentům způsobují finanční obtíže a problémy s peněžními toky.

(6)

Šíření onemocnění a zavedená opatření snižují dostupnost pracovních sil, zejména u dopravy, čímž jsou ohroženy zejména fáze produkce, sklizně, aukcí a prodeje živých rostlin a květin.

(7)

Povinné uzavření venkovních trhů, zahradních center a specializovaných maloobchodních prodejen, jakož i uzavření pohostinských zařízení a rušení událostí a slavností rovněž zastavily provoz v odvětví živých rostlin a květin. Neočekává se, že částečné opětovné otevření zahradních center a specializovaných maloobchodních prodejen v některých členských státech tuto situaci podstatně změní, neboť dodavatelský řetězec je vysoce propojený a závisí na fungující logistice a omezených skladovacích zařízeních. Očekává se, že opatření k omezení fyzického kontaktu zůstanou v nadcházejících měsících v platnosti a budou i nadále ovlivňovat dopravní logistiku i prodej, neboť obchody bude moci navštěvovat méně spotřebitelů. Nadto již byly zrušeny významné události, kupříkladu každoroční zahradní slavnosti, které se konají v nadcházejících měsících, a jsou rovněž rušeny další společenské akce, které by obvykle vyžadovaly květinovou výzdobu, např. svatby.

(8)

Kupující v Unii a na světovém trhu kromě toho ruší smlouvy a odkládají uzavření nových smluv, jelikož očekávají další poklesy cen. Dále je vývoz ovlivněn logistickými problémy, neboť začátek pandemie COVID-19 v Číně vedl k významnému přetížení přístavů v Číně i jinde. Očekává se, že rušení plaveb ve větším měřítku bude pokračovat nejméně do června 2020, takže kontejnerů bude méně, sazby se výrazně zvýší a vývozci budou muset počítat s odložením přepravy.

(9)

Tato nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou vede k hospodářským problémům v odvětví živých rostlin a květin. V důsledku této nerovnováhy nastal prudký pokles poptávky po živých rostlinách a květinách s okamžitým a závažným dopadem na trh. Celková poptávka po živých rostlinách a květinách na trhu Unie klesla o 80 %. Významně bylo ovlivněno obchodování na aukcích. Nizozemský aukční trh, který představuje 35 % celkového prodeje v Unii, vykázal v polovině března 2020 pokles obratu o 85 %. I když na nizozemském aukčním trhu nastalo určité oživení, obrat je stále o 30 % nižší než v polovině dubna 2019. V jiných členských státech, např. Belgii a Francii, se aukce a velkoobchodní trhy uzavřely. Dále bylo v některých členských státech, například v Nizozemsku, hlášeno rozsáhlé ničení záhonových rostlin, které nejsou skladovatelné, a řezaných květin, které podléhají zkáze a jsou sezónní. To vedlo k prudkému poklesu cen na nizozemských aukcích. V průběhu týdne od 16. do 22. března 2020, kdy se trh zhroutil, byly ceny o téměř 60 % nižší než ve stejném týdnu roku 2019. Během týdnů od 23. do 29. března, od 30. března do 5. dubna a od 6. do 12. dubna 2020 byly nadto ceny stále o 36 % až 23 % nižší než během týchž týdnů v roce 2019.

(10)

Výše uvedené okolnosti vedou ke kvalifikaci těchto událostí jako období závažné nerovnováhy na trhu.

(11)

S cílem přispět k vyvážení situace v odvětví živých rostlin a květin v tomto období závažné nerovnováhy na trhu je vhodné umožnit zemědělcům, sdružením zemědělců, jejich svazům, uznaným organizacím producentů, sdružením organizací producentů a uznaným mezioborovým organizacím v odvětví živých rostlin a květin na dobu 6 měsíců uzavírat dohody a přijímat rozhodnutí. Tato opatření zahrnují: i) stažení z trhu nebo bezplatnou distribuci, ii) společnou propagaci a iii) dočasné plánování produkce.

(12)

Tyto dohody a rozhodnutí mohou zahrnovat: i) společné stažení živých rostlin a květin z trhu za účelem organizovaného zničení, ii) propagační opatření vyzývající spotřebitele k nákupu živých rostlin a květin a iii) společné plánování produkce s cílem koordinovat výsadbu živých rostlin a květin s ohledem na budoucí zrušení omezení.

(13)

Jakákoli dohoda nebo rozhodnutí by měly být dočasně povoleny na dobu 6 měsíců. Jelikož se jedná o období, kdy bude většina živých rostlin a květin sklízena a uváděna na trh, jedná se o období, v němž se očekává, že opatření budou mít nejvýznamnější dopad.

(14)

V souladu s čl. 222 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1308/2013 se povolení má udělit za podmínky, že to neohrozí fungování vnitřního trhu a výhradním cílem dohod a rozhodnutí je stabilizace odvětví. Tyto zvláštní podmínky vylučují dohody a rozhodnutí, které mají přímo nebo nepřímo za následek rozdělení trhů, diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo stanovení cen. Pokud dohody a rozhodnutí tyto podmínky nesplňují nebo je už nesplňují, použije se na tyto dohody a rozhodnutí čl. 101 odst. 1 Smlouvy.

(15)

Povolení stanovené tímto nařízením by se mělo vztahovat na území Unie vzhledem k tomu, že závažná nerovnováha na trhu je společná pro celou Unii.

(16)

Aby členské státy byly schopny posoudit, zda tyto dohody a rozhodnutí nenarušují fungování vnitřního trhu a jejich výhradním cílem je stabilizace odvětví živých rostlin a květin, měly by být příslušným orgánům členského státu s nejvyšším podílem odhadovaného objemu produkce živých rostlin a květin (včetně orgánů pro hospodářskou soutěž uvedeného státu), která je předmětem daných dohod nebo rozhodnutí, poskytnuty informace ohledně uzavřených dohod a přijatých rozhodnutí a o objemu produkce a časovém období, na něž se vztahují.

(17)

Vzhledem k existenci závažné nerovnováhy na trhu v období, kdy dochází k většině prodeje živých rostlin a květin, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Aniž jsou dotčeny čl. 152 odst. 1a, čl. 209 odst. 1 a čl. 210 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, povoluje se zemědělcům, sdružením zemědělců, jejich svazům, uznaným organizacím producentů, sdružením uznaných organizací producentů a uznaným mezioborovým organizacím v odvětví živých dřevin a jiných rostlin, cibulí, kořenů a podobných, řezaných květin a okrasné zeleně (dále jen „živé rostliny a květiny“) uzavírat dohody a přijímat společná rozhodnutí o staženích z trhu a bezplatné distribuci, společné propagaci a dočasném plánování produkce během šesti měsíců počínaje dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 2

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že dohody a rozhodnutí podle článku 1 nenarušují řádné fungování vnitřního trhu a jejich výhradním cílem je stabilizovat odvětví živých rostlin a květin.

Článek 3

Zeměpisný rozsah tohoto povolení je území Unie.

Článek 4

1.   Po uzavření dohod nebo přijetí rozhodnutí uvedených v článku 1 dotčení zemědělci, sdružení zemědělců, jejich svazy, uznané organizace producentů, sdružení organizací producentů a uznané mezioborové organizace oznámí dané dohody nebo rozhodnutí příslušným orgánům členského státu s nejvyšším podílem odhadovaného objemu produkce živých rostlin a květin, která je předmětem daných dohod nebo rozhodnutí, a uvedou přitom:

a)

odhadovaný objem předmětné produkce;

b)

očekávané období provádění.

2.   Do 25 dnů po skončení šestiměsíčního období podle článku 1 oznámí dotčení zemědělci, sdružení zemědělců, jejich svazy, uznané organizace producentů, sdružení organizací producentů a uznané mezioborové organizace příslušným orgánům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku skutečný objem produkce živých rostlin a květin, který byl předmětem dohod nebo rozhodnutí.

3.   V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185 (2) členské státy Komisi oznamují:

a)

nejpozději pět dnů po uplynutí každého jednoměsíčního období dohody a rozhodnutí, které jim byly během daného období oznámeny v souladu s odstavcem 1;

b)

nejpozději 30 dnů po uplynutí šestiměsíčního období uvedeného v článku 1 přehled dohod a rozhodnutí provedených během daného období.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).


Top