EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0568

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/568 ze dne 23. dubna 2020, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

C/2020/2684

OJ L 129, 24.4.2020, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/568/oj

24.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 129/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/568

ze dne 23. dubna 2020,

kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/479 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech vývozu (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. března 2020 Komise zveřejnila prováděcí nařízení (EU) 2020/402 (2), kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení podle článku 5 nařízení (EU) 2015/479. Uvedené nařízení bylo změněno prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/426 ze dne 19. března 2020 (3).

(2)

Nařízení (EU) 2020/402 a jeho změna se použijí po omezenou dobu šesti týdnů.

(3)

Vzhledem k tomu, že epidemiologická krize způsobená onemocněním COVID-19 pokračuje, je poptávka po osobních ochranných prostředcích („OOP“), které sestávají z ochranných masek (a zdravotnických obličejových masek), rukavic, ochranných brýlí, obličejových štítů a ochranných obleků, stále velmi vysoká a dokonce neustále roste. Poptávka zvláště po některých typech OOP vedla k nedostatkům na vnitřním trhu. S ohledem na jeho povahu a stávající okolnosti je tento typ prostředku základním produktem, neboť je nezbytné zabránit dalšímu šíření tohoto onemocnění a ochránit zdraví zdravotnického personálu, který pečuje o nakažené pacienty.

(4)

Neustále se vyvíjí úsilí s cílem pomoci zajistit naléhavě potřebné a odpovídající dodávky ochranných prostředků v celé EU. Výrobní kapacity v oblasti osobních ochranných prostředků byly navýšeny. Komise dokončila společné zadávací řízení na osobní ochranné prostředky, kterého se zúčastnilo 25 členských států. Tyto iniciativy se osvědčují a plánuje se, že prostředky budou k dispozici dva týdny poté, co členské státy podepíší smlouvy s uchazeči.

(5)

V rámci mechanismu civilní ochrany Unie se Evropská komise rozhodla vytvořit strategickou zásobu lékařských prostředků, jako jsou ventilátory a ochranné masky, v systému rescEU, aby zemím EU pomohla v souvislosti s pandemií COVID-19. Tato rezerva bude v plném rozsahu financována Komisí prostřednictvím přímých grantů a bude umístěna v jednom nebo v několika členských státech.

(6)

Komise rovněž zřídila clearingový systém, též pro OOP, jehož cílem je koordinovat úsilí o sladění nabídky s poptávkou v EU a usnadnit náležité fungování vnitřního trhu.

(7)

Navzdory těmto činnostem a vzhledem k rostoucím potřebám OOP v Unii je stále rozdíl mezi poptávkou a nabídkou, pokud jde o některé typy OOP, které jsou nezbytné k tomu, aby se zabránilo šíření onemocnění, a k léčbě pacientů.

(8)

V souvislosti s tímto úsilím o překonání kritické situace, pokud jde o nedostatek některých typů OOP v Unii, jsou další opatření odůvodněná k tomu, aby přispěla k nápravě a zabránění nedostatku OOP.

(9)

Tato opatření zaměřená na ochranu zdraví a s dopadem na obchod, by měla být cílená, přiměřená, transparentní a dočasná.

(10)

Členové Evropské rady ve společném prohlášení dne 26. března zdůraznili, že přijetí rozhodnutí o povolení vývozu OOP by mělo vést k úplnému a účinnému odstranění všech forem vnitřních zákazů či omezení.

(11)

Není záměrem Unie omezovat vývoz více, než je naprosto nezbytné, a Unie si v této situaci globální pandemie také přeje dodržovat zásadu mezinárodní solidarity. Opatření Unie by proto měla být přiměřená a měla by zajišťovat, aby byl vývoz i nadále možný, pokud bude předem povolen. Členské státy by za tímto účelem měly udělovat vývozní povolení za specifických okolností, pokud dotčená dodávka nepředstavuje hrozbu pro skutečnou potřebu OOP v Unii a slouží k uspokojení oprávněné potřeby úředního nebo profesionálního zdravotnického použití ve třetí zemi. Členské státy by naopak neměly schválit vývoz, který by vedl ke spekulativnímu narušení a sloužil k vytváření zásob a hromadění základních prostředků lidmi, kteří je objektivně potřebují jen málo nebo vůbec.

(12)

Systém vývozních povolení by měl napravovat situaci, ve které je nedostatek základních produktů v rámci hranic Unie, nebo by měl takové situaci předcházet. Hlavním cílem tohoto systému by bylo chránit veřejné zdraví v Unii.

(13)

Správní postupy pro tato povolení by během doby trvání tohoto dočasného systému měly být ponechány na uvážení členských států.

(14)

Na základě zásady mezinárodní solidarity by členské státy měly povolit vývoz, aby umožnily poskytování nouzových dodávek v rámci humanitární pomoci.

(15)

Členské státy by měly kladně zvážit udělení povolení v případech, kdy je vývoz určen státním orgánům, veřejným subjektům a jiným veřejnoprávním subjektům pověřeným distribucí nebo zpřístupňováním OOP osobám dotčeným nebo ohroženým onemocněním COVID-19 nebo zapojeným do boje proti rozšíření onemocnění COVID-19.

(16)

Povolení by měla být udělována pouze v takovém rozsahu, aby objem vývozu neohrozil dostupnost OOP na trhu dotčeného členského státu nebo jinde v Unii za účelem dosažení cíle tohoto nařízení. Za tímto účelem by členské státy před udělením takového povolení měly kontaktovat clearingový systém, který zřídila Komise. Členské státy však clearingový systém kontaktovat nemusí v případě povolení pro nouzové dodávky v rámci humanitární pomoci.

(17)

Při rozhodování o tom, zda udělit vývozní povolení, by členské státy rovněž měly vzít v úvahu plnění povinnosti týkající se dodávek v rámci společného zadávání zakázek nebo rescEU Unií a členskými státy, podporu činností Světové zdravotnické organizace (WHO), podporu reakcí na krizové situace koordinovaných na úrovni EU nebo žádosti třetích zemí či mezinárodních organizací o pomoc.

(18)

Je třeba též vzít v úvahu míru integrace trhu s dotčenými produkty mezi částmi celního území Unie a jinými zeměmi či územími, ať již v rámci ujednání o zóně volného obchodu, nebo z jiných důvodů, jako je zeměpisná blízkost či historické vazby. Podobně by bylo kontraproduktivní narušit úzce integrované hodnotové řetězce a distribuční sítě, které byly vytvořeny na základě uvedených ujednání nebo jinak, zejména v případě sousedních zemí a ekonomik.

(19)

Toto nařízení by se mělo vztahovat na některé typy OOP. V zájmu zajištění soudržnosti by popis typů OOP, na které se vztahuje tento systém povolení stanovený tímto nařízením, měl být sladěn s odpovídajícími specifikacemi prostředků, na něž se vztahuje společné zadávací řízení, v němž byly určeny konkrétní potřeby v Unii. Kódy KN by měly být uvedeny jen pro informaci.

(20)

Cílem clearingového systému je zajistit přiměřenost nabídky k uspokojení poptávky po všech typech OOP na trhu Unie. Na tomto základě může vyvstat potřeba přezkoumat oblast působnosti přílohy I a produktů, na něž se vztahuje toto nařízení. Přezkum oblasti působnosti by měl vycházet z průběžného posuzování potřeb kritických prostředků v souvislosti s bojem proti COVID-19 a jejich potenciálních nedostatků. Zvláštní pozornost by měla být věnována produktům, na něž se vztahuje společné zadávání veřejných zakázek, jakož i produktům vyžadovaným v rámci mechanismu civilní ochrany Unie, jako jsou jiné typy OOP, ventilátory a laboratorní výrobky (testovací soupravy).

(21)

Jednotný trh se zdravotnickými a osobními ochrannými prostředky je úzce integrován mimo Unii a totéž platí pro jeho výrobní hodnotové řetězce a distribuční sítě. Tak tomu je zvláště v případě členských států Evropského sdružení volného obchodu a západního Balkánu zapojeného do procesu hluboké integrace s Unií. Vzhledem k těsné integraci výrobních hodnotových řetězců a distribučních sítí by podmínění vývozu některých osobních ochranných prostředků do těchto zemí požadavkem vývozního povolení bylo kontraproduktivní za situace, kdy jsou tyto prostředky základním produktem nezbytným k zabránění dalšímu šíření onemocnění a k ochraně zdraví zdravotnického personálu, který pečuje o infikované pacienty. Je proto vhodné vyloučit uvedené země z oblasti působnosti tohoto nařízení.

(22)

Rovněž je vhodné z požadavku vývozního povolení vyloučit zámořské země a území uvedené v příloze II Smlouvy, jakož i Faerské ostrovy, Andorru, San Marino, Vatikánský městský stát a Gibraltar, neboť tyto země mají zvláštní závislost na metropolitních dodavatelských řetězcích členských států, k nimž jsou připojeny, případně na dodavatelských řetězcích sousedních členských států.

(23)

Toto nařízení by se mělo vztahovat na vývoz zboží Unie z celního území Unie. Země, které jsou součástí tohoto celního území, proto nemusejí být osvobozeny za účelem obdržení neomezených dodávek z Unie. Toto je zejména případ Monackého knížectví (4). Na území členských států výslovně vyloučených z celního území Unie by naopak neměl být uplatňován požadavek na vývozní povolení, a proto by měly být od této povinnosti rovněž osvobozeny. To se týká území Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta a Melilla. Podobně by měl být od uplatňování tohoto nařízení osvobozen i vývoz do kontinentálního šelfu členského státu nebo výlučné ekonomické zóny vyhlášené členským státem podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.

(24)

Opatření stanovená v tomto prováděcím nařízení by se neměla uplatňovat na obchod mezi členskými státy EU. Podle čl. 127 odst. 3 dohody o vystoupení se Spojené království Velké Británie a Severního Irska v průběhu přechodného období považuje za členský stát, a nikoli za třetí zemi.

(25)

Některé z uvedených zemí v současnosti uplatňují omezení vývozu osobních ochranných prostředků.

(26)

Orgány zemí a území vyloučených ze systému vývozních povolení by měly poskytovat dostatečné záruky, že budou kontrolovat svůj vlastní vývoz dotčených produktů, aby nedošlo k ohrožení cíle, který sleduje prováděcí nařízení (EU) 2020/402. Komise by měla tuto záležitost bedlivě sledovat.

(27)

Aby nedošlo k narušení cíle, který sleduje toto nařízení, měly by orgány vyloučených zemí a území zajistit, aby byl tento vývoz do Unie k dispozici.

(28)

Za účelem pravidelného posuzování situace a k zajištění transparentnosti a jednotnosti by měly členské státy podávat Komisi zprávy o svých rozhodnutích o udělení nebo zamítnutí žádostí o vývozní povolení. Komise by tyto informace měla pravidelně zveřejňovat, přičemž by měla řádně zohlednit jejich důvěrnou povahu.

(29)

Požadavky na povolení předem jsou výjimečné, měly by být cílené a časově omezené. Aby bylo zajištěno, že nebudou opatření uplatňována déle, než je nezbytně nutné, měla by platit po dobu 30 dní. Na základě vývoje, pokud jde o šíření onemocnění COVID-19 i přiměřenost mezi nabídkou a poptávkou, by Komise měla situaci pravidelně přezkoumávat a podle potřeby zvážit potřebu zkrácení nebo prodloužení doby platnosti opatření.

(30)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2015/479,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení:

1)

se „vývozem“ se rozumí režim vývozu ve smyslu článku 269 nařízení (EU) č. 952/2013;

2)

se „celním územím Evropské unie“ rozumí území ve smyslu článku 4 nařízení (EU) č. 952/2013.

Článek 2

Vývozní povolení

1.   Pro vývoz některých typů OOP uvedených v příloze I, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, se vyžaduje vývozní povolení v souladu s formulářem uvedeným v příloze II. Toto povolení je omezeno na zboží Unie (5) a není vyžadováno pro zboží, které není zbožím Unie. Povolení udělí příslušné orgány členského státu, ve kterém je vývozce usazen, a vydají je v písemné podobě či elektronicky.

2.   Vývozní povolení je vyžadováno pro veškerý vývoz a musí se předložit při navržení zboží v prohlášení k vývozu a nejpozději v okamžiku propuštění zboží.

3.   Bez předložení platného vývozního povolení je vývoz uvedeného zboží zakázán.

4.   Opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na vývoz do Albánské republiky, Andorry, Bosny a Hercegoviny, na Faerské ostrovy, do Gibraltaru, Islandské republiky, Kosova (6), Lichtenštejnského knížectví, Černé Hory, Norského království, Republiky Severní Makedonie, Republiky San Marino, Srbska, Švýcarské konfederace, Vatikánského městského státu, jakož i do zámořských zemí a území uvedených v příloze II Smlouvy. Totéž platí i pro vývoz do Büsingenu, Helgolandu, Livigna, Ceuty a Melilly.

5.   Vývoz do zařízení nacházejících se v kontinentálním šelfu členského státu nebo ve výlučné ekonomické zóně vyhlášené členským státem podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu nepodléhá opatřením uvedeným v odstavcích 1 a 2.

6.   Na základě zásady solidarity povolí členské státy vývoz do třetích zemí, aby umožnily poskytování nouzových dodávek v rámci humanitární pomoci. Členské státy vyřizují žádosti o vývozní povolení urychleně, co možná nejdříve, nejpozději však dva pracovní dny ode dne, kdy byly příslušných orgánům poskytnuty všechny požadované informace.

7.   Členské státy by měly kladně zvážit udělení povolení v případech, kdy je vývoz určen státním orgánům, veřejným subjektům a jiným veřejnoprávním subjektům pověřeným distribucí nebo zpřístupňováním OOP osobám dotčeným nebo ohroženým onemocněním COVID-19 nebo zapojeným do boje proti rozšíření onemocnění COVID-19. Povolení by měla být udělována pouze v takovém rozsahu, aby objem vývozu neohrozil dostupnost OOP uvedených v příloze I na trhu dotčeného členského státu nebo jinde v Unii. Za tímto účelem členské státy před udělením uvedeného povolení informují Komisi prostřednictvím této e-mailové adresy: SG-CCH@ec.europa.eu. Komise vydá stanovisko do 48 hodin od obdržení informací.

Článek 3

Procedurální hlediska

1.   Pokud se OOP uvedené v příloze I nacházejí v jednom nebo ve více členských státech jiných, než je stát, kde byla žádost o vývozní povolení podána, uvede se tato skutečnost v žádosti. Příslušné orgány členského státu, jimž byla žádost o vývozní povolení podána, neprodleně konzultují příslušné orgány dotčeného členského státu nebo dotčených členských států, kde se zboží nachází, a poskytnou jim příslušné informace. Konzultovaný členský stát nebo členské státy oznámí co nejdříve, nejpozději však do pěti pracovních dnů, jakékoli námitky, které by mohl nebo mohly mít k udělení takového povolení, a tyto námitky jsou pro členský stát, ve kterém byla žádost podána, závazné.

2.   Členské státy vyřizují žádosti o vývozní povolení co nejdříve, avšak vydají rozhodnutí nejpozději pět pracovních dní ode dne, kdy byly příslušných orgánům poskytnuty všechny požadované informace. Za výjimečných okolností a v řádně odůvodněných případech může být uvedená lhůta prodloužena o dalších pět pracovních dnů.

3.   Při rozhodování o tom, zda udělit vývozní povolení podle tohoto nařízení, vezmou členské státy v úvahu všechny relevantní faktory, případně včetně toho, zda vývoz slouží mimo jiné:

ke splnění povinností týkajících se dodávek v rámci společného zadávacího řízení v souladu s článkem 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU (7);

k podpoře vytváření zásob zdravotnických protiopatření nebo osobních ochranných prostředků v systému rescEU, které jsou určeny pro boj s vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/570 (8);

k reakci na žádost o pomoc adresovanou mechanismu civilní ochrany Unie a zpracovávanou tímto mechanismem a k podpoře společných podpůrných akcí koordinovaných prostřednictvím mechanismu pro integrovanou politickou reakci na krize (IPCR), Komise nebo jiných orgánů Unie;

k podpoře statutárních činností organizací pro pomoc v zahraničí, které požívají ochrany podle Ženevské úmluvy, pokud tyto činnosti neohrozí schopnost pracovat jako vnitrostátní organizace pro pomoc;

k podpoře činností Světové sítě pro reakce na mimořádné události (GOARN) Světové zdravotnické organizace;

k zásobování pro zahraniční operace členských států EU včetně vojenských operací, mezinárodních policejních misí a/nebo civilních mezinárodních mírových misí,

k zásobování delegací Unie a členských států v zahraničí.

4.   Členské státy mohou vzít v úvahu další prvky, jako je míra integrace trhů pro dotčené produkty, bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla dosažena na základě ujednání o vytvoření zóny volného obchodu se zamýšlenou zemí vývozu, jakož i zeměpisnou blízkost.

5.   Při rozhodování o tom, zda udělit vývozní povolení, členské státy zajistí přiměřenost nabídky v Unii za účelem uspokojení poptávky po OOP uvedených v příloze I. Vývozní povolení lze proto udělit pouze tehdy, pokud dotčená dodávka neohrozí dostupnost tohoto zboží na trhu dotčeného členského státu nebo jinde v Unii. Za účelem co nejlepšího posouzení situace informují členské státy Komisi prostřednictvím e-mailové adresy: SG-CCH@ec.europa.eu, zejména tehdy, pokud může objem plánovaného vývozu způsobit nedostatek.

6.   Komise vydá stanovisko do 48 hodin od obdržení žádosti.

7.   Členské státy se mohou rozhodnout používat pro účely zpracovávání žádostí o vývozní povolení elektronické dokumenty.

Článek 4

Oznámení

1.   Členské státy neprodleně oznámí Komisi vydaná a zamítnutá povolení.

2.   Uvedená oznámení musí obsahovat tyto prvky:

a)

název a kontaktní údaje příslušného orgánu;

b)

totožnost vývozce;

c)

zemi určení;

d)

konečného příjemce;

e)

přijetí nebo odmítnutí vydání vývozního povolení;

f)

kód komodity:

g)

množství;

h)

jednotky a popis zboží.

Oznámení se předloží elektronicky na adrese: TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

3.   Komise tyto informace o udělených a zamítnutých povoleních zveřejní, přičemž náležitě zohlední důvěrnou povahu předložených údajů.

Článek 5

Ustanovení o přezkumu

Komise sleduje situaci a v případě potřeby urychleně přezkoumá dobu použitelnosti tohoto nařízení a jeho oblast působnosti, pokud jde o produkty, přičemž zohlední vývoj epidemiologické krize způsobené onemocněním COVID-19 a přiměřenost nabídky a poptávky na trhu Unie.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 26. dubna 2020. Použije se po dobu 30 dnů.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/402 ze dne 14. ožujka 2020. godine, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení (Úř. věst. L 77 I, 15.3.2020, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/426 ze dne 19. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/402, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení (Úř. věst. L 84 I, 20.3.2020, s. 1).

(4)  Viz čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Vyňaté transakce viz čl. 269 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1) v pozměněném znění.

(6)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(7)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1).

(8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/570 ze dne 8. dubna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU, pokud jde o kapacity rescEU, a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise 2014/762/EU (Úř. věst. L 99, 10.4.2019, s. 41).


PŘÍLOHA I

Ochranné prostředky

Prostředky uvedené v této příloze jsou v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 (1) nebo směrnice Rady 93/42/EHS (2), zdravotnické prostředky třídy I (3).

Kategorie

Popis

Kódy KN

Ochranné brýle a clony

ochrana před potenciálně infekčním materiálem,

chránící oči a jejich okolí,

kompatibilní s různými modely filtračních respirátorů (FFP) a obličejových masek,

průhledná skla,

opakovaně použitelné (lze je čistit a dezinfikovat) nebo jednorázové,

schopné těsně přiléhat k pokožce obličeje.

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Prostředky pro ochranu úst a nosu

Masky pro ochranu uživatele před potenciálně infekčním materiálem nebo pro ochranu uživatele před šířením tohoto materiálu,

opakovaně použitelné (lze je čistit a dezinfikovat) nebo jednorázové,

mohou zahrnovat obličejový štít,

též vybavené výměnným filtrem.

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Ochranné obleky

Nesterilní obleky (např. pláště, overaly) pro ochranu uživatele před potenciálně infekčním materiálem nebo pro ochranu uživatele před šířením tohoto materiálu,

opakovaně použitelné (lze je čistit a dezinfikovat) nebo jednorázové.

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 51).

(2)  Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. L 69, 12.7.1993, s. 1).


PŘÍLOHA II

Žádost o vývozní povolení podle článku 2

Členské státy budou při udělování vývozních povolení usilovat o zajištění viditelnosti povahy povolení na vydaném formuláři. Toto je vývozní povolení platné ve všech členských státech Evropské unie do dne skončení jeho platnosti.

EVROPSKÁ UNIE

Vývoz osobních ochranných prostředků (nařízení (EU) 2020/568)

1.

Vývozce

(případně číslo EORI)

2.

Číslo povolení

3.

Datum skončení platnosti

4.

Vydávající orgán

5.

Země určení

6.

Konečný příjemce

6a.

Přispívá vývoz k jednomu z faktorů uvedených v článku 3 nebo má vývoz umožnit nouzové dodávky v souvislosti s humanitární pomocí podle čl. 2 odst. 6?

7.

Kód komodity

8.

Množství

9.

Jednotka

10.

Popis zboží

11.

Místo

7.

Kód komodity

8.

Množství

9.

Jednotka

10.

Popis zboží

11.

Místo

7.

Kód komodity

8.

Množství

9.

Jednotka

10.

Popis zboží

11.

Místo

7.

Kód komodity

8.

Množství

9.

Jednotka

10.

Popis zboží

11.

Místo

12.

Podpis, místo a datum, razítko

Vysvětlivky k formuláři pro vývozní povolení.

Vyplnění všech kolonek je povinné s výjimkou případů, kdy je stanoveno jinak.

Kolonky 7 až 11 se opakují čtyřikrát, aby bylo možné žádat o povolení pro čtyři různé produkty.

Kolonka 1

Vývozce

Úplný název a adresa vývozce, pro nějž je povolení vydáno, případně číslo EORI.

Kolonka 2

Číslo povolení

Číslo povolení je doplněno orgánem vydávajícím vývozní povolení a má tento formát: XXrrrr999999, kde XX je dvoupísmenný kód geonomenklatury (1) vydávajícího členského státu, rrrr je čtyřmístný rok vydání povolení, 999999 je šestimístné jedinečné číslo v rámci XXrrrr, jež přiděluje vydávající orgán.

Kolonka 3

Datum ukončení platnosti

Vydávající orgán může určit datum ukončení platnosti povolení. Toto datum ukončení platnosti nemůže být pozdější než 30 dní po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pokud vydávající orgán nestanoví žádné datum ukončení platnosti, platnost povolení skončí nejpozději 30 dní po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Kolonka 4

Vydávající orgán

Úplný název a adresa orgánu členského státu, který vývozní povolení vydal.

Kolonka 5

Země určení

Dvoupísmenný kód geonomenklatury země určení zboží, pro které je povolení vydáno.

Kolonka 6

Konečný příjemce

Úplný název a adresa konečného příjemce zboží, je-li znám v době vydání, popřípadě číslo EORI. Není-li v okamžiku vydání konečný příjemce znám, je pole ponecháno prázdné.

Kolonka 6a

Přispívá vývoz k jednomu z faktorů uvedených v článku 3 nebo má vývoz umožnit nouzové dodávky v souvislosti s humanitární pomocí podle čl. 2 odst. 6?

Pokud vývoz slouží k jednomu z faktorů uvedených v článku 3 nebo pokud má umožnit nouzové dodávky v souvislosti s humanitární pomocí podle čl. 2 odst. 6, měla by být tato skutečnost uvedena.

Kolonka 7

Kód komodity

Číselný kód podle harmonizovaného systému nebo kombinované nomenklatury (2), do kterého je zboží k vývozu zařazeno při vydání povolení.

Kolonka 8

Množství

Množství zboží měřené v jednotkách uvedených v kolonce 9.

Kolonka 9

Jednotka

Měrné jednotky, ve kterých je vyjádřeno množství uvedené v kolonce 8. Jednotky, které se používají, jsou „P/ST“ pro zboží, jež je počítáno podle počtu kusů (např. masky).

Kolonka 10

Popis zboží

Srozumitelný popis zboží dostatečně přesný na to, aby bylo možné zboží identifikovat.

Kolonka 11

Místo

Kód geonomenklatury členského státu, v němž se zboží nachází. Nachází-li se zboží v členském státě vydávajícího orgánu, musí se tato kolonka ponechat prázdná.

Kolonka 12

Podpis, razítko, místo a datum

Podpis a razítko vydávajícího orgánu. Místo a datum vydání povolení.


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7).

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


Top