EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0474

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/474 ze dne 20. ledna 2020 o Evropské databázi trupů plavidel

C/2020/255

OJ L 100, 1.4.2020, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/474/oj

1.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 100/12


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/474

ze dne 20. ledna 2020

o Evropské databázi trupů plavidel

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (1), a zejména na čl. 19 odst. 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu bezproblémového uplatňování směrnice (EU) 2016/1629 by měl být příslušným orgánům členských států, smluvním stranám Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně a třetím zemím pověřeným úkoly souvisejícími s uplatňováním směrnice (EU) 2016/1629 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES (2) udělen úplný přístup.

(2)

Úplný přístup umožňuje členským státům spolupracovat mezi sebou i s třetími zeměmi a koordinovat práci s ohledem na zpracování údajů týkajících se plavidel zapsaných v EHDB.

(3)

Dalším orgánům by pro potřeby provádění správních opatření pro zajištění správy dopravy po vodních cestách a infrastruktury, zachování nebo prosazování bezpečnosti plavby a shromažďování statistických údajů měl být udělen přístup k EHDB pouze pro čtení.

(4)

Pro zajištění hladkého fungování EHDB a zjednodušení ověřování žádostí o přístup k EHDB by měly členské státy, smluvní strany Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně a příslušné třetí země určit jednotné kontaktní místo.

(5)

V zájmu zabezpečení údajů a hladkého fungování EHDB je vhodné stanovit kroky, které by členské státy měly dodržovat při poskytování přístupu k EHDB pouze pro čtení.

(6)

Pro snazší ověřování současných a minulých údajů a informací týkajících se vydaných osvědčení a nových žádostí o osvědčení jsou nezbytné vysoce kvalitní, srovnatelné, aktuální, spolehlivé a harmonizované údaje o plavidlech vnitrozemské plavby. Měl by proto být stanoven podrobný seznam údajů týkajících se plavidla.

(7)

Specifikace by měly zůstat technologicky neutrální a otevřené pro inovativní technologie a mělo by se využívat zásad „pouze jednou“ a „interoperabilita jako standard. Měly by být náležitě zohledněny zásady a doporučení uvedené v akčním plánu EU „eGovernment“ na období 2016–2020 (3) a Evropském rámci interoperability (4).

(8)

Pokud opatření stanovená tímto nařízením zahrnují zpracování osobních údajů, měla by být provedena v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (5), s ohledem na jejich zpracování Evropskou komisí a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (6) s ohledem na zpracování údajů prováděné příslušnými orgány členských států.

(9)

Evropský inspektor ochrany údajů byl v souladu s článkem 42 nařízení (EU) 2018/1725 konzultován,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro shromažďování a zpracovávání údajů uložených v Evropské databázi trupů plavidel (EHDB) uvedené v článku 19 směrnice (EU) 2016/1629 a přístup k těmto údajům, jakož i typy povoleného přístupu a pokyny týkající se používání a fungování databáze.

Článek 2

Shromažďování dat

Členské státy do EHDB vkládají údaje pro identifikaci plavidla uvedené v příloze 1 tohoto nařízení.

Článek 3

Úplný přístup k údajům v EHDB a jejich zpracování

1.   Přístup k údajům mají a jejich zpracování provádějí příslušné orgány členských států, smluvní strany Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně a třetí země pověřené úkoly v souvislosti s uplatňováním směrnic (EU) 2016/1629 a 2005/44/ES s cílem podpořit provádění správních opatření pro zachování bezpečnosti a snadnosti plavby a zajistit uplatňování směrnice (EU) 2016/1629.

2.   Každý členský stát, smluvní strana Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně a třetí země uvedené v odstavci 1 oznámí Komisi názvy a adresy příslušných orgánů uvedených v odstavci 1.

3.   Členské státy zajistí soulad mezi údaji uloženými v rejstřících uvedených v článku 17 směrnice (EU) 2016/1629 a údaji uloženými v EHDB.

4.   Úplný přístup k EHDB se uděluje v souladu s přílohou 3 tohoto nařízení.

Článek 4

Přístup k EHDB pouze pro čtení

1.   Aby mohla být provedena správní opatření pro zajišťování správy dopravy po vodních cestách a infrastruktury, zachování nebo prosazování bezpečnosti plavby a shromažďování statistických údajů, může být přístup k EHDB pouze pro čtení udělen orgánům – jiným než těm uvedeným v článku 3 – členských států, smluvních stran Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně a třetích zemí, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.

2.   Každý členský stát, smluvní strana Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně nebo třetí země oznámí Komisi názvy a adresy subjektů uvedených v odstavci 1 a uvede jejich uživatelské profily v souladu s přílohou 2 tohoto nařízení.

3.   Přístup k EHDB pouze pro čtení se uděluje v souladu s přílohou 4 tohoto nařízení.

Článek 5

Jednotné kontaktní místo pro EHDB

1.   Každý členský stát, smluvní strana Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně a třetí země uvedené v čl. 3 odst. 1 určí jednotné kontaktní místo pro Komisi a ostatní členské státy s cílem usnadnit výměnu informací o validaci přístupu v souladu s články 3 a 4. Oznámení podle čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 se provádějí zaznamenáním příslušných informací v EHDB.

2.   Jednotné kontaktní místo je vybráno mezi příslušnými orgány uvedenými v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.

3.   Každý členský stát, smluvní strana Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně a třetí země uvedené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení oznámí Komisi názvy a kontaktní údaje jednotného kontaktního místa pro EHDB.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 118.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152).

(3)  Akční plán EU „eGovernment“ na období 2016–2020: urychlování digitální transformace veřejné správy – sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů (COM/2016/0179 v konečném znění).

(4)  Evropský rámec interoperability – Strategie provádění, sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů (COM (2017) 134).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39)..

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).


PŘÍLOHA 1

Údaje pro identifikaci plavidla

Seznam údajů pro identifikaci plavidla podle přílohy 2 příslušné evropské normy, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby, je uveden odkazem v příloze II směrnice (EU) 2016/1629.


PŘÍLOHA 2

Uživatelské profily a přístupová práva

1.1.   

Komise udělí přístupová práva jednotlivým uživatelům v souladu s uživatelskými profily stanovenými v tabulce 1.

1.2.   

Komise může rovněž umožnit přístup do EHDB mezinárodním organizacím a orgánům třetí země v souladu s čl. 19 odst. 5 směrnice (EU) 2016/1629, jsou-li splněny požadavky stanovené v článku 46 nařízení (EU) 2018/1725. Uživatelské profily nebo jejich přístupová práva mohou být omezeny na základě výsledku posouzení úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob.

Uživatelské profily

Definice

Přístupová práva

Orgán udělující technická osvědčení

Příslušný orgán nebo subjekt pověřený prohlídkami pro vydávání osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby v souladu s článkem 6 směrnice (EU) 2016/1629

nebo

Subjekt pověřený prohlídkami pro vydávání osvědčení podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně

nebo

Podobný příslušný orgán ze třetích zemí, který je pověřen úkoly souvisejícími s uplatňováním směrnice (EU) 2016/1629

nebo

Příslušný orgán pro vydávání jednotného evropského identifikačního čísla plavidla podle článku 18 směrnice (EU) 2016/1629

Úplný přístup

Orgán RIS

Příslušný orgán pro aplikaci RIS a pro mezinárodní výměnu údajů v souladu s článkem 8 směrnice 2005/44/ES

nebo

Organizace pověřená nebo smluvně zavázaná k provozování systému RIS a poskytování služeb RIS podle směrnice 2005/44/ES

Úplný přístup (omezený na uplatňování směrnice 2005/44/ES)

Statistické úřady

Vnitrostátní nebo mezinárodní úřady odpovědné za shromažďování statistických údajů.

Přístup pouze pro čtení, který bude stanoven na základě výsledku posouzení úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob

Mezinárodní organizace

Oprávnění uživatelé v mezinárodních organizacích

Přístup pouze pro čtení, který bude stanoven na základě výsledku posouzení úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob

Další orgány

Všechny orgány zajišťující správu dopravy po vodních cestách a infrastruktury, jakož i udržování nebo prosazování bezpečnosti plavby, jako jsou:

příslušný orgán pro správu dopravy,

provozovatel plavebních komor nebo mostů,

poskytovatel záchranné a pohotovostní služby,

donucovací orgány.

orgány pro vyšetřování nehod

Přístup pouze pro čtení

Zaměstnanci Komise

Oprávnění uživatelé

a)

odpovědní za vedení EHDB nebo

b)

odpovědní za politiky vnitrozemské plavby

Poskytovatel technického řešení pro všechny funkce;

Přístup pouze pro čtení


PŘÍLOHA 3

Úplný přístup k EHDB a zpracování údajů v ní uložených

1.   

Ověření úplného přístupu k EHDB a zpracování údajů v ní uložených se provádí takto:

a)

prostřednictvím EHDB je podána žádost o otevření účtu, umožňujícího úplný přístup k údajům a jejich zpracování;

b)

ověření musí být provedeno příslušným jednotným kontaktním místem pro EHDB;

c)

aktivace účtu.

2.   

Pokud uživatel nesplňuje požadavky tohoto nařízení, Komise může účet deaktivovat.


PŘÍLOHA 4

Přístup k EHDB pouze pro čtení

1.

Ověření přístupu k EHDB pouze pro čtení se provádí takto:

a)

prostřednictvím EHDB je podána žádost o otevření účtu, umožňujícího přístup k databázi pouze pro čtení;

b)

ověření musí být provedeno příslušným jednotným kontaktním místem pro EHDB;

c)

aktivace účtu.

2.

Pokud uživatel nesplňuje požadavky tohoto nařízení, Komise může účet deaktivovat.

3.

Příslušné orgány jsou odpovědné za pravidelné sledování a ověřování přístupu, který tyto orgány poskytují orgánům uvedeným v čl. 4 odst. 1.


PŘÍLOHA 5

Funkce

EHDB poskytuje následující funkce:

1.

Ověření jednotného evropského identifikačního čísla plavidla (ENI) v EHDB:

EHDB umožňuje příslušným orgánům zkontrolovat na základě ENI nebo údajů pro identifikaci plavidla, zda je plavidlo již v systému registrováno.

2.

Nahlížení do údajů o osvědčeních plavidel:

EHDB poskytuje přístup k údajům o osvědčeních (vydaných v souladu se směrnicí (EU) 2016/1629) plavidel a údajům pro identifikaci plavidla, které byly zpřístupněny vnitrostátními rejstříky.

3.

Nahlížení do údajů o všech zamítnutých nebo nevyřízených žádostech o osvědčení:

EHDB poskytuje přístup k údajům o stavu (zamítnutých nebo nevyřízených) žádostí o osvědčení v souladu se směrnicí (EU) 2016/1629.

4.

Přístup k digitální kopii osvědčení plavidla:

EHDB poskytuje přístup k digitální kopii všech osvědčení vydaných příslušnými orgány v souladu se směrnicí (EU) 2016/1629.

5.

Vytváření statistik:

EHDB obsahuje funkce, které oprávněným uživatelům umožňují získat údaje a provádět dotazy pro statistické účely.

6.

Správa přístupu uživatelů:

Uživatelé mají přístup do EHDB prostřednictvím ověřovací služby Komise (EU Login).


Top