EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0198

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/198 ze dne 13. února 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde o vytvoření rejstříku zeměpisných označení chráněných v odvětví aromatizovaných vinných výrobků a zapsání stávajících zeměpisných označení do tohoto rejstříku

C/2020/707

OJ L 42, 14.2.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/198/oj

14.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 42/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/198

ze dne 13. února 2020,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde o vytvoření rejstříku zeměpisných označení chráněných v odvětví aromatizovaných vinných výrobků a zapsání stávajících zeměpisných označení do tohoto rejstříku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (1), a zejména na článek 21 a čl. 26 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (2) stanovila seznam zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, jimž byla přiznána ochrana podle uvedeného nařízení. Nařízení (EHS) č. 1601/91 bylo zrušeno a nahrazeno nařízením (EU) č. 251/2014. Kapitola III nařízení (EU) č. 251/2014 stanoví pravidla pro ochranu zeměpisných označení v odvětví aromatizovaných vín. Uvedená kapitola rovněž zmocňuje Komisi mimo jiné k přijetí prováděcích aktů s cílem vytvořit a vést veřejně přístupný elektronický rejstřík zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, která jsou chráněna podle uvedeného nařízení. Tento rejstřík by měl být veden na internetových stránkách Komise.

(2)

Podle čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 251/2014 jsou stávající zeměpisná označení aromatizovaných vinných výrobků uvedená v příloze II nařízení (EHS) č. 1601/91 nebo předložená ke schválení v některém členském státě a tímto členským státem schválená do 27. března 2014 automaticky chráněna jako zeměpisná označení podle uvedeného nařízení. Avšak stávající zeměpisná označení, ke kterým dotčený členský stát do 28. března 2017 nepředložil Komisi formální část a vnitrostátní rozhodnutí o schválení, by v souladu s čl. 26 odst. 3 nařízení měla být z rejstříku vymazána.

(3)

Do 28. března 2017 obdržela Komise formální část a vnitrostátní rozhodnutí o schválení stávajících zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 1601/91 „Nürnberger Glühwein“ (dne 17. března 2017), „Samoborski bermet“ (dne 23. března 2017), „Thüringer Glühwein“ (dne 17. března 2017) a „Vermut di Torino“ nebo „Vermouth di Torino“ (dne 24. března 2017).

(4)

Španělsko dne 6. července 2011 schválilo zeměpisné označení „Vino Naranja del Condado de Huelva“. Komise obdržela související formální část a vnitrostátní rozhodnutí o schválení dne 14. března 2017.

(5)

Komise stávající zeměpisná označení „Nürnberger Glühwein“, „Samoborski bermet“, „Thüringer Glühwein“, „Vermut di Torino“ nebo „Vermouth di Torino“ a „Vino Naranja del Condado de Huelva“ posoudila a dospěla k závěru, že splňují definici zeměpisného označení uvedenou v čl. 2 bodě 3 nařízení (EU) č. 251/2014.

(6)

Proto by stávající zeměpisná označení „Nürnberger Glühwein“, „Samoborski bermet“, „Thüringer Glühwein“, „Vermut di Torino“ nebo „Vermouth di Torino“ a „Vino Naranja del Condado de Huelva“ měla být zapsána do rejstříku jako zeměpisná označení aromatizovaných vinných výrobků, která jsou chráněna podle nařízení (EU) č. 251/2014.

(7)

Komise neobdržela formální část a vnitrostátní rozhodnutí o schválení stávajícího zeměpisného označení „Vermouth de Chambéry“. Stávající zeměpisné označení „Vermouth de Chambéry“ proto od 29. března 2017 ztratilo ochranu. Vzhledem k tomu, že rejstřík dosud nebyl vytvořen, Komise by název „Vermouth de Chambéry“ neměla do rejstříku zapsat.

(8)

V zájmu jasnosti a na žádost předkladatelů by název stávajícího italského zeměpisného označení, který je v příloze II nařízení (EHS) č. 1601/91 uveden v závislosti na jazykovém znění nařízení buď jako „Vermouth di Torino“ nebo jako „Vermut di Torino“, měl být do rejstříku zapsán jako „Vermut di Torino“ / „Vermouth di Torino“,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rejstřík

1.   Elektronický rejstřík zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků (dále jen „rejstřík“) uvedený v článku 21 nařízení (EU) č. 251/2014 se zřizuje v podobě digitálního systému, který Komise zpřístupní veřejnosti.

2.   V rejstříku jsou zapsány názvy aromatizovaných vinných výrobků, které jsou podle nařízení (EU) č. 251/2014 chráněny jako zeměpisná označení.

Článek 2

Stávající zeměpisná označení

Tato stávající zeměpisná označení se zapisují do rejstříku jako zeměpisná označení chráněná v souladu s nařízením (EU) č. 251/2014:

a)

„Nürnberger Glühwein“;

b)

„Samoborski bermet“;

c)

„Thüringer Glühwein“;

d)

„Vermut di Torino“ / „Vermouth di Torino“;

e)

„Vino Naranja del Condado de Huelva“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. února 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1).


Top