EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O0634

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2020/634 ze dne 7. května 2020, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2020/29)

OJ L 148, 11.5.2020, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/634/oj

11.5.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/10


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/634

ze dne 7. května 2020,

kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2020/29)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na první pododstavec článku 12.1 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), pro dosažení cílů Evropského systému centrálních bank provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a s ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Obecné podmínky, za nichž jsou ECB a národní centrální banky připraveny provádět úvěrové operace, včetně kritérií, podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely úvěrových operací Eurosystému, jsou stanoveny v obecných zásadách Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(2)

V návaznosti na opatření na zmírnění požadavků na zajištění ze dne 7. dubna 2020 přijala Rada guvernérů dne 22. dubna 2020 v reakci na pandemii COVID-19 doplňující soubor rozhodnutí. Cílem těchto nových opatření je zmírnit nepříznivý dopad potenciálního snížení ratingu na dostupnost zajištění pro úvěrové operace Eurosystému v důsledku zhoršení hospodářské situace v souvislosti s pandemií COVID-19. Spolu s opatřeními přijatými dne 7. dubna 2020 mají tato nová opatření za cíl zajistit, aby byly protistrany Eurosystému i nadále schopny si zachovat a mobilizovat dostatečné zajištění a mohly se účastnit operací Eurosystému na poskytnutí likvidity, a aby tak mohl Eurosystém podporovat poskytování úvěrů hospodářství eurozóny. Účast na uvedených operacích s tímto zajištěním by se proto měla zakládat na dočasně pozměněných kritériích způsobilosti zajištění a opatřeních ke kontrole rizika.

(3)

Tato nová opatření jsou přiměřená vážným rizikům, která pro cenovou stabilitu, transmisní mechanismus měnové politiky a hospodářský výhled v eurozóně představuje pandemie COVID-19.

(4)

S ohledem na uvedené skutečnosti se Rada guvernérů domnívá, že Eurosystém může dočasně nadále přijímat jako zajištění obchodovatelná aktiva a emitenty těchto aktiv, jež k 7. dubnu 2020 splňovali minimální požadavky na úvěrovou kvalitu, bez ohledu na snížení úvěrových ratingů ze strany ratingových agentur akceptovaných Eurosystémem, pokud tyto ratingy zůstanou nad určitou úrovní úvěrové kvality. Rada guvernérů se zároveň domnívá, že by tímto neměla být dotčena kritéria způsobilosti pro přímé nákupy v rámci programů ECB pro nákup aktiv.

(5)

V zájmu zajištění náležitého fungování transmisního mechanismu měnové politiky a s ohledem na potřebu, aby protistrany Eurosystému, které se účastní nebo budou účastnit operací Eurosystému na poskytnutí likvidity, měly pro účely těchto operací k dispozici dostatečné zajištění, se Rada guvernérů domnívá, že dodatečná dočasná opatření stanovená v těchto obecných zásadách by měla platit do prvního data předčasného splacení v rámci třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-III).

(6)

S cílem rychle reagovat na stávající pandemickou situaci by měly být tyto obecné zásady oznámeny národním centrálním bankám co nejdříve po jejich přijetí.

(7)

Obecné zásady ECB/2014/31 (2) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny obecných zásad ECB/2014/31

Obecné zásady ECB/2014/31 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 8b, který zní:

Článek 8b

Přijetí některých obchodovatelných aktiv a emitentů způsobilých k 7. dubnu 2020

1.   Výrazy použité v tomto článku mají stejný význam jako v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 59 odst. 3, článku 71 a čl. 82 odst. 1 písm. a) obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), obchodovatelná aktiva – kromě cenných papírů krytých aktivy – vydaná 7. dubna 2020 nebo před tímto datem, která měla k 7. dubnu 2020 veřejný rating od nejméně jednoho akceptovaného systému externích ratingových agentur alespoň na úrovni minimálních požadavků Eurosystému na úvěrovou kvalitu, představují způsobilé zajištění pro úvěrové operace Eurosystému, pokud po celou dobu po 7. dubnu 2020:

a)

mají veřejný rating od nejméně jednoho akceptovaného systému externích ratingových agentur minimálně na úrovni stupně úvěrové kvality 5 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému a

b)

nadále splňují všechna ostatní kritéria způsobilosti obchodovatelných aktiv stanovená v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Aby se zamezilo pochybnostem, veřejný rating k 7. dubnu 2020 uvedený v tomto odstavci stanoví Eurosystém na základě pravidel stanovených v čl. 82 odst. 1 písm. a), čl. 82 odst. 2, článku 83, čl. 84 písm. a) a b), článku 85 a článku 86 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

3.   Pokud se soulad obchodovatelného aktiva s minimálními požadavky Eurosystému na úvěrovou kvalitu k 7. dubnu 2020 stanoví na základě ratingu emitenta nebo ratingu ručitele od akceptovaného systému externích ratingových agentur, představuje toto obchodovatelné aktivum způsobilé zajištění pro úvěrové operace Eurosystému, pokud po celou dobu po 7. dubnu 2020:

a)

je rating emitenta nebo rating ručitele obchodovatelného aktiva od externí ratingové agentury minimálně na úrovni stupně úvěrové kvality 5 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému a

b)

toto obchodovatelné aktivum nadále splňuje všechna ostatní kritéria způsobilosti obchodovatelných aktiv stanovená v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

4.   Obchodovatelná aktiva – kromě cenných papírů krytých aktivy – vydaná po 7. dubnu 2020, jejichž emitent nebo ručitel měl k 7. dubnu 2020 veřejný rating od nejméně jednoho akceptovaného systému externích ratingových agentur alespoň na úrovni minimálních požadavků Eurosystému na úvěrovou kvalitu, představují způsobilé zajištění pro úvěrové operace Eurosystému, pokud po celou dobu po 7. dubnu 2020:

a)

mají tato obchodovatelná aktiva veřejný rating od nejméně jednoho akceptovaného systému externích ratingových agentur minimálně na úrovni stupně úvěrové kvality 5 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému a

b)

tato obchodovatelná aktiva splňují všechna ostatní kritéria způsobilosti obchodovatelných aktiv stanovená v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Aby se zamezilo pochybnostem, veřejný rating uvedený v písmeni a) tohoto odstavce stanoví Eurosystém na základě pravidel stanovených v čl. 82 odst. 1 písm. a), čl. 82 odst. 2, článku 83, čl. 84 písm. a) a b), článku 85 a článku 86 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

5.   Kryté dluhopisy vydané po 7. dubnu 2020 v rámci programu krytých dluhopisů, jenž měl k 7. dubnu 2020 úvěrové hodnocení od nejméně jednoho akceptovaného systému externích ratingových agentur alespoň na úrovni minimálních požadavků Eurosystému na úvěrovou kvalitu, představují způsobilé zajištění pro úvěrové operace Eurosystému, pokud:

a)

program krytých dluhopisů má po celou dobu po 7. dubnu 2020 veřejný rating od nejméně jednoho akceptovaného systému externích ratingových agentur minimálně na úrovni stupně úvěrové kvality 5 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému a

b)

tyto kryté dluhopisy splňují všechna ostatní kritéria způsobilosti takových krytých dluhopisů stanovená v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

6.   Obchodovatelná aktiva uvedená v čl. 87 odst. 2 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), která k 7. dubnu 2020 neměla veřejný rating od akceptovaného systému externích ratingových agentur, avšak k 7. dubnu 2020 měla implicitní úvěrové hodnocení odvozené Eurosystémem v souladu s pravidly vymezenými v čl. 87 odst. 1 a 2 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), které splňovalo požadavky Eurosystému na úvěrovou kvalitu, představují bez ohledu na datum jejich emise způsobilé zajištění pro úvěrové operace Eurosystému, pokud po celou dobu po 7. dubnu 2020:

a)

emitent nebo ručitel těchto obchodovatelných aktiv splňuje minimálně požadavek na úvěrovou kvalitu, který odpovídá stupni úvěrové kvality 5 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému a

b)

tato obchodovatelná aktiva splňují všechna ostatní kritéria způsobilosti takových obchodovatelných aktiv stanovená v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

7.   Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 59 odst. 3, článku 71 a čl. 82 odst. 1 písm. b) obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), cenné papíry kryté aktivy vydané 7. dubna 2020 nebo před tímto datem, které měly k 7. dubnu 2020 nejméně dva veřejné ratingy od různých akceptovaných systémů externích ratingových agentur alespoň na úrovni minimálních požadavků Eurosystému na úvěrovou kvalitu podle obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), představují způsobilé zajištění pro úvěrové operace Eurosystému, pokud po celou dobu po 7. dubnu 2020:

a)

mají nejméně dva veřejné ratingy od různých akceptovaných systémů externích ratingových agentur minimálně na úrovni stupně úvěrové kvality 4 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému a

b)

nadále splňují všechna ostatní kritéria způsobilosti cenných papírů krytých aktivy stanovená v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Aby se zamezilo pochybnostem, požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. a) až d) a v čl. 3 odst. 4 těchto obecných zásad se nevztahují na cenné papíry kryté aktivy uvedené v tomto odstavci.

8.   Cenné papíry kryté aktivy, které Eurosystém k 7. dubnu 2020 akceptoval jako způsobilé zajištění podle čl. 3 odst. 1 těchto obecných zásad, zůstávají způsobilé, pokud po celou dobu po 7. dubnu 2020:

a)

mají dva veřejné ratingy od dvou akceptovaných systémů externích ratingových agentur minimálně na úrovni stupně úvěrové kvality 4 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému a

b)

nadále splňují všechny požadavky, které se na ně vztahují podle čl. 3 odst. 1 (s výjimkou úrovně ratingu), čl. 3 odst. 2a a čl. 3 odst. 4 těchto obecných zásad.

Aby se zamezilo pochybnostem, čl. 3 odst. 2 a čl. 3 odst. 5 těchto obecných zásad se nevztahují na cenné papíry kryté aktivy uvedené v tomto odstavci.

9.   Obchodovatelná aktiva uvedená v odstavcích 2 až 6, včetně krytých dluhopisů, podléhají po dobu, kdy je Eurosystém přijímá v souladu s tímto článkem jako způsobilé zajištění, srážkám při ocenění stanoveným v příloze IIb těchto obecných zásad. Cenné papíry kryté aktivy uvedené v odstavcích 7 a 8 podléhají srážkám při ocenění stanoveným v příloze IIa těchto obecných zásad. Srážky při ocenění se vypočítávají na základě aktuálního ratingu platného v kterýkoli daný den po 7. dubnu 2020 v souladu s pravidly přednosti úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur vymezenými v článcích 83 až 88 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

10.   Kromě srážek při ocenění podle odstavce 9 se uplatňují tyto dodatečné srážky při ocenění:

a)

na cenné papíry kryté aktivy, kryté dluhopisy a nezajištěné dluhové nástroje vydané úvěrovými institucemi, které jsou teoreticky oceněny podle pravidel obsažených v článku 134 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), se uplatňuje dodatečná srážka při ocenění v podobě snížení ceny o 4 %;

b)

na kryté dluhopisy pro vlastní použití se uplatňuje dodatečná srážka při ocenění ve výši i) 6,4 % z hodnoty dluhových nástrojů zařazených do stupňů úvěrové kvality 1 a 2 a ii) 9,6 % z hodnoty dluhových nástrojů zařazených do stupňů úvěrové kvality 3, 4 a 5;

c)

pro účely písmene b) se „vlastním použitím“ rozumí případ, kdy protistrana předloží nebo používá kryté dluhopisy vydané nebo zaručené samotnou protistranou nebo jakýmkoli jiným subjektem, s nímž je tato protistrana v úzkém propojení ve smyslu článku 138 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);

d)

nelze-li dodatečnou srážku při ocenění podle písmene b) uplatnit s ohledem na systém pro správu zajištění národní centrální banky, trojstranného zprostředkovatele nebo TARGET2-Securities v případě autokolateralizace, dodatečná srážka při ocenění se v rámci těchto systémů nebo platformy uplatní na celou emisní hodnotu krytých dluhopisů, které lze využít pro vlastní použití.

11.   Aby se zamezilo pochybnostem, ustanovení tohoto článku jsou nezávislá a nepřihlíží k nim pro účely posouzení způsobilosti pro přímé nákupy v rámci programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (*1), třetího programu nákupu krytých dluhopisů (*2), programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (*3), programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (*4) a dočasného nouzového programu nákupu aktiv (*5).

(*1)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/188 ze dne 3. února 2020 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (přepracované znění) (ECB/2020/9) (Úř. věst. L 39, 12.2.2020, s. 12)."

(*2)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/187 ze dne 3. února 2020 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2020/8) (Úř. věst. L 39, 12.2.2020, s. 6)."

(*3)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/5 ze dne 19. listopadu 2014 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ECB/2014/45) (Úř. věst. L 1, 6.1.2015, s. 4)."

(*4)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 28)."

(*5)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/440 ze dne 24. března 2020 o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv (ECB/2020/17) (Úř. věst. L 91, 25.3.2020, s. 1).“"

2)

Příloha IIa se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IIa

Úrovně srážek při ocenění (v %) uplatňované u cenných papírů krytých aktivy způsobilých podle čl. 3 odst. 2 a článku 8b těchto obecných zásad

Úvěrová kvalita

Vážená průměrná životnost (*6)

Srážka při ocenění

Stupeň 3

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

Stupeň 4

[0,1)

11,2

[1,3)

15,2

[3,5)

18

[5,7)

24,8

[7,10)

30,4

[10, ∞)

43,2

3)

Příloha IIb se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IIb

Úrovně srážek při ocenění (v %) uplatňované u obchodovatelných aktiv (kromě cenných papírů krytých aktivy) uvedených v článcích 8a a 8b

 

Kategorie I

Kategorie II

Kategorie III

Kategorie IV

Úvěrová kvalita

Zbytková splatnost (v letech)  (*7)

Kupón s pevnou a proměnlivou sazbou

nulový kupón

Kupón s pevnou a proměnlivou sazbou

nulový kupón

Kupón s pevnou a proměnlivou sazbou

nulový kupón

Kupón s pevnou a proměnlivou sazbou

nulový kupón

Stupeň 4

[0-1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1-3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3-5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5-7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7-10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10,∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

Stupeň 5

[0-1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1-3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3-5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5-7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7-10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10,∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

.

Článek 2

Referenční údaje, které se mají použít

Při určování souladu s požadavky na úvěrovou kvalitu aktiv, emitentů a ručitelů podle čl. 8b odst. 2 až 8 obecných zásad ECB/2014/31 v období mezi 7. dubnem 2020 a 18. květnem 2020 národní centrální banky použijí referenční údaje pro tato aktiva, emitenty a ručitele relevantní k 7. dubnu 2020, jak je poskytla ECB.

Článek 3

Nabytí účinku a provádění

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám a zůstávají v platnosti do 29. září 2021.

2.   Národní centrální banky přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu s článkem 1 těchto obecnými zásadami a použijí je ode dne 18. května 2020. Nejpozději do 11. května 2020 informují ECB o textech a prostředcích týkajících se těchto opatření.

3.   Národní centrální banky zajistí soulad s článkem 2 těchto obecných zásad ode dne, kdy tyto obecné zásady nabývají účinku.

Článek 4

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. května 2020.

Za Radu guvernérů ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci) (ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).

(2)  Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2014/31 ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 28).

(*6)  „[0-1)“ znamená váženou průměrnou životnost kratší než jeden rok, „[1-3)“ váženou průměrnou životnost v délce jednoho roku nebo delší, ale kratší než tři roky, atd.;

(*7)  „[0-1)“ znamená zbytkovou splatnost kratší než jeden rok, „[1-3“ zbytkovou splatnost v délce jednoho roku nebo delší, ale kratší než tři roky, atd.


Top