EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0361

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/361 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v chladicích systémech z uhlíkové oceli (Text s významem pro EHP)

C/2019/9099

OJ L 67, 5.3.2020, p. 112–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/361/oj

5.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/112


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/361

ze dne 17. prosince 2019,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v chladicích systémech z uhlíkové oceli

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Na použití, která mají výjimku a jsou uvedena v příloze III směrnice 2011/65/EU, se však toto omezení nevztahuje.

(2)

Kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje, jsou uvedeny v její příloze I.

(3)

Šestimocný chrom je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU.

(4)

Výjimka z omezení pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině (dále jen „výjimka“) je zahrnuta v příloze III směrnice 2011/65/EU. Platnost výjimky pro kategorie 1 až 7 a 10 měla v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem uvedené směrnice skončit ke dni 21. července 2016.

(5)

Dne 20. ledna 2015, tj. ve lhůtě stanovené v čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU, obdržela Komise žádost o prodloužení výjimky (dále jen „žádost o prodloužení“). V souladu s tímto ustanovením zůstává výjimka platná až do přijetí rozhodnutí o žádosti o prodloužení.

(6)

Posouzení žádosti o prodloužení zahrnovalo konzultace se zúčastněnými stranami v souladu s čl. 5 odst. 7 směrnice 2011/65/EU. V rámci tohoto posouzení, které zohlednilo rozhodnutí Komise o povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 (2), se dospělo k závěru, že stávající výjimka pro kategorie 1 až 7 a 10 má být rozdělena do dvou podpoložek, jejichž znění bude jasně odrážet vědecký a technický pokrok týkající se nahrazení šestimocného chromu, jež se liší v závislosti na druhu použití.

(7)

Šestimocný chrom (Cr VI) působí jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli používaných v absorpčních ledničkách. Používá se k vytvoření vrstvy na vnitřní straně ocelových trubek, která trubky chrání před chladicím roztokem obsahujícím žíravý amoniak.

(8)

Pokud jde o použití v zařízeních s příkonem ≥ 75 W a v systémech, které plně fungují s neelektrickým ohřívačem (odpovídající použitím ve vysokoteplotních ohřívačích), na která se vztahuje stávající výjimka, je nahrazení nebo odstranění šestimocného chromu stále vědecky a technicky neproveditelné z důvodu nedostatku spolehlivých náhrad. Výjimka pro tato použití je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), a neoslabí se tedy ochrana životního prostředí a zdraví, kterou toto nařízení poskytuje.

(9)

Je proto vhodné prodloužit platnost výjimky pro použití ve vysokoteplotních ohřívačích do 21. července 2021 v souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2011/65/EU. S ohledem na výsledky probíhajícího úsilí o nalezení spolehlivé náhrady je nepravděpodobné, že by doba trvání výjimky měla negativní dopady na inovace.

(10)

Použití v zařízeních s příkonem < 75 W (odpovídající použitím v nízkoteplotních ohřívačích), na která se vztahuje stávající výjimka, již nesplňují podmínky pro prodloužení stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice 2011/65/EU, a proto by měla být žádost o prodloužení týkající se těchto použití zamítnuta. V souladu s čl. 5 odst. 6 uvedené směrnice má platnost výjimky pro tato použití skončit dvanáct měsíců ode dne vstupu směrnice v platnost.

(11)

Pro kategorie jiné než 8, 9 a 11 zůstává stávající výjimka v platnosti po dobu stanovenou v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2011/65/EU. Z důvodu jasnosti by mělo být v příloze III uvedené směrnice specifikováno, do kdy výjimka platí.

(12)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. března 2021. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. dubna 2021.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. prosince 2019.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úř. věst. C 48, 15.2.2017, s. 9).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se položka 9 nahrazuje tímto:

„9

Šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině

Týká se kategorií 8, 9 a 11 a platí do:

21. července 2021 pro kategorie 8 a 9, s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů,

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro kategorie 8,

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje kategorie 9 a pro kategorii 11.

9 a)-I

Šestimocný chrom do 0,75 % hmotnostních používaný jako antikorozní činidlo v chladicím roztoku chladicích systémů z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách (včetně minibarů) navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným využívaným elektrickým příkonem < 75 W za konstantních provozních podmínek

Týká se kategorií 1 až 7 a 10 a platí do 5. března 2021.

9 a)-II

Šestimocný chrom do 0,75 % hmotnostních používaný jako antikorozní činidlo v chladicím roztoku chladicích systémů z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách:

navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným využívaným elektrickým příkonem ≥ 75 W za konstantních provozních podmínek,

navržených tak, aby plně fungovaly s neelektrickým ohřívačem.

Týká se kategorií 1 až 7 a 10 a platí do 21. července 2021.“


Top