EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2252

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2252, ze dne 29. prosince 2020, o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

Úř. věst. L 444, 31.12.2020, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2252/oj

Related international agreement
Related international agreement

31.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 444/2


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/2252,

ze dne 29. prosince 2020,

o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) Evropské radě na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) svůj záměr vystoupit z Unie a z Evropského společenství pro atomovou energii.

(2)

Dne 30. ledna 2020 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2020/135 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“) (1). Dohoda o vystoupení vstoupila v platnost dnem 1. února 2020.

(3)

Dne 25. února 2020 přijala Rada rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/266 (2) o zmocnění Komise k zahájení jednání se Spojeným královstvím o nové dohodě o partnerství. Tato jednání byla vedena s ohledem na směrnice pro jednání ze dne 25. února 2020.

(4)

smrJednání vyústila v Dohodu o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (dále jen „dohoda o obchodu a spolupráci“), Dohodu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací (dále jen „dohoda o utajovaných informacích“) a Dohodu mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie (dále jen „dohoda o jaderné energii“).

(5)

Dohoda o obchodu a spolupráci stanoví základ pro široký vztah mezi Unií a Spojeným královstvím zahrnující vzájemná práva a povinnosti, společná opatření a zvláštní postupy. Dohoda o utajovaných informacích je doplňkovou dohodou k dohodě o obchodu a spolupráci a je s ní neoddělitelně spojena, zejména pokud jde o data začátku provádění a ukončení platnosti. Rozhodnutí o podpisu dohody o obchodu a spolupráci a dohody o utajovaných informacích (dále jen „dohody“) by proto mělo vycházet z právního základu pro přidružení, který Unii umožňuje činit závazky ve všech oblastech, na něž se vztahují Smlouvy.

(6)

S ohledem na výjimečnou a jedinečnou povahu dohody o obchodu a spolupráci, která je komplexní dohodou se zemí, která vystoupila z Unie, se Rada rozhodla využít možnosti, aby Unie vykonávala ve vztahu ke Spojenému království svou vnější pravomoc.

(7)

Je vhodné vymezit úpravu týkající se zastoupení Unie v Radě partnerství a ve výborech zřízených dohodou o obchodu a spolupráci. Komise má podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o EU zajišťovat zastupování Unie a vyjadřovat postoje Unie stanovené Radou v souladu se Smlouvami. Rada má podle čl. 16 odst. 1 Smlouvy o EU vykonávat funkce vymezování politik a koordinace tím, že stanoví postoje, jež mají být jménem Unie zaujaty v Radě partnerství a ve výborech zřízených dohodou o obchodu a spolupráci. Dále v případech, kdy jsou Rada partnerství nebo výbory zřízené dohodou o obchodu a spolupráci vyzvány k přijetí aktů s právními účinky, se postoje, které mají být jménem Unie zaujaty v těchto orgánech, mají stanovit postupem podle čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(8)

Každý členský stát by měl být oprávněn vyslat jednoho zástupce, aby na zasedáních Rady partnerství a jiných společných orgánů zřízených podle dohody o obchodu a spolupráci doprovázel zástupce Komise v rámci delegace Unie.

(9)

Aby Unie mohla přijmout rychlá a účinná opatření na ochranu svých zájmů v souladu s dohodou o obchodu a spolupráci a dokud nebude přijat a v Unii nevstoupí v platnost zvláštní právní akt upravující přijetí nápravných opatření podle dohody o obchodu a spolupráci, měla by Komise zmocněna přijímat nápravná opatření, jako je například pozastavení povinností vyplývajících z dohody o obchodu a spolupráci nebo jakékoli doplňkové dohody, v případě porušení některých ustanovení dohody o obchodu a spolupráci nebo nesplnění určitých podmínek, zejména pokud jde o obchod se zbožím, rovné podmínky, silniční dopravu, leteckou dopravu, rybolov a programy Unie, jak jsou vymezeny v dohodě o obchodu a spolupráci, jakož i přijímat nápravná opatření, vyrovnávací opatření a protiopatření. Komise by měla včas a v plném rozsahu informovat Radu o svém záměru přijmout uvedená opatření s cílem umožnit smysluplnou výměnu názorů v Radě. Komise by měla vyjádřené názory v největší možné míře zohlednit. Jeden nebo více členských států mohou požádat Komisi o přijetí takových opatření. Pokud Komise na takovou žádost neodpoví kladně, měla by Radě včas sdělit důvody.

(10)

Aby Unie mohla včas reagovat, pokud již nebudou splněny příslušné podmínky, měla by být Komise zmocněna přijímat určitá rozhodnutí k pozastavení výhod poskytovaných Spojenému království podle přílohy o ekologických produktech a přílohy o léčivých přípravcích. Komise by měla včas a v plném rozsahu informovat Radu o svém záměru přijmout uvedená opatření s cílem umožnit smysluplnou výměnu názorů v Radě. Komise by měla vyjádřené názory v největší možné míře zohlednit. Jeden nebo více členských států mohou požádat Komisi o přijetí takových opatření. Pokud Komise na takovou žádost neodpoví kladně, měla by Radě včas sdělit důvody.

(11)

Kdykoli má Unie přijmout opatření za účelem dosažení souladu s dohodami, je potřeba tato opatření přijmout v souladu se Smlouvami v mezích pravomocí svěřených jednotlivým orgánům Unie. Je tedy na Komisi, aby Spojenému království poskytovala informace a činila oznámení požadované v dohodách, s výjimkou případů, kdy dohody odkazují na jiné konkrétní orgány, instituce a subjekty Unie, a aby konzultovala se Spojeným královstvím konkrétní záležitosti. Komisi rovněž přísluší zastupovat Unii před rozhodčím soudem, pokud je spor předložen k rozhodčímu řízení v souladu s dohodou o obchodu a spolupráci. V souladu s povinností loajální spolupráce uvedenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU má Komise předem konzultovat Radu, například tím, že jí předloží hlavní body podání, která Unie zamýšlí předložit rozhodčímu soudu, a v co největší možné míře připomínky Rady zohlednit.

(12)

Dohoda o obchodu a spolupráci nevylučuje možnost, aby členské státy za určitých podmínek uzavíraly se Spojeným královstvím dvoustranná ujednání nebo dohody ohledně konkrétních záležitostí, na které se dohoda o obchodu a spolupráci vztahuje v oblastech letecké dopravy, správní spolupráce v oblasti cel a DPH a sociálního zabezpečení.

(13)

Pro členské státy, které se rozhodnou uzavřít dvoustranné ujednání nebo dohodu se Spojeným královstvím v oblastech letecké dopravy, správní spolupráce v oblasti cel a DPH a sociálního zabezpečení, je nutno stanovit rámec, jímž se tyto členské státy budou řídit a jenž bude zahrnovat mimo jiné podmínky a postupy pro sjednávání a uzavírání takových dvoustranných ujednání a dohod tak, aby bylo zajištěno, že tyto ujednání či dohody jsou v souladu s účelem dohody o obchodu a spolupráci a s právními předpisy Unie a zohledňují vnitřní trh a širší zájmy Unie. Kromě toho by členské státy, které zamýšlejí vyjednat a uzavřít se Spojeným královstvím dvoustranné dohody v oblastech, na které se dohoda o obchodu a spolupráci nevztahuje, měly o svém záměru a o průběhu jednání informovat Komisi, a to při plném dodržení zásady loajální spolupráce .

(14)

Je třeba mít na paměti, že v souladu s čl. FINPROV.1 odst. 3 dohody o obchodu a spolupráci a v souladu s prohlášením Evropské rady a Evropské komise k územní působnosti budoucích dohod obsaženým v zápisu z jednání Evropské rady ze dne 25. listopadu 2018 se dohoda o obchodu a spolupráci nevztahuje na Gibraltar, ani nemá na jeho území účinky. Jak se uvádí v daném prohlášení, tím „však není vyloučena možnost, aby byly mezi Unií a Spojeným královstvím uzavřeny samostatné dohody, pokud jde o Gibraltar“, a „aniž jsou dotčeny pravomoci Unie a při plném respektování územní celistvosti jejích členských států, jak je zaručena podle čl. 4 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, tyto samostatné dohody budou vyžadovat předchozí souhlas Španělského království“.

(15)

Výkonem pravomocí Unie podle dohody o obchodu a spolupráci nejsou dotčeny příslušné pravomoci Unie a členských států, pokud jde o jakékoli probíhající či budoucí dojednávání nebo podepisování či uzavírání mezinárodních dohod s jakoukoli jinou třetí zemí, ani pokud jde o jakékoli budoucí dojednávání nebo podepisování či uzavírání doplňkových dohod uvedených v článku COMPROV.2 [Doplňkové dohody] dohody o obchodu a spolupráci.

(16)

Vzhledem k tomu, že Spojené království je zemí, která vystoupila z Unie, nachází se ve vztahu k Unii ve srovnání s jinými třetími zeměmi, s nimiž Unie dojednala a uzavřela dohody, v odlišné a výjimečné situaci. Na základě dohody o vystoupení se na Spojené království a ve Spojeném království uplatňuje během přechodného období právo Unie, a na konci tohoto období je tedy základ pro spolupráci s členskými státy Unie na velmi vysoké úrovni, především v oblastech vnitřního trhu, společné rybářské politiky a svobody, bezpečnosti a práva. Přechodné období skončí dnem 31. prosince 2020 a poté bude hladké ukončení této spolupráce v řadě oblastí řešeno na základě ustanovení upravujících další otázky rozluky uvedených v dohodě o vystoupení. Jestliže dohody nevstoupí v platnost ke dni 1. ledna 2021, spolupráce mezi Unií a Spojeným královstvím se sníží na úroveň, jež není ani žádoucí, ani v zájmu Unie, což by vedlo k narušení vztahu Unie a Spojeného království. Takové narušení lze omezit prozatímním prováděním dohod.

(17)

Se zřetelem k výjimečné situaci, v níž se Spojené království ve vztahu k Unii nachází, a k naléhavosti situace vyplývající z toho, že přechodné období končí dnem 31. prosince 2020, a vzhledem k tomu, že je zapotřebí poskytnout dostatek času Evropskému parlamentu a Radě k provedení náležitého přezkumu zamýšleného rozhodnutí o uzavření dohod i jejich znění, by dohody měly být prováděny prozatímně až do doby, kdy budou dokončeny postupy nezbytné pro jejich vstup v platnost.

(18)

Jelikož jednání o dohodách byla dokončena velmi pozdě, a to pouze sedm dní před koncem přechodného období, nebylo možné přistoupit ke konečné právně-lingvistické revizi znění dohod před jejich podpisem. Bezprostředně po podpisu dohod by tedy strany měly přistoupit ke konečné právně-lingvistické revizi jejich znění ve všech 24 závazných jazykových zněních. Právně-lingvistická revize by měla být dokončena v náležité lhůtě. Strany by poté výměnou diplomatických nót měly prohlásit tato revidovaná znění dohod ve všech daných jazykových zněních za závazná a konečná. Těmito revidovanými zněními by ab initio měla být nahrazena podepsaná znění dohod.

(19)

Dohody by měly být podepsány a připojená prohlášení a oznámení schválena jménem Unie.

(20)

Podpis dohody o obchodu a spolupráci, pokud jde o záležitosti spadající do působnosti Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Smlouva o Euratomu“), podléhá samostatnému postupu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Podpis dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé jménem Unie, pokud jde o záležitosti, které nespadají do působnosti Smlouvy o Euratomu, se schvaluje s výhradou uzavření uvedené dohody.

2.   Podpis Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.

3.   Znění dohod se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Komise zastupuje Unii v Radě partnerství, ve výboru pro obchodní partnerství, ve specializovaných výborech pro obchod a specializovaných výborech zřízených podle článků INST.1 [Rada partnerství] a INST.2 [Výbory] dohody o obchodu a spolupráci a v jakémkoli dalším specializovaném výboru pro obchod nebo specializovaném výboru, který je zřízen v souladu s čl. INST.1 [Rada partnerství] odst. 4 písm. g) nebo čl. INST.2 [Výbory] odst. 2 písm. g) dohody o obchodu a spolupráci.

Každý členský stát je oprávněn vyslat jednoho zástupce, aby na zasedáních Rady partnerství a jiných společných orgánů zřízených podle dohody o obchodu a spolupráci doprovázel zástupce Komise v rámci delegace Unie.

2.   Aby byla Rada s to plně vykonávat své funkce v oblasti vymezování politik, koordinace a rozhodování v souladu se Smlouvami, zejména aby za tímto účelem mohla stanovit postoje, jež mají být jménem Unie zaujaty v Radě partnerství, ve výboru pro obchodní partnerství, ve specializovaných výborech pro obchod a specializovaných výborech, Komise zajistí, aby Rada obdržela veškeré informace a dokumenty týkající se jakéhokoli zasedání uvedených společných orgánů nebo jakýchkoli aktů, jež mají být přijaty písemným postupem, v dostatečném předstihu před dotyčným zasedáním nebo daným použitím písemného postupu, a to v každém případě nejpozději osm pracovních dní před dotyčným zasedáním nebo daným použitím písemného postupu.

Rada je rovněž včas informována o jednáních a výsledcích zasedání Rady partnerství, výboru pro obchodní partnerství, specializovaných výborů pro obchod a specializovaných výborů a o využití písemném postupu a obdrží návrhy zápisů a veškeré dokumenty týkající se těchto zasedání nebo využití tohoto postupu.

3.   Evropský parlament má možnost plně uplatňovat v průběhu celého procesu své institucionální výsady v souladu se Smlouvami.

4.   Po dobu pěti let od 1. ledna 2021 předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě každoročně zprávu o provádění a uplatňování dohody o obchodu a spolupráci.

Článek 3

1.   Dokud v Unii nevstoupí v platnost zvláštní právní akt upravující přijímání opatření uvedených níže v písmenech a) až i), přijme Komise v souladu s podmínkami stanovenými v odpovídajících ustanoveních dohody o obchodu a spolupráci jakákoli rozhodnutí Unie o přijetí takových opatření, a to pokud jde o:

a)

pozastavení příslušného preferenčního zacházení ve vztahu k dotčenému produktu či produktům podle článku GOODS.19 [Opatření v případě porušení nebo obcházení celních předpisů]dohody o obchodu a spolupráci;

b)

použití nápravných opatření a pozastavení povinností podle článku LPFOFCSD.3.12 [Nápravná opatření] dohody o obchodu a spolupráci;

c)

použití vyrovnávacích opatření a protiopatření podle článku LPFOFCSD.9.4 [Vyrovnávání] dohody o obchodu a spolupráci;

d)

použití nápravných opatření podle článku ROAD.11 [Nápravná opatření] dohody o obchodu a spolupráci;

e)

kompenzační opatření podle článku FISH.9 [Kompenzační opatření v případě odejmutí nebo omezení přístupu] dohody o obchodu a spolupráci;

f)

použití nápravných opatření podle článku FISH.14 [Nápravná opatření a řešení sporů] dohody o obchodu a spolupráci;

g)

pozastavení nebo ukončení účasti Spojeného království v programech Unie podle článku UNPRO.3.1 [Pozastavení účasti Spojeného království v programu Unie ze strany Evropské unie] a článku UNPRO.3.20 [Ukončení účasti Spojeného království v programu Unie ze strany Evropské unie] dohody o obchodu a spolupráci;

h)

nabídku nebo přijetí dočasné kompenzace nebo pozastavení povinností v souvislosti s plněním požadavků v návaznosti na rozhodčí řízení či řízení panelu odborníků podle článku INST.24 [Dočasná nápravná opatření] dohody o obchodu a spolupráci, nestanoví-li nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 (3) jinak;

i)

ochranná opatření a vyrovnávací opatření podle článku INST.36 [Ochranná opatření] dohody o obchodu a spolupráci.

2.   Komise včas a v plném rozsahu informuje Radu o svém záměru přijmout opatření uvedená v odstavci 1 s cílem umožnit smysluplnou výměnu názorů v Radě. Komise vyjádřené názory v největší možné míře zohlední. Komise v příslušných případech rovněž informuje Evropský parlament.

3.   V případě zvláštního zájmu jednoho či více členských států mohou tyto členské státy požádat Komisi, aby přijala opatření uvedená v odstavci 1. Pokud Komise na takovou žádost neodpoví kladně, sdělí Radě včas důvody.

4.   Komise může rovněž přijmout opatření, jimiž obnoví práva a povinnosti podle dohody o obchodu a spolupráci, jak existovaly před přijetím opatření uvedených v odstavci 1. Odstavce 2 a 3 se použijí obdobně.

5.   Před přijetím zvláštního legislativního aktu upravujícího přijímání opatření uvedených v odstavci 1 provede Rada přezkum ujednání stanovených v tomto článku.

Článek 4

Pokud jeden nebo více členských států upozorní na podstatné obtíže vyplývající z provádění dohody o obchodu a spolupráci, zejména s ohledem na rybolov, Komise tuto žádost přednostně posoudí a případně záležitost v souladu s ustanoveními dohody o obchodu a spolupráci postoupí Radě partnerství. Pokud se nepodaří nalézt uspokojivé řešení, vyřeší se daná záležitost v nejkratší možné lhůtě v rámci přezkumů stanovených v dohodě o obchodu a spolupráci. Pokud uvedené obtíže přetrvávají, podniknou se nezbytné kroky s cílem vyjednat a uzavřít dohodu, kterou se učiní nezbytné změny v dohodě o obchodu a spolupráci.

Článek 5

1.   Komise je zmocněna přijmout jménem Unie jakékoli rozhodnutí, kterým:

a)

potvrdí nebo pozastaví uznávání rovnocennosti v návaznosti na opětovné posouzení rovnocennosti, které má být v souladu s čl. 3 [Uznávání rovnocennosti] odst. 3 přílohy TBT-4 [Ekologické produkty] dohody o obchodu a spolupráci provedeno do 31. prosince 2023;

b)

pozastaví uznávání rovnocennosti v souladu s čl. 3 [Uznávání rovnocennosti] odst. 5 a 6 přílohy TBT-4 [Ekologické produkty] dohody o obchodu a spolupráci;

c)

akceptuje úřední dokumenty o správné výrobní praxi vydané orgánem Spojeného království pro výrobní zařízení, která se nacházejí mimo území vydávajícího orgánu, a stanoví podmínky, za nichž Unie tyto úřední dokumenty o správné výrobní praxi v souladu s čl. 5 [Uznávání inspekcí] odst. 3 a 4 přílohy TBT-2 [Léčivé přípravky] dohody o obchodu a spolupráci akceptuje;

d)

přijme veškerá nezbytná prováděcí opatření pro výměnu úředních dokumentů o správné výrobní praxi s orgánem Spojeného království podle článku 6 [Výměna úředních dokumentů o správné výrobní praxi] přílohy TBT-2 [Léčivé přípravky] dohody o obchodu a spolupráci a pro výměnu informací s orgánem Spojeného království ohledně inspekcí výrobních zařízení podle článku 7 [Záruky] uvedené přílohy;

e)

pozastaví uznávání inspekcí nebo akceptování úředních dokumentů o správné výrobní praxi vydaných Spojeným královstvím a vyrozumí Spojené království o svém záměru uplatnit článek 9 [Pozastavení] přílohy TBT-2 [Léčivé přípravky] dohody o obchodu a spolupráci a zahájit se Spojeným královstvím konzultace v souladu s čl. 8 [Změny použitelných právních předpisů] odst. 3 uvedené přílohy;

f)

u všech nebo některých přípravků uvedených v dodatku C přílohy TBT-2 [Léčivé přípravky] dohody o obchodu a spolupráci zcela nebo částečně pozastaví uznávání inspekcí a akceptování úředních dokumentů o správné výrobní praxi vydaných druhou stranou v souladu s čl. 9 [Pozastavení] odst. 1 uvedené přílohy.

2.   Použije se čl. 3 odst. 2, 3 a 4.

Článek 6

1.   Členské státy jsou zmocněny vyjednat, podepsat a uzavřít ujednání podle čl. AIRTRN.3 [Dopravní práva] odst. 4 dohody o obchodu a spolupráci s výhradou těchto podmínek:

a)

tato ujednání se uzavřou výhradně za účelem stanoveným v čl. AIRTRN.3 [Dopravní práva] odst. 4 dohody o obchodu a spolupráci a v souladu s jeho podmínkami a neřídí se jimi žádné jiné otázky, ať již dané otázky spadají do působnosti části druhé dílu druhého hlavy I [Letecká doprava] dohody o obchodu a spolupráci, či nikoliv;

b)

tato ujednání nesmějí diskriminovat mezi leteckými dopravci Unie.

Použije se postup stanovený v článku 8 tohoto rozhodnutí.

2.   Členské státy jsou oprávněny vydávat oprávnění podle čl. AIRTRN.3 [Dopravní práva] odst. 9 dohody o obchodu a spolupráci, jsou-li splněny podmínky stanovené v této dohodě, a v souladu s platnými ustanoveními unijního a vnitrostátního práva. Při vydávání uvedených oprávnění členské státy nesmějí diskriminovat mezi leteckými dopravci Unie.

3.   Členské státy jsou zmocněny vyjednat, podepsat a uzavřít ujednání podle čl. AIRTRN.3 [Dopravní práva] odst. 9 dohody o obchodu a spolupráci s výhradou těchto podmínek:

a)

tato ujednání se uzavřou výhradně za účelem stanoveným v čl. AIRTRN.3 [Dopravní práva] odst. 9 dohody o obchodu a spolupráci a v souladu s jeho podmínkami a neřídí se jimi žádné jiné otázky, ať již dané otázky spadají do působnosti části druhé dílu druhého hlavy I [Letecká doprava] dohody o obchodu a spolupráci, či nikoliv;

b)

tato ujednání nesmějí diskriminovat mezi leteckými dopravci Unie.

Použije se postup stanovený v článku 8 tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Členské státy jsou zmocněny vyjednat, podepsat a uzavřít se Spojeným královstvím dvoustranné dohody v souladu s článkem 41 Protokolu o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty a o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků a cel nebo v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, pokud jde o záležitosti neupravené v Protokolu o koordinaci sociálního zabezpečení, s výhradou těchto podmínek:

a)

zamýšlená dohoda je slučitelná s fungováním dohody o obchodu a spolupráci a vnitřního trhu a nenarušuje je,

b)

zamýšlená dohoda je slučitelná s právem Unie a neohrožuje dosažení žádného cíle vnější činnosti Unie v dané oblasti ani jinak nepoškozuje zájmy Unie;

c)

zamýšlená dohoda je v souladu se zásadou nediskriminace na základě státní příslušnosti zakotvenou ve Smlouvě o fungování EU.

Použije se postup stanovený v článku 8 tohoto rozhodnutí.

Článek 8

1.   Každý členský stát, který hodlá vyjednat dvoustranné ujednání podle čl. 6 odst. 1 a 3 nebo dvoustrannou dohodu podle článku 7 Komisi průběžně informuje o jednáních se Spojeným královstvím ohledně takových ujednání nebo dohod a případně Komisi přizve k účasti na jednáních jako pozorovatele.

2.   Po ukončení jednání předloží dotčený členský stát Komisi výsledný návrh ujednání nebo dohody. Komise o této skutečnosti neprodleně informuje Evropský parlament a Radu.

3.   Do tří měsíců od obdržení návrhu ujednání nebo návrhu dohody rozhodne Komise o tom, zda jsou splněny podmínky uvedené v čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci nebo v čl. 6 odst. 3 prvním pododstavci v případě ujednání nebo v článku 7 prvním pododstavci v případě dohody. Pokud Komise rozhodne, že příslušné podmínky jsou splněny, může dotčený členský stát dané ujednání nebo danou dohodu podepsat a uzavřít.

4.   Dotčený členský stát poskytne Komisi kopii ujednání nebo dohody do jednoho měsíce od jejich vstupu v platnost, nebo bude-li se dané ujednání či daná dohoda provádět prozatímně, do jednoho měsíce od začátku prozatímního provádění.

Článek 9

Členské státy, které hodlají vyjednat a uzavřít se Spojeným královstvím dvoustranné dohody v oblastech, na které se dohoda o obchodu a spolupráci nevztahuje, informují včas a při plném dodržení zásady loajální spolupráce o svém záměru a o průběhu jednání Komisi.

Článek 10

Výkonem pravomocí Unie podle dohody o obchodu a spolupráci nejsou dotčeny příslušné pravomoci Unie a členských států, pokud jde o jakékoli probíhající či budoucí dojednávání nebo podepisování či uzavírání mezinárodních dohod s jakoukoli jinou třetí zemí, ani pokud jde o jakékoli budoucí dojednávání nebo podepisování či uzavírání doplňkových dohod uvedených v článku COMPROV.2 [Doplňkové dohody] dohody o obchodu a spolupráci.

Článek 11

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohody jménem Unie.

Článek 12

1.   Dohody se s výhradou vzájemnosti provádějí prozatímně ode dne 1. ledna 2021 až do dokončení postupů nezbytných pro jejich vstup v platnost.

2.   Unie oznámí Spojenému království dokončení vnitřních požadavků a postupů Unie nezbytných pro prozatímní provádění za předpokladu, že před dnem uvedeným v odstavci 1 Spojené království oznámilo Unii, že jeho vnitřní požadavky a postupy nezbytné pro prozatímní provádění byly dokončeny.

3.   Znění dohod v anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce jsou předmětem konečné právně-lingvistické revize.

Jazyková znění po právně-lingvistické revizi uvedené v prvním pododstavci se prohlásí za závazná a konečná prostřednictvím výměny diplomatických nót se Spojeným královstvím.

Závaznými a konečnými zněními uvedenými v druhém pododstavci se ab initio nahradí podepsaná znění dohod.

4.   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení stanovené v odstavci 2 a předá diplomatickou nótu uvedenou v odst. 3 druhém pododstavci.

Článek 13

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení stanovená v dohodě o obchodu a spolupráci a v článku 19 dohody o utajovaných informacích.

Článek 14

Prohlášení a oznámení připojená k tomuto rozhodnutí se schvalují jménem Unie.

Článek 15

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 29. prosince 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/266 ze dne 25. února 2020 o zmocnění k zahájení jednání se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o nové dohodě o partnerství (Úř. věst. L 58, 27.2.2020, s. 53).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 50).


Top