EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2055

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2055 ze dne 7. prosince 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé ke změně uvedené dohodě nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

Úř. věst. L 424, 15.12.2020, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2055/oj

15.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 424/13


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/2055

ze dne 7. prosince 2020

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé ke změně uvedené dohodě nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla uzavřena Unií rozhodnutím Rady 97/126/ES (1) a vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1997.

(2)

Součástí dohody je protokol 3 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (dále jen „protokol 3“). V souladu s článkem 3 protokolu 3 může smíšený výbor zřízený článkem 31 dohody (dále jen „smíšený výbor“) rozhodnout o změnách protokolu 3.

(3)

Smíšený výbor přijme rozhodnutí o změně dohody nahrazením protokolu 3 (dále jen „rozhodnutí“) na svém příštím zasedání před koncem roku 2023.

(4)

Je vhodné stanovit postoj, který má být jménem Unie zaujat ve smíšeném výboru, neboť rozhodnutí bude mít pro Unii závazné právní účinky.

(5)

Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „úmluva“) byla uzavřena Unií rozhodnutím Rady 2013/94/EU (2) a pro Unii vstoupila v platnost dnem 1. května 2012. Obsahuje ustanovení o původu zboží obchodovaného v souladu s příslušnými dvoustrannými dohodami o volném obchodu uzavřenými mezi smluvními stranami úmluvy, jež se uplatňují, aniž jsou dotčeny zásady stanovené v uvedených dvoustranných dohodách.

(6)

Článek 6 úmluvy stanoví, že každá smluvní strana má přijmout vhodná opatření, aby zajistila účinné uplatňování úmluvy. Za tímto účelem rozhodnutí začlení do protokolu 3 dynamický odkaz na úmluvu v platném znění, aby se vždy odkazoval na její poslední platné znění.

(7)

Jednání o změně úmluvy vedla k vytvoření nového souboru modernizovaných a flexibilnějších pravidel původu, která se mají začlenit do úmluvy. Unie a Faerské ostrovy se dohodly na co nejdřívějším používání alternativního souboru pravidel původu založeného na pravidlech pozměněné úmluvy, který by bylo možné dvoustranně používat jako alternativní pravidla původu k pravidlům stanoveným v úmluvě (dále jen „přechodná pravidla“). Za tímto účelem rozhodnutí stanoví rovněž tato přechodná pravidla.

(8)

V oblasti kumulace tvořené státy ESVO, Faerskými ostrovy, Unií, Tureckou republikou, zeměmi zapojenými do procesu stabilizace a přidružení, Moldavskou republikou, Gruzií a Ukrajinou by odchylně od ustanovení úmluvy použitelných na diagonální kumulaci mezi těmito účastníky měla být zachována možnost použít průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení o původu namísto průvodních osvědčení EUR-MED nebo prohlášení o původu EUR-MED.

(9)

Postoj Unie ve smíšeném výboru by proto měl vycházet z návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé ke změně uvedené dohodě nahrazením protokolu 3 k ní, vychází z návrhu rozhodnutí smíšeného výboru (3).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2023.

V Bruselu dne 7. prosince 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Rozhodnutí Rady 97/126/ES ze dne 6. prosince 1996 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (Úř. věst. L 53, 22.2.1997, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/94/EU ze dne 26. března 2012 o uzavření Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech (Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 3).

(3)  Viz dokument ST 10257/20 na http://register.consilium.europa.eu.


Top