EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0491

Rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 ze dne 3. dubna 2020 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (oznámeno pod číslem C(2020) 2146)

C/2020/2146

OJ L 103I , 3.4.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/491/oj

3.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 103/1


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/491

ze dne 3. dubna 2020

o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu

(oznámeno pod číslem C(2020) 2146)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (1), a zejména na čl. 53 první pododstavec uvedené směrnice, ve spojení s článkem 131 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (2), a zejména na čl. 76 první pododstavec uvedeného nařízení, ve spojení s článkem 131 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila dne 30. ledna 2020 rozšíření onemocnění COVID-19 za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Dne 11. března 2020 prohlásila WHO rozšíření onemocnění COVID-19 za pandemii. Nákaza virem COVID-19 se nyní rozšířila ve všech členských státech. Vzhledem k tomu, že počet případů nákazy znepokojivě narůstá a že chybějí prostředky na boj proti rozšíření onemocnění COVID-19, vyhlásila řada členských států nouzový stav.

(2)

S cílem bojovat proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 předložily Itálie dne 19. března 2020, Francie dne 21. března 2020, Německo a Španělsko dne 23. března 2020, Česko, Estonsko, Řecko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko a Slovinsko dne 24. března 2020, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Finsko a Spojené království dne 25. března 2020 a Malta a Švédsko dne 26. března 2020 žádosti o osvobození dováženého zboží od dovozního cla a od daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

(3)

Pandemie COVID-19 a extrémní problémy, které způsobuje, představují katastrofu ve smyslu kapitoly XVII části C nařízení (ES) č. 1186/2009 a hlavy VIII kapitoly 4 směrnice 2009/132/ES. Je proto vhodné osvobodit od dovozního cla zboží dovážené pro účely uvedené v článku 74 nařízení (ES) č. 1186/2009 a od daně z přidané hodnoty (DPH) zboží dovážené pro účely uvedené v článku 51 směrnice 2009/132/ES.

(4)

Členské státy by měly informovat Komisi o povaze a množství jednotlivých druhů zboží osvobozených od dovozního cla a DPH s cílem bojovat proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, o organizacích, jež schválily za účelem rozdělování nebo zpřístupnění tohoto zboží, a o opatřeních, jež byla přijata, aby se zabránilo používání zboží jiným způsobem než k boji proti následkům rozšíření onemocnění.

(5)

Vzhledem k extrémním problémům, se kterými se členské státy potýkají, by se osvobození od dovozního cla a od DPH mělo vztahovat na dovoz uskutečněný od 30. ledna 2020. Osvobození by mělo platit do 31. července 2020. Před koncem tohoto období bude přezkoumána situace a v případě potřeby a po konzultaci s členskými státy může být toto období prodlouženo.

(6)

Členské státy byly dne 26. března 2020 konzultovány v souladu s článkem 76 nařízení (ES) č. 1186/2009 a článkem 53 směrnice 2009/132/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zboží je osvobozeno od dovozního cla ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1186/2009 a od daně z přidané hodnoty (DPH) při dovozu ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/132/ES, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zboží je určeno k jednomu z těchto použití:

i)

k bezplatnému rozdělování osobám dotčeným nebo ohroženým rozšířením onemocnění COVID-19 nebo osobám zapojeným do boje proti rozšíření tohoto onemocnění subjekty a organizacemi uvedenými v písmeně c);

ii)

ke zpřístupňování osobám dotčeným nebo ohroženým rozšířením onemocnění COVID-19 nebo osobám zapojeným do boje proti rozšíření tohoto onemocnění zdarma, přičemž zboží zůstává ve vlastnictví subjektů a organizací uvedených v písmeně c);

b)

zboží splňuje požadavky článků 75, 78, 79 a 80 nařízení (ES) č. 1186/2009 a článků 52, 55, 56 a 57 směrnice 2009/132/ES;

c)

zboží je dováženo za účelem propuštění do volného oběhu státními organizacemi, včetně státních subjektů, veřejných subjektů a jiných veřejnoprávních subjektů, nebo jejich jménem nebo organizacemi, které schválily příslušné orgány členských států, nebo jejich jménem.

2.   Zboží dovážené záchrannými jednotkami nebo jejich jménem za účelem propuštění do volného oběhu, které je určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu, kdy poskytují pomoc osobám dotčeným nebo ohroženým rozšířením onemocnění COVID-19 nebo osobám zapojeným do boje proti rozšíření tohoto onemocnění, je rovněž osvobozeno od dovozního cla ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1186/2009 a od DPH při dovozu ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/132/ES.

Článek 2

Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 30. listopadu 2020 tyto informace:

a)

seznam organizací schválených příslušnými orgány členských států podle čl. 1 odst. 1 písm. c);

b)

informace o povaze a množství jednotlivých druhů zboží osvobozených od dovozního cla a DPH podle článku 1;

c)

opatření přijatá k zajištění souladu s články 78, 79 a 80 nařízení (ES) č. 1186/2009 a s články 55, 56 a 57 směrnice 2009/132/ES, pokud jde o zboží spadající do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Článek 1 se použije na dovoz uskutečněný od 30. ledna 2020 do 31. července 2020.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. dubna 2020.

Za Komisi

Paolo GENTILONI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 292, 10.11.2009, s. 5.

(2)  Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23.


Top