EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0480

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/480 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

C/2020/1919

OJ L 102, 2.4.2020, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/480/oj

2.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 102/6


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/480

ze dne 1. dubna 2020,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (2), a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 7 směrnice 2006/42/ES se strojní zařízení vyrobené v souladu s harmonizovanou normou, na níž byl odkaz zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, považuje za splňující základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle takové harmonizované normy.

(2)

Dopisem ze dne 19. prosince 2006 (dále jen „žádost M/396“) požádala Komise výbory CEN a CENELEC o vypracování, revizi a dokončení prací týkajících se harmonizovaných norem na podporu směrnice 2006/42/ES s cílem zohlednit změny zavedené uvedenou směrnicí ve srovnání se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES (3).

(3)

Na základě žádosti M/396 vypracoval CEN nové harmonizované normy EN ISO 18497:2018 (Bezpečnost vysoce automatizovaných zemědělských strojů), EN 14033-4:2019 (Technické požadavky na jízdu, přesuny a pracovní nasazení na městských kolejových systémech), EN 16770:2018 (Bezpečnost dřevoobráběcích strojů – Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci), EN 16712-4:2018 (Generátory lehké pěny), EN 62841-4-2:2019 (Zvláštní požadavky na střihače živých plotů), EN 62841-3-12:2019 (Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity), EN ISO 20607:2019 (Bezpečnost strojních zařízení – Návod k používání – Obecné principy pro návrh) a EN 17067:2018 (Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače).

(4)

Vedle toho CEN a CENELEC na základě žádosti M/396 provedly revizi a změnu stávajících norem EN ISO 10517:2019, EN ISO 11148-13:2018, EN 12012-1:2018, EN 12733:2018, EN 16985:2018, EN ISO 19296:2018, EN ISO 28927-4:2010 a EN ISO 28927-4:2010/A1:2018, EN 60204-1:2018, EN IEC 60204-11:2019, EN 707:2019, EN 1459-2:2015+A1:2018, EN ISO 3691-5:2015, EN ISO 4254-9:2018, EN 12312-8:2018 a EN ISO 19353:2019 s cílem přizpůsobit je technickému pokroku.

(5)

Komise společně s CEN a CENELEC vyhodnotila, zda normy, které tyto výbory vypracovaly, revidovaly a změnily, jsou v souladu s žádostí M/396.

(6)

Normy, které vypracovaly, revidovaly a změnily CEN a CENELEC na základě žádosti M/396, splňují požadavky, které mají pokrýt a které jsou stanoveny ve směrnici 2006/42/ES. Je proto vhodné zveřejnit odkazy na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Výsledkem práce CEN a CENELEC na základě žádosti M/396 bylo nahrazení, revize nebo změna několika harmonizovaných norem zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie (4). Je proto nutné, aby byly odkazy na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie zrušeny. Aby měli výrobci dostatek času připravit se na uplatňování nových norem, revidovaných norem a změn norem, je nutné, aby bylo zrušení odkazů na harmonizované normy odloženo.

(8)

V přílohách I a II prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/436 (5) jsou uvedeny odkazy na harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017 týkající se dřevozpracujících strojů a EN ISO 28927-2:2009/A1:2017 týkající se ručních mechanizovaných nářadí. Odkazy na předchozí verze uvedených norem, EN 848-3:2012 a EN ISO 28927-2:2009, však byly zveřejněny v řadě C Úředního věstníku Evropské unie (6) a nebyly dosud zrušeny. Jelikož normy EN 848-3:2012 a EN ISO 28927-2:2009 již neodpovídají současnému stavu, je namístě tyto odkazy v Úředním věstníku Evropské unie zrušit. Aby měli výrobci dostatek času připravit se na uplatňování norem EN ISO 19085-3:2017 a EN ISO 28927-2:2009/A1:2017, je nutné, aby bylo zrušení odkazů na normy EN 848-3:2012 a EN ISO 28927-2:2009 odloženo.

(9)

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436 obsahuje odkazy na harmonizované normy, jež zakládají předpoklad shody se směrnicí 2006/42/ES, a příloha II uvedeného prováděcího rozhodnutí obsahuje odkazy na harmonizované normy zakládající předpoklad shody, které se zveřejňují s omezeními. Jelikož je třeba zveřejnit několik odkazů na harmonizované normy a při tomto zveřejnění se nepožadují žádná omezení, je vhodné doplnit tyto odkazy do přílohy I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436. Rovněž je třeba v uvedené příloze nahradit odkaz na normu EN 62841-2-1:2018 odkazem na poslední změněnou verzi této normy.

(10)

Příloha III prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436 obsahuje odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2006/42/ES, které se v Úředním věstníku Evropské unie zrušují od dat stanovených v uvedené příloze. Jelikož je třeba zrušit několik odkazů na harmonizované normy, které byly zveřejněny v řadě C Úředního věstníku Evropské unie, je vhodné doplnit tyto odkazy do přílohy III prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436.

(11)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436 se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha III prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436 se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 přílohy I se použije ode dne 2. října 2021.

V Bruselu dne 1. dubna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení (Úř. věst. L 207, 23.7.1998, s. 1).

(4)  Úř. věst. C 92, 9.3.2018, s. 1.

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/436 ze dne 18. března 2019 o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (Úř. věst. L 75, 19.3.2019, s. 108).

(6)  Úř. věst. C 92, 9.3.2018, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436 se mění takto:

1)

položka 35 se nahrazuje tímto:

„35.

EN 62841-2-1:2018

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky (IEC 62841-2-1:2017, modifikovaná)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

C“

2)

doplňují se nové položky, které znějí:

„43.

EN ISO 18497:2018

Zemědělské stroje a traktory – Bezpečnost vysoce automatizovaných zemědělských strojů – Principy navrhování (ISO 18497:2018)

B

44.

EN ISO 19353:2019

Bezpečnost strojních zařízení – Ochrana a prevence proti ohni (ISO 19353:2019)

B

45.

EN 707:2018

Zemědělské stroje – Kejdovače – Bezpečnost

C

46.

EN 1459-2:2015+A1:2018

Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením

C

47.

EN ISO 3691-5:2015

Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky (ISO 3691-5:2014)

C

48.

EN ISO 4254-9:2018

Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 9: Secí stroje (ISO 4254-9:2018)

C

49.

EN ISO 10517:2019

Motorové ruční nůžky na živé ploty – Bezpečnost (ISO 10517:2019)

C

50.

EN ISO 11148-13:2018

Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 13: Zarážecí nářadí (ISO 11148-13:2017)

C

51.

EN 12012-1:2018

Stroje na zpracování pryže a plastů – Rozmělňovací stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory a drtiče

C

52.

EN 12312-8:2018

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu

C

53.

EN 12733:2018

Zemědělské a lesnické stroje – Ručně vedené motorové žací stroje – Bezpečnost

C

54.

EN 14033-4:2019

Železniční aplikace – Kolej – Kolejové stroje pro stavbu a údržbu – Část 4: Technické požadavky na jízdu, přesuny a pracovní nasazení na městských kolejových systémech

C

55.

EN 16712-4:2018

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly – Přenosná pěnotvorná zařízení – Část 4: Generátory lehké pěny PN 16

C

56.

EN 16770:2018

Bezpečnost dřevoobráběcích strojů – Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci – Bezpečnostní požadavky

C

57.

EN 16985:2018

Stříkací kabiny pro organické práškové nátěrové hmoty – Bezpečnostní požadavky

C

58.

EN 17067:2018

Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače

C

59.

EN ISO 19296:2018

Dobývání – Mobilní podzemní stroje – Bezpečnost stroje (ISO 19296:2018)

C

60.

EN ISO 28927-4:2010

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 4: Přímé brusky (ISO 28927-4:2010)

EN ISO 28927-4:2010/A1:2018

C

61.

EN 60204-1:2018

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 60204-1:2016, modifikovaná)

B

62.

IEC 60204-11:2019

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV (IEC 60204-11:2018)

B

63.

EN 62841-4-2:2019

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů (IEC 62841-4-2:2017, modifikovaná)

C

64.

EN 62841-3-12:2019

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity (IEC 62841-3-12:2017)

C

65.

EN 62841-2-21:2019

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-21: Zvláštní požadavky na ruční čističe odpadů (IEC 62841-2-21:2017, modifikovaná)

C

66.

EN ISO 20607:2019

Bezpečnost strojních zařízení – Návod k používání – Obecné principy pro návrh (ISO 20607:2019)

B

67.

EN ISO 19085-7:2019

Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky (ISO 19085-7:2019)

C

68.

EN 1114-3:2019

Stroje na zpracování pryže a plastů – Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky – Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení

C

69.

EN 1127-1:2019

Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika

B“


PŘÍLOHA II

V příloze III prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/436 se doplňují nové položky, které znějí:

„39.

EN ISO 28927-4:2010

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 4: Přímé brusky (ISO 28927-4:2010)

2. října 2021

C

40.

EN ISO 19353:2016

Bezpečnost strojních zařízení – Ochrana a prevence proti ohni (ISO 19353:2015)

2. října 2021

B

41.

EN 707:1999+A1:2009

Zemědělské stroje – Kejdovače – Bezpečnost

2. října 2021

C

42.

EN 792-13:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 13: Zarážecí nářadí

2. října 2021

C

43.

EN 1889-1:2011

Důlní stroje – Mobilní podzemní stroje – Bezpečnost – Část 1: Stroje na pneumatikách

2. října 2021

C

44.

EN ISO 3691-5:2014

Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky (ISO 3691-5:2014)

EN ISO 3691-5:2014/AC:2014

2. října 2021

C

45.

EN ISO 10517:2009

Motorové ruční nůžky na živé ploty – Bezpečnost (ISO 10517:2009)

EN ISO 10517:2009/A1:2013

2. října 2021

C

46.

EN 12012-1:2007+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Rozmělňovací stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory

2. října 2021

C

47.

EN 12012-3:2001+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Rozmělňovací stroje – Část 3: Bezpečnostní požadavky na drtiče

2. října 2021

C

48.

EN 12312-8:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 8: Schody a plošiny pro údržbu

2. října 2021

C

49.

EN 12733:2001+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Ručně vedené motorové žací stroje – Bezpečnost

2. října 2021

C

50.

EN 12981:2005+A1:2009

Lakovny – Stříkací kabiny pro nanášení organických práškových nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

2. října 2021

C

51.

EN 13355:2004+A1:2009

Lakovny – Kombinované stříkací kabiny – Bezpečnostní požadavky

2. října 2021

C

52.

EN 14018:2005+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Secí stroje – Bezpečnost

2. října 2021

C

53.

EN 60204-1:2006

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 60204-1:2005, modifikovaná)

EN 60204-1:2006/AC:2010

EN 60204-1:2006/A1:2009

2. října 2021

B

54.

EN 60204-11:2000

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV (IEC 60204-11:2000)

EN 60204-11:2000/AC:2010

2. října 2021

B

55.

EN 848-3:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem – Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky

2. října 2021

C

56.

EN ISO 28927-2:2009

Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 2: Utahováky šroubů a matic a šroubováky (ISO 28927-2:2009)

2. října 2021

C

57.

EN 60745-2-21:2009

Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů (IEC 60745-2-21:2002, modifikovaná)

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

2. října 2021

C

58.

EN 859:2007+A2:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Srovnávací frézky s ručním posuvem

2. října 2021

C

59.

EN 860:2007+A2:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné tloušťkovací frézky

2. října 2021

C

60.

EN 861:2007+A2:2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky

2. října 2021

C

61.

EN 1114-3:2001+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky – Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení

2. října 2021

C

62.

EN 1127-1:2011

Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika

2. října 2021

B

63.

EN 1459-2:2015

Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením

2. října 2021

C“


Top