EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0135

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. listopadu 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Text s významem pro EHP)

XT/21105/2018/REV/3

OJ L 29, 31.1.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/135/oj

Related international agreement

31.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/135

ze dne 30. listopadu 2020

o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 50 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. října 2019 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2019/1750 (1), kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/274 (2) o podpisu Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda“) jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

(2)

Dohoda by měla být schválena jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

(3)

Veškeré odkazy na Unii v tomto rozhodnutí je třeba chápat tak, že zahrnují i Evropské společenství pro atomovou energii.

(4)

V den vstupu dohody v platnost skončí automaticky v důsledku vystoupení mandát všech členů orgánů, institucí a jiných subjektů Unie, kteří byli nominováni, jmenováni nebo zvoleni v souvislosti s členstvím Spojeného království v Unii.

(5)

Je vhodné vymezit způsoby zastoupení Unie ve smíšeném výboru a specializovaných výborech zřízených dohodou. Komise má podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) zajišťovat zastupování Unie a vyjadřovat postoje Unie stanovené Radou v souladu se Smlouvami. Rada má podle čl. 16 odst. 1 Smlouvy o EU vykonávat funkce vymezování politik a koordinace tím, že stanoví postoje, jež mají být jménem Unie zaujaty ve smíšeném výboru a ve specializovaných výborech. V případech, kdy je smíšený výbor vyzván k přijetí aktů s právními účinky, se postoje, které mají být jménem Unie zaujaty ve smíšeném výboru, mají stanovit postupem podle čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie. Šest měsíců před tím, než se stane použitelným článek 5 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k dohodě, se provede přezkum podmínek účasti členských států na zasedáních smíšeného výboru a specializovaných výborů, který zohlední nově nastalou situaci.

(6)

Do zápisu z jednání Evropské rady dne 25. listopadu 2018 bylo učiněno několik prohlášení. Podle prohlášení k dohodě o vystoupení a politickému prohlášení bude v případě, že se postoj, který má Unie zaujmout ve smíšeném výboru, týká prodloužení přechodného období, Rada postupovat v souladu s pokyny Evropské rady a jakékoli rozhodnutí o prodloužení přechodného období vezme v úvahu, jak Spojené království plní své závazky z dohody včetně jejích protokolů. Do uvedeného zápisu z jednání Evropské rady byla učiněna dvě další prohlášení Evropské rady a Komise: interpretační prohlášení k článku 184 dohody o vystoupení a prohlášení k územní působnosti budoucích dohod.

(7)

V případech, kdy má Unie zaujmout postoj ve smíšeném výboru, se mají Rada a Komise řídit prohlášeními obsaženými v zápisu z jednání Evropské rady ze dne 25. listopadu 2018.

(8)

Evropský parlament má být podle čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie okamžitě a plně informován, na základě praktických způsobů spolupráce, které mu umožní plně uplatňovat jeho výsady v souladu se Smlouvami.

(9)

Kdykoli má Unie přijmout opatření za účelem dosažení souladu s ustanoveními dohody, je třeba tato opatření přijmout v souladu s ustanoveními Smluv při dodržení mezí pravomocí svěřených jednotlivým orgánům. Je tedy na Komisi, aby Spojenému království poskytovala informace a oznámení požadované v dohodě, s výjimkou případů, kdy dohoda odkazuje na jiné konkrétní orgány, instituce a subjekty Unie, konzultovala se Spojeným královstvím konkrétní záležitosti a vyzývala zástupce Spojeného království k účasti na mezinárodních konzultacích nebo na jednáních v rámci delegace Unie. Komisi rovněž přísluší zastupovat Unii před rozhodčím tribunálem, pokud je spor předložen k rozhodčímu řízení v souladu s článkem 170 dohody. V souladu se zásadou loajální spolupráce uvedenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU Komise předem konzultuje Radu, například tím, že jí předloží hlavní prvky podání, která Unie zamýšlí předložit rozhodčímu tribunálu, a vezme v úvahu připomínky Rady. Z téhož důvodu by mělo být na Komisi, aby se se Spojeným královstvím dohodla na administrativních opatřeních, jako jsou opatření uvedená v článku 134 dohody.

(10)

Komise ve svém prohlášení do zápisu z jednání Rady ze dne 29. ledna 2018 uvedla, že po konzultaci s Radou vydá pokyny týkající se jednotného uplatňování čl. 128 odst. 5 dohody.

(11)

Podle čl. 129 odst. 4 dohody může Spojené království během přechodného období sjednat, podepsat a ratifikovat mezinárodní dohody, které samostatně uzavřelo v oblastech výlučné pravomoci Unie, jestliže tyto dohody nevstoupí v platnost nebo se nezačnou používat během přechodného období, pokud to Unie nepovolí. Je nezbytné stanovit podmínky a postup pro udělování takových svolení. Vzhledem k politickému významu rozhodnutí, kterými se tato svolení udělují, je vhodné svěřit Radě pravomoc přijímat tato rozhodnutí prostřednictvím prováděcích aktů na návrh Komise.

(12)

Dohoda v samostatných protokolech řeší velmi specifické situace týkající se Irska/Severního Irska, výsostných oblastí Spojeného království na Kypru a Gibraltaru. Vzhledem k tomu, že Irsko, Kyperská republika a Španělské království budou případně potřebovat uzavřít se Spojeným královstvím dvoustranné dohody nezbytné pro řádné fungování ujednání obsažených v těchto zvláštních protokolech, je nezbytné stanovit podmínky a postup pro udělení svolení příslušnému členskému státu ke sjednání a uzavření těchto dvoustranných dohod, pokud se týkají oblastí, které spadají do výlučné pravomoci Unie. Vzhledem k politickému významu rozhodnutí, kterými se tato svolení udělují, je vhodné svěřit Radě pravomoc přijímat tato rozhodnutí prostřednictvím prováděcích aktů na návrh Komise.

(13)

Podle čl. 18 odst. 1 a 4 dohody mají hostitelské členské státy vydávat státním příslušníkům Spojeného království, jejich rodinným příslušníkům a dalším osobám, které spadají do oblasti působnosti části druhé hlavy II dohody, doklad osvědčující jejich status pobytu v souladu s dohodou. V souladu s článkem 26 dohody členský stát výkonu práce vydává státním příslušníkům Spojeného království, kteří mají podle dohody práva jakožto přeshraniční pracovníci, doklad osvědčující jejich status přeshraničního pracovníka podle dohody. S cílem zajistit v rámci Unie jednotné podmínky pro provádění těchto ustanovení, usnadnit tak uznávání uvedených dokladů, zejména orgány hraniční kontroly, a pomocí vysoce efektivních bezpečnostních prvků předcházet jejich padělání a pozměňování by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení doby platnosti, formátu a technických specifikací těchto dokladů, jakož i znění společného prohlášení, které musí doklady vydané podle článků 18 a 26 dohody obsahovat a které má uvádět, že tyto doklady byly vydány v souladu s dohodou. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (3). Pro tyto účely by Komisi měl být nápomocen výbor zřízený článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1683/95 (4). V případě potřeby mohou tyto prováděcí akty zahrnovat vhodná opatření s cílem předcházet padělání a pozměňování uvedených dokladů. V takovém případě by měly být zpřístupněny pouze subjektům, které členské státy určily jako subjekty odpovědné za tisk, a osobám řádně pověřeným členským státem nebo Komisí. Těmito prováděcími akty by neměla být dotčena případná zvláštní ujednání, která Irsko může na základě dohody uzavřít se Spojeným královstvím ve vztahu k pohybu osob v režimu společného prostoru cestování.

(14)

V souladu s článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii se článek 50 Smlouvy o EU použije na Evropské společenství pro atomovou energii.

(15)

Jak stanoví čl. 50 odst. 4 Smlouvy o EU, Spojené království se nepodílí na jednáních Rady o tomto rozhodnutí ani na jeho přijímání,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii se schvaluje jménem Unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Veškeré odkazy na Unii v tomto rozhodnutí jsou chápány tak, že zahrnují i Evropské společenství pro atomovou energii.

Článek 2

1.   Komise zastupuje Unii ve smíšeném výboru a specializovaných výborech stanovených v článcích 164 a 165 dohody a v jakémkoli dalším specializovaném výboru, který může být zřízen v souladu s čl. 164 odst. 5 písm. b) dohody.

Jeden či více členských států může požádat, aby byl zástupce Komise na zasedání smíšeného výboru nebo specializovaného výboru v rámci delegace Unie doprovázen zástupcem daného členského státu či států, pokud jsou otázky, jež mají být na dotčeném zasedání projednávány, pro daný členský stát či státy předmětem zvláštního zájmu. Zejména Irsko, Kyperská republika a Španělské království mohou požádat, aby byl zástupce Komise doprovázen:

a)

zástupcem Irska na zasedáních výboru pro otázky spojené s prováděním Protokolu o Irsku/Severním Irsku, jestliže se dané otázky týkají Irska/Severního Irska;

b)

zástupcem Kyperské republiky na zasedáních výboru pro otázky spojené s prováděním Protokolu týkajícího se výsostných oblastí na Kypru;

c)

zástupcem Španělského království na zasedáních výboru pro otázky spojené s prováděním Protokolu o Gibraltaru.

2.   Aby byla Rada s to plně vykonávat své funkce v oblasti vymezování politik, koordinace a rozhodování v souladu se Smlouvami, zejména aby za tímto účelem mohla stanovit postoje, jež mají být jménem Unie zaujaty ve smíšeném výboru a ve specializovaných výborech, Komise zajistí, aby Rada obdržela veškeré informace a dokumenty týkající se jakéhokoli zasedání smíšeného výboru, jakéhokoli zasedání specializovaného výboru nebo jakýchkoli aktů, jež mají být přijaty písemným postupem, v dostatečném předstihu před dotyčným zasedáním nebo použitím dotyčného písemného postupu.

Rada je rovněž být včas informována o diskusích a výsledcích zasedání smíšeného výboru, zasedání specializovaných výborů a písemného postupu a obdrží návrhy zápisů z jednání i veškeré dokumenty týkající se dotyčných zasedání či dotyčného postupu.

3.   Evropský parlament má možnost plně uplatňovat v průběhu celého procesu své institucionální výsady v souladu se Smlouvami.

4.   Během prvních pěti let po vstupu dohody v platnost předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě jednou ročně zprávu o provádění a uplatňování dohody, zejména její části druhé.

Článek 3

1.   Rada může Spojenému království povolit, aby samostatně vyjádřilo souhlas být vázáno mezinárodní dohodou v oblasti výlučné pravomoci Unie, která má vstoupit v platnost nebo být používána během přechodného období. Toto svolení lze udělit, pouze pokud:

a)

Spojené království prokázalo zvláštní zájem na tom, aby daná mezinárodní dohoda vstoupila v platnost nebo se použila již během přechodného období;

b)

je dotčená mezinárodní dohoda slučitelná s právem Unie použitelným pro Spojené království a ve Spojeném království v souladu s článkem 127 dohody a s povinnostmi uvedenými v čl. 129 odst. 1 dohody a

c)

vstupem v platnost nebo použitím dotčené mezinárodní dohody během přechodného období by nebylo ohroženo dosažení žádného cíle vnější činnosti Unie v dané oblasti ani by nebyly jinak poškozeny zájmy Unie.

2.   Svolení udělené podle odstavce 1 může být podmíněno zařazením určitého ustanovení do dané dohody nebo jeho vynětím z dané dohody nebo může být podmíněno pozastavením uplatňování určitého ustanovení dané dohody, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 1.

3.   Spojené království oznámí Komisi úmysl samostatně vyjádřit souhlas být vázáno mezinárodní dohodou, která má vstoupit v platnost nebo být používána během přechodného období v oblasti výlučné pravomoci Unie. Komise neprodleně informuje Radu o každém oznámení zaslaném Spojeným královstvím o jeho úmyslu samostatně vyjádřit souhlas být vázáno dotčenou mezinárodní dohodou.

4.   Rada přijímá rozhodnutí uvedená v odstavci 1 prostřednictvím prováděcích aktů na návrh Komise. Návrh Komise musí obsahovat posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1. Pokud informace poskytnuté Spojeným královstvím pro toto posouzení nedostačují, může Komise požádat o doplňující informace.

5.   O každém rozhodnutí přijatém podle odstavce 1 Rada informuje Evropský parlament.

Článek 4

1.   Na základě řádně odůvodněné žádosti Irska, Kyperské republiky nebo Španělského království může Rada těmto členským státům povolit, aby se Spojeným královstvím sjednaly dvoustranné dohody v oblastech výlučné pravomoci Unie. Toto svolení lze udělit, pouze pokud:

a)

dotčený členský stát poskytl informace prokazující, že je dotyčná dohoda nezbytná pro řádné fungování ujednání obsažených v Protokolu o Irsku/Severním Irsku, Protokolu týkajícím se výsostných oblastí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na Kypru a v Protokolu o Gibraltaru a že je dotyčná dohoda v souladu se zásadami a cíli dohody;

b)

na základě informací poskytnutých členským státem se jeví, že je zamýšlená dohoda slučitelná s právem Unie, a

c)

zamýšlená dohoda by neohrozila dosažení žádného cíle vnější činnosti Unie v dotčené oblasti ani by jinak nepoškozovala zájmy Unie.

2.   Svolení udělené podle odstavce 1 může být podmíněno zařazením určitého ustanovení do dané dohody nebo jeho vynětím z dané dohody nebo může být podmíněno pozastavením uplatňování určitého ustanovení dané dohody, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 1.

3.   Dotčený členský stát oznámí Komisi úmysl zahájit jednání se Spojeným královstvím. Komise o tom neprodleně informuje Radu. Dotčený členský stát poskytne Komisi veškeré informace, které jsou nezbytné k posouzení, zda jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1.

4.   Dotčený členský stát přizve Komisi, aby jednání podrobně sledovala.

5.   Před podpisem dvoustranné dohody oznámí dotčený členský stát Komisi výsledek jednání a předá znění potenciální dohody Komisi, která neprodleně informuje Radu. Dotčený členský stát může vyjádřit souhlas být danou dvoustrannou dohodou vázán, pouze pokud k tomu Rada udělila svolení.

6.   Rada přijímá rozhodnutí uvedená v odstavcích 1 a 5 prostřednictvím prováděcích aktů na návrh Komise.

Návrh Komise musí obsahovat posouzení toho, zda jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 a uvedené v odstavci 2. Pokud informace poskytnuté dotčeným členským státem pro toto posouzení nedostačují, může Komise požádat o doplňující informace.

7.   Pokud Rada udělí svolení podle odstavců 1 a 5, oznámí dotčený členský stát Komisi vstup dané dvoustranné dohody v platnost, jakož i veškeré následné změny statusu uvedené dohody.

8.   O každém rozhodnutí přijatém podle odstavce 1 nebo 5 Rada informuje Evropský parlament.

Článek 5

Komise stanoví prováděcími akty dobu platnosti, formát a bezpečnostní prvky dokladů, které mají členské státy vydávat podle čl. 18 odst. 1 a 4 a článku 26 dohody, a znění společného prohlášení, které mají tyto doklady obsahovat. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 6 tohoto rozhodnutí.

Článek 6

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 6 nařízení (ES) č. 1683/95 pro přijímání prováděcích aktů uvedených v článku 5 tohoto rozhodnutí.

Tento výbor jsou výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 7

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v článku 185 dohody.

Článek 8

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 30. ledna 2020.

Za Radu

Předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1750 ze dne 21. října 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/274 o podpisu Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 274I, 28.10.2019, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/274 ze dne 11. ledna 2019 o podpisu Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 47I, 19.2.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1).


Top