EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020C0626(01)

Prohlášení Komise v návaznosti na předložení směrnice Komise (EU) 2020/739 Evropskému parlamentu a Radě s ohledem na prevenci a ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků, kteří jsou nebo mohou být na pracovišti vystaveni viru SARS-CoV-2 2020/C 212/03

OJ C 212, 26.6.2020, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 212/8


Prohlášení Komise v návaznosti na předložení směrnice Komise (EU) 2020/739 Evropskému parlamentu a Radě s ohledem na prevenci a ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků, kteří jsou nebo mohou být na pracovišti vystaveni viru SARS-CoV-2

(2020/C 212/03)

1.   

Komise je odhodlána zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků v Unii. Od propuknutí pandemie přijala EU a její členské státy bezprecedentní opatření na ochranu životů a zdrojů obživy. EU podpořila jednotlivé státy v jejich úsilí vyřešit tuto krizi v oblasti zdraví a zmírnit tvrdý dopad na hospodářství. Uvolnila každé dostupné euro ve svém rozpočtu na boj proti tomuto viru a využila veškeré flexibility v rozpočtových pravidlech a pravidlech pro státní podporu. Zavedla několik iniciativ, jež mají zajistit dostupnost osobních ochranných prostředků, aby pomohla chránit občany a pracovníky.

2.   

Komise zdůrazňuje, že návrh týkající se iniciativy REACT-EU poskytne dodatečné zdroje pro strukturální fondy na období 2020–2022 ve výši 58,3 miliardy EUR. Tato iniciativa pomůže mimo jiné pracovníkům, včetně jejich ochrany před virem SARS-COV-2, podpoří malé a střední podniky, zdravotnické systémy a ekologickou a digitální transformaci a bude k dispozici napříč odvětvími.

3.   

Komise má za to, že směrnice Komise (EU) 2020/739 (1) zařazením viru SARS-CoV-2, tj. viru, který způsobuje onemocnění COVID-19, do přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES (2) o biologických činitelích přináší významné zlepšení stávající úrovně ochrany, zejména pokud jde o ochranu pracovníků v první linii.

4.   

Komise připomíná, že pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, rámcová směrnice Rady 89/391/EHS (3) stanoví pro všechny zaměstnavatele nekompromisní povinnost provádět úplné a aktualizované hodnocení rizik podle článků 6 a 9 uvedené směrnice. To znamená, že veškerá rizika – včetně expozice viru SARS-CoV-2 – na pracovišti je třeba posoudit a vyhodnotit společně, a to včetně jejich interakce s psychosociálními, biologickými, chemickými a jinými riziky.

5.   

Komise zdůrazňuje, že v důsledku toho musí být zavedena příslušná preventivní a ochranná opatření, mimo jiné ve specifickém případě možné expozice viru SARS-CoV-2, a že zaměstnavatel musí poskytnout veškeré nezbytné informace týkající se všech bezpečnostních a zdravotních rizik a všech ochranných a preventivních opatření a činností týkajících se jak podniku a/nebo závodu obecně, tak každého typu pracoviště a/nebo pracovního místa.

6.   

Komise rovněž připomíná, že nanejvýš důležitá je i odpovídající odborná příprava pracovníků, kteří mohou být vystaveni viru SARS-CoV-2, stejně jako právo každého pracovníka na takovou odbornou přípravu, zejména ve formě informací a pokynů specifických pro jeho pracoviště nebo pracovní místo.

7.   

Komise dále upozorňuje na níže uvedené specifické a striktní povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví stanovené ve směrnici 2000/54/ES o biologických činitelích:

článek 6, který obsahuje podrobná opatření ke snižování rizik, včetně opatření kolektivní a individuální ochrany, hygienických opatření, pracovních postupů k zamezení nebo minimalizování expozice a používání odpovídajících výstražných značek,

článek 8 o hygieně a individuální ochraně, který mimo jiné stanoví právo pracovníků na vybavení vhodným ochranným oděvem nebo jiným vhodným zvláštním oděvem,

článek 9 o informování a školení, který zajišťuje pracovníkům právo obdržet jasné informace týkající se například možných rizik pro zdraví, předběžných opatření k zabránění expozici, hygieny a nošení a používání osobních ochranných prostředků,

článek 10, který vyžaduje, aby zaměstnavatelé poskytli písemné pokyny a vystavili upozornění zahrnující postup, který je třeba dodržet v případě závažné nehody nebo mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem bez ohledu na jeho klasifikaci podle skupiny.

8.   

Komise zdůrazňuje, že všechna výše uvedená ustanovení se vztahují na všechny pracovníky a všechna pracoviště. Jedinou výjimkou je čl. 10 odst. 1 písm. b). Toto ustanovení odkazuje na pokyny pro pracovníky, kteří manipulují s biologickým činitelem skupiny 4, a je uvedeno jako minimální požadavek, a proto nevylučuje, že by se mohlo vztahovat i na jiné pracovníky, přičemž odkazuje na pracovníky, kteří s virem skutečně manipulují, a nikoli na ty, kteří jsou mu nezáměrně vystaveni. Komise důrazně vyzývá členské státy, aby zajistily, že všem pracovníkům vystaveným viru SARS-COV-2 budou poskytnuty písemné pokyny, jak rovněž doporučují pokyny EU k ochraně pracovníků (4).

9.   

Komise potvrzuje, že je odhodlána zajistit striktní provádění ze strany členských států, včetně povinnosti poskytnout písemné pokyny na pracovišti, a případně vystavit upozornění, která musí zahrnovat přinejmenším postup, který je třeba dodržet v případě pracovníků vystavených tomuto biologickému činiteli. Komise vyzve Výbor vrchních inspektorů práce, aby v tomto ohledu provedl podpůrná donucovací opatření. V úzké spolupráci s tripartitním Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci bude Komise propagovat, aby byly ve všech případech na pracovišti zařazeny postupy, které je třeba dodržovat jako osvědčené postupy v této oblasti, a rovněž pověří agenturu EU-OSHA, aby tyto osvědčené postupy zahrnula do souvisejícího nástroje a pokynů pro hodnocení rizik online.

10.   

Komise zdůrazňuje, že zařazení viru SARS-CoV-2 do rizikové skupiny 3 spolu s viry SARS-CoV-1 a MERS znamená, že z věcného hlediska budou pokryta specifická a striktní práva a povinnosti stanovené v článcích 7, 11, 13, čl. 14 odst. 4 a článcích 15 a 16. Mezi ně patří právo a související povinnost mít nouzový plán, vést seznam vystavených pracovníků (s vyznačením typu vykonávané práce a popřípadě i se záznamy o expozici, nehodách a mimořádných událostech), příslušnému orgánu předem oznámit první použití, uchovávat po stanovený počet let zdravotní dokumentaci nebo zavést bezpečnostní opatření uvedená v přílohách V a VI.

11.   

Komise dále zdůrazňuje, že ochrana pracovníků se neliší v závislosti na klasifikaci skupiny 3 nebo 4 mimo laboratoře nebo průmyslové procesy, které manipulují se vzorky viru, například za účelem vývoje nebo výroby očkovací látky, nebo izolační zařízení, kde se nacházejí pacienti, kteří jsou tímto virem infikováni nebo u nichž existuje podezření na infekci.

12.   

Tato zařízení se řídí ustanoveními přílohy V a VI, která jsou specifická pro tyto procesy. Tato ustanovení se použijí pro činitele skupiny 4 bez jakékoli možnosti flexibility. Většina z nich se vztahuje i na skupinu 3, přičemž ta nejpřísnější jsou „doporučená“, což znamená, že se v zásadě použijí, pokud z výsledků hodnocení rizik nevyplývá něco jiného.

13.   

Komise podotýká, že v souladu s přílohou III bodem 6 směrnice o biologických činitelích odráží seznam klasifikovaných biologických činitelů stav poznatků v době jeho navrhování a že bude aktualizován, jakmile aktuální stav poznatků již odrážet nebude. Komise uznává, že věda se neustále vyvíjí, a proto je odhodlána tuto kategorizaci neustále přezkoumávat s ohledem na vědecký vývoj. To je rovněž v souladu s článkem 19 směrnice o biologických činitelích a s článkem 16 rámcové směrnice 89/391/EHS. Komise se zavazuje pravidelně informovat Evropský parlament a Radu o výsledcích těchto přezkumů.

14.   

Komise zdůrazňuje, že nová opatření již existují a členské státy je musí provést ve vnitrostátním právu nejpozději do 5 měsíců. Komise členským státům pomůže, aby tato opatření provedly co nejdříve. Komise v této souvislosti podotýká, že některé členské státy klasifikaci skupiny 3, jak je stanovena ve směrnici (EU) 2020/739, již uplatňují.

15.   

Komise se bude v novém strategickém rámci pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci zabývat potřebou dalších opatření, aby se zlepšilo fungování stávajícího regulačního rámce EU v oblasti zdraví a bezpečnosti, mimo jiné v souvislosti s pandemiemi. Komise za tímto účelem zajistí úzké zapojení Evropského parlamentu, Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Výboru vrchních inspektorů práce.

16.   

Komise neprodleně posoudí potřebu změnit směrnici o biologických činitelích na základě zkušeností získaných z této bezprecedentní krize, aby se zlepšila připravenost a plánování reakce na všech pracovištích, a do konce roku 2020 informuje Evropský parlament.


(1)  Úř. věst. L 175, 4.6.2020, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

(4)  COVID-19: NÁVRAT NA PRACOVIŠTĚ – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků


Top