EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2223

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2223 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o údaje požadované pro doklady v rámci vzájemné správní pomoci používané pro účely výměny informací o zboží podléhajícím spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

C/2019/8810

OJ L 333, 27.12.2019, p. 82–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2223/oj

27.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/82


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2223

ze dne 13. prosince 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o údaje požadované pro doklady v rámci vzájemné správní pomoci používané pro účely výměny informací o zboží podléhajícím spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (1), a zejména na čl. 9 odst. 2, čl. 15 odst. 5 a čl. 16 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/323 (2) stanoví strukturu a obsah dokladů v rámci vzájemné správní pomoci používaných pro výměnu informací o zboží podléhajícím spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, jakož i kódy požadované pro vyplnění některých datových prvků v těchto dokladech.

(2)

S ohledem na změny požadavků na údaje v nové verzi elektronického systému zavedeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES (3) a pro zajištění soudržnosti je třeba provést některé změny ve struktuře zpráv a seznamech kódů používaných v dokladech v rámci vzájemné pomoci.

(3)

Měly by se aktualizovat vysvětlivky ve sloupci F v tabulce 4 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2016/323 tak, aby byl jasně uveden datový prvek „hodnota“, je-li typový kód „primární kritérium“ nastaven na hodnotu „46 = druh dopravy“.

(4)

V tabulkách 5 a 14 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2016/323 by se měly aktualizovat možnosti u datové skupiny „subjekt – příjemce“, aby v reakci na dotaz ohledně elektronického správního dokladu s neznámým místem určení nebo předložení při vývozu s místním celním řízením mohly být zaslány příslušné zprávy.

(5)

Za účelem zajištění správného uplatňování právních předpisů v oblasti spotřebních daní by měl elektronický systém poskytovat standardní strukturu dokladů v rámci vzájemné správní pomoci, aby podpořil výměnu informací v případě, že je třeba přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně ukončit manuálně. Elektronický systém by měl zejména poskytovat standardní strukturu žádosti o manuální ukončení přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně, která se zasílá členskému státu odeslání.

(6)

Aby se zabránilo podvodu nebo ztrátě spotřební daně, měl by členský stát odeslání vždy oznámit manuální ukončení příslušnému orgánu členského státu určení nebo členského státu vývozu. Elektronický systém by měl poskytovat standardní strukturu takových odpovědí.

(7)

Pro lepší kvalitu informací poskytovaných hospodářskými subjekty by měly být aktualizovány hodnoty několika datových prvků v tabulkách 4, 5, 7, 10, 11, 12 a 14 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2016/323. Tyto další technické opravy by měly vyjasnit a upřesnit použitelná ustanovení.

(8)

Aby se pro účely manuálního ukončení zajistilo, že požadované informace sdělované příslušným orgánům členských států jsou přesné a vhodné, jsou v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/323 vytvořeny potřebné seznamy kódů pro důvody žádosti o manuální ukončení a důvody zamítnutí manuálního ukončení.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/323 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

S cílem sladit datum použitelnosti tohoto nařízení s datem použitelnosti nové verze elektronického systému zřízeného rozhodnutím č. 1152/2003/ES by se toto nařízení mělo použít od 13. února 2020.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2016/323 se mění takto:

1)

vkládá se nový oddíl IIA, který zní:

„Oddíl IIA

Žádosti o manuální ukončení

Článek 6a

Žádost o manuální ukončení

Pro účely čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 389/2012, pokud nemůže být přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně ukončena podle článku 24 nebo 25 směrnice 2008/118/ES, může dožadující orgán požádat příslušný orgán v členském státě odeslání o manuální ukončení přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně. Tato žádost se podává zasláním dokladu „žádost o manuální ukončení“ uvedeného v tabulce 15 přílohy I.“;

2)

vkládá se nový článek 14a, který zní:

„Článek 14a

Povinná výměna informací – manuální ukončení

Pro účely čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 389/2012, pokud příslušný orgán členského státu odeslání obdržel důkazy o ukončení přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně a přeprava nemůže být ukončena podle článku 24 nebo 25 směrnice 2008/118/ES, rozhodne, zda přepravu zboží podléhajícího spotřební dani ukončí manuálně.

Příslušný orgán členského státu odeslání oznámí své rozhodnutí příslušným orgánům členského státu určení nebo členského státu vývozu.

Rozhodnutí ukončit přepravu manuálně se oznamuje pomocí dokladu „odpověď týkající se manuálního ukončení“ uvedeného v tabulce 16 přílohy I tohoto nařízení.“;

3)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

4)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 13. února 2020.

V Bruselu dne 13. prosince 2019.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VAN DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/323 ze dne 24. února 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 (Úř. věst. L 66, 11.3.2016, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 5).


PŘÍLOHA I

V příloze I nařízení (EU) 2016/323 se tabulky 4, 5, 7, 10, 11, 12 a 14 nahrazují níže uvedenými tabulkami a doplňují se nové tabulky 15 a 16:

„Tabulka 4

(uvedená v čl. 5 odst. 1)

Obecný dotaz

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ žádosti

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

(vyhrazeno)

2

=

žádost o referenční data

3

=

(vyhrazeno)

4

=

(vyhrazeno)

5

=

žádost o opětovnou synchronizaci rejstříku hospodářských subjektů

6

=

žádost o vyhledání seznamu e-AD

7

=

žádost o statistiky SEED

n1

 

b

Název žádosti

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „2“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

Možné hodnoty jsou:

„C_COD_DAT“

=

společný seznam kódů

„C_PAR_DAT“

=

společné systémové parametry

„ALL“

=

pro úplnou strukturu

a..9

 

c

Dožadující úřad

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

d

Korelační číslo žádosti

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „2“, „5“, „6“ nebo „7“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

Hodnota <korelačního čísla žádosti> je pro každý členský stát jedinečná.

an..44

 

e

Počáteční datum

C

Pro 1 e a f:

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „2“ nebo „5“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

date

 

f

Konečné datum

C

 

date

 

g

Jednotné datum

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „2“ nebo „5“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

date

2

ŽÁDOST O SEZNAM e-AD

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „6“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

 

 

a

Kód členského státu

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

2.1

ATRIBUT ŽÁDOSTI_PRIMÁRNÍ KRITÉRIUM

R

 

 

99x

 

a

Typový kód primárního kritéria

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

ARC

2

=

obchodní značka výrobku

3

=

kategorie přepravovaných výrobků podléhajících spotřební dani

4

=

(vyhrazeno)

5

=

(vyhrazeno)

6

=

(vyhrazeno)

7

=

(vyhrazeno)

8

=

město příjemce

9

=

město odesílatele

10

=

město ručitele

11

=

(vyhrazeno)

12

=

město místa dodání

13

=

město daňového skladu odeslání

14

=

město dopravce

15

=

kód KN výrobku

16

=

datum faktury

17

=

číslo příjemce pro účely spotřební daně

18

=

číslo odesílatele pro účely spotřební daně

19

=

číslo ručitele pro účely spotřební daně

20

=

(vyhrazeno)

21

=

(vyhrazeno)

22

=

číslo daňového skladu určení pro účely spotřební daně

23

=

číslo daňového skladu odeslání pro účely spotřební daně

24

=

(vyhrazeno)

25

=

kód výrobku podléhajícího spotřební dani

26

=

doba přepravy

27

=

členský stát určení

28

=

členský stát odeslání

29

=

jméno/firma příjemce

30

=

jméno/firma odesílatele

31

=

jméno/firma ručitele

32

=

(vyhrazeno)

33

=

název místa dodání

34

=

název daňového skladu odeslání

35

=

jméno/firma dopravce

36

=

číslo faktury

37

=

PSČ příjemce

38

=

PSČ odesílatele

39

=

PSČ ručitele

40

=

(vyhrazeno)

41

=

PSČ místa dodání

42

=

PSČ daňového skladu odeslání

43

=

PSČ dopravce

44

=

množství zboží (v těle e-AD)

45

=

místní referenční číslo, které je sériovým číslem přiděleným odesílatelem

46

=

druh dopravy

47

=

(vyhrazeno)

48

=

(vyhrazeno)

49

=

identifikační číslo pro účely DPH příjemce

50

=

(vyhrazeno)

51

=

identifikační číslo pro účely DPH dopravce

52

=

změna místa určení (pořadové číslo ≥ 2)

n..2

2.1.1

ATRIBUT ŽÁDOSTI_PRIMÁRNÍ HODNOTA

O

 

 

99x

 

a

Hodnota

R

 

Je-li <Typový kód primárního kritéria> „46“ (druh dopravy), použije se stávající <Kód způsobu dopravy> v seznamu <ZPŮSOBY DOPRAVY>.

an..255

3

STA_ŽÁDOST

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „7“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

 

 

a

Typ statistiky

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

aktivní a neaktivní hospodářské subjekty

2

=

končící povolení

3

=

hospodářské subjekty podle typu a daňové sklady

4

=

činnost související se spotřební daní

5

=

změny povolení souvisejících se spotřebními daněmi

n1

3.1

Kód SEZNAMU ČLENSKÝCH STÁTŮ

R

 

 

99x

 

a

Kód členského státu

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

4

STA_OBDOBÍ

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „7“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

 

 

a

Rok

R

 

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n4

 

b

Pololetí

C

Pro 4 b, c a d:

Tato tři datová pole jsou nepovinná a vzájemně se vylučující:

<pololetí>

<čtvrtletí>

<měsíc>

Tj. pokud je jedno z těchto datových polí vyplněno, obě zbývající se nevyplňují.

Možné hodnoty jsou:

1

=

první pololetí

2

=

druhé pololetí

n1

 

c

Čtvrtletí

C

Možné hodnoty jsou:

1

=

první čtvrtletí

2

=

druhé čtvrtletí

3

=

třetí čtvrtletí

4

=

čtvrté čtvrtletí

n1

 

d

Měsíc

C

Možné hodnoty jsou:

1

=

leden

2

=

únor

3

=

březen

4

=

duben

5

=

květen

6

=

červen

7

=

červenec

8

=

srpen

9

=

září

10

=

říjen

11

=

listopad

12

=

prosinec

n..2

5

REF_ŽÁDOST

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „2“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

 

 

a

Upozornění na základě společných kritérií posouzení rizik

O

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

ne nebo nepravda

1

=

ano nebo pravda

n1

5.1

Kód SEZNAMU KÓDŮ

O

 

 

99x

 

a

Požadovaný seznam kódů

O

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

měrné jednotky

2

=

typy událostí

3

=

typy evidence

4

=

(vyhrazeno)

5

=

(vyhrazeno)

6

=

kódy jazyků

7

=

členské státy

8

=

kódy zemí

9

=

kódy obalů

10

=

důvody neuspokojivého přijetí nebo zpráva o kontrole

11

=

důvody přerušení

12

=

(vyhrazeno)

13

=

způsoby dopravy

14

=

dopravní prostředky

15

=

vinařské oblasti

16

=

kódy operací při zpracování vína

17

=

kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

18

=

výrobky podléhající spotřební dani

19

=

kódy KN

20

=

shody mezi kódem KN a výrobkem podléhajícím spotřební dani

21

=

důvody zrušení

22

=

důvody výstrahy nebo zamítnutí e-AD

23

=

vysvětlení zpoždění

24

=

(vyhrazeno)

25

=

osoby oznamující událost

26

=

důvody odmítnutí

27

=

důvody pro zpoždění výsledku

28

=

úkony týkající se žádosti

29

=

důvody žádosti

30

=

(vyhrazeno)

31

=

(vyhrazeno)

32

=

(vyhrazeno)

33

=

(vyhrazeno)

34

=

důvody, pro které není úkon v rámci správní spolupráce možný

35

=

(vyhrazeno)

36

=

typ dokladu

37

=

(vyhrazeno)

38

=

(vyhrazeno)

39

=

důvody žádosti o manuální ukončení

40

=

důvody zamítnutí manuálního ukončení

n..2


Tabulka 5

(uvedená v čl. 5 odst. 2)

Seznam e-AD jako výsledek obecného dotazu

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Dožadující úřad

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

b

Korelační číslo žádosti

R

 

Hodnota <korelačního čísla žádosti> je pro každý členský stát jedinečná.

an..44

2

POLOŽKA SEZNAMU e-AD

O

 

 

99x

 

a

Datum odeslání

R

 

 

date

2.1

PŘEPRAVA ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Datum a čas ověření e-AD

R

 

 

dateTime

 

c

Pořadové číslo

R

 

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..2

2.2

SUBJEKT Odesílatel

R

 

 

 

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

R

 

V případě SUBJEKTU Odesílatele

Existující identifikátor <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU>

<Typový kód hospodářského subjektu> dotčeného <SUBJEKTU> musí být:

„oprávněný skladovatel“ NEBO

„registrovaný příjemce“

(viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

an13

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

2.3

SUBJEKT Místo odeslání

C

V PŘÍPADĚ, že <Typový kód původu u e-AD> je „místo původu – daňový sklad“,

PAK

je <SUBJEKT Místo odeslání> „R“

<ÚŘAD odeslání – dovoz> se neuplatní

JINAK

se <SUBJEKT Místo odeslání> neuplatní

<ÚŘAD odeslání – dovoz> je „R“

 

 

 

a

Údaj o daňovém skladu

R

 

V případě SUBJEKTU Místa odeslání

Existující identifikátor <Údaj o daňovém skladu> (číslo pro účely spotřební daně v SEED)

(viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

an13

 

b

Jméno/firma subjektu

O

 

 

an..182

2.4

ÚŘAD odeslání – dovoz

C

V PŘÍPADĚ, že <Typový kód původu u e-AD> je „místo původu – daňový sklad“,

PAK

je <SUBJEKT Místo odeslání> „R“

<ÚŘAD odeslání – dovoz> se neuplatní

JINAK

se <SUBJEKT Místo odeslání> neuplatní

<ÚŘAD odeslání – dovoz> je „R“

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

2.5

SUBJEKT Příjemce

C

„R“ kromě typu zprávy „2 – předložení při vývozu s místním celním řízením“ nebo typového kódu místa určení 8

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

V PŘÍPADĚ, že <Typový kód místa určení> je:

„místo určení – daňový sklad“

„místo určení – registrovaný příjemce“

„místo určení – dočasně registrovaný příjemce“

„místo určení – přímé dodání“,

PAK je <SUBJEKT Příjemce.Identifikace subjektu> „R“

JINAK

V PŘÍPADĚ, že <Typový kód místa určení> je:

„místo určení – vývoz“,

PAK je <SUBJEKT Příjemce.Identifikace subjektu> „O“

JINAK se <SUBJEKT Příjemce.Identifikace subjektu> neuplatní

Možné hodnoty <Identifikace subjektu> uvádí následující tabulka:

an..16

Typový kód místa určení

SUBJEKT PŘÍJEMCE. Identifikace subjektu

SUBJEKT Místo dodání. Identifikace subjektu

1 –

Místo určení – daňový sklad

Číslo pro účely spotřební daně1

Údaj o daňovém skladu (číslo pro účely spotřební daně)2

2 –

Místo určení – registrovaný příjemce

Číslo pro účely spotřební daně3

Jakýkoliv identifikátor4

3 –

Místo určení – dočasně registrovaný příjemce

Reference dočasného povolení5

Jakýkoliv identifikátor6

4 –

Místo určení – přímé dodání

Číslo pro účely spotřební daně7

(Neuplatní se)

5 –

Místo určení – příjemce osvobozený od spotřební daně

(Neuplatní se)

Jakýkoliv identifikátor8

6 –

Místo určení – vývoz

DPH (nepovinné)

(Datová skupina <SUBJEKT Místo dodání> neexistuje)

8 –

Neznámé místo určení

(Neuplatní se)

(Neuplatní se)

1

Typem subjektu je u příjemce „oprávněný skladovatel“. Existující identifikátor <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU>.

2

Existující identifikátor <Údaj o daňovém skladu> v souboru <DAŇOVÝ SKLAD>.

3

Typem subjektu je u příjemce „registrovaný příjemce“. Existující identifikátor <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU>.

4

V případě místa dodání znamená „jakýkoliv identifikátor“: identifikační číslo pro účely DPH či jakýkoliv jiný identifikátor; jedná se o nepovinný údaj.

5

Existující <Reference dočasného povolení> v souboru <DOČASNÉ POVOLENÍ>.

6

V případě místa dodání znamená „jakýkoliv identifikátor“: identifikační číslo pro účely DPH či jakýkoliv jiný identifikátor; jedná se o nepovinný údaj.

7

Typem subjektu je u příjemce „oprávněný skladovatel“ nebo „registrovaný příjemce“. Existující identifikátor <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU>.

8

V případě místa dodání znamená „jakýkoliv identifikátor“: identifikační číslo pro účely DPH či jakýkoliv jiný identifikátor; jedná se o nepovinný údaj.

(případně viz seznam kódů 1 a seznam kódů 2 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

 

b

Číslo EORI

C

„O“ v případě, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – vývoz“

V opačném případě se neuplatní

Uveďte číslo EORI osoby odpovědné za podání vývozního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES

an..17

 

c

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

2.6

SUBJEKT Místo dodání

C

Možnosti u datových skupin <SUBJEKT Místo dodání> a <ÚŘAD Místo dodání – celní úřad> jsou popsány níže, přičemž určující je <Typový kód místa určení>:

„R“ pro typové kódy místa určení 1 a 4

„O“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 5

V opačném případě se neuplatní

 

a

Identifikace subjektu

C

V PŘÍPADĚ, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – daňový sklad“,

PAK je <SUBJEKT Místo dodání.Identifikace subjektu> „R“

JINAK

V PŘÍPADĚ, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – přímé dodání“,

PAK se <SUBJEKT Místo dodání.Identifikace subjektu > neuplatní

JINAK je <SUBJEKT Místo dodání. Identifikace subjektu> „O“

Možné hodnoty <Identifikace subjektu> uvádí následující tabulka:

an..16

Typový kód místa určení

SUBJEKT PŘÍJEMCE. Identifikace subjektu

SUBJEKT Místo dodání. Identifikace subjektu

1 –

Místo určení – daňový sklad

Číslo pro účely spotřební daně9

Údaj o daňovém skladu (číslo pro účely spotřební daně)10

2 –

Místo určení – registrovaný příjemce

Číslo pro účely spotřební daně11

Jakýkoliv identifikátor12

3 –

Místo určení – dočasně registrovaný příjemce

Reference dočasného povolení13

Jakýkoliv identifikátor14

4 –

Místo určení – přímé dodání

Číslo pro účely spotřební daně15

(Neuplatní se)

5 –

Místo určení – příjemce osvobozený od spotřební daně

(Neuplatní se)

Jakýkoliv identifikátor16

6 –

Místo určení – vývoz

DPH (nepovinné)

(Datová skupina <SUBJEKT Místo dodání> neexistuje)

8 –

Neznámé místo určení

(Neuplatní se)

(Neuplatní se)

1

Typem subjektu je u příjemce „oprávněný skladovatel“. Existující identifikátor <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU>.

2

Existující identifikátor <Údaj o daňovém skladu> v souboru <DAŇOVÝ SKLAD>.

3

Typem subjektu je u příjemce „registrovaný příjemce“. Existující identifikátor <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU>.

4

V případě místa dodání znamená „jakýkoliv identifikátor“: identifikační číslo pro účely DPH či jakýkoliv jiný identifikátor; jedná se o nepovinný údaj.

5

Existující <Reference dočasného povolení> v souboru <DOČASNÉ POVOLENÍ>.

6

V případě místa dodání znamená „jakýkoliv identifikátor“: identifikační číslo pro účely DPH či jakýkoliv jiný identifikátor; jedná se o nepovinný údaj.

7

Typem subjektu je u příjemce „oprávněný skladovatel“ nebo „registrovaný příjemce“. Existující identifikátor <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU>.

8

V případě místa dodání znamená „jakýkoliv identifikátor“: identifikační číslo pro účely DPH či jakýkoliv jiný identifikátor; jedná se o nepovinný údaj.

(případně viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

 

b

Jméno/firma subjektu

C

V PŘÍPADĚ, že <Typový kód místa určení> je „místo určení – přímé dodání“,

PAK je <Jméno/firma subjektu> „O“

JINAK je <Jméno/firma subjektu> „R“

 

an..182

2.7

ÚŘAD Místo dodání – celní úřad

C

Možnosti u datových skupin <SUBJEKT Místo dodání> a <ÚŘAD Místo dodání – celní úřad> jsou popsány v tabulce níže, přičemž určující je <Typový kód místa určení>:

 

 

Typový kód místa určení

<SUBJEKT Místo dodání>

<ÚŘAD Místo dodání – celní úřad>

1 –

Místo určení – daňový sklad

„R“

Neuplatní se

2 –

Místo určení – registrovaný příjemce

„O“

Neuplatní se

3 –

Místo určení – dočasně registrovaný příjemce

„O“

Neuplatní se

4 –

Místo určení – přímé dodání

„R“

Neuplatní se

5 –

Místo určení – příjemce osvobozený od spotřební daně

„O“

Neuplatní se

6 –

Místo určení – vývoz

Neuplatní se

„R“

8 –

Neznámé místo určení (neznámý příjemce)

Neuplatní se

Neuplatní se

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

2.8

Kód KATEGORIE VÝROBKŮ PODLÉHAJÍCÍCH SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

9x

 

a

Kód kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

a1

2.9

SUBJEKT Objednavatel dopravy

C

V PŘÍPADĚ, že <Záhlaví e-AD.Sjednání dopravy>(IE801) (nebo <Záhlaví e-AD.Sjednání dopravy>(IE815)) je „odesílatel“ nebo „příjemce“,

PAK se <SUBJEKT Objednavatel dopravy> neuplatní

JINAK je <SUBJEKT Objednavatel dopravy> „R“

 

 

 

a

Identifikační číslo pro účely DPH

O

 

 

an..14

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

2.10

SUBJEKT První dopravce

O

 

 

 

 

a

Identifikační číslo pro účely DPH

O

 

 

an..14

 

b

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182


Tabulka 7

(uvedená v čl. 6 odst. 1)

Běžná žádost o správní spolupráci

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ žádosti

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

správní spolupráce

2

=

žádost o historii

n1

 

b

Lhůta pro výsledky

R

 

 

date

2

NÁSLEDNÉ KROKY

R

 

 

 

 

a

Korelační číslo následných kroků

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II)

an28

 

b

Datum vystavení

R

 

 

date

 

c

Kód odesílajícího členského státu

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Referenční číslo odesílajícího úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

e

Odesílající úředník

O

 

 

an..35

 

f

Kód dožádaného členského státu

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

g

Referenční číslo dožádaného úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

h

Dožádaný úředník

O

 

 

an..35

 

i

Vnitrostátní referenční identifikátor případu

O

 

 

an..99

3

ACO_ŽÁDOST

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „1“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

 

 

a

Informace v souvislosti se žádostí o správní spolupráci

R

 

 

an..999

 

b

Informace v souvislosti se žádostí o správní spolupráci_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

c

Upozornění

O

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

ne nebo nepravda

1

=

ano nebo pravda

n1

3.1

Kód DŮVODU ŽÁDOSTI

R

 

 

99x

 

a

Kód důvodu žádosti o správní spolupráci

R

 

(viz seznam kódů 8 v příloze II)

n..2

 

b

ACO_Doplňující informace

C

„R“ v případě, že <Kód důvodu žádosti o správní spolupráci> je „jiný“

„O“ v ostatních případech

an..999

 

c

ACO_Doplňující informace_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

3.1.1

REFERENCE POSOUZENÍ RIZIK

O

 

 

99x

 

a

Jiný rizikový profil

O

 

 

an..999

 

b

Jiný rizikový profil_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

3.2

Seznam ARC

O

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

O

 

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..2

3.3

SUBJEKT Osoba

O

 

 

99x

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

C

Pro 3.3 a, b a c: musí být uveden alespoň jeden z následujících atributů:

<Číslo subjektu pro účely spotřební daně>

<Identifikační číslo pro účely DPH>

<Jméno/firma subjektu>

Existující identifikátor (číslo pro účely spotřební daně) <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU> nebo <Reference dočasného povolení> v souboru <DOČASNÉ POVOLENÍ>

(viz seznam kódů 1 a seznam kódů 2 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

an13

 

b

Identifikační číslo pro účely DPH

C

 

an..14

 

c

Jméno/firma subjektu

C

 

an..182

 

d

Kód členského státu

C

„R“ v případě, že <Jméno/firma subjektu> je uvedeno/uvedena, a <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> a <Identifikační číslo pro účely DPH> uvedeny nejsou.

V opačném případě se neuplatní

(viz číslo subjektu pro účely spotřební daně v kolonce 3.3a, identifikační číslo pro účely DPH v kolonce 3.3b a jméno/firma subjektu v kolonce 3.3c)

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

e

Ulice

O

 

 

an..65

 

f

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

g

PSČ

O

 

 

an..10

 

h

Město

O

 

 

an..50

 

i

NAD_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

j

Telefonní číslo

O

 

 

an..35

 

k

Číslo faxu

O

 

 

an..35

 

l

E-mailová adresa

O

 

 

an..70

3.4

PODPŮRNÉ DOKLADY

O

 

 

9x

 

a

Stručný popis podpůrného dokladu

C

„R“ v případě, že <Typ podpůrného dokladu> je „jiný“

V opačném případě se neuplatní

(viz odkaz na podpůrný doklad v kolonce 3.4c a obrázek dokladu v kolonce 3.4e)

 

an..999

 

b

Stručný popis podpůrného dokladu_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

c

Odkaz na podpůrný doklad

C

Musí být uvedeno alespoň jedno z těchto tří polí:

<Typ podpůrného dokladu>

<Odkaz na podpůrný doklad>

<Obrázek dokladu>

(viz stručný popis podpůrného dokladu v kolonce 3.4a a obrázek dokladu v kolonce 3.4e)

 

an..999

 

d

Odkaz na podpůrný doklad_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

e

Obrázek dokladu

C

Musí být uvedeno alespoň jedno z těchto tří polí:

<Typ podpůrného dokladu>

<Odkaz na podpůrný doklad>

<Obrázek dokladu>

(viz stručný popis podpůrného dokladu v kolonce 3.4a a odkaz na podpůrný doklad v kolonce 3.4c)

 

 

 

f

Typ podpůrného dokladu

C

Musí být uvedeno alespoň jedno z těchto tří polí:

<Typ podpůrného dokladu>

<Odkaz na podpůrný doklad>

<Obrázek dokladu>

Viz odkaz na podpůrný doklad v kolonce 3.4c a obrázek dokladu v kolonce 3.4e

(viz seznam kódů 15 v příloze II)

n..4

3.5

Požadované ÚKONY

O

 

 

99x

 

a

Kód úkonu v rámci správní spolupráce

R

 

(viz seznam kódů 9 v příloze II)

n..2

 

b

ACO Doplňující úkon

C

„R“ v případě, že <Kód úkonu v rámci správní spolupráce> je „jiný“

„O“ v ostatních případech

(viz kód úkonu v rámci správní spolupráce v kolonce 3.5a)

 

an..999

 

c

ACO Doplňující úkon_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

4

ŽÁDOST O HISTORII

C

„R“ v případě, že <Typ žádosti> je „2“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ žádosti v kolonce 1a)

 

 

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Typ rozsahu žádosti o historii

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

příslušné údaje k dotčenému datu danému <Datem pro účely rozsahu>

2

=

příslušné údaje počínaje dotčeným datem daným <Datem pro účely rozsahu>

3

=

úplná historie údajů

(viz datum pro účely rozsahu v kolonce 4c)

n1

 

c

Datum pro účely rozsahu

C

Neuplatní se v případě, že <Typ rozsahu žádosti o historii> je „3“

„R“ v ostatních případech

(viz typ rozsahu žádosti o historii v kolonce 4b)

 

date

 

d

Důvod žádosti o historii

R

 

 

an..999

 

e

Důvod žádosti o historii_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

5

KONTAKT

O

 

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

b

Předkládající úředník pro spotřební daně

O

 

 

an..35

 

c

Telefonní číslo

O

 

 

an..35

 

d

Číslo faxu

O

 

 

an..35

 

e

E-mailová adresa

O

 

 

an..70


Tabulka 10

(uvedená v čl. 6 odst. 3, čl. 9 odst. 1 a článcích 10 a 16)

Výsledky správní spolupráce

A

B

C

D

E

F

G

1

NÁSLEDNÉ KROKY

R

 

 

 

 

a

Korelační číslo následných kroků

R

 

(viz seznam kódů 1 v příloze II)

an28

 

b

Datum vystavení

R

 

 

date

 

c

Kód odesílajícího členského státu

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Referenční číslo odesílajícího úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

e

Odesílající úředník

O

 

 

an..35

 

f

Kód dožádaného členského státu

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

g

Referenční číslo dožádaného úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

h

Dožádaný úředník

O

 

 

an..35

 

i

Vnitrostátní referenční identifikátor případu

C

„O“ v případě, že <Korelační číslo následných kroků> neodpovídá údaji <Korelační číslo následných kroků> v žádosti

„R“ v případě, že <Korelační číslo následných kroků> odpovídá údaji <Korelační číslo následných kroků> v žádosti A

v žádosti je uveden <Vnitrostátní referenční identifikátor případu>

V opačném případě se neuplatní

V PŘÍPADĚ, že <Korelační číslo následných kroků> odpovídá údaji <Korelační číslo následných kroků> v žádosti A <Vnitrostátní referenční identifikátor případu> je v žádosti uveden,

PAK

<Vnitrostátní referenční identifikátor případu> musí být roven hodnotě <Vnitrostátní referenční identifikátor případu> v žádosti

an..99

2

KONTAKT

O

 

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

b

Předkládající úředník pro spotřební daně

O

 

 

an..35

 

c

Telefonní číslo

O

 

 

an..35

 

d

Číslo faxu

O

 

 

an..35

 

e

E-mailová adresa

O

 

 

an..70

3

ACO_VÝSLEDEK ÚKONU

O

 

 

99x

 

a

ARC

O

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

C

„O“ v případě, že je uveden <ARC>

V opačném případě se neuplatní

(viz ARC v kolonce 3a)

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..2

 

c

Kód úkonu v rámci správní spolupráce

R

 

(viz seznam kódů 9 v příloze II)

n..2

 

d

ACO Doplňující úkon

C

„R“ v případě, že <Kód úkonu v rámci správní spolupráce> je „jiný“

„O“ v ostatních případech

(viz kód úkonu v rámci správní spolupráce v kolonce 3c)

 

an..999

 

e

ACO Doplňující úkon_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

f

Kód důvodů, pro které není úkon v rámci ACO možný

O

 

(viz seznam kódů 11 v příloze II)

n..2

 

g

Doplnění důvodů, pro které není úkon v rámci ACO možný

C

„R“ v případě, že <Kód důvodů, pro které není úkon v rámci ACO možný> je „jiný“

„O“ v ostatních případech

(viz kód důvodů, pro které není úkon v rámci ACO možný, v kolonce 3f)

 

an..999

 

h

Doplnění důvodů, pro které není úkon v rámci ACO možný_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

i

Zjištění v místě určení

O

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

jiné zjištění

1

=

(vyhrazeno)

2

=

zásilka v pořádku

3

=

zásilka nedorazila do místa určení

4

=

zásilka dorazila pozdě

5

=

byl zjištěn úbytek

6

=

výrobky podléhající spotřební dani nejsou v pořádku

7

=

zásilka nebyla zanesena do skladové evidence

8

=

nebylo možné kontaktovat subjekt

9

=

chybějící subjekt

10

=

byl zjištěn přebytek

11

=

nesprávný kód výrobku podléhajícího spotřební dani

12

=

nesprávný typový kód místa určení

13

=

rozdíly potvrzeny

14

=

doporučuje se manuální ukončení

15

=

doporučuje se přerušení

16

=

zjištěné nesrovnalosti

n..2

 

j

Jiný typ zjištění

C

„R“ v případě, že <Zjištění v místě určení> je „jiné zjištění“

V opačném případě se neuplatní

(viz zjištění v místě určení v kolonce 3i)

 

an..999

 

k

Jiný typ zjištění_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

l

Doplňující vysvětlení

O

 

 

an..999

 

m

Doplňující vysvětlení_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

n

Odkaz na zprávu o kontrole

O

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II)

V systému existuje zpráva „zpráva o kontrole“ (zahrnuje to i případy, kdy je vnořena do přijaté zprávy „historie přepravy/výsledky historie“), jejíž <Odkaz na zprávu o kontrole> je stejný jako u předložené zprávy. V případě, že je v předložené zprávě navíc uveden <ARC>, pak tento odpovídá <ARC> zprávy „zpráva o kontrole“, na niž se odkazuje

(viz ARC v kolonce 3a)

an16

4

ŽÁDOST O ZPĚTNOU VAZBU

O

 

 

 

 

a

Bylo požádáno o zpětnou vazbu nebo byla poskytnuta zpětná vazba

R

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

zpětná vazba není vyžadována

1

=

zpětná vazba je vyžadována

2

=

zpětná vazba byla poskytnuta

n1

 

b

Následné kroky

C

Alespoň jedno z těchto dvou polí, pokud je uvedena kolonka 4a:

<Následné kroky>

<Relevantnost informací>

an..999

 

c

Následné kroky_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Relevantnost poskytovaných informací

C

Alespoň jedno z těchto dvou polí, pokud je uvedena kolonka 4a:

<Následné kroky>

<Relevantnost informací>

an..999

 

e

Relevantnost informací_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

5

PODPŮRNÉ DOKLADY

O

 

 

9x

 

a

Stručný popis podpůrného dokladu

C

„R“ v případě, že <Typ podpůrného dokladu> je „jiný“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ podpůrného dokladu v kolonce 5f)

 

an..999

 

b

Stručný popis podpůrného dokladu_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

c

Odkaz na podpůrný doklad

C

Musí být uvedeno alespoň jedno z těchto tří polí:

<Stručný popis podpůrného dokladu>

<Odkaz na podpůrný doklad>

<Obrázek dokladu>

(viz stručný popis podpůrného dokladu v kolonce 5a a obrázek dokladu v kolonce 5e)

 

an..999

 

d

Odkaz na podpůrný doklad_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

e

Obrázek dokladu

C

Musí být uvedeno alespoň jedno z těchto tří polí:

<Stručný popis podpůrného dokladu>

<Odkaz na podpůrný doklad>

<Obrázek dokladu>

(viz stručný popis podpůrného dokladu v kolonce 5a a odkaz na podpůrný doklad v kolonce 5c)

 

 

 

f

Typ podpůrného dokladu

C

Musí být uvedeno alespoň jedno z těchto tří polí:

<Stručný popis podpůrného dokladu>

<Odkaz na podpůrný doklad>

<Obrázek dokladu>

(viz stručný popis podpůrného dokladu v kolonce 5a, odkaz na podpůrný doklad v kolonce 5c a obrázek dokladu v kolonce 5e)

(viz seznam kódů 15 v příloze II)

n..4


Tabulka 11

(uvedená v čl. 9 odst. 2 a článku 11)

Zpráva o kontrole

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ zprávy

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

ověřený doklad

n1

 

b

Datum a čas ověření zprávy o kontrole

C

„R“ po úspěšném ověření

V opačném případě se neuplatní

dateTime

2

ZÁHLAVÍ ZPRÁVY O KONTROLE

R

 

 

 

 

a

Odkaz na zprávu o kontrole

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II)

an16

2.1

KONTROLNÍ ÚŘAD

R

 

 

 

 

a

Referenční číslo kontrolního úřadu

O

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

b

Kód členského státu

C

Pro 2.1 b, c, d, e, f a g:

„R“, přičemž výjimku tvoří <Číslo orientační>, které je „O“ v případě, že není uvedeno <Referenční číslo kontrolního úřadu>

V opačném případě se neuplatní

(viz referenční číslo kontrolního úřadu v kolonce 2.1a)

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

c

Název kontrolního úřadu

C

 

an..35

 

d

Ulice

C

 

an..65

 

e

Číslo orientační

C

 

an..11

 

f

PSČ

C

 

an..10

 

g

Město

C

 

an..50

 

h

Telefonní číslo

C

Pro 2.1 h, i a j:

V případě, že <Referenční číslo kontrolního úřadu> uvedeno není, musí být uveden alespoň jeden z následujících atributů:

<Telefonní číslo>

<Číslo faxu>

<E-mailová adresa>

V opačném případě se žádný z těchto tří atributů neuplatní

(viz referenční číslo kontrolního úřadu v kolonce 2.1a)

 

an..35

 

i

Číslo faxu

C

 

an..35

 

j

E-mailová adresa

C

 

an..70

 

k

NAD_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

3

e-AD TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI

C

Musí být uvedena jedna z datových skupin <e-AD TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI> nebo <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

 

 

 

a

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Pořadové číslo

R

 

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..2

4

JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD

C

Musí být uvedena jedna z datových skupin <e-AD TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI> nebo <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

 

 

 

a

Typ jiného průvodního dokladu

R

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

jiný

2

=

SAAD

n1

 

b

Stručný popis jiného průvodního dokladu

C

„R“ v případě, že <Typ jiného průvodního dokladu> je „jiný“

V opačném případě se neuplatní

 

an…350

 

c

Stručný popis jiného průvodního dokladu_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

n2

 

d

Číslo jiného průvodního dokladu

R

 

 

an…350

 

e

Datum jiného průvodního dokladu

R

 

 

date

 

f

Obrázek jiného průvodního dokladu

O

 

 

 

 

g

Odesílající členský stát

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

h

Členský stát určení

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

4.1

SUBJEKT Osoba podílející se na přepravě

O

 

 

9x

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

C

Musí být uveden alespoň jeden z následujících atributů:

<Číslo subjektu pro účely spotřební daně>

<Identifikace subjektu>

<Jméno/firma subjektu>

Existující identifikátor (číslo pro účely spotřební daně) <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU> nebo <Reference dočasného povolení> v souboru <DOČASNÉ POVOLENÍ>

(viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

an13

 

b

Identifikace subjektu

C

Musí být uveden alespoň jeden z následujících atributů:

<Číslo subjektu pro účely spotřební daně>

<Identifikace subjektu>

<Jméno/firma subjektu>

Identifikační číslo pro účely DPH či jakékoliv jiné vnitrostátní číslo

an16

 

c

Jméno/firma subjektu

C

Musí být uveden alespoň jeden z následujících atributů:

<Číslo subjektu pro účely spotřební daně>

<Identifikace subjektu>

<Jméno/firma subjektu>

an..182

 

d

Subjekt – typ osoby

O

 

Možné jsou tyto hodnoty:

1

=

odesílatel

2

=

příjemce

3

=

daňový zástupce

4

=

prodejce

5

=

povinná osoba

6

=

zákazník soukromá osoba

n..2

 

e

Kód členského státu

C

„R“ v případě, že <Jméno/firma subjektu> je uvedeno/uvedena A <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> a <Identifikace subjektu> uvedeny nejsou.

V opačném případě se neuplatní

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

 

f

Ulice

O

 

 

an..65

 

g

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

h

PSČ

O

 

 

an..10

 

i

Město

O

 

 

an..50

 

j

NAD_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

k

Telefonní číslo

O

 

 

an..35

 

m

E-mailová adresa

O

 

 

an..70

4.2

POLOŽKA ZBOŽÍ

O

 

 

999x

 

a

Popis zboží

O

 

 

an..55

 

b

Kód KN

C

„R“ v případě, že <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD.Obrázek jiného průvodního dokladu> není uveden v datové skupině <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

V opačném případě se neuplatní

(viz kolonky 4 a 4f)

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n8

 

c

Obchodní název zboží

O

 

 

an..999

 

d

Doplňkový kód

O

 

 

an..35

 

e

Množství

C

„R“ v případě, že <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD.Obrázek jiného průvodního dokladu> není uveden v datové skupině <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

V opačném případě se neuplatní

(viz kolonky 4 a 4f)

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..15,3

 

f

Kód měrné jednotky

C

„R“ v případě, že <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD.Obrázek jiného průvodního dokladu> není uveden v datové skupině <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

V opačném případě se neuplatní

(viz kolonky 4 a 4f)

(viz seznam kódů 12 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

n..2

 

g

Hrubá hmotnost

O

 

Hrubá hmotnost musí být rovna čisté hmotnosti nebo musí být vyšší.

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..15,2

 

h

Čistá hmotnost

O

 

Hrubá hmotnost musí být rovna čisté hmotnosti nebo musí být vyšší.

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..15,2

4.3

DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK

C

„R“ v případě, že <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD.Obrázek jiného průvodního dokladu> není uveden v datové skupině <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

V opačném případě se neuplatní

(viz kolonky 4 a 4f)

 

 

 

a

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

 

b

Ulice

R

 

 

an..65

 

c

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

d

Země dopravce

R

 

Uveďte „kód země“ uvedený v seznamu kódů 4 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009, ale neuvedený v seznamu kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009, a neuvádějte kód země „GR“.

a2

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

Kód způsobu dopravy

R

 

Uveďte způsob dopravy a použijte kódy v seznamu kódů 7 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

n..2

 

h

ACO_Doplňující informace

C

„R“ v případě, že <DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK. Kód způsobu dopravy> je „jiný“

V opačném případě se neuplatní

(Viz kolonka 4.3 g)

 

an..999

 

i

ACO_Doplňující informace_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

j

Registrace

R

 

 

an..35

 

k

Země registrace

R

 

Uveďte „kód země“ uvedený v seznamu kódů 4 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009, ale neuvedený v seznamu kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009, a neuvádějte kód země „GR“.

a2

5

ZPRÁVA O KONTROLE

R

 

 

 

 

a

Datum kontroly

R

 

 

date

 

b

Místo kontroly

R

 

 

an..350

 

c

Místo kontroly_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Typ kontroly

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

fyzická kontrola

2

=

kontrola dokladů

n1

 

e

Důvod kontroly

R

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

jiný důvod

1

=

namátková kontrola

2

=

oznámena událost

3

=

obdržena žádost o pomoc

4

=

žádost jiného úřadu

5

=

obdržena výstraha

n1

 

f

Doplňkový odkaz na původ

O

 

 

an..350

 

g

Doplňkový odkaz na původ_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

h

Totožnost kontrolního úředníka

R

 

 

an..350

 

i

Totožnost kontrolního úředníka_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

j

Celkový závěr kontroly

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

uspokojivý

2

=

zjištěny drobné nesrovnalosti

3

=

doporučuje se přerušení

4

=

záměr učinit požadavek podle článku 10 směrnice Rady 2008/118/ES

5

=

zjištěna přípustná ztráta ve vztahu k čl. 7 odst. 4 směrnice Rady 2008/118/ES

n1

 

k

Je zapotřebí kontrola při doručení

R

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

ne nebo nepravda

1

=

ano nebo pravda

n1

 

l

Upozornění

R

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

ne nebo nepravda

1

=

ano nebo pravda

n1

 

m

Poznámky

O

 

 

an..350

 

n

Poznámky_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

5.1

PROVEDENÝ KONTROLNÍ ÚKON

R

 

 

99x

 

a

Provedený kontrolní úkon

R

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

jiný kontrolní úkon

1

=

ověřen počet balení

2

=

vykládka

3

=

otevření balení

4

=

listinná kopie dokladu s poznámkami (např. SAAD)

5

=

spočítání

6

=

odběr vzorku

7

=

administrativní kontrola

8

=

zboží zváženo/změřeno

9

=

namátková kontrola

10

=

kontrola záznamů

11

=

srovnání předložených dokladů s e-AD

n..2

 

b

Jiný kontrolní úkon

C

„R“ v případě, že <Provedený kontrolní úkon> je „0“

V opačném případě se neuplatní

(viz provedený kontrolní úkon v kolonce 5.1a)

 

an..350

 

c

Jiný kontrolní úkon_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

5.2

PODPŮRNÁ EVIDENCE

C

„R“ v případě, že <Důvodem kontroly> je „2“

„O“ v ostatních případech

(viz důvod kontroly v kolonce 5e)

 

9x

 

a

Vystavující orgán

O

 

 

an..35

 

b

Vystavující orgán_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

c

Kód typu evidence

R

 

(viz seznam kódů 6 v příloze II)

n..2

 

d

Doplnění typu evidence

C

„R“ v případě, že <Kód typu evidence> je „jiný“

V opačném případě se neuplatní

(viz kód typu evidence v kolonce 5.2c)

 

an..350

 

e

Doplnění typu evidence_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

f

Odkaz na evidenci

O

 

 

an..350

 

g

Odkaz na evidenci_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

h

Obrázek evidence

O

 

 

 

5.3

DŮVOD, PROČ NEVYHOVUJE

O

 

 

9x

 

a

Kód důvodu, proč nevyhovuje

R

 

(viz seznam kódů 12 v příloze II)

n..2

 

b

Doplňující informace

C

„R“ v případě, že <Kód důvodu, proč nevyhovuje> je „jiný“

V opačném případě se neuplatní

(viz kód důvodu, proč nevyhovuje, v kolonce 5.3a)

 

an..350

 

c

Doplňující informace_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

5.4

ÚDAJE O DOPRAVĚ

O

 

 

99x

 

a

Kód dopravního prostředku

R

 

(viz seznam kódů 7 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

n..2

 

b

Totožnost dopravních prostředků

C

„R“ v případě, že <Kód dopravního prostředku> není „Pevná přepravní zařízení“

V opačném případě se neuplatní

(viz kód dopravního prostředku v kolonce 5.4a)

 

an..35

 

c

Totožnost celní závěry

O

 

 

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

 

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

f

Doplňující informace

O

 

 

an..350

 

g

Doplňující informace_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

5.5

Tělo ZPRÁVY O KONTROLE

O

 

 

99x

 

a

Jedinečné referenční číslo oznámení

C

„R“ v případě, že je uvedena datová skupina <e-AD TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI>

V opačném případě se neuplatní

Tato hodnota odkazuje na <Jedinečné referenční číslo oznámení> těla e-AD příslušného e-AD, přičemž musí být v této zprávě jedinečná

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..3

 

b

Popis zboží

C

„O“ v případě, že je uvedena datová skupina <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

V opačném případě se neuplatní

an..55

 

c

Kód KN

C

„R“ v případě, že je uvedena datová skupina <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

V opačném případě se neuplatní

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n8

 

d

Doplňkový kód

C

„O“ v případě, že je uvedena datová skupina <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

V opačném případě se neuplatní

an..35

 

e

Indikátor úbytku nebo přebytku

O

 

Možné hodnoty jsou:

S

=

úbytek

E

=

přebytek

a1

 

f

Zaznamenaný úbytek nebo přebytek

C

„R“ v případě, že je uveden <Indikátor úbytku nebo přebytku>

V opačném případě se neuplatní

(viz indikátor úbytku nebo přebytku v kolonce 5.5e)

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..15,3

 

g

Poznámky

O

 

 

an..350

 

h

Poznámky_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

5.5.1

DŮVOD, PROČ NEVYHOVUJE

O

 

 

9x

 

a

Kód důvodu, proč nevyhovuje

R

 

(viz seznam kódů 12 v příloze II)

n..2

 

b

Doplňující informace

C

„R“ v případě, že <Kód důvodu, proč nevyhovuje> je „jiný“

„O“ v ostatních případech

(viz indikátor kódu důvodu, proč nevyhovuje, v kolonce 5.5.1a)

 

an..350

 

c

Doplňující informace_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2


Tabulka 12

(uvedená v článku 14)

Zpráva o události

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ zprávy

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

první podání

3

=

ověřený doklad

n1

 

b

Datum a čas ověření zprávy o události

C

„R“ po úspěšném ověření

V opačném případě se neuplatní

dateTime

2

ZÁHLAVÍ ZPRÁVY O UDÁLOSTI

R

 

 

 

 

a

Číslo zprávy o události

C

„R“ v případě, že <Typ zprávy> je „3“

V opačném případě se neuplatní

(viz typ zprávy v kolonce 1a)

(viz seznam kódů 2 v příloze II)

an16

 

b

Údaj o členském státu podání zprávy o události

C

„R“ v případě, že <Typ zprávy> je „1“ nebo „3“ a členský stát podání se liší od členského státu události

„O“ v případě, že <Typ zprávy> je „1“ nebo „3“ a členský stát podání je totožný s členským státem události

V opačném případě se neuplatní

(viz typ zprávy v kolonce 1a)

Formát <Údaj o členském státu podání zprávy o události> je:

2 alfabetické znaky: identifikátor členského státu, jemuž byla zpráva o události předložena

následuje jedinečný kód přiřazený na úrovni státu

an..35

 

c

ARC

R

 

(viz seznam kódů 2 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an21

 

d

Pořadové číslo

R

 

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..2

3

JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD

C

Musí být uvedena jedna z datových skupin <e-AD TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI> nebo <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

 

 

 

a

Typ jiného průvodního dokladu

R

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

jiný

2

=

SAAD

n1

 

b

Stručný popis jiného průvodního dokladu

C

„R“ v případě, že <Typ jiného průvodního dokladu> je „jiný“

V opačném případě se neuplatní

 

an..350

 

c

Stručný popis jiného průvodního dokladu_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

 

a2

 

d

Číslo jiného průvodního dokladu

R

 

 

an..350

 

e

Datum jiného průvodního dokladu

R

 

 

date

 

f

Obrázek jiného průvodního dokladu

O

 

 

 

 

g

Odesílající členský stát

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

h

Členský stát určení

R

 

Členský stát se označí kódem členského státu ze seznamu kódů 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

3.1

SUBJEKT Osoba podílející se na přepravě

O

 

 

9x

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

C

Musí být uveden alespoň jeden z následujících atributů:

<Číslo subjektu pro účely spotřební daně>

<Identifikace subjektu>

<Jméno/firma subjektu>

Existující identifikátor (číslo pro účely spotřební daně) <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> v souboru <POVOLENÍ SUBJEKTU> nebo <Reference dočasného povolení> v souboru <DOČASNÉ POVOLENÍ>

(viz seznam kódů 1 v příloze II nařízení (EU) č. 612/2013)

an13

 

b

Identifikace subjektu

C

Musí být uveden alespoň jeden z následujících atributů:

<Číslo subjektu pro účely spotřební daně>

<Identifikace subjektu>

<Jméno/firma subjektu>

Identifikační číslo pro účely DPH či jakékoliv jiné vnitrostátní číslo

an16

 

c

Jméno/firma subjektu

C

Musí být uveden alespoň jeden z následujících atributů:

<Číslo subjektu pro účely spotřební daně>

<Identifikace subjektu>

<Jméno/firma subjektu>

an..182

 

d

Subjekt – typ osoby

O

 

Možné jsou tyto hodnoty:

1

=

odesílatel

2

=

příjemce

3

=

daňový zástupce

4

=

prodejce

5

=

povinná osoba

6

=

zákazník soukromá osoba

n..2

 

e

Kód členského státu

C

„R“ v případě, že <Jméno/firma subjektu> je uvedeno/uvedena A <Číslo subjektu pro účely spotřební daně> a <Identifikace subjektu> uvedeny nejsou.

V opačném případě se neuplatní

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

 

f

Ulice

O

 

 

an..65

 

g

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

h

PSČ

O

 

 

an..10

 

j

NAD_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

k

Telefonní číslo

O

 

 

an..35

 

l

Číslo faxu

O

 

 

an..35

 

m

E-mailová adresa

O

 

 

an..70

3.2

POLOŽKA ZBOŽÍ

O

 

 

999x

 

a

Popis zboží

O

 

 

an..55

 

b

Kód KN

C

„R“ v případě, že <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD.Obrázek jiného průvodního dokladu> není uveden v datové skupině <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

V opačném případě se neuplatní (viz kolonka 3 a 3f)

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n8

 

c

Obchodní název zboží

O

 

 

an..999

 

d

Doplňkový kód

O

 

 

an..35

 

e

Množství

C

„R“ v případě, že <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD.Obrázek jiného průvodního dokladu> není uveden v datové skupině <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

V opačném případě se neuplatní

(viz kolonka 3 a 3f)

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..15,3

 

f

Kód měrné jednotky

C

„R“ v případě, že <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD.Obrázek jiného průvodního dokladu> není uveden v datové skupině <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

V opačném případě se neuplatní

(viz kolonka 3 a 3f)

(viz seznam kódů 12 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

n..2

 

g

Hrubá hmotnost

O

 

Hrubá hmotnost musí být rovna čisté hmotnosti nebo musí být vyšší.

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..15,2

 

h

Čistá hmotnost

O

 

Hrubá hmotnost musí být rovna čisté hmotnosti nebo musí být vyšší.

Hodnota datového prvku musí být vyšší než nula

n..15,2

3.3

DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK

C

„R“ v případě, že <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD.Obrázek jiného průvodního dokladu> není uveden v datové skupině <JINÝ PRŮVODNÍ DOKLAD>

V opačném případě se neuplatní

(viz kolonka 3 a 3f)

 

 

 

a

Jméno/firma subjektu

R

 

 

an..182

 

b

Ulice

R

 

 

an..65

 

c

Číslo orientační

O

 

 

an..11

 

d

Země dopravce

R

 

Uveďte „kód země“ uvedený v seznamu kódů 4 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009, ale neuvedený v seznamu kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009, a neuvádějte kód země „GR“.

a2

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

Kód způsobu dopravy

R

 

Uveďte způsob dopravy a použijte kódy v seznamu kódů 7 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

n..2

 

h

ACO_Doplňující informace

C

„R“ v případě, že <DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK.Kód způsobu dopravy> je „jiný“

V opačném případě se neuplatní

(Viz kolonka 3.3 g)

 

an..999

 

i

ACO_Doplňující informace_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

j

Registrace

R

 

 

an..35

 

k

Země registrace

R

 

Uveďte „kód země“ uvedený v seznamu kódů 4 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009, ale neuvedený v seznamu kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009, a neuvádějte kód země „GR“.

a2

4

ZPRÁVA O UDÁLOSTI

R

 

 

 

 

a

Datum události

R

 

 

date

 

b

Místo události

R

 

 

an..350

 

c

Místo události_LNG

C

„R“ v případě, že je použito odpovídající textové pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Identifikace úředníka pro spotřební daně

O

 

 

an..35

 

e

Podávající osoba

R

 

 

an..35

 

f

Kód podávající osoby

R

 

(viz seznam kódů 10 v příloze II)

n..2

 

g

Doplnění podávající osoby

C

„R“ v případě, že <Kód podávající osoby> je „jiná“

„O“ v ostatních případech

(viz kód podávající osoby v kolonce 4f)

 

an..350

 

h

Doplnění podávající osoby_LNG

C

„R“ v případě, že je použito (jsou použita) odpovídající textové (textová) pole

V opačném případě se neuplatní

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v seznamu kódů 1 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009

a2

 

i

Změna sjednání dopravy

O

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

odesílatel