Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2127

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2127 ze dne 10. října 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení směrnic Rady 91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES (Text s významem pro EHP)

C/2019/7297

OJ L 321, 12.12.2019, p. 111–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2127/oj

12.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/111


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2127

ze dne 10. října 2019,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení směrnic Rady 91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (1), a zejména na čl. 149 odst. 2 a čl. 165 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanoví rámec pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti za účelem ověření správného uplatňování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce. Tento rámec zahrnuje úřední kontroly prováděné u zvířat a zboží, které vstupují do Unie ze třetích zemí.

(2)

Nařízením (EU) 2017/625 se s účinkem od 14. prosince 2019 zrušují směrnice Rady 91/496/EHS (2) a 97/78/ES (3). Uvedené nařízení kromě toho mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (4) tak, že se jím zrušuje směrnice Rady 2000/29/ES (5).

(3)

Aby se zabránilo legislativním mezerám do doby, než budou přijaty prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci, které se týkají záležitostí uvedených v čl. 47 odst. 2, článku 48, čl. 51 odst. 1 písm. b), c) a d), čl. 53 odst. 1 písm. a), čl. 54 odst. 1 a 3 a čl. 58 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, stanoví nařízení (EU) 2017/625, že příslušná ustanovení směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES a směrnice 2000/29/ES se mají nadále použít do 14. prosince 2022, nebo do dřívějšího data stanoveného Komisí. V případě směrnice 2000/29/ES má toto dřívější datum nastat po dni použitelnosti nařízení (EU) 2017/625.

(4)

V souladu s čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 byl přijat akt v přenesené pravomoci, který upravuje úřední kontroly na jiných kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční kontroly. Tento akt se použije ode dne 14. prosince 2019. Pokud však jde o kategorie zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, použije se tento akt až ode dne 14. prosince 2020. Příslušná ustanovení směrnice 2000/29/ES by proto měla zůstat použitelná do 13. prosince 2020.

(5)

V souladu s čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 byl přijat prováděcí akt, který upravuje četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol při vstupu zvířat a zboží do Unie. Tento akt se použije ode dne 14. prosince 2019. Pokud však jde o kategorie zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, použije se tento akt až ode dne 14. prosince 2022. Příslušná ustanovení směrnice 2000/29/ES by proto měla zůstat použitelná do 13. prosince 2022.

(6)

V souladu s čl. 47 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 byl přijat prováděcí akt, který stanoví seznam zvířat a zboží, která při vstupu do Unie podléhají systematické úřední kontrole. Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/478 (6) byly na tento seznam kategorií zařazeny směsné produkty. Požadavky na vstup takových produktů do Unie, které stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (7), se však použijí až od 21. dubna 2021. Stávající požadavky na směsné produkty zůstanou použitelné až do 20. dubna 2021. Proto jsou potřebná přechodná opatření s ohledem na ustanovení směrnice 97/78/ES, která upravují záležitosti uvedené v čl. 47 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 týkající se směsných produktů.

(7)

Na základě čl. 47 odst. 2 písm. b) a čl. 58 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 byly přijaty prováděcí akty, které upravují vypracování seznamu zboží podléhajícího dočasnému zintenzivnění úředních kontrol při jeho vstupu do Unie a formát společného zdravotního vstupního dokladu. Tyto akty se použijí ode dne použitelnosti nařízení (EU) 2017/625.

(8)

Na základě článku 48 a čl. 51 odst. 1 písm. b), c) a d) nařízení (EU) 2017/625 byly přijaty akty v přenesené pravomoci, které upravují osvobození od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly a zavedení zvláštních pravidel pro tranzit a překládku. Tyto akty se použijí ode dne použitelnosti nařízení (EU) 2017/625.

(9)

Je proto vhodné odpovídajícím způsobem změnit nařízení (EU) 2017/625.

(10)

Poněvadž pravidla stanovená v tomto aktu jsou vzájemně provázána a budou uplatňována společně, je vhodné, aby byla stanovena v jednom aktu, a nikoli v různých aktech s četnými odkazy a rizikem zdvojování.

(11)

Protože nařízení (EU) 2017/625 a nařízení v přenesené pravomoci a prováděcí nařízení uvedená výše se použijí od 14. prosince 2019, mělo by se i toto nařízení použít od uvedeného data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (EU) 2017/625

Nařízení (EU) 2017/625 se mění takto:

1.

V článku 149 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Příslušná ustanovení směrnic 91/496/EHS a 97/78/ES, která upravují záležitosti uvedené v čl. 47 odst. 2 písm. b), článku 48, čl. 51 odst. 1 písm. b), c) a d), čl. 53 odst. 1 písm. a), čl. 54 odst. 1 a 3 a čl. 58 písm. a) tohoto nařízení, se použijí místo výše uvedených ustanovení tohoto nařízení do dne 13. prosince 2019.

 

Příslušná ustanovení směrnice 97/78/ES, která upravují záležitosti uvedené v čl. 47 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení týkající se směsných produktů, se nadále použijí místo výše uvedeného ustanovení do dne 20. dubna 2021.“

2.

V článku 165 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Ve vztahu k záležitostem, které upravuje směrnice 2000/29/ES, se ode dne 15. prosince 2019 místo příslušných ustanovení uvedené směrnice, která k uvedenému datu přestane být použitelná, použije čl. 47 odst. 2, článek 48, čl. 51 odst. 1 písm. b), c) a d) a čl. 58 písm. a) tohoto nařízení.

 

Příslušná ustanovení směrnice 2000/29/ES se nadále použijí ve vztahu k záležitostem, které upravuje čl. 53 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, místo výše uvedeného ustanovení do dne 13. prosince 2020.

 

Příslušná ustanovení směrnice 2000/29/ES se nadále použijí ve vztahu k záležitostem, které upravuje čl. 54 odst. 1 a 3 tohoto nařízení, místo výše uvedených ustanovení do dne 13. prosince 2022.“

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost tohoto nařízení

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56).

(3)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

(5)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/478 ze dne 14. ledna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o kategorie zásilek, u kterých musí být provedeny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly (Úř. věst. L 82, 25.3.2019, s. 4).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).


Top