EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2016

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 (Text s významem pro EHP.)

C/2019/1806

OJ L 315, 5.12.2019, p. 102–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2016/oj

5.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 315/102


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2016

ze dne 11. března 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (1), a zejména na čl. 11 odst. 5 a čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/1369 zmocňuje Komisi k přijetí aktů v přenesené pravomoci, pokud jde o označování štítky nebo změnu stupnice pro označování energetickými štítky skupin výrobků představujících významný potenciál pro úspory energie a případně jiných zdrojů.

(2)

Ustanovení týkající se uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost byla zavedena nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 (2).

(3)

Sdělení Komise COM(2016) 773 (3) (pracovní plán pro ekodesign) vypracované Komisí podle čl. 16 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (4) stanoví pracovní priority podle rámce pro ekodesign a označování energetickými štítky na období 2016–2019. Pracovní plán pro ekodesign určuje skupiny výrobků spojených se spotřebou energie, které se mají považovat za prioritní pro zpracování přípravných studií a následné přijetí prováděcích opatření, jakož i přezkum nařízení Komise (ES) č. 643/2009 (5) a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010.

(4)

Opatření z pracovního plánu pro ekodesign mají odhadovaný potenciál k dosažení celkem více než 260 TWh ročních úspor v konečné spotřebě energie v roce 2030, což odpovídá snížení emisí skleníkových plynů přibližně o 100 milionů tun ročně v roce 2030. Chladicí spotřebiče jsou jednou ze skupin výrobků uvedených v pracovním plánu pro ekodesign, s odhadovanými 10 TWh ročních úspor v konečné spotřebě energie v roce 2030.

(5)

Chladicí spotřebiče pro domácnost jsou mezi skupinami výrobků uvedenými v čl. 11 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) 2017/1369, pro které by Komise měla přijmout akt v přenesené pravomoci zavádějící energetický štítek se změněnou stupnicí A až G.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 požaduje, aby Komise pravidelně přezkoumávala nařízení s ohledem na technický pokrok.

(7)

Komise přezkoumala nařízení (EU) č. 1060/2010, jak požaduje její článek 7, a analyzovala technické, environmentální a ekonomické aspekty chladicích spotřebičů, jakož i skutečné chování uživatelů. Přezkum byl proveden v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami a partnery ze zemí Unie a třetích zemí. Výsledky přezkumu byly zveřejněny a předloženy konzultačnímu fóru zřízenému článkem 14 nařízení (EU) 2017/1369.

(8)

Přezkum dospěl k závěru, že existuje potřeba zavést revidované požadavky pro označování chladicích spotřebičů energetickými štítky.

(9)

Přezkum dospěl k závěru, že spotřeba elektřiny u výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, může být nadále významně snížena provedením opatření týkajících se energetických štítků, které se zaměřují na chladicí spotřebiče.

(10)

Na chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí by se mělo vztahovat samostatné nařízení o energetických štítcích.

(11)

Do oblasti působnosti tohoto nařízení by měly spadat mrazicí pulty, včetně profesionálních mrazicích pultů, protože jsou mimo oblast působnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 (6) a mohou být použity v jiných než profesionálních prostředích.

(12)

Spotřebiče pro uchovávání vína a nízkohlučné chladicí spotřebiče (např. minibary), včetně spotřebičů s průhlednými dveřmi, nemají přímou prodejní funkci. Spotřebiče pro uchovávání vína se používají buď v domácích prostředích, nebo v restauracích, zatímco minibary se obvykle používají v hotelových pokojích. Proto by spotřebiče pro uchovávání vína a minibary, včetně spotřebičů s průhlednými dveřmi, měly být zahrnuty do tohoto nařízení.

(13)

Chladicí spotřebiče, které jsou vystavovány na veletrzích, by měly být opatřeny energetickým štítkem v případě, že první kus modelu již byl uveden na trh nebo je uváděn na trh na veletrhu.

(14)

Na elektřinu spotřebovanou chladicími spotřebiči pro domácnost připadá významný podíl celkové poptávky domácností po elektřině v Unii. Existuje značný prostor pro další snižování spotřeby energie u chladicích spotřebičů pro domácnost nad rámec zvýšení energetické účinnosti, kterého již bylo dosaženo.

(15)

Přezkum ukázal, že spotřeba elektřiny u výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, může být nadále významně snížena provedením opatření týkajících se energetických štítků se zaměřením na energetickou účinnost a roční spotřebu energie. V zájmu toho, aby koneční uživatelé mohli činit informovaná rozhodnutí, by měly být zahrnuty i informace o hodnotách hluku šířeného vzduchem a typech prostorů.

(16)

Příslušné parametry výrobku by se měly měřit pomocí spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod. Tyto metody by měly zohledňovat uznávané nejmodernější metody měření, včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány, jak jsou uvedeny v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (7), pokud jsou k dispozici.

(17)

Aby se zlepšila účinnost tohoto nařízení, měly by být zakázány výrobky, které ve zkušebních podmínkách automaticky mění svou výkonnost za účelem zlepšení deklarovaných parametrů.

(18)

Vzhledem k tomu, že růst prodeje výrobků spojených se spotřebou energie se uskutečňuje spíše prostřednictvím internetových hostingových platforem než přímo z internetových stránek dodavatelů, je nutno objasnit, že internetové prodejní platformy by měly odpovídat za to, že umožní vystavení štítku poskytnutého dodavatelem v blízkosti údaje o ceně. Měly by dodavatele o této povinnosti informovat, ale neměly by odpovídat za správnost nebo obsah poskytnutého štítku a informačního listu výrobku. Podle čl. 14 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES (8) o elektronickém obchodu by však internetové hostingové platformy měly urychleně přijmout opatření k odstranění informací o daném výrobku nebo znemožnění přístupu k nim, jestliže jsou si vědomy nesouladu (např. chybějící, neúplný nebo nesprávný štítek nebo informační list výrobku), například pokud je o tom informoval orgán dozoru nad trhem. Na dodavatele prodávajícího přímo konečným uživatelům prostřednictvím svých vlastních internetových stránek se vztahují povinnosti týkající se prodeje na dálku uvedené v článku 5 nařízení (EU) 2017/1369.

(19)

Opatření uvedená v tomto nařízení projednávalo konzultační fórum a odborníci z členských států v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2017/1369.

(20)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na označování štítky a poskytování doplňujících informací o výrobku, pokud jde o chladicí spotřebiče napájené z elektrické sítě o objemu vyšším než 10 litrů a nejvýše 1 500 litrů.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na:

a)

profesionální chladicí boxy a šokové zchlazovače s výjimkou profesionálních mrazicích pultů;

b)

chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí;

c)

mobilní chladicí spotřebiče;

d)

spotřebiče, jejichž primární funkcí není uchovávání potravin chlazením.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„sítí“ nebo „elektrickou sítí“ napájení elektřinou z rozvodné sítě o napětí 230 (±10 %) voltů dodávající střídavý proud při 50 Hz;

2)

„chladicím spotřebičem“ izolovaná skříň s jedním nebo několika prostory, které jsou regulovány na určitou teplotu, chlazená přirozenou nebo nucenou konvekcí, přičemž chlazení se dosahuje jedním nebo několika prostředky spotřebovávajícími energii;

3)

„prostorem“ uzavřený prostor v chladicím spotřebiči, oddělený od jiného prostoru (jiných prostorů) pomocí přepážky, nádoby nebo podobné konstrukce, který je přímo přístupný prostřednictvím jedněch či několika vnějších dveří, přičemž může být sám rozdělen na dílčí prostory. Pro účely tohoto nařízení se „prostorem“ rozumí jak prostor, tak dílčí prostor, není-li uvedeno jinak;

4)

„vnějšími dveřmi“ část skříně, kterou lze otevřít nebo odejmout alespoň tak, aby bylo možné přemístit potraviny dovnitř skříně nebo ze skříně ven;

5)

„dílčím prostorem“ uzavřený prostor v rámci prostoru, který má jiné rozmezí pracovní teploty než prostor, ve kterém se nachází;

6)

„celkovým objemem“ (V) objem prostoru uvnitř vnitřního obložení chladicího spotřebiče, který se rovná součtu objemů jednotlivých prostorů, vyjádřený v dm3 nebo litrech;

7)

„objemem prostoru“ (Vc ) objem prostoru uvnitř vnitřního obložení prostoru vyjádřený v dm3 nebo litrech;

8)

„profesionálním chladicím boxem“ izolovaný chladicí spotřebič s jedním nebo několika prostory přístupnými jedněmi nebo několika dveřmi či zásuvkami, který je schopen trvale udržovat teplotu potravin ve stanoveném rozmezí provozních teplot chlazení nebo mrazení pomocí odpařovacího kompresního cyklu a je určen k uchovávání potravin mimo domácnosti, ale nikoli pro vystavování nebo umožnění přístupu zákazníkům, dle definice v nařízení Komise (EU) 2015/1095 (9);

9)

„šokovým zchlazovačem“ izolovaný chladicí spotřebič primárně určený k rychlému zchlazování horkých potravin na teplotu nižší než 10 °C v případě chlazení a na teplotu nižší než –18 °C v případě mrazení, dle definice v nařízení (EU) 2015/1095;

10)

„profesionálním mrazicím pultem“ mraznička, jejíž prostor nebo prostory jsou přístupné z horní strany spotřebiče nebo která má jak prostory typu s horním otevíráním, tak prostory skříňového typu, avšak hrubý objem prostoru (prostorů) typu s horním otevíráním přesahuje 75 % celkového hrubého objemu spotřebiče, používaná pro uchovávání potravin mimo domácnosti;

11)

„mrazničkou“ chladicí spotřebič pouze s prostorem označeným čtyřmi hvězdičkami;

12)

„mrazicím prostorem“ nebo „prostorem označeným čtyřmi hvězdičkami“ prostor pro zmrazené potraviny s cílovou teplotou a podmínkami uchovávání –18 °C, který splňuje požadavky na mrazicí výkon;

13)

„prostorem pro zmrazené potraviny“ typ prostoru s cílovou teplotou rovnou 0 °C nebo nižší, tj. prostor bez označení hvězdičkou, prostor označený jednou, dvěma, třemi nebo čtyřmi hvězdičkami, jak je stanoveno v příloze IV tabulce 3;

14)

„typem prostoru“ deklarovaný typ prostoru v souladu s parametry chladicího výkonu Tmin, Tmax, Tc a dalšími stanovenými v příloze IV tabulce 3;

15)

„cílovou teplotou“ (Tc) referenční teplota uvnitř prostoru během zkoušení stanovená v příloze IV tabulce 3, přičemž se jedná se o teplotu pro zkoušení spotřeby energie vyjádřenou jako průměr za určitou dobu a pro určitou sadu čidel;

16)

„minimální teplotou“ (Tmin) minimální teplota uvnitř prostoru během zkoušení uchovávání stanovená v příloze IV tabulce 3;

17)

„maximální teplotou“ (Tmax) maximální teplota uvnitř prostoru během zkoušení uchovávání stanovená v příloze IV tabulce 3;

18)

„prostorem bez označení hvězdičkou“ a „prostorem pro výrobu ledu“ prostor pro zmrazené potraviny s cílovou teplotou a podmínkami uchovávání 0 °C, jak je stanoveno v příloze IV tabulce 3;

19)

„prostorem označeným jednou hvězdičkou“ prostor pro zmrazené potraviny s cílovou teplotou a podmínkami uchovávání –6 °C, jak je stanoveno v příloze IV tabulce 3;

20)

„prostorem označeným dvěma hvězdičkami“ prostor pro zmrazené potraviny s cílovou teplotou a podmínkami uchovávání –12 °C, jak je stanoveno v příloze IV tabulce 3;

21)

„prostorem označeným třemi hvězdičkami“ prostor pro zmrazené potraviny s cílovou teplotou a podmínkami uchovávání –18 °C, jak je stanoveno v příloze IV tabulce 3;

22)

„chladicím spotřebičem s přímou prodejní funkcí“ chladicí spotřebič používaný pro účely vystavování a prodeje produktů zákazníkům při stanovených teplotách nižších než teplota okolí, který je přístupný přímo přes otevřené strany nebo prostřednictvím jedněch či několika dveří či zásuvek nebo oběma způsoby, včetně skříní s prostorami pro uchovávání produktů nebo jejich výdej prodavačem, které nejsou přístupné zákazníkům, kromě minibarů a spotřebičů pro uchovávání vína, dle definice v nařízení Komise (EU) 2019/2024 (10);

23)

„minibarem“ chladicí spotřebič o celkovém objemu nejvýše 60 litrů, který je primárně určen k uchovávání a prodeji potravin v hotelových pokojích a podobných prostorách;

24)

„spotřebičem pro uchovávání vína“ specializovaný chladicí spotřebič určený k uchovávání vína s přesnou regulací teploty pro dané podmínky uchovávání a cílovou teplotu prostoru pro uchovávání vína, jak jsou stanoveny v příloze IV tabulce 3, který zahrnuje protivibrační opatření;

25)

„specializovaným chladicím spotřebičem“ chladicí spotřebič, který má pouze jeden typ prostoru;

26)

„prostorem pro uchovávání vína“ prostor pro nezmrazené potraviny s cílovou teplotou 12 °C, rozsahem vnitřní vlhkosti od 50 % do 80 % a podmínkami uchovávání v rozmezí od 5 °C do 20 °C stanovenými v příloze IV tabulce 3;

27)

„prostorem pro nezmrazené potraviny“ typ prostoru s cílovou teplotou rovnou 4 °C nebo vyšší; tj. spížový prostor, prostor uchovávání vína, prostor s mírnou teplotou nebo prostor pro uchovávání čerstvých potravin, s podmínkami uchovávání a cílovými teplotami stanovenými v příloze IV tabulce 3;

28)

„spížovým prostorem“ prostor pro nezmrazené potraviny s cílovou teplotou 17 °C a podmínkami uchovávání v rozmezí od 14 °C do 20 °C stanovenými v příloze IV tabulce 3;

29)

„prostorem s mírnou teplotou“ prostor pro nezmrazené potraviny s cílovou teplotou 12 °C a podmínkami uchovávání v rozmezí od 2 °C do 14 °C stanovenými v příloze IV tabulce 3;

30)

„prostorem pro uchovávání čerstvých potravin“ prostor pro nezmrazené potraviny s cílovou teplotou 4 °C a podmínkami uchovávání v rozmezí od 0 °C do 8 °C stanovenými v příloze IV tabulce 3;

31)

„mobilním chladicím spotřebičem“ chladicí spotřebič, který lze používat tam, kde není přístup k přívodu elektřiny z elektrické sítě, a který jako zdroj energie pro funkci chlazení využívá elektřinu s malým napětím (< 120 V ss) nebo palivo nebo obojí, včetně chladicích spotřebičů, které mohou kromě na elektřinu s malým napětím nebo palivo fungovat prostřednictvím napájení z elektrické sítě. Spotřebič uváděný na trh s měničem střídavého proudu na stejnosměrný není mobilním chladicím spotřebičem;

32)

„potravinami“ potraviny, složky potravin, nápoje včetně vína a další produkty primárně používané ke spotřebě, které je třeba uchovávat chlazené za stanovených teplot;

33)

„místem prodeje“ se rozumí místo, kde jsou chladicí spotřebiče vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky;

34)

„vestavným spotřebičem“ chladicí spotřebič, který je navržen, vyzkoušen a uváděn na trh, výlučně aby byl:

a)

namontován do skříní nebo obložen deskami (shora, zdola a po stranách);

b)

bezpečně připevněn ke stranám, horní stěně nebo podlaze skříní nebo k deskám a

c)

dodáván s hotovou čelní stěnou, která je jeho součástí, nebo aby k němu byla připevněna na zakázku vyrobená přední deska;

35)

„indexem energetické účinnosti“ (EEI) indexové číslo představující relativní energetickou účinnost chladicího spotřebiče vyjádřenou v procentech, jak je stanoveno v příloze IV bodě 5.

Další definice pro účely příloh jsou stanoveny v příloze I.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

1.   Dodavatelé zajistí, aby:

a)

každý chladicí spotřebič byl dodán s tištěným štítkem v provedení stanoveném v příloze III;

b)

parametry informačního listu výrobku uvedené v příloze V byly zadány do databáze výrobků;

c)

pokud o to výslovně požádá obchodník, byl informační list výrobku k dispozici v tištěné podobě;

d)

obsah technické dokumentace, jak je uveden v příloze VI, byl zadán do databáze výrobků;

e)

jakákoli vizuální reklama na konkrétní model chladicího spotřebiče obsahovala třídu energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohami VII a VIII;

f)

jakýkoli technický propagační materiál týkající se konkrétního modelu chladicího spotřebiče, včetně technických propagačních materiálů na internetu, který popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval třídu energetické účinnosti daného modelu a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohou VII.

g)

pro každý model chladicího spotřebiče byl obchodníkům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze III;

h)

pro každý model chladicího spotřebiče byl obchodníkům k dispozici elektronický informační list výrobku, jak je uvedeno v příloze V.

2.   Třída energetické účinnosti se musí zakládat na indexu energetické účinnosti vypočítaném podle přílohy II.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a)

každý chladicí spotřebič byl v místě prodeje, včetně veletrhů, označen štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1 písm. a), přičemž štítek musí být u vestavných spotřebičů umístěn tak, aby byl jasně viditelný, a u všech ostatních chladicích spotřebičů tak, aby byl zřetelně viditelný na vnější straně přední nebo horní části chladicího spotřebiče;

b)

v případě prodeje na dálku byly štítek a informační list výrobku poskytovány v souladu s přílohami VII a VIII;

c)

jakákoli vizuální reklama na konkrétní model chladicího spotřebiče, včetně reklamy na internetu, obsahovala třídu energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohou VII;

d)

jakýkoli technický propagační materiál týkající se konkrétního modelu chladicího spotřebiče, včetně technických propagačních materiálů na internetu, který popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval třídu energetické účinnosti daného modelu a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohou VII.

Článek 5

Povinnosti internetových hostingových platforem

Pokud poskytovatel hostingových služeb podle článku 14 směrnice 2000/31/ES umožní přímý prodej chladicích spotřebičů prostřednictvím svých internetových stránek, umožní poskytovatel služeb zobrazení elektronického štítku a elektronického informačního listu výrobku poskytnutého obchodníkem pomocí zobrazovacího mechanismu v souladu s ustanoveními přílohy VIII a musí informovat obchodníka o povinnosti je zobrazit.

Článek 6

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty na základě článků 3 a 4, se získají spolehlivými, přesnými a reprodukovatelnými metodami měření a výpočtů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů, jak je stanoveno v příloze IV.

Článek 7

Postup ověřování pro účely dozoru nad trhem

Členské státy použijí při provádění kontrol v rámci dohledu nad trhem podle čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 postup ověřování stanovený v příloze IX.

Článek 8

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení s ohledem na technický pokrok a předloží výsledky tohoto posouzení, včetně případné předlohy návrhu na revizi, tohoto přezkumu konzultačnímu fóru nejpozději do 25. prosince 2025. Tento přezkum mimo jiné posoudí možnost:

a)

řešení aspektů oběhového hospodářství;

b)

zavedení piktogramů pro prostory, které mohou pomoci snížit potravinový odpad a

c)

zavedení piktogramů pro roční spotřebu energie.

Článek 9

Zrušení

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 se zrušuje s účinkem ode dne 1. března 2021.

Článek 10

Přechodná opatření

Ode dne 25. prosince 2019 do 28. února 2021 lze informační list výrobku vyžadovaný podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 místo dodání v tištěné podobě s výrobkem zpřístupnit prostřednictvím databáze výrobků. V takovém případě dodavatel zajistí, pokud o to výslovně požádá obchodník, aby byl informační list zpřístupněn v tištěné podobě.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2021. Článek 10 se však použije ode dne 25. prosince 2019 a čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c) se použijí ode dne 1. listopadu 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 17).

(3)  Sdělení Komise. Pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019, COM(2016)773 final, 30.11.2016.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 53).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 ze dne 5. května 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích profesionálních chladicích boxů (Úř. věst. L 177, 8.7.2015, s. 2).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

(9)  Nařízení Komise (EU) 2015/1095 ze dne 5. května 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign profesionálních chladicích boxů, šokových zchlazovačů, kondenzačních jednotek a procesních chladičů (Úř. věst. L 177, 8.7.2015, s. 19).

(10)  Nařízení Komise (EU) 2019/2024 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (viz strana 313 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Definice pro účely příloh

Následujícími pojmy se rozumí:

(1)

„kódem rychlé odezvy (kódem QR)“ maticový kód uvedený na energetickém štítku modelu výrobku, který odkazuje na informace o daném modelu ve veřejné části databáze výrobků;

(2)

„roční spotřebou energie“ (AE) průměrná denní spotřeba energie vynásobená 365 (počet dní v roce), vyjádřená v kilowatthodinách za rok (kWh/rok) a vypočítaná v souladu s bodem 3 přílohy IV;

(3)

„denní spotřebou energie“ (Edaily ) elektřina spotřebovaná chladicím spotřebičem za 24 hodin v referenčních podmínkách, vyjádřená v kilowatthodinách za 24 hodin (kWh/24h) a vypočítaná v souladu s bodem 3 přílohy IV;

(4)

„mrazicím výkonem“ množství čerstvých potravin, které lze zmrazit v mrazicím prostoru za 24 hodin; nesmí být nižší než 4,5 kg za 24 h na 100 litrů mrazicího prostoru, nejméně však 2,0 kg/24h;

(5)

„zchlazovacím prostorem“ prostor, který dokáže regulovat svou průměrnou teplotu v určitém rozmezí bez úpravy regulace uživatelem, cílová teplota se rovná 2 °C a podmínky uchovávání jsou v rozmezí od –3 °C do 3 °C, jak je uvedeno v příloze IV tabulce 3;

(6)

„emisemi hluku šířeného vzduchem“ hladina akustického výkonu chladicího spotřebiče vyjádřená v dB(A) re 1 pW (vážení funkcí A);

(7)

„antikondenzačním ohřívačem“ ohřívač, který brání kondenzaci na chladicím spotřebiči;

(8)

„antikondenzačním ohřívačem regulovaným podle okolí“ antikondenzační ohřívač, jehož topný výkon závisí na teplotě okolí, vlhkosti okolí nebo obojím;

(9)

„pomocnou energií“ (Eaux ) energie spotřebovávaná antikondenzačním ohřívačem regulovaným podle okolí, vyjádřená v kWh/rok;

(10)

„výdejníkem“ zařízení, které z chladicího spotřebiče na vyžádání vydává zchlazené nebo zmrazené potraviny, jako jsou výdejníky kostek ledu nebo výdejníky chlazené vody;

(11)

„prostorem s nastavitelnou teplotou“ prostor určený k používání jakožto dva (nebo více) alternativní typy prostorů (například prostor, který může fungovat buď jako prostor pro čerstvé potraviny, nebo jako mrazicí prostor), který může uživatel nastavit tak, aby trvale udržoval rozmezí provozní teploty pro každý deklarovaný typ prostoru. Prostor určený k používání jako jeden typ prostoru, který může splňovat i podmínky uchovávání jiných typů prostorů, (například zchlazovací prostor, který může splňovat také požadavky na prostor bez označení hvězdičkou) není prostorem s nastavitelnou teplotou;

(12)

„sítí“ komunikační infrastruktura s topologií propojení, architekturou včetně fyzických součástí, organizačními zásadami, komunikačními postupy a formáty (protokoly);

(13)

„oddílem označeným dvěma hvězdičkami“ část prostoru označeného třemi nebo čtyřmi hvězdičkami, která nemá vlastní přístupová dvířka ani poklop, s cílovou teplotou a podmínkami uchovávání –12 °C;

(14)

„klimatickou třídou“ rozsah teplot okolí, jak je uvedeno v příloze IV bodě 1 písm. j), ve kterém mají být chladicí spotřebiče používány, a u kterých jsou ve všech prostorech zároveň splněny podmínky uchovávání uvedené v příloze IV tabulce 3;

(15)

„dobou odmrazování a obnovy“ doba od zahájení regulačního cyklu odmrazování do obnovení stabilních provozních podmínek;

(16)

„automatickým odmrazováním“ funkce, jejímž prostřednictvím jsou prostory odmrazovány bez zásahu uživatele s cílem zahájit odstraňování nahromaděné námrazy při všech nastaveních regulace teploty nebo obnovit normální provoz, přičemž voda z odmrazování se odstraňuje automaticky;

(17)

„typem odmrazování“ metoda odstraňování nahromaděné námrazy na výparníku (výparnících) chladicího spotřebiče, tedy automatické odmrazování, nebo manuální odmrazování;

(18)

„manuálním odmrazováním“ absence funkce automatického odmrazování;

(19)

„nízkohlučným chladicím spotřebičem“ chladicí spotřebič bez odpařovací komprese a s úrovní emisí hluku šířeného vzduchem nižší než 27 decibelů vážených funkcí A, vztaženo k výkonu 1 pikowatt (dB(A) re 1 pW);

(20)

„příkonem v ustáleném stavu“ (P ss) průměrný příkon v ustáleném stavu vyjádřený ve wattech (W);

(21)

„dodatečnou spotřebou energie pro odmrazování a obnovu“ (ΔΕ d-f ) průměrná dodatečná spotřeba energie při odmrazování a obnově vyjádřená ve watthodinách (Wh);

(22)

„intervalem odmrazování“ (td-f ) reprezentativní průměrný interval, vyjádřený v hodinách (h), mezi jedním a následujícím časem aktivace odmrazovacího ohřívače v rámci dvou po sobě jdoucích cyklů odmrazování a obnovy, nebo nemá-li spotřebič odmrazovací ohřívač, jedním a následujícím časem deaktivace kompresoru v rámci dvou po sobě jdoucích cyklů odmrazování a obnovy;

(23)

„faktorem zatížení“ (L) faktor zohledňující dodatečné (tj. jdoucí nad rámec toho, co se již předpokládá na základě vyšší průměrné teploty okolí při zkoušení) chladicí zatížení způsobené vložením teplých potravin; jeho hodnoty jsou uvedeny v příloze IV bodě 3 písm. a);

(24)

„normalizovanou roční spotřebou energie“ (SAE) referenční roční spotřeba energie chladicího spotřebiče vyjádřená v kilowatthodinách za rok (kWh/rok) a vypočítaná podle přílohy IV bodu 4;

(25)

„parametrem kombinace“ (C) parametr modelování zohledňující synergický efekt, k němuž dochází, kombinují-li se v jednom spotřebiči různé typy prostorů; jeho hodnoty jsou uvedeny v příloze IV tabulce 4;

(26)

„faktorem tepelné ztráty dveří“ (D) kompenzační faktor pro kombinované spotřebiče závisející na počtu prostorů s různou teplotou nebo počtu vnějších dveří, podle toho, co je nižší, který je uveden v příloze IV tabulce 5. Pro účely tohoto faktoru se „prostorem“ nerozumí „dílčí prostor“;

(27)

„kombinovaným spotřebičem“ chladicí spotřebič, který má více než jeden typ prostoru, přičemž alespoň jeden je prostorem pro nezmrazené potraviny;

(28)

„faktorem odmrazování“ (Ac ) kompenzační faktor zohledňující skutečnost, zda má chladicí spotřebič automatické, nebo manuální odmrazování; jeho hodnoty jsou uvedeny v příloze IV tabulce 5;

(29)

„faktorem vestavění“ (Bc ) kompenzační faktor zohledňující skutečnost, zda je chladicí spotřebič vestavný, nebo volně stojící; jeho hodnoty jsou uvedeny v příloze IV tabulce 5;

(30)

„volně stojícím spotřebičem“ chladicí spotřebič, který není vestavným spotřebičem;

(31)

„Mc“ a „Nc“ parametry modelování, které zohledňují závislost spotřeby energie na objemu; jejich hodnoty jsou uvedeny v příloze IV tabulce 4;

(32)

„termodynamickým parametrem“ (rc ) parametr modelování, který koriguje normalizovanou roční spotřebu energie na teplotu okolí 24 °C; jeho hodnoty jsou uvedeny v příloze IV tabulce 4;

(33)

„celkovými rozměry“ prostor, který zabírá chladicí spotřebič (výška, šířka a hloubka) se zavřenými dveřmi nebo víky, vyjádřený v milimetrech (mm);

(34)

„dobou náběhu teploty“ doba uplynulá po přerušení provozu chladicího systému, za kterou teplota v prostorech označených třemi nebo čtyřmi hvězdičkami stoupne z – 18 °C na – 9 °C, vyjádřená v hodinách (h);

(35)

„zimním nastavením“ funkce ovládání u kombinovaného spotřebiče s jedním kompresorem a jedním termostatem, kterou lze podle pokynů dodavatele použít při teplotách okolí nižších než +16 °C, sestávající ze spínacího zařízení nebo funkce, které zaručují – i pokud by to nebylo nutné pro prostor, kde je umístěn termostat – že kompresor nadále pracuje za účelem udržení správných teplot pro uchovávání v ostatních prostorech;

(36)

„rychlým zmrazením“ funkce, kterou podle pokynů dodavatele může aktivovat konečný uživatel a která snižuje teplotu pro uchovávání v mrazicím prostoru (mrazicích prostorech) za účelem rychlejšího zmrazení nezmrazených potravin;

(37)

„mrazicím prostorem“ nebo „prostorem označeným čtyřmi hvězdičkami“ prostor pro zmrazené potraviny s cílovou teplotou a podmínkami uchovávání –18 °C, který splňuje požadavky na mrazicí výkon;

(38)

„zobrazovacím mechanismem“ jakákoliv zobrazovací jednotka, včetně dotykové obrazovky, nebo jiné použité technologie vizualizace, která uživateli zobrazí obsah internetu;

(39)

„dotykovou obrazovkou“ zobrazovací jednotka reagující na dotyk, např. v zařízeních, jako je tablet, počítač typu slate nebo chytrý telefon;

(40)

„vnořeným zobrazením“ vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo umístěním kurzoru na jiný obrázek či sadu údajů nebo roztažením jiného obrázku či sady údajů na dotykovém displeji;

(41)

„alternativním textem“ text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v jiné než grafické podobě v případě, že zobrazovací jednotky nejsou schopny grafiku zobrazit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.


PŘÍLOHA II

Třídy energetické účinnosti a emisní třídy hluku šířeného vzduchem

Třída energetické účinnosti chladicích spotřebičů se stanoví na základě indexu energetické účinnosti (EEI) podle tabulky 1.

Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti chladicích spotřebičů

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41< EEI ≤ 51

C

51< EEI ≤ 64

D

64< EEI ≤ 80

E

80< EEI ≤ 100

F

100< EEI ≤ 125

G

EEI > 125

Index energetické účinnosti chladicího spotřebiče se určí podle přílohy IV bodu 5.

Tabulka 2

Emisní třídy hluku šířeného vzduchem

Emise hluku šířeného vzduchem

Emisní třída hluku šířeného vzduchem

< 30 dB(A) re 1 pW

A

≥ 30 dB(A) re 1 pW a < 36 dB(A) re 1 pW

B

≥ 36 dB(A) re 1 pW a < 42 dB(A) re 1 pW

C

≥ 42 dB(A) re 1 pW

D


PŘÍLOHA III

Energetický štítek pro chladicí spotřebiče

1.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO CHLADICÍ SPOTŘEBIČE KROMĚ SPOTŘEBIČŮ PRO UCHOVÁVÁNÍ VÍNA

1.1.   Energetický štítek:

Image 1

1.2.   Na energetickém štítku musí být uvedeny tyto informace:

I.

kód QR;

II.

název nebo ochranná známka dodavatele;

III.

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

IV.

stupnice tříd energetické účinnosti od A do G;

V.

třída energetické účinnosti určená v souladu s přílohou II;

VI.

roční spotřeba energie (AE), vyjádřená v kWh za rok a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

VII.

 

součet objemů prostoru (prostorů) pro zmrazené potraviny, vyjádřený v litrech a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo,

jestliže chladicí spotřebič neobsahuje prostor (prostory) pro zmrazené potraviny, piktogram a hodnota v litrech podle bodu VII se vynechá;

VIII.

 

součet objemů zchlazovacího prostoru (zchlazovacích prostorů) a prostoru (prostorů) pro nezmrazené potraviny, vyjádřený v litrech a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo,

jestliže chladicí spotřebič neobsahuje prostor (prostory) pro nezmrazené potraviny a zchlazovací prostor (prostory), piktogram a hodnota v litrech podle bodu VIII se vynechá;

IX.

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo. Emisní třída hluku šířeného vzduchem podle tabulky 2;

X.

číslo tohoto nařízení, tj. „2019/2016“.

2.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO SPOTŘEBIČE PRO UCHOVÁVÁNÍ VÍNA

2.1.   Energetický štítek:

Image 2

2.2.   Na energetickém štítku musí být uvedeny tyto informace:

I.

kód QR;

II.

název nebo ochranná známka dodavatele;

III.

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

IV.

stupnice tříd energetické účinnosti od A do G;

V.

třída energetické účinnosti určená v souladu s přílohou II;

VI.

roční spotřeba energie AE, vyjádřená v kWh za rok a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

VII.

počet standardních lahví vína, které mohou být uchovávány ve spotřebiči na uchovávání vína;

VIII.

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo. Emisní třída hluku šířeného vzduchem podle tabulky 2;

IX.

číslo tohoto nařízení, tj. „2019/2016“.

3.   PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

3.1.   Energetický štítek pro chladicí spotřebiče kromě spotřebičů na uchovávání vína

Image 3

3.2.   Provedení energetického štítku pro spotřebiče pro uchovávání vína

Image 4

3.3.   Přičemž:

a)

Štítek musí mít minimální šířku 96 mm a výšku 192 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být jeho obsah nicméně zachován proporcionálně k výše uvedeným specifikacím.

b)

Pozadí štítku je 100 % bílé.

c)

Použijí se typy písma Verdana a Calibri.

d)

Rozměry a specifikace prvků na štítku musí odpovídat provedení štítků pro chladicí spotřebiče a pro spotřebiče na uchovávání vína.

e)

Barevné provedení je CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 0,70,100,0: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

f)

Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla se vztahují k výše uvedeným obrázkům):

Image 5

barevné provedení loga EU je:

pozadí: 100,80,0,0;

hvězdy: 0,0,100,0;

Image 6

barva loga znázorňujícího energii je: 100,80,0,0;

Image 7

kód QR je 100 % černý;

Image 8

název dodavatele je 100 % černý, použije se tučné písmo Verdana o velikosti 9 bodů;

Image 9

identifikační značka modelu je 100 % černá, použije se normální písmo Verdana o velikosti 9 bodů;

Image 10

stupnice A až G má tuto podobu:

písmena stupnice energetické účinnosti jsou 100 % bílá, použije se tučné písmo Calibri o velikosti 19 bodů, písmena jsou vystředěna na ose ve vzdálenosti 4,5 mm od levé strany šipek;

barevné provedení šipek stupnice A až G je toto:

Třída A: 100,0,100,0;

Třída B: 70,0,100,0;

Třída C: 30,0,100,0;

Třída D: 0,0,100,0;

Třída E: 0,30,100,0;

Třída F: 0,70,100,0;

Třída G: 0,100,100,0;

Image 11

vnitřní dělicí čáry jsou o tloušťce 0,5 bodu a jejich barevné provedení je 100 % černá;

Image 12

písmeno označující třídu energetické účinnosti je 100 % bílé, použije se tučné písmo Calibri o velikosti 33 bodů. Šipka třídy energetické účinnosti a příslušná šipka ve stupnici A až G musí být umístěny tak, aby jejich hroty byly zarovnány. Písmeno v šipce třídy energetické účinnosti musí být ve středu obdélníkové části šipky, která je 100 % černá;

Image 13

hodnota roční spotřeby energie je provedena tučným písmem Verdana o velikosti 28 bodů; výraz „kWh/annum“ (kWh/rok) je proveden normálním písmem Verdana o velikosti 18 bodů. Hodnota a jednotka musí být vystředěny, barevné provedení je 100 % černá.

Image 14

piktogramy musí odpovídat vyobrazením provedení štítků a splňovat tyto požadavky:

linie piktogramů mají tloušťku 1,2 bodu a jsou stejně jako texty (čísla a jednotky) 100 % černé;

text pod piktogramem (piktogramy) je proveden tučným písmem Verdana o velikosti 16 bodů, u jednotek se použije normální písmo Verdana o velikosti 12 bodů, přičemž text je vystředěný pod piktogramem;

u chladicích spotřebičů kromě spotřebičů pro uchovávání vína: jestliže spotřebič obsahuje pouze prostor (prostory) pro zmrazené potraviny, vyobrazí se pouze příslušné piktogramy v horní řadě, jak je stanoveno v bodech VII a VIII podbodě 1.2, a vystředí se mezi dvěma svislými okraji energetického štítku;

piktogram emisní třídy hluku šířeného vzduchem: počet decibelů v reproduktoru je proveden tučným písmem Verdana o velikosti 12 bodů a jednotka „dB“ je provedena normálním písmem Verdana o velikosti 9 bodů; rozpětí tříd hluku (A až D) se vystředí pod piktogramem, přičemž písmeno odpovídající příslušné třídě hluku je provedeno tučným písmem Verdana o velikosti 16 bodů a ostatní písmena označující třídy hluku jsou provedena normálním písmem Verdana o velikosti 10 bodů;

Image 15

číslo nařízení je 100 % černé, použije se normální písmo Verdana o velikosti 6 bodů.


PŘÍLOHA IV

Metody měření a výpočty

Pro účely souladu a ověřování souladu s požadavky tohoto nařízení se při měřeních a výpočtech použijí harmonizované normy nebo jiné spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější poznatky a jsou v souladu s níže uvedenými ustanoveními. Referenční čísla těchto harmonizovaných norem byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

1.   Obecné zkušební podmínky:

a)

u chladicích spotřebičů s antikondenzačními ohřívači, které může konečný uživatel zapínat a vypínat, se antikondenzační ohřívače zapnou, a pokud jsou nastavitelné, nastaví se na maximální ohřev a zahrnou se do roční spotřeby energie (AE) jako denní spotřeba energie (Edaily );

b)

u chladicích spotřebičů s antikondenzačními ohřívači regulovanými podle okolí se elektrické antikondenzační ohřívače regulované podle okolí během měření spotřeby energie, pokud je to možné, vypnou nebo jinak deaktivují;

c)

u chladicích spotřebičů s výdejníky, které může konečný uživatel zapínat a vypínat, jsou výdejníky během zkoušky spotřeby energie zapnuty, ale nepoužívají se;

d)

při měření spotřeby energie jsou prostory s nastavitelnou teplotou v provozu při nejnižší teplotě, kterou může konečný uživatel nastavit tak, aby bylo trvale udržováno rozmezí teplot, uvedené v tabulce 3, typu prostoru, jehož teplota je nejnižší;

e)

u chladicích spotřebičů, které lze připojit k síti, je komunikační modul aktivován, ale není nutné, aby během zkoušky spotřeby energie probíhal určitý typ komunikace nebo výměny dat nebo obojí. Během zkoušky spotřeby energie je nutné zajistit, aby byla jednotka připojena k síti;

f)

u výkonnosti zchlazovacích prostorů:

(1)

u prostoru s nastavitelnou teplotou, který je klasifikován jako prostor pro čerstvé potraviny a/nebo zchlazovací prostor, se index energetické účinnosti (EEI) stanoví pro každou teplotu a použije se nejvyšší hodnota;

(2)

zchlazovací prostor musí být schopen regulovat svou průměrnou teplotu v určitém rozmezí, aniž by uživatel musel regulaci nastavovat; to lze ověřit během zkoušek spotřeby energie při teplotách okolí 16 °C a 32 °C;

g)

u prostorů s nastavitelným objemem, pokud jsou objemy dvou prostorů vzájemně nastavitelné konečným uživatelem, se spotřeba energie a objem zkouší, když je prostor s vyšší cílovou teplotou nastaven na minimální objem;

h)

specifický mrazicí výkon se vypočítá jako dvanáctinásobek hmotnosti lehké náplně vydělený dobou mrazení nutnou ke snížení teploty lehké náplně z +25 °C na –18 °C při teplotě okolí 25 °C a vyjádří se v kg/12 h a zaokrouhlí na jedno desetinné místo; hmotnost lehké náplně je 3,5 kg na 100 litrů objemu prostorů pro zmrazené potraviny a musí být nejméně 2,0 kg;

i)

u prostorů označených čtyřmi hvězdičkami musí být specifický mrazicí výkon takový, aby doba mrazení pro snížení teploty lehké náplně (3,5 kg/100 l) z +25 na –18 °C při teplotě okolí 25 °C byla rovna 18,5 h nebo kratší;

j)

zkratky pro rozmezí teploty okolí, tj. SN, N, ST nebo T, při určování klimatických tříd:

(1)

rozšířené mírné pásmo (SN) má rozmezí teplot od 10 °C do 32 °C;

(2)

mírné pásmo (N) má rozmezí teplot od 16 °C do 32 °C;

(3)

subtropické pásmo (ST) má rozmezí teplot od 16 °C do 38 °C a

(4)

tropické pásmo (T) má rozmezí teplot od 16 °C do 43 °C.

2.   Podmínky uchovávání a cílové teploty pro jednotlivé typy prostorů:

Podmínky uchovávání a cílové teploty pro jednotlivé typy prostorů jsou uvedeny v tabulce 3.

3.   Určení AE:

a)

U všech chladicích spotřebičů s výjimkou nízkohlučných chladicích spotřebičů:

Spotřeba energie se určí zkouškou při teplotě okolí 16 °C a 32 °C.

Při určování spotřeby energie musí být průměrné teploty vzduchu v každém prostoru nižší nebo rovné cílovým teplotám uvedeným v tabulce 3 pro každý typ prostoru deklarovaný dodavatelem. Hodnoty vyšší a nižší než cílové teploty lze ve vhodných případech použít za účelem odhadu spotřeby energie při cílové teplotě pro každý příslušný prostor prostřednictvím interpolace.

Hlavními složkami spotřeby energie, které je třeba určit, jsou:

soubor hodnot příkonu v ustáleném stavu (Pss ) vyjádřený ve wattech a zaokrouhlený na jedno desetinné místo, přičemž každá hodnota odpovídá určité teplotě okolí a souboru teplot prostorů, které nutně nemusí bý cílovými teplotami,

reprezentativní dodatečná spotřeba energie pro odmrazování a obnovu (ΔΕ d-f ) vyjádřená ve watthodinách a zaokrouhlená na jedno desetinné místo u výrobků s jedním nebo více systémy automatického odmrazování (z nichž každý má vlastní regulační cyklus odmrazování) měřená při teplotě okolí 16 °C (ΔΕ d-f16 ) a 32 °C (ΔΕ d-f32 ),

interval odmrazování (td-f ) vyjádřený v hodinách a zaokrouhlený na jedno desetinné místo u výrobků s jedním nebo více systémy odmrazování (z nichž každý má vlastní regulační cyklus odmrazování) měřený při teplotě okolí 16 °C (td-f16 ) a 32 °C (td-f32 ). td-f se určí pro každý systém v určitém rozmezí podmínek,

u každé provedené zkoušky se hodnoty Pss a ΔΕ d-f sečtou, aby se získala denní spotřeba energie při určité teplotě okolí ET = 0,001 × 24 × (Pss + ΔΕ d-f /td-f ), vyjádřená v kWh/24h, která je specifická pro použité nastavení,

hodnota Eaux vyjádřená v kWh/rok a zaokrouhlená na tři desetinná místa; hodnota Eaux je omezena na antikondenzační ohřívače regulované podle okolí a určuje se z příkonu ohřívače při několika různých podmínkách teploty okolí a vlhkosti vynásobeného pravděpodobností, že dané podmínky teploty okolí a vlhkosti nastanou, a výsledky se sečtou; tento výsledek se následně vynásobí faktorem tepelné ztráty, aby se zohlednil průnik tepla do prostoru a jeho následné odstranění chladicím systémem.

Tabulka 3

Podmínky uchovávání a cílová teplota podle typu prostoru

Skupina

Typ prostoru

Poznámka

Podmínky uchovávání

Tc

Tmin

Tmax

Název

Název

č.

°C

°C

°C

Prostory pro nezmrazené potraviny

spížový

 (1)

+14

+20

+17

pro uchovávání vína

 (2)  (6)

+5

+20

+12

s mírnou teplotou

 (1)

+2

+14

+12

pro čerstvé potraviny

 (1)

0

+8

+4

Zchlazovací prostor

zchlazovací

 (3)

–3

+3

+2

Prostory pro zmrazené potraviny

bez označení hvězdičkou a pro výrobu ledu

 (4)

neuv.

0

0

označený jednou hvězdičkou

 (4)

neuv.

–6

–6

označený dvěma hvězdičkami

 (4)  (5)

neuv.

–12

–12

označený třemi hvězdičkami

 (4)  (5)

neuv.

–18

–18

mrazicí (označený čtyřmi hvězdičkami)

 (4)  (5)

neuv.

–18

–18

neuv. = neuvádí se

Každý z těchto parametrů se určí prostřednictvím samostatné zkoušky nebo souboru zkoušek. Vypočte se průměr dat naměřených za dobu zkoušky, která se provede poté, co byl spotřebič po určitou dobu v provozu. Pro zvýšení efektivnosti a přesnosti zkoušení není délka zkoušky pevně stanovena; určí se podle toho, zda je spotřebič během doby zkoušky v ustáleném stavu. To se potvrdí prověřením všech dat v rámci této doby zkoušky vůči souboru kritérií stability a tím, zda v tomto ustáleném stavu bylo možno shromáždit dostatek dat.

Hodnota AE, vyjádřená v kWh/rok a zaokrouhlená na dvě desetinná místa, se vypočítá takto:

AE = 365 × Edaily /L + Eaux

přičemž

faktor zatížení L = 0,9 u chladicích spotřebičů, které mají pouze prostory pro zmrazené potraviny, a L = 1,0 u všech ostatních spotřebičů a

denní spotřeba Edaily, vyjádřená v kWh/24h a zaokrouhlená na tři desetinná místa vypočtená z ET při teplotě okolí 16 °C (E16 ) a při teplotě okolí 32 °C (E32 ) takto:

Edaily = 0,5 × (E16 + E32 )

kde E16 a E32 jsou odvozeny interpolací zkoušky spotřeby energie při cílových teplotách uvedených v tabulce 3.

b)

U nízkohlučných chladicích spotřebičů:

Spotřeba energie se určí způsobem stanoveným v bodě 3 písm. a), avšak při teplotě okolí 25 °C místo teplot 16 °C a 32 °C.

Pro Edaily , vyjádřenou v kWh/24h a zaokrouhlenou na tři desetinná místa, pro účely výpočtu AE pak platí:

Edaily = E25

kde E25 je ET při teplotě okolí 25 °C a odvozena interpolací zkoušek spotřeby energie při cílových teplotách uvedených v tabulce 3.

4.   Určení normalizované roční spotřeby energie (SAE):

a)

U všech chladicích spotřebičů:

SAE, vyjádřená v kWh/rok a zaokrouhlená na dvě desetinná místa, se vypočítá takto:

Formula

kde

c je číslo typu prostoru v dolním indexu, které nabývá hodnot od 1 do n, kde n je celkový počet typů prostoru,

Vc , vyjádřený v dm3 nebo litrech, zaokrouhlený na jedno desetinné místo, je objem prostoru,

V, vyjádřený v dm3 nebo litrech, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo, je objem, kde Formula,

rc, Nc, Mc a C jsou parametry modelování specifické pro každý prostor, jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4, a

Ac, Bc a D jsou kompenzační faktory, jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5.

Při provádění výše uvedených výpočtů pro prostory s nastavitelnou teplotou se zvolí typ prostoru s nejnižší cílovou teplotou, pro kterou je prostor deklarován jako vhodný.

b)

Parametry modelování pro jednotlivé typy prostorů pro výpočet SAE:

Parametry modelování jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4

Hodnoty parametrů modelování pro jednotlivé typy prostorů

Typ prostoru

rc  (1)

Nc

Mc

C

Spížový

0,35

75

0,12

mezi 1,15 a 1,56 u kombinovaných spotřebičů, které mají prostory označené třemi nebo čtyřmi hvězdičkami (2), 1,15 u ostatních kombinovaných spotřebičů, 1,00 u jiných chladicích spotřebičů

Pro uchovávání vína

0,60

S mírnou teplotou

0,60

Pro čerstvé potraviny

1,00

Zchlazovací

1,10

138

0,12

Bez hvězdiček a pro výrobu ledu

1,20

138

0,15

Označený jednou hvězdičkou

1,50

Označený dvěma hvězdičkami

1,80

Označený třemi hvězdičkami

2,10

Mrazicí (označený čtyřmi hvězdičkami)

2,10

c)

Kompenzační faktory pro jednotlivé typy prostorů pro výpočet SAE:

Kompenzační faktory jsou uvedeny v tabulce 5.

Tabulka 5

Hodnoty kompenzačních faktorů pro jednotlivé typy prostorů

Typ prostoru

Ac

Bc

D

 

Manuální odmrazování

Automatické odmrazování

Volně stojící spotřebič

Vestavný spotřebič

≤ 2 (3)

3 (3)

4 (3)

> 4 (3)

Spížový

1,00

1,00

1,02

1,00

1,02

1,035

1,05

Uchovávání vína

S mírnou teplotou

Pro čerstvé potraviny

Zchlazovací

1,03

Bez označení hvězdičkou a pro výrobu ledu

1,00

1,10

1,05

Označený jednou hvězdičkou

Označený dvěma hvězdičkami

Označený třemi hvězdičkami

Mrazicí (označený čtyřmi hvězdičkami)

5.   Určení EEI:

EEI, vyjádřený v % a zaokrouhlený na jedno desetinné místo, se vypočítá takto:

EEI = AE/SAE.


(1)   Tmin a Tmax jsou průměrné hodnoty naměřené za dobu zkoušky (průměr za určitý čas a pro určitou sadu čidel).

(2)  Průměrná odchylka teplot za dobu zkoušky nesmí u žádného čidla překročit ± 0,5 kelvinu (K). Během doby odmrazování a obnovy nesmí průměr za všechna čidla stoupnout nad průměrnou hodnotu prostoru o více než 1,5 K.

(3)   Tmin a Tmax jsou okamžité hodnoty během doby zkoušky.

(4)   Tmax je maximální hodnota naměřená za dobu zkoušky (maximum za určitý čas a pro určitou sadu čidel).

(5)  Je-li prostor typem prostoru s automatickým odmrazováním, teplota (definovaná jako maximum za všechna čidla) se během doby odmrazování a obnovy nesmí zvýšit o více než 3,0 K.

(6)   Tmin a Tmax jsou průměrné hodnoty naměřené za dobu zkoušky (průměr za určitý čas a pro určitou sadu čidel) a vymezují maximální přípustné provozní rozmezí teplot.

(1)  rc = (Ta-Tc)/20; kde Ta = 24 °C a Tc má hodnoty stanovené v tabulce 3.

(2)  C pro kombinované spotřebiče, které mají prostory označené třemi nebo čtyřmi hvězdičkami, se určí takto:

kde frzf je objem prostoru označeného třemi nebo čtyřmi hvězdičkami Vfr jako zlomek V, přičemž frzf = Vfr/V:

jestliže frzf ≤ 0,3 pak C =1,3 + 0,87 × frzf;

jinak jestliže 0,3 < frzf < 0,7 pak C =1,87 – 1,0275 × frzf;

jinak C =1,15.

(3)  počet vnějších dveří nebo prostorů, podle toho, který je nižší.


PŘÍLOHA V

Informační list výrobku

Podle čl. 3 odst. 1 písm. b) musí dodavatel zadat do databáze výrobků informace stanovené v tabulce 6. Pokud chladicí spotřebič obsahuje více prostorů stejného typu, budou se řádky pro tyto prostory opakovat. Pokud není některý typ prostoru zastoupen, parametry a hodnoty pro tento typ prostoru se zadají jako „—“.

Tabulka 6

Informační list výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele:

Adresa dodavatele  (2) :

Identifikační značka modelu:

Typ chladicího spotřebiče:

Nízkohlučný spotřebič:

[ano/ne]

Konstrukční typ:

[vestavný/volně stojící]

Spotřebič pro uchovávání vína:

[ano/ne]

Jiný chladicí spotřebič:

[ano/ne]

Obecné parametry výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Celkové rozměry (v milimetrech)

Výška

x

Celkový objem (v dm3 nebo l)

x

Šířka

x

Hloubka

x

EEI

x

Třída energetické účinnosti

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)

x

Emisní třída hluku šířeného vzduchem

[A/B/C/D] (3)

Roční spotřeba energie (v kWh/rok)

x,xx

Klimatická třída:

[rozšířené mírné/mírné/subtropické/tropické pásmo]

Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný

x (3)

Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný

x (3)

Zimní nastavení

[ano/ne]

 

Parametry prostorů:

Typ prostoru

Parametry a hodnoty prostorů

Objem prostoru (v dm3 nebo l)

Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C)

Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými v příloze IV tabulce 3

Mrazicí výkon (v kg/24 h)

Typ odmrazování (automatické odmrazování = A, manuální odmrazování = M)

Spíž

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Uchovávání vína

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

S mírnou teplotou

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Čerstvé potraviny

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Zchlazovací

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Označený jednou hvězdičkou

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Označený dvěma hvězdičkami

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Označený třemi hvězdičkami

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Označený čtyřmi hvězdičkami

[ano/ne]

x,x

x

x,xx

[A/M]

Označený dvěma hvězdičkami

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Prostor s nastavitelnou teplotou

typy prostorů

x,x

x

x,xx (pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami) nebo —

[A/M]

x,xx (pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami) nebo —

Funkce rychlého zmrazení

[ano/ne]

Parametry zdroje světla  (1)  (2):

Typ zdroje tepla

[typ]

Třída energetické účinnosti

[A/B/C/D/E/F/G]

Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem  (2):

Další informace:

Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019 (4)  (2):


(1)  jak je stanoveno v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 (1).

(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 (viz strana 68 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(3)  jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.

(4)  Nařízení Komise (EU) 2019/2019 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 643/2009 (viz strana 187 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA VI

Technická dokumentace

1.   

Technická dokumentace podle čl. 3 odst. 1 písm. d) musí obsahovat následující základní údaje:

a)

informace stanovené v příloze V;

b)

informace uvedené v tabulce 7. Pokud chladicí spotřebič obsahuje více prostorů stejného typu, budou se řádky pro tyto prostory opakovat. Pokud není některý typ prostoru zastoupen, parametry a hodnoty pro tento typ prostoru se zadají jako „—“. Pokud parametr nelze uplatnit, hodnoty parametru se zadají jako „—“.

Tabulka 7:

Dodatečné informace, které mají být zahrnuty v technické dokumentaci

Obecný popis modelu chladicího spotřebiče, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci:

Specifikace výrobku:

Obecné specifikace výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Roční spotřeba energie (v kWh/rok)

x

Pomocná energie (v kWh/rok)

x

Standardní roční spotřeba energie (v kWh/rok)

x,xx

Index EEI (v %)

x

Doba náběhu teploty (v h)

x,xx

Kombinovaný parametr

x,xx

Faktor tepelné ztráty u dveří

x,xxx

Faktor zatížení

x,x

Typ antikondenzačního ohřívače

[manuální zapínání a vypínání/regulovaný podle okolí/jiný/žádný]

 

 

Dodatečné specifikace výrobku pro chladicí spotřebiče kromě nízkohlučných chladicích spotřebičů:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Denní spotřeba energie při 16 °C (v kWh/24h)

x,xxx

Denní spotřeba energie při 32 °C (v kWh/24h)

x,xxx

Doplňková spotřeba energie na odmrazování a obnovu (1) při 16 °C (v Wh)

x,x

Doplňková spotřeba energie na odmrazování a obnovu (1) při 32 °C (v Wh)

x,x

Interval odmrazování (1) při 16 °C (v h)

x,x

Interval odmrazování (1) při 32 °C (v h)

x,x

Dodatečné specifikace výrobku pro nízkohlučné chladicí spotřebiče:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Denní spotřeba energie při 25 °C (v kWh/24h)

x,xxx

Interval odmrazování (1) při 25 °C (v h)

x,x

Specifikace prostorů:

Typ prostoru

Parametry a hodnoty prostorů

Cílová teplota (ve °C)

Termodynamický parametr (rc )

Nc

M c

Faktor odmrazování (Ac )

Faktor vestavnosti (Bc )

Spížový

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Uchovávání vína

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

S mírnou teplotou

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Čerstvé potraviny

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Zchlazovací

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Označený jednou hvězdičkou

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Označený dvěma hvězdičkami

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Označený třemi hvězdičkami

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Označený čtyřmi hvězdičkami

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Označený dvěma hvězdičkami

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Prostor s nastavitelnou teplotou

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Další informace:

Odkazy na harmonizované normy nebo jiné použité spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody:

Seznam všech rovnocenných modelů, včetně identifikačních značek modelů:

2.   

Jestliže byly informace uvedené v technické dokumentaci pro určitý model získány:

a)

z modelu, který má stejné technické vlastnosti relevantní pro technické informace, které mají být poskytnuty, ale který je vyráběn jiným výrobcem, nebo

b)

výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací z jiného modelu téhož nebo jiného výrobce, nebo oběma způsoby,

musí technická dokumentace obsahovat podrobnosti o takovém výpočtu, posouzení provedené výrobcem za účelem ověření správnosti výpočtu a v příslušných případech prohlášení o rovnocennosti mezi modely různých výrobců.


(1)  pouze u výrobků s jedním nebo více systémy automatického odmrazování


PŘÍLOHA VII

Informace, které mají být poskytnuty ve vizuálních reklamách, technických propagačních materiálech, při prodeji na dálku, kromě prodeje na dálku prostřednictvím internetu

1.   

Ve vizuálních reklamách musí být pro účely zajištění souladu s požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 1 písm. e) a čl. 4 odst. 1 písm. c) uvedena třída energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedených na štítku, jak je stanoveno v bodě 4 této přílohy.

2.   

V technických propagačních materiálech musí být pro účely zajištění souladu s požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 1 písm. f) a čl. 4 odst. 1 písm. d) uvedena třída energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedených na štítku, jak je stanoveno v bodě 4 této přílohy.

3.   

U každého prodeje na dálku založeného na písemných dokumentech musí být v dokumentech uvedena třída energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedených na štítku, jak je stanoveno v bodě 4 této přílohy.

4.   

Energetická třída a rozpětí tříd účinnosti musí být uvedeny tak, jak je znázorněno na obrázku 1:

a)

se šipkou obsahující písmeno energetické třídy provedené ve 100 % bílé barvě, tučným písmem Calibri o velikosti nejméně rovné velikosti písma, kterým je uvedena cena, pokud je uvedena;

b)

barva šipky musí odpovídat barvě třídy energetické účinnosti;

c)

rozpětím dostupných tříd účinnosti ve 100 % černé barvě, přičemž

d)

velikost musí být taková, aby byla šipka zřetelně viditelná a čitelná. Písmeno uvnitř šipky udávající třídu energetické účinnosti se musí nacházet ve středu pravoúhlé části šipky, s okrajem o tloušťce 0,5 bodu ve 100 % černé barvě kolem šipky a písmene udávajícího třídu energetické účinnosti.

Odchylně, pokud jsou vizuální reklama, technické propagační materiály nebo materiály k prodeji na dálku založenému na listinných dokladech vytištěny jednobarevně, může být šipka v této vizuální reklamě, technických propagačních materiálech nebo v materiálech k prodeji na dálku založenému na listinných dokladech jednobarevná.

Obrázek 1

Barevná/jednobarevná levá/pravá šipka s uvedeným rozpětím energetických tříd

Image 16

5.   

U telemarketingového prodeje na dálku musí být zákazník výslovně informován o třídě energetické účinnosti výrobku, o rozpětí tříd energetické účinnosti uvedených na štítku a o tom, že má přístup ke kompletnímu štítku a informačnímu listu výrobku prostřednictvím volně přístupných internetových stránek nebo vyžádáním tištěné kopie.

6.   

Ve všech situacích uvedených v bodech 1 až 3 a v bodě 5 musí mít zákazník možnost na vyžádání obdržet tištěnou kopii štítku a informačního listu výrobku.


PŘÍLOHA VIII

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje na dálku prostřednictvím internetu

1.   

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí příslušný štítek poskytnutý dodavateli v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. g). Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené pro chladicí spotřebiče v příloze III bodě 3 odst. 1 a 2. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace stanovené v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo umístění kurzoru na obrázek nebo roztažení obrázku na dotykovém displeji.

2.   

Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení podle obrázku 2 musí splňovat tyto požadavky:

a)

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b)

uvádět v šipce třídu energetické účinnosti výrobku 100 % bílou barvou, tučným písmem Calibri o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena;

c)

uvádět rozpětí dostupných tříd energetické účinnosti ve 100 % černé barvě a

d)

má jeden ze dvou následujících formátů, přičemž jeho velikost musí být taková, aby šipka byla zřetelně viditelná a čitelná. Písmeno uvnitř šipky udávající třídu energetické účinnosti se musí nacházet ve středu pravoúhlé části šipky, s viditelným okrajem ve 100 % černé barvě kolem šipky a písmene udávajícího třídu energetické účinnosti:

Obrázek 2:

Barevná levá/pravá šipka s uvedeným rozpětím energetických tříd

Image 17

3.   

V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a)

pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí obrázek uvedený v bodě 2 této přílohy;

b)

obrázek odkazuje na štítek podle přílohy III;

c)

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo umístění kurzoru na obrázek nebo po roztažení obrázku na dotykovém displeji;

d)

štítek se zobrazí v okně místní nabídky, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)

pro zvětšení štítku na dotykových obrazovkách se použijí konvence zařízení pro zvětšení na dotykové obrazovce;

f)

zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g)

alternativním textem ke grafice, který se má zobrazit, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku provedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena.

4.   

Na zobrazovacím mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí elektronický informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b). Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen za použití vnořeného zobrazení nebo odkazem na databázi výrobků, v takovém případě musí odkaz použitý pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a čitelně uvádět „Informační list výrobku“. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo umístění kurzoru na odkaz nebo roztažení odkazu na dotykovém displeji.


PŘÍLOHA IX

Postup ověřování pro účely dozoru nad trhem

Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování parametrů deklarovaných orgány členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.

Pokud byl model navržen tak, aby byl schopen rozpoznat, že je zkoušen (např. rozpoznáním zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu), a specificky reagovat tak, že během zkoušky automaticky změní svou výkonnost s cílem dosáhnout příznivější hodnoty u kteréhokoli z parametrů uvedených v tomto nařízení nebo obsažených v technické dokumentaci či v jakékoli poskytnuté dokumentaci, model a všechny rovnocenné modely se pokládají za nevyhovující.

Při ověřování, zda model výrobku splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, použijí orgány členských států tento postup:

(1)

Orgány členského státu provedou ověření na jediném kusu daného modelu.

(2)

Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:

a)

hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 (deklarované hodnoty) a v příslušných případech hodnoty použité k výpočtu těchto hodnot nejsou pro dodavatele příznivější než odpovídající hodnoty ve zkušebních protokolech a

b)

hodnoty zveřejněné na štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a uvedená třída energetické účinnosti a emisní třída hluku šířeného vzduchem nejsou pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a

c)

při zkoušení předmětného kusu daného modelu orgány členského státu jsou zjištěné hodnoty (tj. hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování stanovenými v tabulce 8.

(3)

Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) a b), má se za to, že daný model a všechny rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.

(4)

Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více rovnocenných modelů.

(5)

Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi uvedenými v tabulce 8.

(6)

Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, pak daný model ani žádné rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.

(7)

Neprodleně poté, co bylo podle bodů 3 a 6 přijato rozhodnutí o tom, že daný model není s tímto nařízením v souladu, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.

Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze IV.

U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 8 a pouze postup uvedený v bodech 1 až 7. U parametrů v tabulce 8 nelze použít žádné další tolerance, například tolerance stanovené v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření.

Tabulka 8

Tolerance pro ověřování u měřených parametrů

Parametry

Tolerance pro ověřování

Celkový objem a objem prostoru

Zjištěná hodnota (1) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 % nebo 1 litr – podle toho, která hodnota je vyšší.

Mrazicí výkon

Zjištěná hodnota (1) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.

E16, E32

Zjištěná hodnota (1) nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.

Eaux

Zjištěná hodnota (1) nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.

Roční spotřeba energie

Zjištěná hodnota (1) nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.

Vnitřní vlhkost spotřebičů pro uchovávání vína (%)

Zjištěná hodnota (1) se nesmí lišit od deklarované hodnoty o více než 10 %.

Emise hluku šířeného vzduchem

Zjištěná hodnota (1) nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 2 dB(A) re 1 pW.

Doba náběhu teploty

Zjištěná hodnota (1) nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 15 %.


(1)  V případě zkoušení tři dalších kusů podle bodu 4 se zjištěnou hodnotou rozumí aritmetický průměr hodnot zjištěných u těchto tří dalších kusů.


Top