Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1910

Nařízení Komise (EU) 2019/1910 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2020 (Text s významem pro EHP)

C/2019/7852

OJ L 296, 15.11.2019, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1910/oj

15.11.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1910

ze dne 7. listopadu 2019,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2020

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 808/2004 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik o informační společnosti.

(2)

Prováděcí opatření jsou zapotřebí k určení údajů, které mají být poskytnuty za účelem tvorby statistik v modulu 1: „Podniky a informační společnost“ a v modulu 2: „Jednotlivci, domácnosti a informační společnost“, a ke stanovení lhůt pro jejich předání.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Údaje, které mají být předány za účelem vypracování evropských statistik o informační společnosti, pokud jde o modul 1: „Podniky a informační společnost“ a modul 2: „Jednotlivci, domácnosti a informační společnost“, jak stanoví čl. 3 odst. 2 a článek 4 nařízení (ES) č. 808/2004, jsou vymezeny v přílohách I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49.


PŘÍLOHA I

Modul 1

Podniky a informační společnost

A.   Témata a jejich proměnné

1)

Témata, která mají být zahrnuta pro referenční rok 2020, vybraná ze seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 808/2004, jsou:

a)

používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích;

b)

elektronické obchodování;

c)

elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska;

d)

schopnosti a potřeba dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích;

e)

překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií, internetu a ostatních elektronických sítí, elektronického obchodování a ostatních elektronických procesů v oblasti podnikání;

f)

přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání.

2)

Zjišťují se tyto proměnné týkající se podniků:

a)

Používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích

i)

za všechny podniky:

zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří mají přístup k internetu pro pracovní účely;

ii)

za podniky se zaměstnanci majícími přístup k internetu pro pracovní účely:

internetové připojení: jakýkoli typ pevného připojení,

(nepovinně) internetové připojení: poskytování přenosných zařízení, jež umožňují mobilní připojení používající mobilní telefonní sítě, pro pracovní účely,

existence vlastních internetových stránek,

existence chatovacích služeb pro kontakt se zákazníky: chatovací služby, kdy zákazníkům odpovídá konkrétní osoba,

existence chatovacích služeb pro kontakt se zákazníky: zákazníkům odpovídá chatovací robot nebo virtuální asistent;

iii)

za podniky, jež pro připojení k internetu využívají jakýkoli typ pevného připojení:

maximální smluvně stanovená rychlost stahování nejrychlejšího pevného internetového připojení v rozsahu: [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [>= 1Gbit/s],

rychlost pevného internetového připojení, jež je dostatečná z hlediska skutečných potřeb podniku;

iv)

za podniky, jež svým zaměstnancům poskytují přenosná zařízení, která umožňují mobilní připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě, pro pracovní účely:

(nepovinně) zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají přenosné zařízení poskytované podnikem, jež umožňuje připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě, pro pracovní účely;

v)

za podniky, jež mají internetové stránky, informace o nabídce funkce:

popis zboží či služeb, ceníky,

objednávání nebo rezervace on-line, například nákupní košík,

možnost pro návštěvníky uzpůsobit si či navrhnout on-line zboží či služby,

sledování nebo stav podaných objednávek,

individualizace obsahu internetových stránek pro pravidelné návštěvníky/návštěvníky, kteří stránky navštíví opakovaně,

hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na profily podniku v sociálních médiích.

b)

Elektronické obchodování

i)

za podniky se zaměstnanci majícími přístup k internetu pro pracovní účely:

internetový prodej (objednávky a rezervace učiněné zákazníky) prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo aplikací podniku (včetně extranetu), v předchozím kalendářním roce,

internetový prodej (objednávky a rezervace učiněné zákazníky) prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací elektronického tržiště používaných několika podniky pro obchodování se zbožím či službami, v předchozím kalendářním roce,

objednávky zboží či služeb učiněné zákazníky podniku prostřednictvím zpráv typu EDI (prodej prostřednictvím EDI), v předchozím kalendářním roce;

ii)

za podniky, které v předchozím kalendářním roce uskutečnily internetový prodej prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací:

hodnota obratu z internetového prodeje prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, vyjádřená v absolutních číslech nebo jako procento celkového obratu, v předchozím kalendářním roce,

procento obratu z internetového prodeje prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací v členění podle internetového prodeje prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo aplikací podniku (včetně extranetu) a podle internetového prodeje prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací elektronického tržiště používaných několika podniky pro obchodování se zbožím či službami, v předchozím kalendářním roce,

procento hodnoty obratu vygenerovaného z internetového prodeje prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v členění podle prodeje soukromým spotřebitelům (obchod mezi podnikem a spotřebitelem: B2C) a prodeje jiným podnikům (obchod mezi podniky: B2B) a veřejnému sektoru (obchod mezi podnikem a veřejnou správou: B2G), v předchozím kalendářním roce;

iii)

za podniky, které v předchozím kalendářním roce uskutečnily internetový prodej prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací elektronického tržiště používaných několika podniky pro obchodování se zbožím či službami,

(nepovinně) počet internetových stránek nebo aplikací elektronického tržiště, jejichž prostřednictvím podniky v předchozím kalendářním roce uskutečnily internetový prodej: jedna, dvě, více než dvě;

iv)

za podniky, které v předchozím kalendářním roce uskutečnily internetový prodej prostřednictvím dvou či více internetových stránek nebo aplikací elektronického tržiště používaných několika podniky pro obchodování se zbožím či službami:

(nepovinně) informace, pokud byla více než polovina obratu z internetových stránek nebo aplikací elektronického tržiště vygenerována pouze z jednoho elektronického tržiště, v předchozím kalendářním roce;

v)

za podniky, které v předchozím kalendářním roce uskutečnily prodej zboží či služeb prostřednictvím EDI:

hodnota obratu z elektronického prodeje vygenerovaného z prodeje zboží či služeb prostřednictvím EDI, vyjádřená v absolutních číslech nebo jako procento celkového obratu, v předchozím kalendářním roce.

c)

Elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska

i)

za všechny podniky:

používání 3D tiskáren podniku, včetně pronajatých 3D tiskáren nebo 3D tiskáren poskytnutých na leasing, v předchozím kalendářním roce,

používání 3D tiskařských služeb poskytovaných jinými podniky, v předchozím kalendářním roce,

používání průmyslových robotů,

používání servisních robotů;

ii)

za podniky se zaměstnanci majícími přístup k internetu pro pracovní účely:

faktury zaslané v elektronickém formátu, ve standardní podobě vhodné pro automatické zpracování (eInvoices, elektronické faktury), s výjimkou přenosu ve formátu PDF, v předchozím kalendářním roce,

faktury zaslané v elektronickém formátu, nevhodné pro automatické zpracování, včetně přenosu ve formátu PDF, v předchozím kalendářním roce,

faktury zaslané v papírové podobě, v předchozím kalendářním roce,

provedení analýzy dat velkého objemu za využití dat z chytrých zařízení nebo senzorů jako zdroje dat, kromě analýzy dat velkého objemu provedené externími poskytovateli služeb, v předchozím kalendářním roce,

provedení analýzy dat velkého objemu za využití geolokačních dat z přenosných zařízení jako zdroje dat, kromě analýzy dat velkého objemu provedené externími poskytovateli služeb, v předchozím kalendářním roce,

provedení analýzy dat velkého objemu za využití dat získaných ze sociálních médií jako zdroje dat, kromě analýzy dat velkého objemu provedené externími poskytovateli služeb, v předchozím kalendářním roce,

provedení analýzy dat velkého objemu za využití jiných zdrojů dat velkého objemu, než jsou chytrá zařízení nebo senzory, geolokační data z přenosných zařízení či data získaná ze sociálních médií, jako zdroje dat, kromě analýzy dat velkého objemu provedené externími poskytovateli služeb, v předchozím kalendářním roce,

pověření jiného podniku nebo organizace provedením analýzy dat velkého objemu za podnik, v předchozím kalendářním roce,

(nepovinně) používání propojených zařízení nebo systémů, které lze monitorovat nebo ovládat na dálku prostřednictvím internetu (internet věcí), s výjimkou používání počítačů, chytrých telefonů a tiskáren;

iii)

za podniky, jež zaslaly faktury v elektronickém formátu, ve standardní podobě vhodné pro automatické zpracování (eInvoices), s výjimkou přenosu ve formátu PDF, v předchozím kalendářním roce:

(nepovinně) procentní podíl elektronických faktur na všech zaslaných fakturách, nebo procentní podíl elektronických faktur na všech zaslaných fakturách v rozsahu: [0, < 10], [10, < 25], [25, < 50], [50, < 75], [>= 75], v předchozím kalendářním roce;

iv)

za podniky, které samy provedly analýzu dat velkého objemu, nebo provedením analýzy dat velkého objemu za podnik pověřily jiný podnik nebo organizaci, v předchozím kalendářním roce:

prodej vlastních dat velkého objemu (přístupu k nim), v předchozím kalendářním roce,

pořízení jakýchkoli dat velkého objemu (přístupu k nim), v předchozím kalendářním roce;

v)

za podniky, které provedly analýzu dat velkého objemu, kromě analýzy dat velkého objemu provedené externími poskytovateli služeb, v předchozím kalendářním roce, použitá metoda:

strojové učení (například hluboké učení),

zpracování přirozeného jazyka, generování přirozeného jazyka nebo rozpoznávání řeči,

jiné metody analýzy dat velkého objemu než strojové učení (například hluboké učení) nebo zpracování přirozeného jazyka, generování přirozeného jazyka nebo rozpoznávání řeči;

vi)

za podniky, které samy neprovedly analýzu dat velkého objemu, ani provedením analýzy dat velkého objemu za podnik nepověřily jiný podnik nebo organizaci, v předchozím kalendářním roce:

(nepovinně) zvážení, zda provedením analýzy dat velkého objemu pověřit vlastní zaměstnance, či jiné podniky nebo organizace;

vii)

za podniky, jež používají 3D tiskárny, v předchozím kalendářním roce:

tisk prototypů nebo modelů na prodej,

tisk prototypů nebo modelů pro interní použití,

tisk zboží na prodej kromě prototypů nebo modelů,

tisk zboží k použití ve výrobním procesu podniku kromě prototypů nebo modelů;

viii)

za podniky používající propojená zařízení nebo systémy, které lze monitorovat nebo ovládat na dálku prostřednictvím internetu (internet věcí), používání:

(nepovinně) inteligentních měřičů, inteligentních svítidel a inteligentních termostatů k optimalizaci spotřeby energie v prostorách podniku (sklady, výrobní haly, distribuční prostory),

(nepovinně) senzorů, tagů RFID nebo IP či kamer ovládaných přes internet za účelem zlepšení zákaznického servisu, monitorování aktivit zákazníků nebo nabízení personalizovaného nakupování zákazníkům (zacílené a relevantní slevy, samoobslužné pokladny),

(nepovinně) čidel pohybu nebo údržby ke sledování pohybu vozidel nebo výrobků za účelem nabízení údržby vozidel na základě jejich stavu,

(nepovinně) senzorů nebo tagů RFID za účelem monitorování či automatizace výrobních procesů, řízení logistiky, sledování pohybu výrobků,

(nepovinně) zařízení nebo systémů internetu věcí jiných než inteligentních měřičů, inteligentních svítidel a inteligentních termostatů k optimalizaci spotřeby energie v prostorách podniku, senzorů, tagů RFID nebo IP či kamer ovládaných přes internet za účelem zlepšení zákaznického servisu, monitorování aktivit zákazníků nebo nabízení personalizovaného nakupování zákazníkům, čidel pohybu nebo údržby ke sledování pohybu vozidel nebo výrobků za účelem nabízení údržby vozidel na základě jejich stavu, senzorů nebo tagů RFID za účelem monitorování či automatizace výrobních procesů, řízení logistiky nebo sledování pohybu výrobků;

ix)

za podniky, jež používají servisní roboty, účel používání:

úkoly sledování, bezpečnosti a kontroly,

přeprava osob nebo věcí,

úkoly úklidu nebo odstraňování odpadů,

systémy skladového hospodářství,

montážní práce prováděné servisními roboty,

robotické úkoly v prodejnách,

úkoly při stavebních pracích nebo opravách škod.

d)

Schopnosti a potřeba dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích

i)

za všechny podniky:

zaměstnání odborníků na informační a komunikační technologie,

poskytování jakéhokoli typu školení na rozvoj dovedností souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi pro odborníky na tyto technologie, v předchozím kalendářním roce,

poskytování jakéhokoli typu školení na rozvoj dovedností souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi pro jiné zaměstnance, v předchozím kalendářním roce,

nábor nebo pokus o nábor odborníků na informační a komunikační technologie, v předchozím kalendářním roce,

výkon funkcí informačních a komunikačních technologií (např. údržba infrastruktury informačních a komunikačních technologií, podpora kancelářského softwaru, vývoj nebo podpora softwaru/systémů pro řízení podniku a/nebo webových řešení, bezpečnost a ochrana údajů) vlastními zaměstnanci podniku (včetně zaměstnanců pracujících v mateřském nebo přidruženém podniku), v předchozím kalendářním roce,

výkon funkcí informačních a komunikačních technologií (např. údržba infrastruktury informačních a komunikačních technologií, podpora kancelářského softwaru, vývoj nebo podpora softwaru/systémů pro řízení podniku a/nebo webových řešení, bezpečnost a ochrana údajů) externími poskytovateli, v předchozím kalendářním roce;

ii)

za podniky, jež provedly nábor nebo se pokusily o nábor odborníků na informační a komunikační technologie, v předchozím kalendářním roce:

volná pracovní místa pro odborníky na informační a komunikační technologie, jež bylo těžké obsadit;

iii)

pro podniky s volnými pracovními místy, jež bylo těžké obsadit, informace o dále uvedených obtížích při pokusu o nábor odborníků na informační a komunikační technologie, v předchozím kalendářním roce:

(nepovinně) obtíže při náboru odborníků na informační a komunikační technologie z důvodu nedostatku žádostí, v předchozím kalendářním roce,

(nepovinně) obtíže při náboru odborníků na informační a komunikační technologie z důvodu nedostatečných příslušných kvalifikací žadatelů v oblasti IKT dosažených prostřednictvím vzdělávání a/nebo odborné přípravy, v předchozím kalendářním roce,

(nepovinně) obtíže při náboru odborníků na informační a komunikační technologie z důvodu nedostatečné příslušné odborné praxe žadatelů, v předchozím kalendářním roce,

(nepovinně) obtíže při náboru odborníků na informační a komunikační technologie z důvodu příliš vysokého platového očekávání žadatelů, v předchozím kalendářním roce.

e)

Překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií, internetu a ostatních elektronických sítí, elektronického obchodování a ostatních elektronických procesů v oblasti podnikání

i)

za podniky, které samy neprovedly analýzu dat velkého objemu, ani provedením analýzy dat velkého objemu za podnik nepověřily jiný podnik nebo organizaci, v předchozím kalendářním roce, avšak které provedení analýzy dat velkého objemu zvažovaly, důvody neprovedení analýzy dat velkého objemu:

(nepovinně) příliš vysoké náklady v porovnání s přínosy,

(nepovinně) nedostatečné lidské zdroje, vědomosti nebo dovednosti,

(nepovinně) nedostatečné zdroje dat velkého objemu v rámci podniku nebo mimo něj, které by byly pro provedení analýzy dat velkého objemu potřebné,

(nepovinně) nedostatečná infrastruktura informačních a komunikačních technologií,

(nepovinně) problémy s dodržováním právních předpisů v oblasti ochrany soukromí,

(nepovinně) není prioritou podniku,

(nepovinně) nedostatečná kvalita zdroje (zdrojů) dat velkého objemu,

(nepovinně) analýza dat velkého objemu není pro podnik přínosná,

(nepovinně) jiné faktory.

f)

Přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání

i)

za podniky se zaměstnanci majícími přístup k internetu pro pracovní účely:

nákup cloudových služeb přes internet, s výjimkou bezplatných služeb;

ii)

za podniky se zaměstnanci majícími přístup k internetu pro pracovní účely, které nakoupily cloudové služby přes internet, nákup:

elektronické pošty v podobě cloudové služby,

kancelářského softwaru v podobě cloudové služby,

hostování databáze (databází) podniku v podobě cloudové služby,

ukládání souborů v podobě cloudové služby,

finančních a účetních softwarových aplikací v podobě cloudové služby,

řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management, CRM, softwarová aplikace pro správu informací o zákaznících) v podobě cloudové služby,

výpočetního výkonu pro provoz softwaru používaného v podniku v podobě cloudové služby.

3)

Následující podkladové informace se zjišťují za všechny podniky, nebo se získávají z alternativních zdrojů:

hlavní ekonomická činnost podniku v předchozím kalendářním roce,

průměrný počet zaměstnanců v předchozím kalendářním roce,

celková hodnota obratu bez DPH v předchozím kalendářním roce.

B.   Rozsah pokrytí

Proměnné stanovené v části A bodech 2 a 3 se zjišťují za tyto kategorie podniků:

1)

Ekonomická činnost: podniky zařazené do těchto kategorií NACE Rev. 2:

Kategorie NACE Rev. 2

Popis

Sekce C

Zpracovatelský průmysl

Sekce D, E

Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Sekce F

Stavebnictví

Sekce G

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Sekce H

Doprava a skladování

Sekce I

Ubytování, stravování a pohostinství

Sekce J

Informační a komunikační činnosti

Sekce L

Činnosti v oblasti nemovitostí

Oddíly 69–74

Odborné, vědecké a technické činnosti

Sekce N

Administrativní a podpůrné činnosti

Skupina 95.1

Opravy počítačů a komunikačních zařízení

2)

Velikost podniku: podniky s 10 nebo více zaměstnanci. Podniky s méně než 10 zaměstnanci se zahrnují nepovinně.

3)

Zeměpisný rozsah: podniky kdekoli na území členského státu.

C.   Referenční období

Referenčním obdobím pro proměnné, které se vztahují k předchozímu kalendářnímu roku, je rok 2019. Pro ostatní proměnné je referenčním obdobím rok 2020.

D.   Rozdělení údajů

U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2 se poskytnou tyto doplňující proměnné:

1)

Rozdělení podle ekonomické činnosti: podle těchto souhrnných ukazatelů NACE Rev. 2:

Agregace NACE Rev. 2

pro případný výpočet vnitrostátních souhrnných ukazatelů

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

Agregace NACE Rev. 2

pro případný výpočet evropských souhrnných ukazatelů

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95.1

2)

Rozdělení podle kategorií velikosti: údaje se rozdělí do těchto kategorií velikosti podle počtu zaměstnanců:

Kategorie velikosti

10 zaměstnanců a více

10 až 49 zaměstnanců

50 až 249 zaměstnanců

250 zaměstnanců a více

Pokud jsou takové podniky zahrnuty, údaje se poskytnou rozděleny v souladu s touto tabulkou:

Kategorie velikosti

 

0 až 9 zaměstnanců (nepovinně)

2 až 9 zaměstnanců (nepovinně)

0 až 1 zaměstnanec (nepovinně)

E.   Periodicita

Údaje stanovené v této příloze se poskytnou jednou za rok 2020.

F.   Lhůty

1)

Agregované údaje, v případě potřeby označené jako důvěrné nebo nespolehlivé, uvedené v článku 6 a bodě 6 přílohy I nařízení (ES) č. 808/2004 se předají Eurostatu do 5. října 2020. Do tohoto dne musí být datový soubor dokončen, validován a schválen.

2)

Metadata uvedená v článku 6 nařízení (ES) č. 808/2004 (1) se zašlou Eurostatu do 31. května 2020.

3)

Zpráva o kvalitě uvedená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašle Eurostatu do 5. listopadu 2020.

4)

Údaje a metadata se Eurostatu dodají v souladu se standardem pro výměnu dat určeným Eurostatem prostřednictvím služeb jednotného kontaktního místa. Pro metadata a zprávu o kvalitě se použije standardní struktura pro metadata stanovená Eurostatem.

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49).


PŘÍLOHA II

MODUL 2

JEDNOTLIVCI, DOMÁCNOSTI A INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

A.   TÉMATA A JEJICH PROMĚNNÉ

1)

Témata, která mají být zahrnuta pro referenční rok 2020, vybraná ze seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 808/2004, jsou:

a)

přístup jednotlivců a/nebo domácností k systémům informačních a komunikačních technologií a jejich používání;

b)

používání internetu a dalších elektronických sítí k různým účelům jednotlivci a/nebo domácnostmi;

c)

bezpečnost a důvěryhodnost informačních a komunikačních technologií;

d)

překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií a internetu;

e)

používání informačních a komunikačních technologií jednotlivci k výměně informací a služeb s veřejnou správou (elektronická veřejná správa, e-government).

2)

Zjišťují se tyto proměnné:

a)

Přístup jednotlivců a/nebo domácností k systémům informačních a komunikačních technologií a jejich používání

i)

za všechny domácnosti:

přístup k internetu doma (prostřednictvím jakéhokoli zařízení);

ii)

za domácnosti, jež mají přístup k internetu:

internetové připojení: pevné vysokorychlostní připojení,

internetové připojení: mobilní vysokorychlostní připojení (prostřednictvím mobilní telefonní sítě, alespoň 3G),

(nepovinně) internetové připojení: vytáčené připojení přes běžnou telefonní linku nebo ISDN,

(nepovinně) internetové připojení: mobilní nízkorychlostní připojení (prostřednictvím mobilní telefonní sítě, méně než 3G).

b)

Používání internetu k různým účelům jednotlivci a/nebo domácnostmi

i)

za všechny jednotlivce:

poslední použití internetu, kdekoli, prostřednictvím jakéhokoli zařízení: během posledních tří měsíců, před třemi měsíci až jedním rokem, před více než jedním rokem, jednotlivec nikdy nepoužil internet;

ii)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců používali internet:

průměrná frekvence používání internetu během posledních tří měsíců: každý den nebo téměř každý den, alespoň jednou týdně (ale ne každý den), méně než jednou týdně,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro odesílání a přijímání elektronické pošty,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro telefonování (včetně videotelefonování) přes internet,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast v sociálních sítích (vytvoření uživatelského profilu, vkládání zpráv nebo jiných příspěvků),

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro výměnu rychlých zpráv (instant messaging),

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hledání informací o zboží či službách,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro četbu on-line zpravodajských stránek, novin on-line nebo zpravodajských magazínů on-line,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sdílení nebo zveřejňování vlastních videosouborů, fotografií, hudebních souborů, textů atd. na internetové stránce nebo prostřednictvím aplikace,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro poslech hudby (např. webových rádií, streamované hudby) nebo stahování hudby,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sledování televizních pořadů streamovaných přes internet (živé vysílání nebo již odvysílané pořady), poskytovaných televizními stanicemi,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sledování videa na vyžádání od poskytovatelů komerčních služeb,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sledování videa prostřednictvím služeb pro sdílení souborů,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hraní nebo stahování her,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyhledávání informací o zdraví (týkajících se např. poranění, chorob, výživy, zlepšování zdravotního stavu),

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sjednání schůzky u praktického lékaře prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace (např. nemocnice nebo zdravotního střediska),

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro přístup k osobní zdravotnické dokumentaci on-line,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro využití jiných zdravotnických služeb prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace namísto osobní návštěvy nemocnice nebo lékaře (např. získání lékařského předpisu nebo konzultace on-line),

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro prodej zboží či služeb prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu (rovněž prostřednictvím aplikací) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro internetové bankovnictví prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání úložiště dat na internetu (cloud computing) během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro ukládání dokumentů, obrázků, hudebních souborů, videosouborů nebo jiných souborů,

používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to k účasti na kurzu on-line,

používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to k používání učebních materiálů on-line jiných než úplné kurzy on-line,

používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to ke komunikaci s vyučujícími nebo studenty s využitím výukových internetových stránek nebo portálů,

(nepovinně) používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely,

používání termostatu, měřiče spotřeby, světel či plug-in zařízení s připojením na internet nebo jiných řešení s připojením na internet v souvislosti s hospodařením s energií pro domácnost respondenta k soukromým účelům,

používání domácího zabezpečovacího systému, detektorů kouře, bezpečnostních kamer či dveřních zámků s připojením na internet nebo jiných zabezpečovacích a bezpečnostních řešení s připojením na internet pro domácnost respondenta k soukromým účelům,

používání domácích spotřebičů s připojením na internet, jako jsou robotické vysavače, lednice, trouby či kávovary, k soukromým účelům,

používání virtuálního asistenta ve formě chytrého systému hlasového asistenta nebo aplikace k soukromým účelům,

řešení s připojením na internet v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečením domácností, bezpečnostními řešeními, domácími spotřebiči nebo virtuálními asistenty, nepoužívaná k soukromým účelům,

používání internetu v případě televize s připojením na internet v domácnosti respondenta k soukromým účelům,

používání internetu v případě herní konzole s připojením na internet v domácnosti respondenta k soukromým účelům,

používání internetu v případě domácího audio systému či chytrého systému hlasového asistenta s připojením na internet v domácnosti respondenta k soukromým účelům,

používání chytrých hodinek (smart watch) a fitness náramků s připojením na internet, brýlí nebo sluchátek a sledovacích zařízení (GPS lokátorů) s připojením na internet, příslušenství s připojením na internet, oblečení nebo bot s připojením na internet k soukromým účelům,

používání přístrojů s připojením na internet pro monitorování krevního tlaku, hladiny cukru či tělesné hmotnosti (např. inteligentní váhy) nebo jiných pomůcek zdravotní a lékařské péče s připojením na internet k soukromým účelům,

používání hraček s připojením na internet, jako jsou robotické hračky (včetně vzdělávacích) nebo panenky, k soukromým účelům,

používání automobilu se zabudovaným bezdrátovým připojením na internet k soukromým účelům;

iii)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců používali internet každý den nebo téměř každý den:

používání internetu několikrát v průběhu dne;

iv)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců používali internet:

poslední nákup nebo objednání zboží či služeb přes internet (použitím internetových stránek nebo aplikací) k soukromým účelům: během posledních tří měsíců, před třemi měsíci až jedním rokem, před více než jedním rokem, jednotlivec nikdy nepoužil internet k nákupu nebo objednávce;

v)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců používali internet k obchodním činnostem (nákupu nebo objednání zboží či služeb):

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu oblečení (včetně sportovního), bot nebo příslušenství (jako jsou tašky, šperky) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu sportovního zboží (kromě sportovního oblečení) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu hraček pro děti nebo předmětů pro péči o děti (např. dětských plen, lahví nebo kočárků) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nábytku, bytových doplňků (např. koberců či záclon) nebo zahradnického sortimentu (např. nástrojů či rostlin) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu hudby na nosičích CD, vinylových deskách atd. od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu filmů nebo seriálů na nosičích DVD, discích Blu-ray atd. od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu tištěných knih, časopisů či novin od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu počítačů, tabletů, mobilních telefonů či příslušenství od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu spotřební elektroniky (např. televizorů, stereo přehrávačů či kamer) nebo spotřebičů pro domácnost (např. praček) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu léků či potravinových doplňků, jako jsou vitaminy (kromě obnovení lékařského předpisu on-line), od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu donášek z restaurací, řetězců rychlého občerstvení či cateringových služeb od podniků nebo soukromých osob k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu potravin či nápojů z obchodů nebo od poskytovatelů rozvozu hotových jídel od podniků nebo soukromých osob k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu kosmetických a zkrášlovacích přípravků či výrobků wellness od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu čisticích prostředků či výrobků pro osobní hygienu (např. zubních kartáčků, kapesníků, pracích prostředků nebo čistících plachetek) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jízdních kol, mopedů, automobilů nebo jiných vozidel či jejich náhradních dílů od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jiného fyzického zboží od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru hudby jako streamingové služby nebo stahování k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru filmů nebo seriálů jako streamingové služby nebo stahování k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru elektronických knih nebo časopisů či novin on-line k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru her on-line nebo jako stahování pro chytré telefony, tablety, počítače nebo konzoly k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru počítačového softwaru nebo jiného softwaru jako stahování včetně aktualizací k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru aplikací zaměřených na zdraví či fitness (kromě bezplatných aplikací) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru jiných aplikací (např. v oblasti výuky jazyků, cestování, počasí; kromě bezplatných aplikací) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu vstupenek na sportovní akce k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu vstupenek na kulturní nebo jiné akce (např. do kina, na koncerty, veletrhy) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu předplatného internetového nebo mobilního telefonního připojení k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k úhradě inkasa za elektřinu, vodu či topení, poplatků za odpad nebo podobné služby k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu služeb pro domácnost (např. uklízení, hlídání dětí, opravy, zahradnické práce; rovněž pokud byly nakoupeny od soukromých osob) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu dopravních služeb od dopravního podniku, např. k nákupu jízdenek/letenek na místní autobusovou, leteckou či vlakovou dopravu nebo cesty taxi službou, k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu dopravní služby od soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k pronájmu ubytování u podniku, jako je hotel nebo cestovní agentura, k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

používání internetu během posledních tří měsíců k pronájmu ubytování u soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

(nepovinně) používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jiných služeb nebo jiného obsahu, než které jsou uvedeny v příloze II modulu 2 bodě 2 písm. b) podbodě v) odrážkách 17–32 (s výjimkou peněžnictví a pojišťovnictví), k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace,

počet, kolikrát byly během posledních tří měsíců zboží či služby nakoupeny přes internet k soukromým účelům: počet případů nebo podle kategorií: 1–2krát, 3–5krát, 6–10krát, více než 10krát,

celková hodnota zboží či služeb (s výjimkou akcií nebo jiných finančních služeb) nakoupených přes internet během posledních tří měsíců k soukromým účelům: částka v eurech nebo podle kategorií: méně než 50 EUR, 50 EUR až méně než 100 EUR, 100 EUR až méně než 300 EUR, 300 EUR až méně než 500 EUR, 500 EUR až méně než 700 EUR, 700 EUR až méně než 1 000 EUR, 1 000 EUR či více, nezjištěno,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu pojištění, včetně cestovního pojištění, rovněž v rámci balíčku například s letenkou, k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k přijetí půjčky či hypotéky nebo úvěru od banky nebo jiného poskytovatele finančních služeb k soukromým účelům,

používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo prodeji akcií, dluhopisů, podílů ve fondech nebo jiných finančních aktiv k soukromým účelům;

vi)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců používali internet k nákupu nebo objednání zboží, včetně použitého zboží, od podniků nebo soukromých osob prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace:

původ: tuzemští prodejci, prodejci z jiných zemí EU, prodejci z ostatních zemí světa, země původu prodejců nezjištěna,

zboží objednané u soukromých osob prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace;

vii)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců používali internet k nákupu služeb pro domácnost prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace:

služby pro domácnost nakoupené od soukromých osob prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace.

c)

Bezpečnost a důvěryhodnost informačních a komunikačních technologií

i)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců používali internet:

vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: seznámení se s prohlášením o zásadách ochrany soukromých údajů před poskytnutím osobních údajů,

vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: omezení nebo zamítnutí přístupu k vlastní zeměpisné poloze,

vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: omezení přístupu k profilu nebo obsahu na sociálních sítích či sdílených internetových úložištích,

vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: odmítnutí souhlasu s použitím osobních údajů pro reklamní účely,

vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: ověření, že internetová stránka, pro kterou respondent poskytl osobní údaje, byla zabezpečená (např. internetové stránky https, logo nebo certifikát bezpečnosti),

(nepovinně) vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: žádost adresovaná správci nebo poskytovateli internetových stránek či internetového vyhledávače o přístup k údajům o respondentovi za účelem jejich aktualizace nebo smazání,

informovanost o tom, že pomocí souborů cookies lze sledovat pohyb osob na internetu, vytvořit profil každého uživatele a zasílat uživatelům cílenou reklamu,

změna nastavení ve vlastním internetovém prohlížeči za účelem zablokování nebo omezení souborů cookies v zařízeních respondenta,

(nepovinně) obavy, že se on-line aktivity zaznamenávají za účelem nabízení cílené reklamy respondentovi: velmi znepokojen, v určité míře znepokojen, neznepokojen,

používání softwaru, kterým je možnost sledování aktivit jednotlivce na internetu v zařízeních respondenta omezena,

používání pouhého přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla jako identifikačního postupu pro přístup k on-line službám prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací (např. elektronická pošta, účet na sociálních médiích, internetové bankovnictví, veřejné služby, objednávání nebo nakupování zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních tří měsíců,

používání přihlášení na sociální média užívaného pro jiné služby jako identifikačního postupu pro přístup k on-line službám prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací (např. elektronická pošta, účet na sociálních médiích, internetové bankovnictví, veřejné služby, objednávání nebo nakupování zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních tří měsíců,

používání bezpečnostního tokenu jako identifikačního postupu pro přístup k on-line službám prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací (např. elektronická pošta, účet na sociálních médiích, internetové bankovnictví, veřejné služby, objednávání nebo nakupování zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních tří měsíců,

používání certifikátu elektronické identifikace nebo karty používané například se čtecím zařízením karet nebo s aplikací jako identifikačního postupu pro přístup k on-line službám prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací (např. elektronická pošta, účet na sociálních médiích, internetové bankovnictví, veřejné služby, objednávání nebo nakupování zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních tří měsíců,

používání postupu se zapojením vlastního mobilního telefonu (získání kódu zaslaného prostřednictvím zprávy) jako identifikačního postupu pro přístup k on-line službám prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací (např. elektronická pošta, účet na sociálních médiích, internetové bankovnictví, veřejné služby, objednávání nebo nakupování zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních tří měsíců,

používání seznamu jedinečných kódů PIN (např. plastové karty s kódy, stírací kódy) nebo náhodných znaků hesla jako identifikačního postupu pro přístup k on-line službám prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací (např. elektronická pošta, účet na sociálních médiích, internetové bankovnictví, veřejné služby, objednávání nebo nakupování zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních tří měsíců,

používání jiného postupu elektronické identifikace jako identifikačního postupu pro přístup k on-line službám prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací (např. elektronická pošta, účet na sociálních médiích, internetové bankovnictví, veřejné služby, objednávání nebo nakupování zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních tří měsíců,

(nepovinně) nepoužívání žádného postupu elektronické identifikace pro přístup k on-line službám prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací (např. elektronická pošta, účet na sociálních médiích, internetové bankovnictví, veřejné služby, objednávání nebo nakupování zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních tří měsíců,

používání chytrého telefonu k soukromým účelům;

ii)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců používali internet a chytrý telefon k soukromým účelům:

používání jakéhokoli druhu bezpečnostních softwarů nebo služeb (např. antivirových programů, antispamové ochrany, firewallu) na vlastním chytrém telefonu: automaticky nainstalovaných nebo poskytnutých s operačním systémem na chytrém telefonu používaném k soukromým účelům,

používání jakéhokoli druhu bezpečnostních softwarů nebo služeb (např. antivirových programů, antispamové ochrany, firewallu) na vlastním chytrém telefonu: nainstalovaných respondentem či jinou osobou na chytrém telefonu používaném k soukromým účelům nebo jím či jinou osobou předplacených,

na chytrém telefonu k soukromým účelům nebyl nainstalován žádný bezpečnostní software nebo služba (např. antivirové programy, antispamová ochrana, firewall),

není známo, zda je na chytrém telefonu k soukromým účelům nainstalován jakýkoli druh bezpečnostních softwarů nebo služeb (např. antivirových programů, antispamové ochrany, firewallu),

ztráta informací, dokumentů, obrázků nebo jiného druhu dat z chytrého telefonu respondenta používaného k soukromým účelům v důsledku viru nebo jiného nepřátelského typu programů,

bez ztráty informací, dokumentů, obrázků nebo jiného druhu dat z chytrého telefonu respondenta používaného k soukromým účelům v důsledku viru nebo jiného nepřátelského typu programů,

ztráta informací, dokumentů, obrázků nebo jiného druhu dat z chytrého telefonu respondenta používaného k soukromým účelům v důsledku viru nebo jiného nepřátelského typu programů, není známo,

omezení nebo zamítnutí přístupu k osobním údajům (např. poloha, kontaktní seznam) alespoň jednou při používání nebo instalaci aplikace na chytrém telefonu používaném k soukromým účelům,

bez omezení nebo zamítnutí přístupu k osobním údajům (např. poloha, kontaktní seznam) při používání nebo instalaci aplikace na chytrém telefonu používaném k soukromým účelům,

bez povědomí o možnosti omezení nebo zamítnutí přístupu k osobním údajům (např. poloha, kontaktní seznam) při používání nebo instalaci aplikace na chytrém telefonu používaném k soukromým účelům,

nepoužívání aplikací na chytrém telefonu používaném k soukromým účelům;

iii)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců nepředložili žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné moci, přestože bylo třeba předkládat úřední formuláře, důvody, proč tak neučinili:

obavy týkající se ochrany a bezpečnosti osobních údajů během posledních dvanácti měsíců,

(nepovinně) absence elektronického podpisu či elektronického průkazu totožnosti/elektronického certifikátu (požadovaných pro využití služeb) nebo problémy při používání elektronického podpisu či elektronického průkazu totožnosti/elektronického certifikátu;

iv)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců používali internet a kteří nepoužívali zařízení nebo systémy s připojením na internet v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečovací a bezpečnostní řešení pro domácnosti s připojením na internet ani domácí spotřebiče nebo virtuální asistenty s připojením na internet, důvody nepoužívání:

obavy týkající se ochrany soukromí a údajů o respondentovi, které tato zařízení nebo systémy vyvolávají,

obavy týkající se bezpečnosti, například že zařízení nebo systém budou napadeny hackery.

d)

Překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií a internetu

i)

za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců používali internet a kteří nepoužívali zařízení nebo systémy s připojením na internet v souvislosti s hospodařením s energií, zabezpečovací a bezpečnostní řešení pro domácnosti s připojením na internet ani domácí spotřebiče nebo virtuální asistenty s připojením na internet, důvody nepoužívání:

respondent o existenci takového zařízení nebo systému nevěděl,

respondent neměl potřebu tato zařízení nebo systémy s připojením na internet používat,

příliš vysoké náklady,

nedostatečná kompatibilita s jinými zařízeními nebo systémy,

nedostatek znalostí pro používání takových zařízení nebo systémů,

obavy týkající se bezpečnosti nebo zdraví, například že by používání zařízení nebo systému mohlo vést k nehodě, úrazu nebo zdravotnímu problému,

jiné důvody.

e)

Používání informačních a komunikačních technologií jednotlivci k výměně informací a služeb s veřejnou správou (elektronická veřejná správa, e-government)

i)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců používali internet:

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům pro získání informací z internetových stránek či aplikací orgánů veřejné moci nebo internetových stránek či aplikací veřejných služeb (ručně psané e-maily je třeba vyloučit),

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům pro stahování/tisk úředních formulářů z internetových stránek orgánů veřejné moci nebo internetových stránek veřejných služeb (ručně psané e-maily je třeba vyloučit),

používání internetu během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům pro předložení vyplněných formulářů on-line orgánům veřejné moci nebo veřejným službám (ručně psané e-maily je třeba vyloučit);

ii)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců nepředložili žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné moci:

nepředložili žádné vyplněné formuláře, protože během posledních dvanácti měsíců nebylo třeba předkládat žádné úřední formuláře k soukromým účelům;

iii)

za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců nepředložili žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné moci, přestože bylo třeba předkládat úřední formuláře, důvody, proč tak neučinili:

taková on-line služba nebyla k dispozici,

nedostatek znalostí či vědomostí (např. respondent nevěděl, jak internetovou stránku použít nebo bylo její použití příliš složité),

(nepovinně) neochota platit on-line (například kvůli obavám ze zneužití kreditní karty) nebo nemožnost platit on-line (například kvůli nedostatečnému přístupu k požadovaným platebním metodám),

jiná osoba předložila vyplněné formuláře on-line jménem respondenta (např. konzultant, daňový poradce, příbuzný nebo člen rodiny),

jiný důvod pro nepředložení vyplněných formulářů orgánům veřejné moci on-line.

B.   ROZSAH POKRYTÍ

1)

Statistické jednotky u proměnných uvedených v části A bodě 2, jež se týkají domácností, jsou domácnosti alespoň s jedním členem ve věku 16 až 74 let.

2)

Statistické jednotky u proměnných uvedených v části A bodě 2, jež se týkají jednotlivců, jsou jednotlivci ve věku 16 až 74 let.

3)

Zeměpisný rozsah zahrnuje domácnosti nebo jednotlivce nebo obojí, žijící kdekoli na území dotčeného členského státu.

C.   REFERENČNÍ OBDOBÍ

Hlavním referenčním obdobím pro zjišťování statistických údajů je první čtvrtletí roku 2020.

D.   DOPLŇUJÍCÍ SOCIOEKONOMICKÉ PROMĚNNÉ

1)

U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2, jež se týkají domácností, se zjišťují tyto doplňující proměnné:

a)

region bydliště podle klasifikace regionů NUTS1;

b)

(nepovinně) region bydliště podle klasifikace NUTS2;

c)

zeměpisná poloha, tedy zda se bydliště nachází v méně rozvinutých regionech, v přechodových regionech nebo v rozvinutějších regionech;

d)

stupeň urbanizace, tedy zda se bydliště nachází v hustě obydlených oblastech, ve středně obydlených oblastech nebo v řídce obydlených oblastech;

e)

typ domácnosti s uvedením počtu členů domácnosti: (nepovinně) počet osob ve věku od 16 do 24 let, (nepovinně) počet studentů ve věku od 16 do 24 let, (nepovinně) počet osob ve věku od 25 do 64 let, (nepovinně) počet osob ve věku 65 let a více a samostatně se zjišťuje počet dětí mladších 16 let, (nepovinně) počet dětí ve věku od 14 do 15 let, (nepovinně) počet dětí ve věku od 5 do 13 let, (nepovinně) počet dětí ve věku 4 let nebo mladších;

f)

(nepovinně) čistý měsíční příjem domácnosti, který se zjišťuje jako hodnota nebo příjmová pásma odpovídající příjmovým kvartilům;

g)

(nepovinně) celkový čistý měsíční ekvivalizovaný příjem domácnosti v kvintilech.

2)

U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2, jež se týkají jednotlivců, se zjišťují tyto doplňující proměnné:

a)

pohlaví;

b)

země narození, s uvedením, zda se jedná o osobu narozenou v tuzemsku nebo v zahraničí; v případě narození v zahraničí se také uvede, zda se osoba narodila v jiném členském státě EU nebo zemi mimo EU;

c)

státní příslušnost, s uvedením, zda se jedná o státní příslušníky nebo cizí státní příslušníky; v případě cizích státních příslušníků se také uvede, zda má osoba státní příslušnost jiného členského státu EU nebo státu, který není členským státem EU;

d)

věk, v celých letech; (nepovinně) mladší než 16 nebo starší než 74 let nebo obojí;

e)

úroveň dosaženého vzdělání, s uvedením nejvyššího úspěšně ukončeného vzdělání podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED 2011): nanejvýš nižší sekundární vzdělání (ISCED 0, 1 nebo 2) nebo vyšší sekundární nebo postsekundární vzdělání nižší než terciární (ISCED 3 nebo 4) nebo terciární vzdělání (ISCED 5, 6, 7 nebo 8) nebo nižší než primární vzdělání (ISCED 0) nebo primární vzdělání (ISCED 1) nebo nižší sekundární vzdělání (ISCED 2) nebo vyšší sekundární vzdělání (ISCED 3) nebo postsekundární vzdělání nižší než terciární (ISCED 4) nebo první stupeň terciárního vzdělání (ISCED 5) nebo titul bakalář nebo jeho ekvivalent (ISCED 6) nebo titul magistr nebo jeho ekvivalent (ISCED 7) nebo titul doktor nebo jeho ekvivalent (ISCED 8);

f)

situace ohledně zaměstnání, s uvedením, zda je osoba zaměstnanec nebo OSVČ, včetně pomáhajících rodinných příslušníků (nepovinně: zaměstnanec nebo OSVČ s plným pracovním úvazkem, zaměstnanec nebo OSVČ s částečným pracovním úvazkem, zaměstnanec; zaměstnanec s trvalým zaměstnáním nebo zaměstnáním na dobu neurčitou; zaměstnanec s dočasným zaměstnáním nebo smlouvou na dobu určitou; OSVČ, včetně pomáhajících rodinných příslušníků);

g)

(nepovinně) ekonomické odvětví zaměstnání:

Sekce NACE Rev. 2

Popis

A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

B, C, D a E

Zpracovatelský průmysl, těžba a dobývání a jiná průmyslová odvětví

F

Stavebnictví

G, H a I

Velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství

J

Informační a komunikační činnosti

K

Peněžnictví a pojišťovnictví

L

Činnosti v oblasti nemovitostí

M a N

Podnikatelské služby

O, P a Q

Veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče

R, S, T a U

Ostatní činnosti

h)

situace ohledně zaměstnání, s uvedením, zda je osoba nezaměstnaná nebo student/studentka nezapojený/nezapojená do pracovního procesu nebo jiná osoba nezapojená do pracovního procesu (nepovinně: osoba je v důchodu, předčasném důchodu nebo zanechala podnikání, je trvale zdravotně postižená, v povinné základní vojenské nebo civilní službě, v domácnosti nebo neaktivní z jakéhokoli jiného důvodu);

i)

povolání podle Mezinárodní standardní klasifikace zaměstnání (ISCO-08), s uvedením, zda osoba je manuální pracovník, jiný pracovník, pracovník v oblasti informačních a komunikačních technologií, pracovník v jiné oblasti, než je oblast informačních a komunikačních technologií, a nepovinně všechna zaměstnání podle ISCO-08 na úrovni dvou míst číselného kódu.

E.   PERIODICITA

Údaje stanovené v této příloze se poskytnou jednou za rok 2020.

F.   LHŮTY

1)

Individuální záznamy údajů neumožňující přímou identifikaci dotčených statistických jednotek, uvedené v článku 6 a v bodě 6 přílohy II nařízení (ES) č. 808/2004 (1) se předají Eurostatu do 5. října 2020. Do tohoto dne musí být datový soubor dokončen, validován a schválen.

2)

Metadata uvedená v článku 6 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašlou Eurostatu do 31. května 2020.

3)

Zpráva o kvalitě uvedená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašle Eurostatu do 5. listopadu 2020.

4)

Údaje a metadata se Eurostatu dodají v souladu se standardem pro výměnu dat určeným Eurostatem prostřednictvím služeb jednotného kontaktního místa. Pro metadata a zprávu o kvalitě se použije standardní struktura pro metadata stanovená Eurostatem.

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49).


Top