EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1677

Nařízení Evropské Centrální Banky (EU) 2019/1677 ze dne 27. září 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů(ECB/2019/29)

OJ L 257, 8.10.2019, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1677/oj

8.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/18


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/1677

ze dne 27. září 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů

(ECB/2019/29)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) vyžaduje vykazování denních statistických informací zpravodajskými jednotkami, aby Evropský systém centrálních bank (ESCB) mohl za účelem plnění svých úkolů vypracovávat statistiky o eurovém peněžním trhu.

(2)

S cílem zajistit dostupnost vysoce kvalitních statistik o eurovém peněžním trhu je zapotřebí změnit minimální standardy, jež mají zpravodajské jednotky uplatňovat podle nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48). Kromě povinnosti poskytovat Evropské centrální bance (ECB) nebo příslušné národní centrální bance včas výkazy o všech transakcích v rámci statistické zpravodajské povinnosti a zajistit, aby statistické informace o těchto transakcích byly nestranné, objektivní a spolehlivé a aby byly sestavovány a předávány způsobem, který ochrání jejich integritu, musí být zpravodajské jednotky k dispozici, aby ve stanovených lhůtách odpovídaly na dotazy ECB nebo národních centrálních bank, pokud jde o přesnost statistických informací. Dodržování těchto minimálních standardů je ještě důležitější, pokud ECB v rámci plnění svých úkolů ESCB zveřejňuje údaje denně.

(3)

S ohledem na nutnost zajistit, aby skutečný soubor zpravodajských jednotek splňoval dodatečný požadavek odpovídat na dotazy ECB a národních centrálních bank, by měly být doplněny minimální standardy v příloze IV nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48).

(4)

Nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna

Příloha IV nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 27. září 2019.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2014/48) (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 97).


PŘÍLOHA

„Příloha IV

Minimální standardy závazné pro skutečný soubor zpravodajských jednotek

Zpravodajské jednotky musí dodržovat tyto minimální standardy, aby splnily statistickou zpravodajskou povinnost vůči Evropské centrální bance (ECB).

1.   Minimální standardy pro přenos:

i)

výkazy musí být předávány včas a ve lhůtách, které stanoví ECB a příslušná národní centrální banka;

ii)

forma a formát statistických výkazů musí splňovat technické požadavky na výkaznictví stanovené ECB a příslušnou národní centrální bankou;

iii)

zpravodajská jednotka musí ECB a příslušné národní centrální bance poskytnout údaje o kontaktní osobě nebo osobách;

iv)

musí být dodrženy technické parametry pro přenos údajů do ECB a příslušné národní centrální banky.

2.   Minimální standardy pro přesnost:

i)

statistické údaje musí být správné;

ii)

zpravodajské jednotky musí být schopny poskytnout informace o trendech vyplývajících z předložených údajů;

iii)

statistické údaje musí být úplné a nesmí obsahovat časové a strukturální mezery; chybějící údaje musí být vyznačeny, vysvětleny ECB a příslušné národní centrální bance a případně co nejdříve dodány;

iv)

zpravodajské jednotky musí dodržovat rozměry, zásady zaokrouhlování a počet desetinných míst stanovené ECB a příslušnou národní centrální bankou pro technický přenos dat;

v)

zpravodajské jednotky musí v návaznosti na jakékoliv sdělení, v němž je ECB nebo příslušná národní centrální banka žádá, aby potvrdily přesnost statistických informací nebo aby odpověděly na dotaz týkající se přesnosti těchto informací, poskytnout požadované informace ve lhůtách, které ECB nebo příslušná národní centrální banka stanoví.

3.   Minimální standardy pro pojmovou shodu:

i)

statistické údaje musí splňovat definice a klasifikace obsažené v tomto nařízení;

ii)

v případě odchylek od těchto definic a klasifikací musí zpravodajské jednotky pravidelně sledovat a kvantifikovat rozdíl mezi použitým opatřením a opatřením obsaženým v tomto nařízení;

iii)

zpravodajské jednotky musí být schopny vysvětlit zlomové změny v předávaných údajích ve srovnání s hodnotami za předcházející období.

4.   Minimální standardy pro revize:

Je nutné dodržovat zásady a postupy pro revize, které stanoví ECB a příslušná národní centrální banka. Revize odchylující se od pravidelných revizí musí být doplněny vysvětlivkami.

5.   Minimální standardy pro integritu údajů:

i)

zpravodajské jednotky musí statistické informace sestavovat a předávat nestranně a objektivně;

ii)

chyby v předaných údajích musí zpravodajské jednotky v nejbližším možném termínu opravit a oznámit ECB a příslušné národní centrální bance.


Top