Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1559

Nařízení Komise (EU) 2019/1559 ze dne 16. září 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyflufenamid, fenbukonazol, fluchinkonazol a tembotrion v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

C/2019/6528

OJ L 239, 17.9.2019, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1559/oj

17.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 239/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1559

ze dne 16. září 2019,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyflufenamid, fenbukonazol, fluchinkonazol a tembotrion v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro cyflufenamid, fenbukonazol, fluchinkonazol a tembotrion byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Pokud jde o cyflufenamid, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). Navrhl změnit definici rezidua u komodit živočišného původu. V případě okurek nakládaček a žita doporučil úřad MLR snížit. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Pokud jde o MLR pro kukuřici, proso, rýži, čirok, pšenici, drůbež (svalovinu, tuk, játra) a ptačí vejce, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(3)

V případě fenbukonazolu předložil úřad odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (3). Navrhl změnit definici rezidua. Doporučil snížit MLR pro grapefruity, pomeranče, mandle, para ořechy, kešu ořechy, kaštany jedlé, kokosové ořechy, lískové ořechy, makadamové ořechy, pekanové ořechy, piniové oříšky, pistácie, vlašské ořechy a brusnice/borůvky. U ostatních produktů úřad doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Pokud jde o MLR pro meruňky, broskve, švestky, okurky salátové, okurky nakládačky, cukety, melouny cukrové, dýně a melouny vodní, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(4)

V případě fluchinkonazolu předložil úřad odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Úřad dospěl k závěru, že pro fluchinkonazol nejsou v současnosti v Unii povoleny žádná použití ani přípustné odchylky pro dovoz a pro uvedenou účinnou látku nejsou k dispozici žádné maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL). Proto se neočekává, že by se v nějaké rostlinné komoditě nebo v nějakém živočišném produktu rezidua fluchinkonazolu vyskytovala. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro fluchinkonazol stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na specifické mezi stanovitelnosti.

(5)

V případě tembotrionu předložil úřad odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (5). Doporučil snížit MLR pro prasata (játra, ledviny), skot (játra, ledviny) a koňovité (játra, ledviny). U ostatních produktů úřad doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Pokud jde o MLR pro kukuřici cukrovou a koření (plody), dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(6)

Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není povoleno použití příslušného přípravku na ochranu rostlin a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo hodnoty CXL, MLR by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(7)

Komise konzultovala potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti s referenčními laboratořemi Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.

(8)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné úpravy MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(9)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(10)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(12)

Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie přede dnem 7. dubna 2020 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě předtím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 7. dubna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(10):5416.

(3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5399.

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(9):5409.

(5)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(9):5417.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se vkládají nové sloupce pro cyflufenamid, fenbukonazol, fluchinkonazol a tembotrion, které znějí:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Cyflufenamid (suma cyflufenamidu (Z-izomer) a jeho E-izomeru, vyjádřeno jako cyflufenamid) (A) (R)

Fenbukonazol (suma konstitučních enantiomerů)

Fluchinkonazol (F)

Tembotrion (Suma mateřského tembotrionu (AE 0172747) a jeho metabolitu M5 (4,6-dihydroxytembotrion), vyjádřeno jako tembotrion) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0110000

Citrusové plody

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

Grapefruity

 

0,7 (+)

 

 

0110020

Pomeranče

 

0,9 (+)

 

 

0110030

Citrony

 

1 (+)

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

1 (+)

 

 

0110050

Mandarinky

 

0,5 (+)

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

0,5

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0120010

Mandle

 

(+)

 

 

0120020

Para ořechy

 

(+)

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

(+)

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

(+)

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

(+)

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

(+)

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

(+)

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

(+)

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

(+)

 

 

0120100

Pistácie

 

(+)

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

(+)

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,06

0,5

 

 

0130010

Jablka

 

(+)

 

 

0130020

Hrušky

 

(+)

 

 

0130030

Kdoule

 

(+)

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

(+)

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

(+)

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

 

 

 

0140010

Meruňky

0,06

0,6 (+)

 

 

0140020

Třešně

0,1

1 (+)

 

 

0140030

Broskve

0,06

0,6 (+)

 

 

0140040

Švestky

0,07

0,6 (+)

 

 

0140990

Ostatní (2)

0,06

0,6

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

0151000

a)

hrozny

0,2

1,5

 

 

0151010

Hrozny stolní

 

(+)

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

(+)

 

 

0152000

b)

jahody

0,04

0,01  (*1)

 

 

0153000

c)

ovoce z keřů

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

Ostružiny

 

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

0,5 (+)

 

 

0154020

Klikvy

 

1 (+)

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0,01  (*1)

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0,01  (*1)

 

 

0154050

Šípky

 

0,01  (*1)

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0,01  (*1)

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0,01  (*1)

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0,01  (*1)

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0160000

Různé ovoce s

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0,01  (*1)

 

 

0161010

Datle

 

 

 

 

0161020

Fíky

 

 

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

 

 

0161050

Karamboly

 

 

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

 

 

0162040

Opuncie

 

 

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

0163010

Avokádo

 

0,01  (*1)

 

 

0163020

Banány

 

0,05 (+)

 

 

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

 

 

0163040

Papája

 

0,01  (*1)

 

 

0163050

Granátová jablka

 

0,01  (*1)

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0,01  (*1)

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0,01  (*1)

 

 

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

 

 

0163090

Chlebovník

 

0,01  (*1)

 

 

0163100

Durian cibetkový

 

0,01  (*1)

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0,01  (*1)

 

 

0163990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0211000

a)

brambory

 

 

 

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

 

 

0213040

Křen

 

 

 

 

0213050

Topinambury

 

 

 

 

0213060

Pastinák

 

 

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

 

 

0213080

Ředkve

 

 

 

 

0213090

Kozí brada

 

 

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

 

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0220010

Česnek

 

 

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

 

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

0,01  (*1)

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

 

0,02 (*1)

0231010

Rajčata

0,04

0,01  (*1)

 

 

0231020

Paprika setá

0,06

0,6 (+)

 

 

0231030

Lilek/baklažán

0,02 (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0232010

Okurky salátové

 

(+)

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

(+)

 

 

0232030

Cukety

 

(+)

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0233010

Melouny cukrové

 

(+)

 

 

0233020

Dýně

 

(+)

 

 

0233030

Melouny vodní

 

(+)

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05 (+)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

 

0241010

Brokolice

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

 

0242990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

 

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

 

 

0251020

Locika setá

 

 

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

 

0251050

Barborky

 

 

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0252010

Špenát

 

 

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Kerblík

 

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

 

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

 

0260050

Čočka

 

 

 

 

0260990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0270010

Chřest

0,01  (*1)

 

 

 

0270020

Kardy

0,01  (*1)

 

 

 

0270030

Celer řapíkatý

0,01  (*1)

 

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

0,01  (*1)

 

 

 

0270050

Artyčoky

0,04

 

 

 

0270060

Pór

0,01  (*1)

 

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,01  (*1)

 

 

 

0270080

Bambusové výhonky

0,01  (*1)

 

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01  (*1)

 

 

 

0270990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300010

Fazole

 

 

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

 

0300030

Hrách

 

 

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Maková semena

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Sezamová semena

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0,05 (+)

 

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0,05 (+)

 

 

0401070

Sójové boby

 

0,01  (*1)

 

 

0401080

Hořčičná semena

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Bavlníková semena

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Dýňová semena

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Semena lničky seté

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Konopná semena

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Olivy na olej

 

 

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 

 

0402030

Plody palem

 

 

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0500000

OBILOVINY

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0500010

Ječmen

0,1

0,2 (+)

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500030

Kukuřice

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500040

Proso

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500050

Oves

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500060

Rýže

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500070

Žito

0,04

0,1 (+)

 

 

0500080

Čirok

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500090

Pšenice

0,04 (+)

0,1 (+)

 

 

0500990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0610000

Čaje

 

 

 

 

0620000

Kávová zrna

 

 

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

 

0631000

a)

květů

 

 

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

 

 

0640000

Kakaové boby

 

 

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

 

 

 

0700000

CHMEL

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

 

0810000

Semena

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0820000

Plody

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0820010

Nové koření

 

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0830000

Kůra

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0830010

Skořice

 

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840020

Zázvor (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850000

Pupeny

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0860010

Šafrán

 

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

 

 

0900990

Ostatní (2)

 

 

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

1010000

Komodity z

0,02 (*1)

 

0,01  (*1)

 

1011000

a)

prasat

 

 

 

 

1011010

Svalovina

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011020

Tuk

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011030

Játra

 

0,1 (+)

 

0,015

1011040

Ledviny

 

0,1 (+)

 

0,015

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,1 (+)

 

0,015

1011990

Ostatní (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012000

b)

skotu

 

 

 

 

1012010

Svalovina

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012020

Tuk

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012030

Játra

 

0,1 (+)

 

0,05

1012040

Ledviny

 

0,1 (+)

 

0,02

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,1 (+)

 

0,05

1012990

Ostatní (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1013000

c)

ovcí

 

 

 

0,01  (*1)

1013010

Svalovina

 

0,05 (*1)

 

 

1013020

Tuk

 

0,05 (*1)

 

 

1013030

Játra

 

0,1 (+)

 

 

1013040

Ledviny

 

0,1 (+)

 

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,1 (+)

 

 

1013990

Ostatní (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1014000

d)

koz

 

 

 

0,01  (*1)

1014010

Svalovina

 

0,05 (*1)

 

 

1014020

Tuk

 

0,05 (*1)

 

 

1014030

Játra

 

0,1 (+)

 

 

1014040

Ledviny

 

0,1 (+)

 

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,1 (+)

 

 

1014990

Ostatní (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

1015010

Svalovina

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015020

Tuk

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015030

Játra

 

0,1 (+)

 

0,05

1015040

Ledviny

 

0,1 (+)

 

0,02

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,1 (+)

 

0,05

1015990

Ostatní (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016000

f)

drůbeže

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016010

Svalovina

 

 

 

 

1016020

Tuk

 

 

 

 

1016030

Játra

 

 

 

 

1016040

Ledviny

 

 

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

 

1016990

Ostatní (2)

 

 

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

0,01  (*1)

1017010

Svalovina

 

0,05 (*1)

 

 

1017020

Tuk

 

0,05 (*1)

 

 

1017030

Játra

 

0,1 (+)

 

 

1017040

Ledviny

 

0,1 (+)

 

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,1 (+)

 

 

1017990

Ostatní (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1020000

Mléko

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kravské

 

 

 

 

1020020

Ovčí

 

 

 

 

1020030

Kozí

 

 

 

 

1020040

Kobylí

 

 

 

 

1020990

Ostatní (2)

 

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1030010

Slepičí

 

 

 

 

1030020

Kachní

 

 

 

 

1030030

Husí

 

 

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

 

(F)

=

Rozpustné v tuku

Cyflufenamid (suma cyflufenamidu (Z-izomer) a jeho E-izomeru, vyjádřeno jako cyflufenamid) (A) (R)

(A) Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standardy pro E-izomer a pro metabolit 149-F1 nejsou komerčně dostupné. Při přezkumu MLR Komise komerční dostupnost referenčních standardů uvedených v první větě zohlední do 17. září 2020, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho absenci.

(R)

=

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Cyflufenamid – kód 1000000 kromě 1040000 : suma cyflufenamidu (Z-izomer), jeho E-izomeru a metabolitu 149-F1, vyjádřeno jako cyflufenamid

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o krmných studiích pro drůbež nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. září 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500090

Pšenice

Fenbukonazol (suma konstitučních enantiomerů)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace týkající se derivátů metabolitů triazolu (TDM) nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. září 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0110010

Grapefruity

0110020

Pomeranče

0110030

Citrony

0110040

Kyselé lajmy

0110050

Mandarinky

0120010

Mandle

0120020

Para ořechy

0120030

Kešu ořechy

0120040

Kaštany jedlé

0120050

Kokosové ořechy

0120060

Lískové ořechy

0120070

Makadamové ořechy

0120080

Pekanové ořechy

0120090

Piniové oříšky

0120100

Pistácie

0120110

Vlašské ořechy

0130010

Jablka

0130020

Hrušky

0130030

Kdoule

0130040

Mišpule obecná/německá

0130050

Mišpule japonská / lokvát

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně údajů týkajících se derivátů metabolitů triazolu (TDM), nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. září 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0140010

Meruňky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace týkající se derivátů metabolitů triazolu (TDM) nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. září 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0140020

Třešně

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně údajů týkajících se derivátů metabolitů triazolu (TDM), nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. září 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0140030

Broskve

0140040

Švestky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace týkající se derivátů metabolitů triazolu (TDM) nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. září 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0151010

Hrozny stolní

0151020

Hrozny moštové

0154010

Brusnice/borůvky

0154020

Klikvy

0163020

Banány

0231020

Paprika setá

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, včetně údajů týkajících se derivátů metabolitů triazolu (TDM), nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. září 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0232010

Okurky salátové

0232020

Okurky nakládačky

0232030

Cukety

0233010

Melouny cukrové

0233020

Dýně

0233030

Melouny vodní

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace týkající se derivátů metabolitů triazolu (TDM) nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. září 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0401050

Slunečnicová semena

0401060

Semena řepky olejky

0500010

Ječmen

0500070

Žito

0500090

Pšenice

1011030

Játra

1011040

Ledviny

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1012030

Játra

1012040

Ledviny

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1013030

Játra

1013040

Ledviny

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1014030

Játra

1014040

Ledviny

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1015030

Játra

1015040

Ledviny

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1017030

Játra

1017040

Ledviny

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

Tembotrion (Suma mateřského tembotrionu (AE 0172747) a jeho metabolitu M5 (4,6-dihydroxytembotrion), vyjádřeno jako tembotrion) (R)

(R)

=

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Tembotrion – kód 1000000 kromě 1040000 : metabolit M5 (dihydroxy-tembotrion)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 17. září 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0234000

d)

kukuřice cukrová

2)

V příloze III části A se sloupce pro cyflufenamid, fenbukonazol, fluquinconazol a tembotrion zrušují.


(*1)  Mez stanovitelnosti

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.


Top