Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0777

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/777 ze dne 16. května 2019 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU (Text s významem pro EHP.)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 312–355 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/777/oj

27.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 139/312


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/777

ze dne 16. května 2019

o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 49 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2016/797 objasňuje úlohy účastníků železniční dopravy, zejména železničních podniků a provozovatelů infrastruktury, pokud jde o kontroly před použitím vozidel s povolením.

(2)

Registr železniční infrastruktury by měl zajistit transparentnost vlastností sítě a měl by se používat jako referenční databáze. Zejména by měl být v kombinaci s hodnotami parametrů uvedenými v povolení k uvedení vozidla na trh používán ke kontrole technické kompatibility mezi vozidlem a tratí.

(3)

Aby bylo možné kompatibilitu mezi vozidlem a tratí ověřit, měl by být seznam parametrů registru železniční infrastruktury a společného uživatelského rozhraní stanovený v prováděcím rozhodnutí Komise 2014/880/EU (2) aktualizován. Zároveň by internetová aplikace registru infrastruktury (aplikace RINF) měla nahradit společné uživatelské rozhraní.

(4)

Aplikace RINF by měla být zřízena a spravována Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) a měla by poskytovat přístup k evidenci aktiv členských států s uvedením hodnot parametrů sítě každého subsystému nebo části dotčeného subsystému. Členské státy by měly aplikaci využít zejména ke splnění povinnosti zajistit veřejnou dostupnost registru stanovené v čl. 49 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797, aby uživatelům poskytly jednotné kontaktní místo.

(5)

Údaje týkající se parametrů uvedených v tabulce v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU se shromáždí a vloží do registru železniční infrastruktury za celý železniční systém Unie do 16. března 2019 v souladu s článkem 5 uvedeného rozhodnutí. Údaje týkající se nových parametrů specifikovaných v tomto nařízení by měly být shromážděny a vloženy do registru infrastruktury v náležité lhůtě k dosažení cílů směrnice (EU) 2016/797, zejména aby bylo možné provádět kontrolu kompatibility mezi vozidlem a tratí na základě aplikace RINF. Aplikace RINF by měla být zprovozněna nejpozději v okamžiku, kdy toto nařízení vstoupí v platnost, a údaje týkající se parametrů důležitých pro kontrolu kompatibility mezi vozidlem a tratí by měly být shromážděny a vloženy co nejdříve, nejpozději však do 16. ledna 2020.

(6)

Každý členský stát by měl jmenovat vnitrostátní registrační subjekt, který bude zodpovídat za koordinaci předkládání a pravidelnou aktualizaci údajů svého registru infrastruktury.

(7)

Provozovatelé infrastruktury by měli shromažďovat údaje o své síti a zajistit, aby údaje předložené registračním subjektům byly úplné, konzistentní, přesné a aktuální.

(8)

Další vývoj aplikace RINF by měl usnadnit kontrolu kompatibility mezi vozidlem a tratí a sestavení tabulek traťových poměrů s údaji z aplikace RINF. Agentura by měla posoudit přínosy a náklady přídavných funkcí aplikace RINF a případně je zavést.

(9)

Agentura by měla vypracovat návod k používání, který bude popisovat a v případě potřeby vysvětlovat požadavky tohoto nařízení. Pokyny by se měly aktualizovat, zveřejňovat a měly by být zdarma veřejně dostupné.

(10)

Dne 27. července 2018 vydala agentura doporučení ohledně společných specifikací registru železniční infrastruktury s cílem aktualizovat funkce registru infrastruktury podle směrnice (EU) 2016/797.

(11)

Prováděcí rozhodnutí 2014/880/EU by proto mělo být zrušeno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společné specifikace registru infrastruktury

1.   Společné specifikace registru infrastruktury uvedené v článku 49 směrnice (EU) 2016/797 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

2.   Každý členský stát zajistí, aby hodnoty parametrů jeho železniční sítě byly zpracovány elektronicky v elektronické aplikaci, která je v souladu se společnými specifikacemi tohoto nařízení.

Článek 2

Aplikace RINF

1.   Agentura zřídí a udržuje internetovou aplikaci („aplikace RINF“) jako jednotné kontaktní místo pro zveřejňování informací o infrastruktuře členských států v souladu s článkem 49 směrnice (EU) 2016/797.

2.   Aplikace RINF bude zřízena v souladu s přílohou tohoto nařízení.

3.   Agentura zajistí, aby aplikace RINF byla funkční nejpozději ke dni 16. června 2019.

4.   Každý členský stát zajistí, aby byly potřebné údaje o jeho železniční síti shromážděny a vloženy do aplikace RINF v termínech stanovených v tabulce 1 v příloze.

5.   Každý členský stát zajistí, aby údaje v aplikaci RINF byly aktuální v souladu s článkem 5.

6.   Za účelem koordinace, monitorování a podpory vkládání údajů do aplikace RINF zřídí agentura skupinu složenou ze zástupců vnitrostátních registračních subjektů.

Článek 3

Přechod

1.   Lhůty pro vložení údajů do registru infrastruktury stanovené v prováděcím rozhodnutí 2014/880/EU a uvedené v příloze tohoto nařízení jsou nadále použitelné.

2.   Členské státy a agentura zajistí, aby údaje shromážděné a vložené do registru infrastruktury v souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU zůstaly dostupné, a zajistí, aby byly přístupné prostřednictvím aplikace RINF.

Článek 4

Vnitrostátní registrační subjekt

1.   Každý členský stát určí vnitrostátní registrační subjekt pověřený koordinací shromažďování a vkládání údajů ze strany členského státu do aplikace RINF.

2.   Každý členský stát oznámí agentuře nejpozději do 16. června 2019 vnitrostátní registrační subjekt určený podle odstavce 1, pokud tímto subjektem není subjekt určený podle čl. 6 odst. 2 prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU.

3.   Od 1. ledna 2021, v závislosti na vývoji aplikace RINF podle čl. 6 odst. 1 písm. a), jsou provozovatelé infrastruktury každého členského státu odpovědni za shromažďování a vkládání údajů do aplikace RINF.

Článek 5

Shromažďování údajů

1.   Provozovatelé infrastruktury zajistí přesnost, úplnost, konzistentnost a včasnost údajů v aplikaci RINF a aktualizované údaje předkládají, jakmile jsou k dispozici.

2.   Provozovatelé infrastruktury předloží údaje registračním subjektům do 31. prosince 2020. Registrační subjekty vkládají údaje do aplikace RINF alespoň jednou měsíčně, ledaže aktualizace údajů není nutná. V takovém případě registrační subjekty informují agenturu, že není třeba aktualizovat žádné údaje. Jedna z aktualizací se musí časově shodovat s každoročním zveřejněním zprávy o síti.

3.   Od 1. ledna 2021, v závislosti na vývoji aplikace RINF podle čl. 6 odst. 1 písm. a), vkládají provozovatelé infrastruktury do aplikace RINF údaje přímo, jakmile jsou tato data k dispozici.

4.   Informace o infrastrukturách uvedených do provozu po 16. červnu 2019 musí být do aplikace RINF vloženy před uvedením do provozu.

Článek 6

Další vývoj

1.   Agentura s přihlédnutím k výsledku analýzy nákladů a přínosů aktualizuje aplikaci RINF ke dni 1. ledna 2021 s cílem:

a)

zjednodušit proces aktualizace údajů v aplikaci RINF, aby provozovatelé infrastruktury mohli informace aktualizovat, jakmile je mají k dispozici;

b)

zlepšit popis železniční sítě tak, aby byla přesně zobrazena její geometrie;

c)

poskytovat informace o možném trasování v síti;

d)

zajistit podmínky k tomu, aby byly železniční podniky upozorněny na změny v aplikaci RINF, které se jich týkají.

2.   Do 16. ledna 2022 agentura s přihlédnutím k výsledku analýzy nákladů a přínosů aktualizuje aplikaci RINF, aby umožnila shromažďování a vkládání potřebných údajů pro tabulky traťových poměrů uvedené v dodatku D.2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/773 (3). Každý členský stát zajistí, aby jeho registr infrastruktury poskytl potřebné informace pro tabulky traťových poměrů ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy byla aplikace RINF aktualizována.

3.   Při dalším vývoji aplikace RINF může vzniknout datový systém, který bude svými údaji přispívat do veškerých elektronických informačních toků týkajících se železniční sítě Unie.

Článek 7

Návod k používání společných specifikací

Nejpozději do 16. června 2019 zveřejní agentura návod k používání společných specifikací registru infrastruktury (návod). Agentura návod k používání průběžně aktualizuje. V návodu k používání společných specifikací se uvede odkaz na příslušná ustanovení technických specifikací interoperability pro každý parametr.

Článek 8

Zrušení

Prováděcí rozhodnutí 2014/880/EU se zrušuje.

Článek 9

Vstup v platnost a použití

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. června 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/880/EU ze dne 26. listopadu 2014 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 489).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU (viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku)..


PŘÍLOHA

1.   TECHNICKÁ OBLAST PŮSOBNOSTI

Tyto specifikace se týkají údajů o následujících strukturálních subsystémech železničního systému Unie:

a)

subsystému „infrastruktura“;

b)

subsystému „energie“;

c)

subsystému „traťové řízení a zabezpečení“.

2.   ÚČEL

Hlavním účelem registru infrastruktury je zajistit transparentnost vlastností sítě a působit jako referenční databáze.

2.1.   Procesy, které má registr infrastruktury podporovat

Registr infrastruktury podporuje následující procesy:

a)

kontrola před použitím vozidel s povolením v souladu s článkem 23 směrnice (EU) 2016/797;

b)

navrhování mobilních subsystémů;

c)

kontrola proveditelnosti jízd vlaků;

d)

zveřejnění předpisů a omezení výhradně místní povahy v souladu s čl. 14 odst. 11 směrnice (EU) 2016/797;

e)

ověření technické kompatibility mezi pevnými zařízeními v souladu s čl. 18 odst. 4 písm. b) směrnice (EU) 2016/797;

f)

monitorování pokroku při dosahování interoperability v železničním systému Unie;

g)

zpracování prohlášení o dráze týkajícího se povahy infrastruktury;

h)

sestavení tabulek traťových poměrů uvedených v dodatku D.2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/773 v souladu s čl. 6 odst. 2;

i)

opětovné použití údajů v registru infrastruktury v jiných nástrojích informačních technologií.

2.2.   Zvláštní požadavky na registr infrastruktury

Registr infrastruktury:

a)

poskytuje hodnotu parametrů, které mají být použity ke kontrole technické kompatibility mezi vozidlem a tratí;

b)

poskytuje příslušné údaje pro identifikaci vlastností infrastruktury zamýšlené oblasti použití a usnadňuje navrhování kolejových vozidel a kontrolu proveditelnosti jízd vlaků;

c)

umožňuje členským státům zahrnout do registru infrastruktury předpisy a omezení výhradně místní povahy;

d)

poskytuje příslušné údaje umožňující ověření technické kompatibility mezi pevným subsystémem a sítí, do které je začleněn, a sledování pokroku v oblasti interoperability pevných železničních zařízení;

e)

poskytuje informace nezbytné pro tabulky traťových poměrů;

f)

umožňuje používání registru infrastruktury jako referenční databáze pro účely prohlášení o dráze nebo pro jiné nástroje informačních technologií.

3.   SPOLEČNÉ VLASTNOSTI

Vlastnosti stanovené v této příloze jsou společné pro všechny registry infrastruktury členských států.

3.1.   Definice

Pro účely této přílohy se použijí tyto definice:

1)

„úsekem tratě“ část tratě mezi sousedními dopravnami, která může sestávat z několika kolejí;

2)

„dopravnou“ jakékoli místo určené k jízdě vlaků, kde jízdy vlaků mohou začínat a končit nebo měnit trasu a kde jsou poskytovány služby osobní nebo nákladní přepravy; „dopravnou“ se rovněž rozumí jakékoli místo na hranicích mezi členskými státy nebo provozovateli infrastruktury;

3)

„místem“ se rozumí jakýkoli konkrétní bod na úseku tratě, kde se mění hodnota některého parametru;

4)

„kolejí určenou pro jízdu vlaků“ jakákoli kolej, po které se uskutečňují jízdy vlaků; výraz nezahrnuje koleje pro předjíždění a křižování vlaků ani kolejové spojky sloužící pouze pro jízdu vlaků;

5)

„ostatní kolejí“ jakákoli kolej v rámci dopravny, která se nevyužívá pro jízdu vlaků.

3.2.   Struktura železniční sítě pro účely registru

3.2.1.   Všechny členské státy pro účely registru infrastruktury rozdělí v popisu svou železniční síť na úseky tratě a dopravny.

3.2.2.   Položky zveřejňované u „úseku tratě“, které se vztahují k subsystémům „infrastruktura“, „energie“ a „traťové řízení a zabezpečení“, se přiřazují k prvku infrastruktury „kolej určená pro jízdu vlaků“.

3.2.3.   Položky zveřejňované u „dopravny“, které se vztahují k subsystému „infrastruktura“, se přiřazují k prvkům infrastruktury „kolej určená pro jízdu vlaků“ a „ostatní kolej“.

3.3.   Položky pro registr infrastruktury

3.3.1.   Položky se zveřejňují v souladu s tabulkou 1.

3.3.2.   Návod k používání registru infrastruktury, na který odkazuje článek 7, vymezí konkrétní formát údajů uvedených v tabulce 1 a proces jejich správy jedním z těchto způsobů:

a)

výběrem jedné nebo více možností z předem definovaného seznamu;

b)

řetězcem znaků nebo předem definovaným řetězcem znaků;

c)

číslem uvedeným v hranatých závorkách.

3.3.3.   Hodnota parametru musí být uvedena, pokud odpovídá hlavnímu parametru nebo pokud odpovídající položka existuje v popisované síti, v souladu se lhůtami uvedenými v tabulce 1.

Parametry potřebné pro kontrolu kompatibility mezi vozidlem a tratí jsou v souladu s dodatkem D.1 prováděcího nařízení (EU) 2019/773 označeny jako „nezbytné pro RC“.

Veškeré informace týkající se parametrů jsou uvedeny v tabulce 1.

Odkazuje-li se v tabulce 1 na dokument provozovatele infrastruktury, musí provozovatel infrastruktury nebo vnitrostátní registrační subjekt podle článku 5 předložit takový dokument agentuře v elektronické podobě. Dokumenty uvedené v parametrech 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 a 1.1.1.3.11.3 se předkládají ve dvou jazycích EU.

Tabulka 1

Položky v registru infrastruktury

Číslo

Název

Předkládání údajů

Definice

Základní parametr

Nezbytné pro RC

Lhůta pro poskytnutí parametru

1

ČLENSKÝ STÁT

 

 

 

1.1

ÚSEK TRATĚ

 

 

 

1.1.0.0.0

Obecné informace

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Kód provozovatele infrastruktury (PI)

[AAAA]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.0.0.0.2

Identifikace vnitrostátní tratě

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace tratě nebo jedinečné číslo tratě v rámci členského státu.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.0.0.0.3

Dopravna na začátku úseku tratě

Předem definovaný řetězec znaků

Jedinečný identifikační kód dopravny na začátku úseku tratě (kilometry se zvyšují od počáteční dopravny až po konečnou dopravnu).

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.0.0.0.4

Dopravna na konci úseku tratě

Předem definovaný řetězec znaků

Jedinečný identifikační kód dopravny na konci úseku tratě (kilometry se zvyšují od počáteční dopravny až po konečnou dopravnu)

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.0.0.0.5

Délka úseku tratě

Předem definovaný řetězec znaků

Délka mezi dopravnami na začátku a konci úseku trati.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.0.0.0.6

Povaha úseku tratě

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Pravidelný úsek tratě/Spojovací trasa

Typ úseku trati vyjadřující velikost předložených údajů, která závisí na tom, zda úsek spojuje či nespojuje dopravny vytvořené rozdělením velkého uzlu do několika dopraven.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1

KOLEJ URČENÁ PRO JÍZDU VLAKŮ

 

 

 

1.1.1.0.0

Obecné informace

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Identifikace koleje

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace koleje nebo jedinečné číslo koleje v rámci úseku tratě

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.0.0.2

Obvyklý směr jízdy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

S/O/Ob

Obvyklý směr jízdy je:

stejný jako směr daný začátkem a koncem úseku tratě: (S)

opačný než směr daný začátkem a koncem úseku tratě: (O)

obousměrný: (Ob)

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1

Subsystém „infrastruktura“

 

 

 

1.1.1.1.1

Prohlášení o ověření koleje

 

 

 

1.1.1.1.1.1

Prohlášení ES o ověření koleje týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na subsystém „infrastruktura“

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/250 (1).

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.1.2

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (podle definice uvedené v doporučení Komise 2014/881/EU (2)) pro kolej týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na subsystém infrastruktura

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jaké jsou uvedeny pro prohlášení ES v příloze VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.2

Výkonové parametry

 

 

 

1.1.1.1.2.1

Klasifikace kolejí podle systému transevropské sítě (TEN)

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o části transevropské sítě, k níž trať patří.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.2.1.2

Identifikace geografického informačního systému TEN (GIS ID)

Řetězec znaků

Údaj ID GIS o části databáze TEN-T, k níž trať patří

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.1.2.2

Kategorie tratě

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Klasifikace tratě podle TSI INF – nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 (3)

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.2.3

Součást železničního koridoru pro nákladní dopravu

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o tom, zda je trať určená pro železniční koridor pro nákladní dopravu

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.2.4

Dovolené zatížení tratě

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Kombinace kategorie tratě a rychlosti v nejslabším místě koleje

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.2.4.1

Národní klasifikace dovoleného zatížení tratě

Řetězec znaků

Národní klasifikace dovoleného zatížení tratě

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.2.4.2

Soulad konstrukcí s modelem zatížení při vysokých rychlostech (High Speed Load Model, HSLM)

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Pro úseky tratě s maximální povolenou rychlostí 200 km/h nebo více.

Informace o postupu, který se má použít k provedení kontroly dynamické kompatibility

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.2.4.3

Železniční staničení konstrukcí, které vyžadují zvláštní kontroly

Předem definovaný řetězec znaků:

[± NNNN.NNN] + [řetězec znaků]

Staničení konstrukcí, které vyžadují zvláštní kontroly

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.2.4.4

Dokument s postupem (postupy) pro statické a dynamické kontroly kompatibility trati

Řetězec znaků

Elektronický dokument od provozovatele infrastruktury ve dvou jazycích EU, který je uložen agenturou s:

přesnými postupy pro statické a dynamické kontroly kompatibility trati,

nebo

informacemi důležitými k provádění kontrol konkrétních konstrukcí.

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.2.5

Maximální povolená rychlost

[NNN]

Nominální maximální provozní rychlost na trati, která je dána vlastnostmi subsystémů „infrastruktura“, „energie“, „traťové řízení a zabezpečení“ a vyjadřuje se v kilometrech za hodinu.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.2.6

Teplotní rozsah

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

T1 (– 25 až + 40)

T2 (– 40 až + 35)

T3 (– 25 až + 45)

Tx (– 40 až + 50)

Teplotní rozsah pro neomezený přístup k trati podle evropské normy.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.2.7

Maximální nadmořská výška

[+/–][NNNN]

Nejvýše položený bod úseku tratě vzhledem k hladině moře, stanovené standardem zvaným Normal Amsterdam's Peil (NAP).

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.2.8

Výskyt nepříznivých klimatických podmínek

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Klimatické podmínky na trati jsou nepříznivé podle evropské normy.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.3

Návrh trasy tratě

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Interoperabilní průjezdný průřez

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/žádný

Průjezdné průřezy GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 definované v evropské normě.

Parametr smazán. Zobrazí se pro informaci

1.1.1.1.3.2

Mezinárodní průjezdné průřezy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

G2/GB1/GB2/žádný

Vícestranně stanovený průjezdný průřez nebo mezinárodní průjezdný průřez jiný než GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 definovaný v evropské normě.

Parametr smazán. Zobrazí se pro informaci

1.1.1.1.3.3

Vnitrostátní průjezdné průřezy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Domácí průjezdný průřez definovaný v evropské normě nebo jiný místní průjezdný průřez.

Parametr smazán. Zobrazí se pro informaci

1.1.1.1.3.1.1

Průjezdné průřezy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Průjezdné průřezy definované v evropské normě nebo jiné místní průjezdné průřezy, včetně dolní nebo horní části.

V souladu s bodem 7.3.2.2 nařízení (EU) č. 1302/2014 nemusí mít úseky tratí sítě Spojeného království Velké Británie referenční profil obrysu.

X

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.3.1.2

Železniční staničení konkrétních bodů vyžadujících zvláštní kontroly

Předem definovaný řetězec znaků:

[± NNNN.NNN] + [řetězec znaků]

Staničení konkrétních bodů, které v důsledku odchylek od průjezdných průřezů uvedených v bodě 1.1.1.1.3.1.1 vyžadují zvláštní kontroly.

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.3.1.3

Dokument s příčným řezem konkrétních bodů vyžadujících zvláštní kontroly

Řetězec znaků

Elektronický dokument od provozovatele infrastruktury, uložený agenturou, s příčným řezem konkrétních bodů, které v důsledku odchylek od průjezdných průřezů uvedených v bodě 1.1.1.1.3.1.1 vyžadují zvláštní kontroly. Je-li to relevantní, mohou být k dokumentu s příčným řezem přiloženy pokyny ke kontrole konkrétního bodu.

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.3.4

Číslo standardního profilu kombinované přepravy pro výměnné nástavby

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Kódy kombinované přepravy s použitím výměnných nástaveb definované v kodexu UIC (pokud je trať součástí TEN).

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.3.5

Číslo standardního profilu kombinované přepravy pro návěsy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Kódy kombinované přepravy pro návěsy definované v kodexu UIC (pokud je trať součástí TEN).

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.3.5.1

Specifické informace

Řetězec znaků

Jakékoli významné informace od provozovatele infrastruktury týkající se návrhu trasy tratě

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.1.3.6

Sklon kolejí

Předem definovaný řetězec znaků:

[±NN.N] ([±NNNN.NNN]

opakujte dle potřeby

Posloupnost hodnot sklonu kolejí a místa změny sklonu kolejí

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.3.7

Minimální poloměr směrového oblouku

[NNNNN]

Poloměr nejmenšího směrového oblouku koleje v metrech.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.4

Parametry koleje

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Jmenovitý rozchod koleje

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/jiný

Jediná hodnota v milimetrech, která udává rozchod koleje.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.4.2

Nedostatek převýšení

[+/–] [NNN]

Maximální nedostatek převýšení v milimetrech určený jako rozdíl mezi použitým převýšením koleje a vyšším rovnovážným převýšením, pro které byla trať navržena.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.4.3

Úklon kolejnice

[NN]

Úhel vyjadřující úklon hlavy kolejnice ve vztahu k jízdnímu povrchu

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.4.4

Přítomnost kolejového lože

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Uvádí, zda konstrukce koleje má pražce ukotvené v kolejovém loži.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.5

Výhybky a výhybkové konstrukce

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Soulad provozních hodnot výhybek a výhybkových konstrukcí s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Výhybky a výhybkové konstrukce se udržují na provozním mezním rozměru uvedeném v TSI.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.5.2

Minimální průměr kol pro dvojité pevné srdcovky

[NNN]

Maximální délka nevedeného místa ve dvojité pevné srdcovce vychází z minimálního průměru kola v provozu vyjádřeného v milimetrech.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.6

Odolnost koleje vůči provoznímu zatížení

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Maximální zpomalení vlaku

[NN]

Mezní hodnota odolnosti koleje v podélném směru, která se udává jako maximální povolené zpomalení vlaku a vyjadřuje se v metrech za sekundu na druhou.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.6.2

Použití brzd na principu vířivých proudů

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Povoleno/povoleno za určitých podmínek/povoleno pouze u záchranné brzdy/povoleno za určitých podmínek pouze u záchranné brzdy/není povoleno

Údaj o omezení při používání brzd na principu vířivých proudů.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.6.3

Použití magnetických brzd

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Povoleno/povoleno za určitých podmínek/povoleno za určitých podmínek pouze u záchranné brzdy/povoleno pouze u záchranné brzdy/není povoleno

Omezení při používání magnetických brzd.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.6.4

Dokument s podmínkami pro použití brzd na principu vířivých proudů

Řetězec znaků

Elektronický dokument od provozovatele infrastruktury ve dvou jazycích EU, uložený agenturou, s podmínkami pro použití brzd na principu vířivých proudů určených v bodě 1.1.1.1.6.2

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.6.5

Dokument s podmínkami pro použití magnetických brzd

Řetězec znaků

Elektronický dokument od provozovatele infrastruktury ve dvou jazycích EU, uložený agenturou, s podmínkami pro použití magnetických brzd určených v bodě 1.1.1.1.6.3

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.7

Ochrana zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Mazání žlábků zakázáno

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda je zakázáno použití palubního zařízení na mazání žlábků.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.7.2

Přítomnost úrovňových přejezdů

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda se na úseku tratě nacházejí úrovňové přejezdy (včetně železničních přechodů pro chodce).

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.7.3

Povolené zrychlení v blízkosti úrovňového přejezdu

Řetězec znaků

Existence mezní hodnoty zrychlení vlaku, pokud zastaví nebo znovu nabírá rychlost v blízkosti úrovňového přejezdu, vyjádřené křivkou specifického referenčního zrychlení.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.7.4

Přítomnost traťového zařízení pro detekci horkoběžnosti nápravových ložisek (HABD)

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Přítomnost traťového zařízení pro HABD

X

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.7.5

Traťové zařízení pro HABD vyhovuje TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Specifické pro francouzskou, italskou a švédskou síť.

Traťové zařízení pro detekci horkoběžnosti nápravových ložisek vyhovuje TSI.

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.7.6

Identifikace traťového zařízení pro HABD

Řetězec znaků

Specifické pro francouzskou, italskou a švédskou síť.

Použije se v případě, že traťové zařízení pro HABD nevyhovuje TSI, identifikace traťového zařízení pro detekci horkoběžnosti nápravových ložisek.

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.7.7

Generace traťového zařízení pro HABD

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Specifické pro francouzskou, italskou a švédskou síť.

Generace traťového zařízení pro detekci horkoběžnosti nápravových ložisek.

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.7.8

Železniční staničení traťového zařízení pro HABD

Předem definovaný řetězec znaků:

[± NNNN.NNN] + [řetězec znaků]

Specifické pro francouzskou, italskou a švédskou síť.

Použije se v případě, že traťové zařízení pro HABD nevyhovuje TSI, staničení traťového zařízení pro detekci horkoběžnosti nápravových ložisek.

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.7.9

Směr měření traťového zařízení pro HABD

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

S/O/Ob

Specifické pro francouzskou, italskou a švédskou síť.

Použije se v případě, že traťové zařízení pro HABD nevyhovuje TSI, směr měření traťového zařízení pro detekci horkoběžnosti nápravových ložisek.

Je-li směr měření:

stejný jako směr daný začátkem a koncem úseku tratě: (S)

opačný než směr daný začátkem a koncem úseku tratě: (O)

obousměrný: (Ob)

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.1.7.10

Požadavek na stálá červená světla

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Úseky, na nichž se podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/773 vyžadují dvě stálá červená světla.

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.1.7.11

Součást méně hlučné tratě

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Součást „méně hlučné tratě“ v souladu s článkem 5b nařízení Komise (EU) 1304/2014 (4).

X

 

1. ledna 2021

1.1.1.1.8

Tunel

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Kód PI

[AAAA]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.8.2

Identifikace tunelu

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace tunelu nebo jedinečné číslo tunelu v rámci členského státu

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.8.3

Začátek tunelu

Předem definovaný řetězec znaků:

[zeměpisná šířka (NN.NNNN) + zeměpisná délka (± NN.NNNN) + km (± NNN.NNN)]

Zeměpisné souřadnice v desetinných stupních a km trati na začátku tunelu.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.8.4

Konec tunelu

Předem definovaný řetězec znaků:

[zeměpisná šířka (NN.NNNN) + zeměpisná délka (± NN.NNNN) + km (± NNN.NNN)]

Zeměpisné souřadnice v desetinných stupních a km trati na konci tunelu.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.8.5

Prohlášení ES o ověření týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na železniční tunel

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.8.6

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (podle definice uvedené v doporučení Komise 2014/881/EU) týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na železniční tunel

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jaké jsou uvedeny pro prohlášení ES v příloze VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.8.7

Délka tunelu

[NNNNN]

Délka tunelu v metrech od vstupního k výstupnímu portálu.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.8.8

Plocha průřezu

[NNN]

Nejmenší plocha průřezu v metrech čtverečních tunelu

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.8.8.1

Soulad tunelu s TSI INF

A/N

soulad tunelu s TSI INF při maximální povolené rychlosti

X

 

1. ledna 2021

1.1.1.1.8.8.2

Dokument dostupný u provozovatele infrastruktury s přesným popisem tunelu

Řetězec znaků

Elektronický dokument od provozovatele infrastruktury, uložený agenturou, s přesným popisem průchodnosti tunelu a jeho geometrie

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.1.8.9

Existence nouzového plánu

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje nouzový plán.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.8.10

Požadovaná požární kategorie kolejového vozidla

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/B/žádná

Kategorizace skutečnosti, jak bude osobní vlak s požárem na palubě pokračovat v provozu po stanovenou dobu.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.1.8.11

Požadovaná vnitrostátní požární kategorie kolejového vozidla

Řetězec znaků

Kategorizace skutečnosti, jak bude osobní vlak s požárem na palubě pokračovat v provozu po stanovenou dobu.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2

Subsystém „energie“

 

 

 

1.1.1.2.1

Prohlášení o ověření koleje

 

 

 

1.1.1.2.1.1

Prohlášení ES o ověření koleje týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na subsystém „energie“

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.1.2

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (podle definice uvedené v doporučení Komise 2014/881/EU) pro kolej týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na subsystém „energie“

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jaké jsou uvedeny pro prohlášení ES v příloze VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.2

Soustava trakčního vedení

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Typ soustavy trakčního vedení

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Trolejové vedení

Třetí kolejnice

Čtvrtá kolejnice

Neelektrifikováno

Údaj o typu soustavy trakčního vedení.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.2.1.2

Systém dodávky energie (napětí a frekvence)

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

AC 25 kV–50 Hz/

AC 15 kV–16,7 Hz/

DC 3 kV/

DC 1,5 kV/

DC (zvláštní případ FR)/

DC 750 V/

DC 650 V/

DC 600 V/

ostatní

Údaj o systému trakčního napájení (jmenovité napětí a frekvence)

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 pro tratě uvedené v bodě 7.4.2.2.1 nařízení (EU) č. 1301/2014.

[NNNNNN]

Specifické pro francouzskou síť

Nejvyšší nestálé napětí podle normy EN 50163 pro tratě uvedené v bodě 7.4.2.2.1 nařízení (EU) č. 1301/2014.

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.2.2.2

Maximální proud spotřebovávaný vlakem

[NNNN]

Údaj o maximálním přípustném proudu spotřebovávaném vlakem, uvádí se v ampérech.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.2.3

Maximální proud při stání na jeden sběrač

[NNN]

Údaj o maximálním přípustném proudu spotřebovávaném vlakem při stání u systémů na stejnosměrný proud, uvádí se v ampérech.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.2.4

Povolení pro rekuperační brzdění

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N/Pouze tehdy, dokáže-li vozidlo detekovat nouzové vypnutí podle normy EN 50 388.

Údaj o tom, zda je, či není povoleno rekuperační brzdění, nebo zda je povoleno za zvláštních podmínek.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.2.5

Maximální výška trolejového vodiče

[N.NN]

Údaj o maximální výšce trolejového vodiče v metrech.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.2.6

Minimální výška trolejového vodiče

[N.NN]

Údaj o minimální výšce trolejového vodiče v metrech.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.3

Sběrač

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Povolené hlavy sběrače, které vyhovují TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o hlavách sběrače vyhovujících TSI, které mohou být použity.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.3.2

Povolené jiné hlavy sběrače

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o hlavách sběrače, které mohou být použity.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.3.3

Požadavky na počet vztyčených sběračů a vzdálenost mezi nimi, při dané rychlosti

Předem definovaný řetězec znaků:

[N] [NNN] [NNN]

Údaj o maximálním počtu vztyčených sběračů povolených na vlak a minimální vzdálenost os sousedních hlav sběračů, vyjádřeno v metrech, při dané rychlosti.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.3.4

Povolený materiál sběrné lišty

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o tom, které materiály jsou povoleny pro použití ve sběrných lištách.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.4

Úseky oddělující nadzemní trolejové vedení

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Oddělení fází

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda jsou odděleny fáze a zda existují požadované informace.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.4.1.2

Informace o oddělení fází

Předem definovaný řetězec znaků

Údaj o požadovaných informacích o oddělení fází

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.4.2.1

Oddělení soustav

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o oddělení soustav

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.4.2.2

Informace o oddělení soustav

Předem definovaný řetězec znaků

Údaj o požadovaných informacích o oddělení soustav

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.4.3

Vzdálenost mezi značkou a koncem oddělení fází

(S)

Specifické pro kontrolu kompatibility trati ve francouzské síti.

Vzdálenost mezi značkou opravňující strojvedoucího ke „zdvižení pantografového sběrače“ nebo „uzavření jističe“ po průjezdu oddělením fází a po skončení úseku oddělení fází.

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.2.5

Požadavky na kolejová vozidla

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Požadováno omezování proudu nebo výkonu ve vlaku

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj, zda jsou na palubě vozidel vyžadovány funkce omezování proudu nebo výkonu.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.5.2

Povolená přítlačná síla

Řetězec znaků

Údaj o povolené přítlačné síle vyjádřené v newtonech.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.2.5.3

Požadováno automatické stahovací zařízení

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda je u vozidla požadováno automatické stahovací zařízení.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3

Subsystém „řízení a zabezpečení“

 

 

 

1.1.1.3.1

Prohlášení o ověření koleje

 

 

 

1.1.1.3.1.1

Prohlášení ES o ověření koleje týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na subsystém „řízení a zabezpečení“

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.2

Vlakové zabezpečovací zařízení, které vyhovuje TSI (ETCS)

 

 

 

1.1.1.3.2.1

Úroveň evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS)

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Úroveň použití ETCS související se zařízením na trati.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.2.2

Základní linie ETCS

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Na traťovém zařízení instalována základní linie ETCS.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.2.3

K přístupu na trať nutný systém ETCS s mezilehlým přenosem

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda je pro přístup na trať z bezpečnostních důvodů vyžadován mezilehlý přenos.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.2.4

Na traťovém zařízení instalován ETCS s mezilehlým přenosem

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Žádný/Smyčka/GSM-R/Smyčka & GSM-R

Informace o zařízení instalovaném podél trati, které je schopno přenášet informace mezilehlým přenosem pomocí smyčky nebo globálního systému mobilní komunikace pro železnice (Global System for Mobile Communications for Railways, GSM-R) pro zařízení úrovně 1.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.2.5

Zaveden vnitrostátní paket 44 ETCS

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda jsou mezi kolejí a vlakem ve vnitrostátních aplikacích přenášeny údaje.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.2.6

Existence provozních omezení nebo podmínek

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existují omezení nebo podmínky vycházející z částečného souladu s TSI CCS – nařízení Komise (EU) 2016/919 (5).

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.2.7

Volitelné funkce ETCS

Řetězec znaků

Volitelné funkce ETCS, které by mohly zlepšit provoz na trati.

Parametr smazán. Zobrazí se pro informaci

1.1.1.3.2.8

K přístupu na trať nutné potvrzení integrity vlaku z paluby

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda je z bezpečnostních důvodů vyžadováno potvrzení vlaku z paluby.

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.2.9

Kompatibilita se systémem ETCS

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Požadavky ETCS pro prokázání technické kompatibility

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.2.10

Proměnná ETCS M_version

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Proměnná ETCS M_version podle SRS 7.5.1.9

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.3.3

Rádio, které vyhovuje TSI (GSM-R)

 

 

 

1.1.1.3.3.1

Verze GSM-R

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Specifikace funkčních požadavků (FRS) a specifikace systémových požadavků (SRS) čísla verze GSM-R instalované na traťovém zařízení.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.3.2

Počet aktivních mobilních zařízení GSM-R (EDOR) nebo souběžných komunikačních relací na palubě pro úroveň ETCS 2 nebo 3 nutný k předávání v rámci rádioblokových centrál bez přerušení provozu.

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

1/2

Počet souběžných komunikačních relací na palubě pro úroveň ETCS 2 nebo 3, který je třeba k bezproblémovému provozu vlaku. Tento údaj se týká zpracování komunikace rádioblokovou centrálou (RBC). Není nezbytné pro bezpečnost a nehraje úlohu v interoperabilitě.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.3.3

Volitelné funkce GSM-R

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Použití volitelných funkcí GSM-R, které by mohly zlepšit provoz na trati. Slouží pouze pro informaci a nejsou podmínkou přístupu do sítě.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.3.3.1

Další informace o vlastnostech sítě

Řetězec znaků

Veškeré další informace o vlastnostech sítě nebo odpovídající dokument od provozovatele infrastruktury, uložené agenturou, např.: o úrovni interferencí, z níž vyplývají doporučení ohledně další ochrany na palubě

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.3.3.3.2

GPRS pro ETCS

Výběr z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda lze pro ETCS použít službu GPRS

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.3.3.3.3

Oblast zavedení GPRS

Řetězec znaků

Údaj o oblasti, ve které může být pro ETCS použita služba GPRS

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.3.3.4

Použití skupiny 555

Výběr z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda se používá skupina 555

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.3.5

Sítě GSM-R, na které se vztahuje roamingová dohoda

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Seznam sítí GSM-R, na které se vztahuje roamingová dohoda

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.3.6

Existence roamingu do veřejných sítí

Výběr z předem definovaného seznamu:

A/N

Pokud ano, uveďte název veřejné sítě:

Existence roamingu do veřejných sítí

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.3.3.7

Podrobnosti o roamingu do veřejných sítí

Řetězec znaků

Je-li konfigurován roaming do veřejných sítí, uveďte, do kterých sítí, u kterých uživatelů a ve kterých oblastech.

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.3.3.8

Žádné pokrytí signálem GSM-R

výběr z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje oblast nepokrytá signálem GSM-R

X

 

1. ledna 2021

1.1.1.3.3. 9

Kompatibilita rádiového systému pro hlasové služby

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Požadavky rádiového systému pro prokázání technické kompatibility pro hlasové služby

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.3.10

Kompatibilita rádiového systému pro datové služby

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Požadavky rádiového systému pro prokázání technické kompatibility pro datové služby

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.4

Systémy detekce vlaků, které plně vyhovují TSI

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Existence systému detekce vlaků, který plně vyhovuje TSI:

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda je nainstalován systém detekce vlaků, který plně vyhovuje požadavkům TSI CCS – nařízení (EU) 2016/919.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.5

Stávající systémy vlakového zabezpečovacího zařízení

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Existence jiných instalovaných systémů vlakového zabezpečovacího zařízení, řídicích a výstražných systémů

Vlakové zabezpečovací zařízení

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda jsou na traťovém zařízení v běžném provozu instalována jiná vlaková zabezpečovací zařízení a jiné řídicí a výstražné systémy.

Parametr smazán. Zobrazí se pro informaci

1.1.1.3.5.2

Ve vlaku je nutné mít více než jeden zabezpečovací, řídicí a výstražný systém

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o tom, zda je ve vlaku zapotřebí více než jeden zabezpečovací, řídicí a výstražný systém, které musí fungovat současně.

Parametr smazán. Zobrazí se pro informaci

1.1.1.3.5.3

Stávající systém vlakového zabezpečovacího zařízení

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o tom, který systém třídy B je instalován

X

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.6

Stávající rádiové systémy

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Jiné instalované rádiové systémy (stávající rádiové systémy)

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o instalovaných stávajících rádiových systémech.

X

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.7

Systémy detekce vlaků, které vyhovují TSI pouze částečně

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Typ systému detekce vlaků

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

kolejový obvod/detektor kol/smyčka

Údaj o instalovaných typech systému detekce vlaků.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.1.2

Typ kolejových obvodů nebo počítačů náprav, u něhož je třeba zvláštních kontrol

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaje o typech systémů detekce vlaků, u nichž je třeba zvláštních kontrol.

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.7.1.3

Dokument s postupem (postupy) pro typ systémů detekce vlaků uvedený v bodě 1.1.1.3.7.1.2

Řetězec znaků

Elektronický dokument od provozovatele infrastruktury ve dvou jazycích EU, uložený agenturou, s přesnými postupy pro zvláštní kontrolu, kterou je třeba provést u systémů detekce vlaků určených v bodě 1.1.1.3.7.1.2

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.7.1.4

Úsek s omezením detekce vlaků

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Specifické pro kontrolu kompatibility trati ve francouzské síti.

Úseky:

s průběhem tonáže na kolej nižším než 15 000 tun/den/kolej.

se směrovým stavědlem

se 45sekundovým zpožděním směrového stavědla

se zařízením oznamujícím kolejový obvod

bez pomocného posunovacího pedálu v běžném směru jízdy na neúvraťových dvoukolejných tratích

bez pomocného posunovacího pedálu bez ohledu na směr provozu na jednokolejných tratích a tratích určených k dvoukolejnému provozu

bez mechanismu oznamování pomocí pedálů

se 45sekundovým zpožděním v případě resetovacích zařízení pro zvláštní oznamování

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.7.2.1

Maximální povolená vzdálenost mezi dvěma sousedními nápravami vyhovující TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda požadovaná vzdálenost vyhovuje TSI.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.2.2

Maximální povolená vzdálenost mezi dvěma sousedními nápravami v případě, že nevyhovuje TSI

[NNNNN]

Údaj o maximální povolené vzdálenosti mezi dvěma sousedními nápravami v případě, že systém nevyhovuje TSI, vyjádřeno v milimetrech.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.3

Minimální povolená vzdálenost mezi dvěma sousedními nápravami

[NNNN]

Údaj o vzdálenosti vyjádřený v milimetrech.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.4

Minimální povolená vzdálenost mezi první a poslední nápravou

[NNNNN]

Údaj o vzdálenosti vyjádřený v milimetrech.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.5

Maximální vzdálenost mezi koncem vlaku a první nápravou

[NNNN]

Údaj o maximální vzdálenosti mezi koncem vlaku a první nápravou vyjádřený v milimetrech a použitelný pro obě strany (přední a zadní) vozidla nebo vlaku.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.6

Minimální povolená šířka obruče kola

[NNN]

Údaj o šířce vyjádřený v milimetrech.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.7

Minimální povolený průměr kola

[NNN]

Údaj o průměru kola vyjádřený v milimetrech.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.8

Minimální povolená tloušťka žlábku

[NN.N]

Údaj o tloušťce žlábku vyjádřený v milimetrech.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.9

Minimální povolená výška žlábku

[NN.N]

Údaj o výšce žlábku vyjádřený v milimetrech.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.10

Maximální povolená výška žlábku

[NN.N]

Údaj o výšce žlábku vyjádřený v milimetrech.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.11

Minimální povolená hmotnost na nápravu

[NN.N]

Údaj o hmotnosti na nápravu vyjádřený v tunách.

Parametr smazán. Zobrazí se pro informaci

1.1.1.3.7.11.1

Minimální povolená hmotnost na nápravu podle kategorie vozidla

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o hmotnosti na nápravu vyjádřený v tunách podle kategorie vozidla.

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.3.7.12

Soulad předpisů týkajících se volného prostoru bez kovů v okolí kol s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.13

Soulad pravidel pro kovovou konstrukci vozidla s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.14

Soulad požadovaných feromagnetických vlastností materiálu kol s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.15.1

Soulad maximální povolené impedance mezi dvěma protilehlými koly dvojkolí s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.15.2

Maximální povolená impedance mezi dvěma protilehlými koly dvojkolí, pokud nevyhovuje TSI

[N.NNN]

Hodnota maximální povolené impedance vyjádřená v ohmech v případě, že nevyhovuje TSI

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.16

Soulad posypu pískem s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI

Parametr smazán. Zobrazí se pro informaci

1.1.1.3.7.17

Maximální množství písku

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Maximální množství písku během 30 s povolené na koleji, vyjádřené v gramech

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.3.7.18

Požadována možnost posypu pískem strojvedoucím

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda se podle pokynů provozovatele infrastruktury požaduje možnost, aby strojvedoucí aktivoval/deaktivoval zařízení pro posyp pískem.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.19

Soulad pravidel pro vlastnosti písku s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.20

Existence pravidel pro palubní zařízení na mazání žlábků

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existují pravidla pro aktivaci nebo deaktivaci zařízení na mazání žlábků.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.21

Soulad pravidel pro použití kompozitních brzdových špalíků s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.22

Soulad pravidel pro zařízení na podporu posunování s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.7.23

Soulad pravidel týkajících se kombinace vlastností RST ovlivňujících šuntovou citlivost

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.8

Přechody mezi systémy

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Existence přepínání mezi různými zabezpečovacími, řídicími a výstražnými systémy za provozu

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje možnost přepínání mezi různými systémy za provozu

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.8.2

Existence přepínání mezi různými radiosystémy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje možnost přepínání mezi různými radiosystémy a provozem bez komunikačního systému za provozu

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.9

Parametry týkající se elektromagnetických interferencí

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Existence pravidel pro magnetická pole vyzařovaná vozidlem a jejich soulad s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

žádná/vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda existují pravidla a zda vyhovují TSI.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.9.2

Existence mezních hodnot pro harmonické složky v trakčním proudu vozidel a jejich soulad s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

žádná/vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda existují pravidla a zda vyhovují TSI.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.10

Traťový systém pro zhoršené podmínky

 

 

 

1.1.1.3.10.1

Úroveň ETCS pro zhoršené podmínky

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Úroveň použití ERTMS/ETCS pro zhoršené podmínky související se zařízením na trati.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.10.2

Jiné vlakové zabezpečovací, řídicí a výstražné systémy pro zhoršené podmínky

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o existenci systému jiného než ETCS pro zhoršené podmínky.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.11

Parametry týkající se brzd

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Maximální požadovaná brzdná vzdálenost

[NNNN]

Pro maximální traťovou rychlost se udává maximální hodnota brzdné vzdálenosti [v metrech].

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.1.1.3.11.2

Dostupnost dalších informací u provozovatele infrastruktury

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Dostupnost dalších informací u provozovatele infrastruktury podle definice v bodě 4.2.2.6.2 podbodě 2 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/773

X

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.11.3

Dokumenty o brzdném účinku od provozovatele infrastruktury

Řetězec znaků

Elektronický dokument od provozovatele infrastruktury ve dvou jazycích EU, uložený agenturou, s doplňujícími informacemi podle definice v bodě 4.2.2.6.2 podbodě 2 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/773

 

X

16. ledna 2020

1.1.1.3.12

Další parametry týkající se řízení a zabezpečení (CCS)

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Podpora naklápění

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda jsou naklápěcí funkce podporovány systémem ETCS.

Parametr smazán. Zobrazí se pro informaci

1.1.1.4

Předpisy a omezení

 

 

 

1.1.1.4.1

Existence předpisů a omezení výhradně místní povahy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Existence předpisů a omezení výhradně místní povahy

 

 

1. ledna 2021

1.1.1.4.2

Dokumenty od provozovatele infrastruktury ohledně předpisů nebo omezení výhradně místní povahy

Řetězec znaků

Elektronický dokument od provozovatele infrastruktury, uložený agenturou, s doplňujícími informacemi

 

 

1. ledna 2021

1.2

DOPRAVNA

 

 

 

1.2.0.0.0

Obecné informace

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Název dopravny

Řetězec znaků

Název vztahující se obvykle k městu nebo vesnici, popřípadě k účelu řízení dopravy

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.0.0.0.2

Jedinečný identifikační kód dopravny

Předem definovaný řetězec znaků:

[AA+AAAAAAAAAA]

Kód sestávající z kódu země a alfanumerického kódu dopravny.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.0.0.0.3

Primární kód dopravny podle TAF TAP

Předem definovaný řetězec znaků:

[AANNNNN]

Primární kód vytvořený pro TAF/TAP.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.0.0.0.4

Typ dopravny

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Typ zařízení vztahující se k jeho převládajícím provozním funkcím.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.0.0.0.4.1

Typ zařízení pro změnu rozchodu koleje

Řetězec znaků

Typ zařízení pro změnu rozchodu koleje

 

X

16. ledna 2020

1.2.0.0.0.5

Zeměpisná poloha dopravny

Předem definovaný řetězec znaků:

[zeměpisná šířka (NN.NNNN) + zeměpisná délka (± NN.NNNN)]

Zeměpisné souřadnice v desetinných stupních obvykle udávané pro střed dopravny.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.0.0.0.6

Železniční staničení dopravny

Předem definovaný řetězec znaků:

[NNN.NNN] + [řetězec znaků]

Kilometr související s identifikací tratě vymezující staničení dopravny. Obvykle se nachází ve středu dopravny.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1

KOLEJ URČENÁ PRO JÍZDU VLAKŮ

 

 

 

1.2.1.0.0

Obecné informace

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Kód PI

[AAAA]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.0.2

Identifikace koleje

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace koleje nebo jedinečné číslo koleje v rámci dopravny

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.1

Prohlášení o ověření koleje

 

 

 

1.2.1.0.1.1

Prohlášení ES o ověření koleje týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na subsystém „infrastruktura“

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.1.2

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (podle definice uvedené v doporučení Komise 2014/881/EU) týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na subsystém „infrastruktura“

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jaké jsou uvedeny pro prohlášení ES v příloze VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.2

Výkonové parametry

 

 

 

1.2.1.0.2.1

Klasifikace kolejí podle systému TEN

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Součást komplexní sítě TEN-T/Součást hlavní sítě TEN-T pro nákladní dopravu/Součást hlavní sítě TEN-T pro přepravu cestujících/Není součástí sítě TEN

Údaj o části transevropské sítě, k níž kolej patří.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.2.2

Kategorie tratě:

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Klasifikace tratě podle TSI INF – nařízení (EU) č. 1299/2014.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.2.3

Součást železničního koridoru pro nákladní dopravu

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o tom, zda je trať určená pro železniční koridor pro nákladní dopravu

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.3

Návrh trasy tratě

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Interoperabilní průjezdný průřez

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/žádný

Průjezdné průřezy GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 definované v evropské normě.

Parametr smazán. Zobrazí se pro informaci

1.2.1.0.3.2

Mezinárodní průjezdné průřezy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

G2/GB1/GB2/žádný

Vícestranně stanovený průjezdný průřez nebo mezinárodní průjezdný průřez jiný než GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 definovaný v evropské normě.

Parametr smazán. Zobrazí se pro informaci

1.2.1.0.3.3

Vnitrostátní průjezdné průřezy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Domácí průjezdný průřez definovaný v evropské normě nebo jiný místní průjezdný průřez.

Parametr smazán. Zobrazí se pro informaci

1.2.1.0.3.4

Průjezdné průřezy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Průjezdné průřezy definované v evropské normě nebo jiné místní průjezdné průřezy, včetně dolní nebo horní části.

X

X

16. ledna 2020

1.2.1.0.3.5

Železniční staničení konkrétních bodů vyžadujících zvláštní kontroly

Předem definovaný řetězec znaků:

[± NNNN.NNN] + [řetězec znaků]

Staničení konkrétních bodů, které v důsledku odchylek od průjezdných průřezů uvedených v bodě 1.2.1.0.3.4 vyžadují zvláštní kontroly.

 

X

16. ledna 2020

1.2.1.0.3.6

Dokument s příčným řezem konkrétních bodů vyžadujících zvláštní kontroly

Řetězec znaků

Elektronický dokument od provozovatele infrastruktury, uložený agenturou, s příčným řezem konkrétních bodů, které v důsledku odchylek od průjezdných průřezů uvedených v bodě 1.2.1.0.3.4 vyžadují zvláštní kontroly. Je-li to relevantní, mohou být k dokumentu s příčným řezem přiloženy pokyny ke kontrole konkrétního bodu.

 

X

16. ledna 2020

1.2.1.0.4

Parametry koleje

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Jmenovitý rozchod koleje

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/jiný

Jediná hodnota v milimetrech, která udává rozchod koleje.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.5

Tunel

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Kód PI

[AAAA]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.5.2

Identifikace tunelu

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace tunelu nebo jedinečné číslo tunelu v rámci členského státu

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.5.3

Prohlášení ES o ověření tunelu týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na železniční tunel

Řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.5.4

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (podle definice uvedené v doporučení Komise 2014/881/EU) pro tunel týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na železniční tunel

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jaké jsou uvedeny pro prohlášení ES v příloze VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.5.5

Délka tunelu

[NNNNN]

Délka tunelu v metrech od vstupního k výstupnímu portálu.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.5.6

Existence nouzového plánu

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje nouzový plán.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.5.7

Požadovaná požární kategorie kolejového vozidla

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/B/žádná

Kategorizace skutečnosti, jak bude osobní vlak s požárem na palubě pokračovat v provozu po stanovenou dobu

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.5.8

Požadovaná vnitrostátní požární kategorie kolejového vozidla

Řetězec znaků

Kategorizace skutečnosti, jak bude osobní vlak s požárem na palubě pokračovat v provozu po stanovenou dobu podle vnitrostátních předpisů, pokud existují

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.5.9

Dieselový nebo jiný motorový trakční systém povolen

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Informace, zda je v tunelu povoleno používat dieselový nebo jiný motorový trakční systém

 

 

1. ledna 2021

1.2.1.0.6

Nástupiště

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Kód PI

[AAAA]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.6.2

Identifikace nástupiště

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace nástupiště nebo jedinečné číslo nástupiště v rámci dopravny

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.6.3

Klasifikace nástupiště podle systému TEN

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Součást komplexní sítě TEN-T/Součást hlavní sítě TEN-T pro nákladní dopravu/Součást hlavní sítě TEN-T pro přepravu cestujících/Není součástí sítě TEN

Údaj o části transevropské sítě, k níž nástupiště patří.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.6.4

Užitná délka nástupiště

[NNNN]

Maximální souvislá délka (v metrech) té části nástupiště, před kterou má vlak za běžných provozních podmínek zastavit a umožnit cestujícím nastoupit a vystoupit z vlaku, včetně příslušné rezervy pro tolerance k zastavení.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.6.5

Výška nástupiště

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

250/280/550/760/300–380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/jiná

Vzdálenost mezi horní plochou nástupiště a jízdním povrchem sousední koleje. Jedná se o jmenovitou hodnotu vyjádřenou v milimetrech.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.6.6

Existence asistence na nástupišti pro rozjíždějící se vlak

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda jsou k dispozici zařízení nebo pracovníci, kteří jsou posádce vlaku nápomocni při rozjezdu vlaku.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.1.0.6.7

Rozsah použití zařízení pro nastupování na nástupišti

[NNNN]

Informace o úrovni pro přístup k vlaku, pro niž lze použít zařízení pro nastupování.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2

OSTATNÍ KOLEJ

 

 

 

1.2.2.0.0

Obecné informace

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Kód PI

[AAAA]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.0.2

Identifikace ostatní koleje

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace ostatní koleje nebo jedinečné číslo ostatní koleje v rámci dopravny

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.0.3

Klasifikace ostatní koleje podle systému TEN

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Součást komplexní sítě TEN-T/Součást hlavní sítě TEN-T pro nákladní dopravu/Součást hlavní sítě TEN-T pro přepravu cestujících/Není součástí sítě TEN

Údaj o části transevropské sítě, k níž ostatní kolej patří.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.1

Prohlášení o ověření ostatní koleje

 

 

 

1.2.2.0.1.1

Prohlášení ES o ověření ostatní koleje týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na subsystém „infrastruktura“

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.1.2

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (podle definice uvedené v doporučení Komise 2014/881/EU) pro ostatní kolej týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na subsystém „infrastruktura“

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jaké jsou uvedeny pro prohlášení ES v příloze VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.2

Výkonový parametr

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Užitná délka ostatní koleje

[NNNN]

Celková délka ostatní/odstavné koleje, kde mohou vlaky bezpečně parkovat, v metrech.

X

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.3

Návrh trasy tratě

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Podélný sklon odstavné koleje

[NN.N]

Maximální hodnota podélného sklonu vyjádřená v milimetrech na metr.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.3.2

Minimální poloměr směrového oblouku

[NNN]

Poloměr nejmenšího směrového oblouku koleje v metrech.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.3.3

Minimální poloměr zaoblení lomu sklonu

[NNN+NNN]

Poloměr nejmenšího zaoblení lomu sklonu v metrech.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.4

Pevná zařízení pro servis

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Zařízení na vyprazdňování toalet

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje zařízení na vyprazdňování toalet (pevné zařízení pro servis vlaků), jak je definováno v TSI INF – nařízení (EU) č. 1299/2014.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.4.2

Zařízení pro čištění exteriéru vlaků

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje zařízení pro čištění exteriéru vlaků (pevné zařízení pro servis vlaků), jak je definováno v TSI INF – nařízení (EU) č. 1299/2014.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.4.3

Zařízení na doplňování vody

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje zařízení na doplňování vody (pevné zařízení pro servis vlaků), jak je definováno v TSI INF – nařízení (EU) č. 1299/2014.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.4.4

Zařízení na doplňování paliva

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje zařízení na doplňování paliva (pevné zařízení pro servis vlaků), jak je definováno v TSI INF – nařízení (EU) č. 1299/2014.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.4.5

Zařízení na doplňování písku

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje zařízení na doplňování písku (pevné zařízení pro servis vlaků).

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.4.6

Elektrické přípojky

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje elektrická přípojka (pevné zařízení pro servis vlaků).

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.5

Tunel

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Kód PI

[AAAA]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.5.2

Identifikace tunelu

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace tunelu nebo jedinečné číslo tunelu v rámci členského státu.

X

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.5.3

Prohlášení ES o ověření tunelu týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na železniční tunel

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.5.4

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (podle definice uvedené v doporučení Komise 2014/881/EU) pro tunel týkající se souladu s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které se vztahují na železniční tunel

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jaké jsou uvedeny pro prohlášení ES v příloze VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/250.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.5.5

Délka tunelu

[NNNNN]

Délka tunelu v metrech od vstupního k výstupnímu portálu.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.5.6

Existence nouzového plánu

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje nouzový plán.

 

 

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.5.7

Požadovaná požární kategorie kolejového vozidla

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/B/žádná

Kategorizace skutečnosti, jak bude osobní vlak s požárem palubě pokračovat v provozu po stanovenou dobu.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.5.8

Požadovaná vnitrostátní požární kategorie kolejového vozidla

Řetězec znaků

Kategorizace skutečnosti, jak bude osobní vlak s požárem na palubě pokračovat v provozu po stanovenou dobu podle vnitrostátních předpisů, pokud existují.

 

X

V souladu s prováděcím rozhodnutím 2014/880/EU a nejpozději do 16. března 2019

1.2.2.0.6

Soustava trakčního vedení

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Maximální proud při stání na jeden sběrač

[NNN]

Údaj o maximálním přípustném proudu spotřebovávaném vlakem při stání u systémů na stejnosměrný proud, uvádí se v ampérech.

 

X

16. ledna 2020

1.2.3

Předpisy a omezení

 

 

 

1.2.3.1

Existence předpisů a omezení výhradně místní povahy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Existence předpisů a omezení výhradně místní povahy

 

 

1. ledna 2021

1.2.3.2

Dokumenty od provozovatele infrastruktury ohledně předpisů nebo omezení výhradně místní povahy

Řetězec znaků

Elektronický dokument od provozovatele infrastruktury, uložený agenturou, s doplňujícími informacemi

 

 

1. ledna 2021

4.   PŘEHLED SYSTÉMU NA VYSOKÉ ÚROVNI

4.1.   Systém registru infrastruktury

Struktura registrů infrastruktury je následující.

Obr. 1

Systém registru infrastruktury

Image 1

4.2.   Správa aplikace RINF

Aplikace RINF je internetová aplikace zavedená, řízená, udržovaná a spravovaná agenturou.

Agentura zpřístupní vnitrostátním registračním subjektům následující soubory a dokumenty, které se použijí pro zřízení registrů infrastruktury a jejich propojení s aplikací RINF:

a)

uživatelskou příručku;

b)

specifikace struktury souborů pro předávání údajů;

c)

popis kódů pro přípravu souborů – návod popisující proces validace předávaných souborů.

4.3.   Minimální požadovaná funkčnost aplikace RINF

Aplikace RINF poskytuje alespoň tyto funkce:

a)

správa uživatelů: správce aplikace RINF musí být schopen spravovat přístupová práva uživatelů;

b)

audit údajů: správce aplikace RINF musí mít přehled o veškeré činnosti, k níž se uživatelé v rámci aplikace RINF přihlásili, zobrazený jako seznam činností provedených uživateli aplikace RINF v určitém časovém období;

c)

konektivita a ověření: registrovaní uživatelé aplikace RINF musí být schopni připojit se prostřednictvím internetu k aplikaci RINF a využívat jejích funkcí v souladu se svými právy;

d)

možnost připravovat soubory pro uživatele z řad provozovatelů infrastruktury;

e)

možnost slučovat soubory pro uživatele z řad vnitrostátních registračních subjektů;

f)

vyhledávání údajů v registru infrastruktury, včetně údajů o dopravnách a/nebo úsecích tratě, včetně dat platnosti údajů;

g)

možnost zvolit dopravnu nebo úsek tratě a zobrazit jejich podrobnosti: uživatelé aplikace RINF musí být schopni definovat zeměpisnou oblast za použití mapového rozhraní a aplikace RINF poskytne uživatelům pro tuto oblast požadovaná data, která jsou v registru infrastruktury k dispozici;

h)

možnost zobrazit informace pro určitou podskupinu tratí a dopraven ve vymezené oblasti prostřednictvím mapového rozhraní;

i)

vizuální zobrazení položek z registru infrastruktury na digitální mapě: uživatelé musí být prostřednictvím aplikace RINF schopni se v mapě orientovat, zvolit v ní zobrazenou položku a získat veškeré související informace;

j)

vizuální zobrazení údajů z registru infrastruktury umožňující publikování tematických map;

k)

možnost vytvořit soupis úseků tratě a dopraven, které jsou součástí trasy definované uživatelem, a exportovat příslušné vlastnosti;

l)

možnost vydat osvědčení vždy, když je export vlastností na základě vyhledávání zamýšlen k použití železničním podnikem v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797;

m)

aplikační programovací rozhraní (API);

n)

validace, nahrávání a přijímání datových souborů poskytovaných vnitrostátním registračním subjektem.

4.4.   Provozní režim

Systém registru infrastruktury poskytuje prostřednictvím aplikace RINF dvě hlavní rozhraní:

a)

jedno, které má sloužit členským státům pro účely předkládání jejich sad údajů;

b)

druhé, které má sloužit uživatelům aplikace RINF pro účely připojení k systému a získání informací.

Do doby, než další vývoj aplikace RINF umožní provozovatelům infrastruktury aktualizovat informace přímo v této aplikaci, se budou do centrální databáze aplikace RINF nahrávat kopie sad údajů, které jednotlivé členské státy uchovávají. Vnitrostátní registrační subjekty budou zejména vytvářet soubory, které zahrnují úplnou sadu údajů podle specifikací uvedených v tabulce 1, a předávat je do aplikace RINF v souladu s článkem 5.

Vnitrostátní registrační subjekty poté soubory nahrají do aplikace RINF prostřednictvím speciálního rozhraní určeného pro tento účel. Zvláštní modul usnadní validaci a nahrávání údajů poskytnutých vnitrostátními registračními subjekty.

Centrální databáze aplikace RINF zpřístupní údaje zaslané vnitrostátními registračními subjekty veřejnosti bez jakékoli změny.

Základní funkce aplikace RINF umožní uživatelům vyhledávat a získávat údaje z registru infrastruktury.

Aplikace RINF uchovává úplné historické záznamy údajů poskytnutých vnitrostátními registračními subjekty. Tyto záznamy se uchovávají po dobu dvou let ode dne, kdy byly údaje z registru vymazány.

Agentura jakožto správce aplikace RINF poskytne uživatelům na požádání přístup.

Dotazy uživatelů aplikace RINF budou zodpovězeny do 24 hodin od okamžiku, kdy byl dotaz vznesen.

4.5.   Dostupnost

Aplikace RINF je k dispozici sedm dní v týdnu. Během údržby musí být nedostupnost služby minimalizována.

V případě, že dojde k selhání mimo běžnou pracovní dobu agentury, budou opatření k obnovení služby zahájena v následující pracovní den agentury.

5.   NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH SPECIFIKACÍ

Návod k používání společných specifikací uvedený v článku 7 zveřejní agentura na svých internetových stránkách a případně jej aktualizuje.

Návod poskytuje rozšířené definice všech objektů a parametrů registru infrastruktury a pokyny pro nejběžnější situace a řešení pro modelaci železniční sítě.

Návod musí obsahovat zejména:

a)

popis funkcí poskytovaných aplikací RINF;

b)

položky a související popis, jak je uvedeno v oddíle 3.3 a v tabulce 1. Pro každé pole se uvede alespoň formát položky, mezní hodnota, podmínky, za kterých se parametr použije a za kterých je povinný, železniční technická pravidla pro hodnoty parametrů, odkazy na TSI a další technické dokumenty týkající se položek registru infrastruktury;

c)

podrobné definice a specifikace pro parametry;

d)

ustanovení pro modelaci sítě a shromažďování údajů s příslušnými vysvětlivkami a příklady;

e)

postupy pro validaci a předkládání údajů z registrů infrastruktury členských států do aplikace RINF.

Návod k používání bude obsahovat vysvětlivky ke specifikacím uvedeným v této příloze, které jsou nezbytné pro řádný vývoj systému registru infrastruktury.


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (Úř. věst. L 42, 13.2.2019, s. 9).

(2)  Doporučení Komise 2014/881/EU ze dne 18. listopadu 2014 k postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 520).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii. Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1304/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“, kterou se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 421).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 158, 15.6.2016, s. 1).


Top