EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0517

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 ze dne 19. března 2019 o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (Text s významem pro EHP.)

PE/84/2018/REV/2

OJ L 91, 29.3.2019, p. 25–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/517/oj

29.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/25


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/517

ze dne 19. března 2019

o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 172 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Doména nejvyšší úrovně (Top Level Domain, dále jen „TLD“) .eu byla zavedena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 (3) a nařízením Komise (ES) č. 874/2004 (4). Od přijetí těchto nařízení se značně změnil politický a právní rámec v Unii, online prostředí i trh.

(2)

Rychlý rozvoj trhu s TLD a dynamické digitální prostředí vyžadují pružné regulační prostředí, které obstojí i v budoucnosti. TLD .eu je jednou z největších národních TLD (country code TLD). TLD .eu používají orgány, agentury a instituce Unie, a to i pro evropské projekty a iniciativy. Účelem TLD .eu je díky dobrému řízení pomoci posilovat identitu Unie, napomáhat šíření jejích hodnot, jako je mnohojazyčnost, respektování soukromí a bezpečnosti uživatelů a dodržování lidských práv, v online prostředí a prosazovat specifické priority Unie v této oblasti.

(3)

TLD jsou nedílnou součástí hierarchické struktury systému doménových jmen (domain name system, DNS), který zajišťuje interoperabilní celosvětově dostupný systém jednoznačných identifikátorů pro každou aplikaci a síť.

(4)

TLD .eu by měla v souladu s články 170 a 171 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) podporovat používání internetových sítí a přístup k nim tím, že bude nabízet možnost registrace jako doplněk stávajících národních TLD a všeobecně použitelných TLD (generic TLD).

(5)

TLD .eu, která je jasně a snadno rozpoznatelnou značkou, by měla být jasně identifikovaným pojítkem s Unií a s evropským trhem. Podnikům, organizacím a fyzickým osobám v Unii by měla umožnit registraci doménového jména v TLD .eu. Existence tohoto doménového jména je důležitá pro posílení identity Unie v online prostředí. Nařízení (ES) č. 733/2002 by proto mělo být změněno, aby občané Unie měli od 19. října 2019 možnost zaregistrovat doménové jméno v TLD .eu nezávisle na místě svého pobytu.

(6)

Doménová jména v TLD .eu by měla být přidělována způsobilým stranám v závislosti na dostupnosti.

(7)

Komise by měla podporovat spolupráci mezi registrem, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a jinými agenturami Unie s cílem bránit spekulativním a zneužívajícím registracím doménových jmen včetně doménového squattingu (cybersquatting) a měla by stanovovat jednoduché administrativní postupy, zejména pro malé a střední podniky.

(8)

K zajištění lepší ochrany práv stran smlouvy mezi registrem a registrátory by spory týkající se registrace doménových jmen v TLD .eu měly řešit subjekty se sídlem v Unii uplatňující příslušné právní předpisy členských států, aniž by byla dotčena práva a povinnosti uznané členskými státy nebo Unií, jež vyplývají z mezinárodních nástrojů.

(9)

Komise by měla na základě otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení a se zohledněním nákladové efektivnosti a správní jednoduchosti určit registr pro TLD .eu. Za účelem podpory digitálního jednotného trhu, vytváření evropské identity v online prostředí a podpory online činností by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o kritéria způsobilosti a výběru a postup pro určení registru. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (5). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(10)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby mohla přijímat seznamy doménových jmen zarezervovaných a zablokovaných členskými státy, stanovit zásady, které musí být obsaženy ve smlouvě mezi Komisí a registrem, a určit registr z řádně odůvodněných závažných a naléhavých důvodů, zejména z důvodu zajištění kontinuity služby. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (6). Tyto seznamy by měly být vytvářeny s výhradou dostupnosti doménových jmen a při zohlednění doménových jmen druhé úrovně, která již byla členskými státy zarezervována či zaregistrována.

(11)

S určeným registrem by měla Komise uzavřít smlouvu, která by měla obsahovat podrobné zásady a postupy, jimiž se tento registr řídí při organizaci a správě TLD .eu. Tato smlouva by měla být uzavřena na dobu určitou a mělo by být možné ji jednou prodloužit bez nového výběrového řízení.

(12)

Zásady a postupy fungování TLD .eu by měly být uvedeny v příloze smlouvy mezi Komisí a určeným registrem.

(13)

Tímto nařízením není dotčeno použití pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 101 a 102 Smlouvy o EU.

(14)

Registr by měl dodržovat zásady nediskriminace a transparentnosti a měl by zavést opatření k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže, jež musí být předem schválena Komisí, zejména pokud registr poskytuje služby podnikům, s nimiž soutěží na navazujících trzích.

(15)

Internetové sdružení pro přidělování jmen a čísel (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) v současné době odpovídá za koordinaci přidělování kódů, které pro registry představují národní TLD. Registr by měl s ICANN uzavřít příslušnou smlouvu o přidělení kódu národní TLD .eu s ohledem na příslušné zásady přijaté Vládním poradním výborem (Governmental Advisory Committee, GAC).

(16)

Registr by měl uzavřít vhodnou podmíněnou dohodu (escrow), aby zabezpečil kontinuitu služeb, a zejména aby zajistil, že v případě opětovného přidělení nebo jiných nepředvídaných okolností bude možné s co nejmenším narušením pokračovat v poskytování služeb místní internetové komunitě. Registr by měl příslušnému správci každý den předávat elektronickou kopii aktuálního obsahu databáze TLD .eu.

(17)

Postupy alternativního řešení sporů by měly být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU (7) a zohledňovat osvědčené mezinárodní postupy v této oblasti, a zejména doporučení Světové organizace duševního vlastnictví, aby se v nejvyšší možné míře zabránilo spekulativním a zneužívajícím registracím. Tyto postupy alternativního řešení sporů by měly dodržovat jednotná procesní pravidla odpovídající pravidlům stanoveným v rámci jednotného postupu řešení sporů o doménová jména (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy), který uplatňuje ICANN.

(18)

Strategie proti zneužívajícím registracím doménových jmen .eu by měla registru umožnit, aby ověřoval obdržené údaje, zejména pokud jde o totožnost žadatelů o registraci, a rovněž rušil doménová jména a znemožňoval registraci doménových jmen, která jsou pravomocným rozhodnutím soudu členského státu považována za hanlivá, rasistická nebo jinak odporující právnímu řádu členského státu. Registr by měl vynaložit co největší úsilí, aby zajistil správnost údajů, které získává a uchovává. Před odebráním doménového jména by měl mít jeho držitel přiměřenou možnost obnovit soulad s kritérii způsobilosti a podmínkami registrace nebo uhradit případný dluh.

(19)

Pokud je doménové jméno totožné se jménem, k němuž se vztahuje právo stanovené právem Unie nebo vnitrostátním právem, nebo je takovému jménu zavádějícím způsobem podobné a jeho držitel je zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo měl na tomto jménu oprávněný zájem, mělo by být toto doménové jméno zpravidla odebráno a případně přiděleno oprávněnému držiteli. Ukáže-li se, že toto doménové jméno bylo používáno ve zlé víře, mělo by být vždy odebráno.

(20)

Registr by měl stanovit jasné postupy pro včasné zjišťování zneužívajících registrací doménového jména a měl by v nutných případech spolupracovat s příslušnými orgány a jinými veřejnými subjekty v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací, které se specificky zabývají těmito zneužívajícími registracemi, jako jsou například vnitrostátní skupiny pro reakci na počítačové hrozby (CERT).

(21)

Registr by měl podporovat donucovací orgány v boji proti kriminalitě prováděním technických a organizačních opatření, jejichž smyslem je umožnit příslušným orgánům přístup k údajům v registru pro účely předcházení, odhalování, vyšetřování a stíhání trestné činnosti v souladu s právem Unie a vnitrostátním právem.

(22)

Toto nařízení by mělo být prováděno v souladu se zásadami ochrany soukromí a osobních údajů. Registr by měl fungovat v souladu s příslušnými pravidly, zásadami a pokyny Unie pro ochranu údajů, zejména s příslušnými bezpečnostními požadavky, zásadami nutnosti, proporcionality, účelového omezení a přiměřené doby uchovávání údajů. Součástí všech vytvořených nebo spravovaných systémů a databází zpracovávání osobních údajů by měla být rovněž záměrná a standardní ochrana osobních údajů.

(23)

V zájmu zajištění účinného pravidelného dohledu by měl být registr na vlastní náklady podroben alespoň jednou za dva roky auditu prováděnému nezávislým subjektem, jehož cílem by bylo potvrdit formou zprávy o posouzení shody, že registr funguje v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení. Registr by měl předkládat tuto zprávu Komisi v souladu se svou smlouvou s Komisí.

(24)

Smlouva mezi Komisí a registrem by měla stanovit postupy pro optimalizaci činností registru spojených s vytvářením, přidělováním a správou TLD .eu v souladu s pokyny Komise plynoucími z činností Komise v oblasti dohledu, jež stanoví toto nařízení.

(25)

Rada ve svých závěrech ze dne 27. listopadu 2014 o správě internetu potvrdila závazek Unie prosazovat struktury správy, do nichž je zapojeno více zúčastněných stran a jež jsou založeny na soudržném souboru celosvětových zásad správy internetu. Inkluzivní správou internetu se rozumí rozvíjení a provádění sdílených zásad, norem, pravidel, rozhodovacích postupů a programů, které formují vývoj a používání internetu, vládami, soukromým sektorem, občanskou společností, mezinárodními organizacemi a odbornou obcí, přičemž každý z těchto aktérů má příslušnou úlohu.

(26)

Měla by být ustavena mnohostranná poradní skupina pro doménu .eu, jež by poskytovala poradenství Komisi s cílem posílit a rozšířit vstupy nutné pro řádnou správu registru. Skupina by měla naplňovat model správy internetu se zapojením více zúčastněných stran a její členové, kromě zástupců orgánů členských států a mezinárodních organizací, by měli být jmenováni Komisí na základě otevřeného, nediskriminačního a transparentního výběrového řízení. Zástupci orgánů členských států by měli být jmenováni na základě rotačního systému zajišťujícího dostatečnou kontinuitu účasti ve skupině.

(27)

Komise by měla provádět hodnocení účinnosti a fungování TLD .eu. Hodnocení by se mělo týkat pracovních postupů určeného registru a relevantnosti jeho úkolů. Komise by měla rovněž pravidelně předkládat Evropskému parlamentu a Radě zprávy o fungování TLD .eu.

(28)

Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), jak jsou zakotveny ve Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování EU, především ochranu osobních údajů, svobodu projevu a informací a ochranu spotřebitele. Ve snaze o to, aby vnitrostátní právní předpisy týkající se tohoto nařízení byly v souladu s právem Unie, a zejména s Listinou, je třeba uplatňovat vhodné postupy Unie. Pokud vyvstanou pochybnosti ohledně souladu s právem Unie, měl by registr požádat Komisi o pokyny.

(29)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž provádění celoevropské TLD, jež by fungovala vedle národních TLD, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu jeho rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(30)

Toto nařízení ukládá přechodná ustanovení s cílem omezit riziko narušení služeb TLD .eu při přechodu na nový regulační rámec.

(31)

Nařízení (ES) č. 733/2002 by proto mělo být změněno a zrušeno a nařízení (ES) č. 874/2004 by mělo být zrušeno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a cíle

1.   Tímto nařízením se provádí národní doména nejvyšší úrovně (dále jen „TLD“) „.eu“ a její dostupné varianty v jiných abecedách s cílem podpořit jednotný digitální trh, vytvořit online identitu Unie a podporovat přeshraniční online činnost. Stanoví rovněž podmínky pro její provádění, včetně ustanovení a charakteristik registru. Toto nařízení rovněž stanoví právní a obecný politický rámec, v němž má ustanovený registr fungovat.

2.   Tímto nařízením není dotčena úprava národních TLD platná v členských státech.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„registrem“ subjekt pověřený vytvářením, přidělováním a správou TLD .eu, včetně správy příslušných databází a s tím spojených veřejných informačních služeb, registrace doménových jmen, provozování registru doménových jmen, provozování serverů adresářových služeb registru pro TLD a distribuce zónových souborů TLD v serverech adresářových služeb;

2)

„registrátorem“ fyzická nebo právnická osoba poskytující žadatelům služby registrace doménových jmen na základě smlouvy s registrem;

3)

„doménovými jmény se znaky národních abeced“ normy a protokoly, které podporují používání doménových jmen ve znacích, které nejsou znaky amerického normalizovaného kódu pro výměnu informací (ASCII);

4)

„databází WHOIS“ soubor dat obsahující informace o technických a správních aspektech registrací TLD .eu;

5)

„zásadami a postupy fungování TLD .eu“ podrobná pravidla pro fungování a správu TLD .eu;

6)

„registrací“ posloupnost úkonů a procesních kroků provedených od zahájení registrace do jejího ukončení na žádost fyzické nebo právnické osoby registrátorem nebo registrem za účelem provedení registrace doménového jména na dobu určitou.

KAPITOLA II

PROVÁDĚNÍ TLD .eu

ODDÍL 1

Obecné zásady

Článek 3

Kritéria způsobilosti

O registraci jednoho nebo více doménových jmen v TLD .eu může požádat kterýkoli z těchto subjektů:

a)

občan Unie, bez ohledu na své bydliště;

b)

fyzická osoba, která není občanem Unie a která má bydliště v členském státě;

c)

podnik usazený v Unii a

d)

organizace usazená v Unii, aniž je dotčeno použití vnitrostátního práva.

Článek 4

Registrace a odebírání doménových jmen

1.   Doménové jméno se přidělí způsobilé straně, jejíž žádost registr obdržel jako první technicky správným způsobem, jak stanoví postupy pro žádosti o registraci podle čl. 11 písm. b).

2.   Zaregistrované doménové jméno není dostupné pro další registraci až do uplynutí doby registrace, pokud registrace není obnovena, nebo do odebrání doménového jména.

3.   Registr může odebrat doménové jméno z vlastního podnětu, aniž by použil postup mimosoudního řešení sporů nebo se obrátil na soud, z těchto důvodů:

a)

registr neobdržel dlužné platby;

b)

držitel doménového jména nesplňuje obecná kritéria způsobilosti podle článku 3;

c)

držitel doménového jména nedodržel požadavky kladené na žádost o registraci stanovené v čl. 11 písm. b) a c).

4.   Na základě vhodného alternativního řešení sporů nebo soudního řízení a v souladu se zásadami a postupy pro fungování TLD .eu stanovenými podle článku 11 může být doménové jméno rovněž odebráno a případně přiděleno jiné straně, pokud je totožné se jménem, k němuž se vztahuje právo stanovené právem Unie nebo vnitrostátním právem, nebo je takovému jménu zavádějícím způsobem podobné a pokud toto doménové jméno:

a)

jeho držitel zaregistroval, aniž by na ně měl právo nebo na něm měl oprávněný zájem, nebo

b)

bylo zaregistrováno nebo užíváno ve zlé víře.

5.   Doménová jména označená rozhodnutím soudu členského státu za hanlivá, rasistická nebo odporující veřejnému pořádku nebo veřejné bezpečnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, které je v souladu s právem Unie, registr po oznámení soudního rozhodnutí zablokuje a po oznámení konečného soudního rozhodnutí odebere. Registr blokuje pro budoucí registraci doménová jména, která byla předmětem uvedeného soudního rozhodnutí, po dobu platnosti uvedeného rozhodnutí.

6.   Doménová jména zaregistrovaná pod TLD .eu lze převést pouze na strany způsobilé k registraci jmen TLD .eu.

Článek 5

Jazyky, rozhodné právo a soudní příslušnost

1.   Registrace doménových jmen se provádí ve všech znacích úředních jazyků orgánů Evropské unie v souladu s dostupnými mezinárodními normami, jak připouštějí příslušné protokoly doménových jmen se znaky národních abeced.

2.   Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (8) a práva a povinnosti uznávané členskými státy nebo Unií, jež vyplývají z mezinárodních nástrojů, nesmějí smlouvy mezi registrem a registrátory a smlouvy mezi registrátory a žadateli o registraci doménových jmen určit jako rozhodné právo jiné právo než právo jednoho z členských států ani určit jako orgán příslušný pro řešení sporů soud nebo rozhodčí soud nebo jiný subjekt se sídlem mimo Unii.

Článek 6

Rezervace doménových jmen

1.   Registr může v případě potřeby rezervovat nebo zaregistrovat určitý počet doménových jmen pro svůj provoz na základě smlouvy uvedené v čl. 8 odst. 4.

2.   Komise může registru uložit, aby v TLD .eu přímo rezervoval nebo zaregistroval určité doménové jméno pro potřeby orgánů a institucí Unie.

3.   Aniž jsou dotčena již rezervovaná nebo registrovaná doménová jména, mohou členské státy oznámit Komisi seznam doménových jmen, která:

a)

nesmějí být zaregistrována podle vnitrostátního práva, nebo

b)

mohou být členskými státy zaregistrována nebo rezervována pouze v doméně druhého stupně.

Pokud jde o první pododstavec písm. b), jsou taková doménová jména omezena na obecně uznávané zeměpisné nebo geopolitické pojmy týkající se politického nebo územního uspořádání členského státu.

4.   Komise přijme seznamy oznámené členskými státy prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2.

Článek 7

Registrátoři

1.   Akreditaci registrátorů provádí registr v souladu s přiměřenými, transparentními a nediskriminačními postupy, které byly předem schváleny Komisí. Akreditační postupy registr veřejně zpřístupní ve snadno dostupné formě.

2.   Vůči akreditovaným registrátorům domény .eu, kteří poskytují rovnocenné služby, uplatňuje registr rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností. Registr poskytuje těmto registrátorům služby a informace za stejných podmínek a ve stejné kvalitě jako v případě svých vlastních rovnocenných služeb.

ODDÍL 2

Registr

Článek 8

Určení registru

1.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18, jimiž doplní toto nařízení o kritéria a postupy pro určení registru.

2.   Komise prováděcími akty stanoví zásady, které budou obsaženy ve smlouvě mezi Komisí a registrem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2.

3.   Po dokončení postupu uvedeného v odstavcích 1 a 2 určí Komise subjekt, který bude působit jako registr.

4.   S určeným registrem uzavře Komise smlouvu. Ve smlouvě jsou upřesněna pravidla, zásady a postupy poskytování služeb registrem a podmínky, za nichž má Komise provádět dohled nad činnostmi registru spojenými s vytvářením, přidělováním a správou TLD .eu. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a je možné ji jednou prodloužit bez nového výběrového řízení. Smlouva stanoví povinnosti registru a obsahuje zásady a postupy fungování TLD .eu stanovené podle článků 10 a 11.

5.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 může Komise ze závažných naléhavých důvodů registr určit okamžitě použitelnými prováděcími akty přijatými postupem podle čl. 17 odst. 3.

Článek 9

Vlastnosti registru

1.   Registr je neziskovou organizací. Má své sídlo, správní ústředí a hlavní provozovnu na území Unie.

2.   Registr může ukládat poplatky. Tyto poplatky musí přímo souviset se vzniklými náklady.

Článek 10

Povinnosti registru

Registr má povinnost:

a)

propagovat TLD .eu v celé Unii a ve třetích zemích;

b)

dodržovat pravidla, zásady a postupy stanovené tímto nařízením a smlouvou uvedenou v čl. 8 odst. 4, zejména právo Unie v oblasti ochrany údajů;

c)

vytvářet, přidělovat a spravovat TLD .eu ve veřejném zájmu a ve všech aspektech správy a řízení TLD .eu zajišťovat vysokou kvalitu, transparentnost, bezpečnost, stabilitu, předvídatelnost, spolehlivost, přístupnost, efektivitu, nediskriminaci, spravedlivé podmínky hospodářské soutěže a ochranu spotřebitele;

d)

uzavřít vhodnou smlouvu o přidělení kódu TLD .eu, s výhradou předchozího souhlasu Komise;

e)

na základě žádosti kterékoli ze způsobilých stran uvedených v článku 3 provádět registraci doménových jmen v TLD .eu;

f)

aniž jsou dotčena případná soudní řízení a s výhradou náležitých procesních záruk dotčeným stranám, zajišťovat, aby registrátoři a žadatelé o registraci mohli vyřešit libovolný smluvní spor prostřednictvím alternativního řešení sporů;

g)

zajišťovat dostupnost a celistvost databází doménových jmen;

h)

na vlastní náklady a se souhlasem Komise uzavřít dohodu s důvěryhodným svěřenským nebo jiným správcem usazeným na území Unie, přičemž označí Komisi jako příjemce podmíněné dohody, a příslušnému správci každý den předá aktuální elektronickou kopii obsahu databáze TLD .eu;

i)

vést seznamy uvedené v čl. 6 odst. 3;

j)

podporovat cíle Unie v oblasti správy internetu, mimo jiné prostřednictvím zapojení do mezinárodních fór;

k)

zveřejňovat zásady a postupy fungování TLD .eu stanovené podle článku 11 ve všech úředních jazycích orgánů Evropské unie;

l)

alespoň každé dva roky nechat na vlastní náklady provést audit nezávislým subjektem s cílem osvědčit dodržování tohoto nařízení a zaslat jeho výsledky Komisi;

m)

na žádost Komise podílet se na činnosti Mnohostranné poradní skupiny pro doménu .eu a spolupracovat s Komisí na zlepšení fungování a správy TLD .eu.

Článek 11

Zásady a postupy fungování TLD .eu

Smlouva uzavřená mezi Komisí a určeným registrem podle čl. 8 odst. 4 musí obsahovat zásady a postupy fungování TLD .eu v souladu s tímto nařízením, včetně:

a)

způsobu alternativního řešení sporů;

b)

požadavků a postupů pro žádosti o registraci, způsobu ověřování kritérií pro registraci, způsobu ověřování údajů žadatelů o registraci a způsobu zamezení spekulativním registracím doménových jmen;

c)

strategie proti zneužívajícím registracím doménových jmen a strategie pro včasné zjištění doménových jmen, která byla registrována a používána ve zlé víře ve smyslu článku 4;

d)

strategie odebírání doménových jmen;

e)

nakládání s právy duševního vlastnictví;

f)

opatření k zajištění přístupu příslušných orgánů k údajům v registru pro účely předcházení, odhalování, vyšetřování a stíhání trestné činnosti v souladu s právem Unie a vnitrostátním právem, které je v souladu s právem Unie, pod podmínkou, že existují přiměřené kontroly a protiváhy;

g)

podrobných postupů pro změnu smlouvy.

Článek 12

Databáze WHOIS

1.   Registr s náležitou péčí zřídí a spravuje databázi WHOIS za účelem zajištění bezpečnosti, stability a odolnosti TLD .eu tím, že zajišťuje přesné a aktuální informace o registraci doménových jmen v TLD .eu.

2.   Databáze WHOIS obsahuje relevantní informace o kontaktních místech spravujících doménová jména v TLD .eu a informace o držitelích doménových jmen. Informace obsažené v databázi WHOIS musí být přiměřené účelu databáze. Registr dodržuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (9).

ODDÍL 3

Dohled nad registrem

Článek 13

Dohled

1.   Komise sleduje činnosti registru spojené s vytvářením, přidělováním a správou TLD .eu a dohlíží na ně.

2.   Komise ověřuje, zda registr uplatňuje řádné finanční řízení a zda dodržuje toto nařízení a zásady a postupy fungování TLD .eu uvedené v článku 11. Pro tyto účely si může Komise vyžádat od registru informace.

3.   V rámci své dohledové činnosti může Komise dát registru konkrétní pokyny k nápravě nebo zlepšení činností spojených s vytvářením, přidělováním a správou TLD .eu.

4.   Komise může případně konzultovat s Mnohostrannou poradní skupinou pro doménu .eu a s dalšími zúčastněnými stranami a vyžádat si odborná doporučení, pokud jde o výsledky dohledové činnosti podle tohoto článku a o způsoby, jakými by registr mohl činnost spojenou s vytvářením, přidělováním a správou TLD .eu zlepšit.

Článek 14

Mnohostranná poradní skupina pro doménu .eu

1.   Komisí zřídí Mnohostrannou poradní skupinu pro doménu .eu. Tato skupina plní tyto úkoly:

a)

poskytuje Komisi poradenství při provádění tohoto nařízení;

b)

poskytuje Komisi stanoviska ke strategickým otázkám správy, vytváření a přidělování TLD .eu, včetně otázek týkajících se kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů;

c)

poskytuje Komisi poradenství v otázkách sledování činnosti registru a dohledu nad ním, zejména s ohledem na audit uvedený v čl. 10 písm. l).

d)

poskytuje Komisi poradenství ohledně osvědčených postupů v oblasti strategií a opatření proti zneužívajícím registracím doménových jmen, zejména registrací bez práv nebo oprávněných zájmů a registrací užívaných ve zlé víře.

2.   Při provádění všech aspektů tohoto nařízení Komise přihlíží k příspěvku Mnohostranné poradní skupiny pro doménu .eu.

3.   Mnohostranná poradní skupina pro doménu .eu je tvořena zástupci zúčastněných stran usazených v Unii. Tito zástupci pocházejí ze soukromého sektoru, odborné veřejnosti, občanské společnosti a akademické obce a zahrnují rovněž zástupce orgánů členských států a mezinárodních organizací. Zástupce jiné než zástupce orgánů členských států a mezinárodních organizací jmenuje Komise na základě otevřeného, nediskriminačního a transparentního výběrového řízení, přičemž v nejvyšší možné míře zohlední zásadu rovnosti pohlaví.

4.   Bez ohledu na odstavec 3 může být členem Mnohostranné poradní skupiny pro doménu .eu jeden zástupce zúčastněných stran usazených mimo Unii.

5.   Předsedou Mnohostranné poradní skupiny pro doménu .eu je zástupce Komise nebo osoba jmenovaná Komisí. Sekretariát Mnohostranné poradní skupiny pro doménu .eu zajišťuje Komise.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Výhrada práv

Unie si vyhrazuje veškerá práva týkající se TLD .eu, zejména práva duševního vlastnictví nebo jiná práva k databázím registru, jež jsou potřebná pro provádění tohoto nařízení, jakož i právo určit jiný registr.

Článek 16

Hodnocení a přezkum

1.   Do 13. října 2027 a poté každé tři roky Komise posoudí provádění, účinnost a fungování TLD .eu, především na základě informací poskytnutých registrem podle čl. 10 písm. l).

2.   Do 30. června 2020 Komise s přihlédnutím k současné praxi posoudí, zda a jak má registr spolupracovat s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a jinými agenturami Unie s cílem bránit spekulativním a zneužívajícím registracím doménových jmen včetně a zda a jak je třeba stanovit jednoduché administrativní postupy, zejména pro malé a střední podniky. Bude-li to nezbytné, může Komise navrhnout další opatření v tomto ohledu.

3.   Do 13. října 2024 posoudí Komise možnost rozšíření kritérií uvedených v článku 9 a případně předloží legislativní návrh.

4.   Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích posouzení uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 17

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Komunikační výbor, zřízený směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 (10). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 18

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 18. dubna 2019. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 19

Přechodná ustanovení

1.   Držitelé doménových jmen zaregistrovaných podle čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 733/2002 si ponechají práva ke stávajícím registrovaným doménovým jménům.

2.   Do 12. října 2021 přijme Komise nezbytná opatření k určení registru a uzavření smlouvy s ním podle tohoto nařízení. Smlouva nabude účinku dnem 13. října 2022.

3.   Smlouva uzavřená mezi Komisí a registrem podle čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 733/2002 je účinná do dne 12. října 2022.

Článek 20

Změna nařízení (ES) č. 733/2002

V čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 733/2002 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

prostřednictvím kteréhokoli akreditovaného registrátora registruje jména domény v TLD .eu na základě žádosti, kterou podá:

i)

občan Unie, bez ohledu na své bydliště;

ii)

fyzická osoba, která není občanem Unie a která má bydliště v členském státě;

iii)

podnik usazený v Unii, nebo

iv)

organizace usazená v Unii, aniž je dotčeno použití vnitrostátního práva;“.

Článek 21

Zrušení

Nařízení (ES) č. 733/2000 a (ES) č. 874/2004 se zrušují s účinkem ode dne 13. října 2022.

Článek 22

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. října 2022.

Avšak článek 20 se použije ode dne 19. října 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 112.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. února 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu (Úř. věst. L 113, 30.4.2002, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 40).

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).


Top