EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0500

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/500 ze dne 25. března 2019, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení po vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP.)

PE/62/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/500/oj

27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/35


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/500

ze dne 25. března 2019,

kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení po vystoupení Spojeného království z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 48 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Nebude-li uzavřena dohoda o vystoupení nebo prodlouženo dvouleté období po oznámení záměru Spojeného království vystoupit z Unie, přestanou se dne 30. března 2019 na Spojené království a ve Spojeném království uplatňovat pravidla Unie o koordinaci sociálního zabezpečení stanovená v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (2) a (ES) č. 987/2009 (3).

(3)

V důsledku toho se osoby, které přede dnem vystoupení Spojeného království z Unie jako občané Unie oprávněně vykonaly právo na volný pohyb nebo svobodu usazování zakotvené v článcích 45 a 49 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i jejich rodinní příslušníci a pozůstalí po nich, již nebudou moci spoléhat na tato pravidla Unie o koordinaci sociálního zabezpečení, pokud jde o jejich nároky na sociální zabezpečení na základě skutečností a událostí nastalých a dob pojištění, zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti či pobytu získaných přede dnem vystoupení, které se týkají Spojeného království. Stejný dopad pocítí i osoby bez státní příslušnosti a uprchlíci, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států a kteří se nacházejí nebo nacházeli v situacích zahrnujících Spojené království, jakož i jejich rodinní příslušníci a pozůstalí po nich.

(4)

K dosažení cíle ochrany nároků na sociální zabezpečení pro dotčené osoby by členské státy měly nadále uplatňovat zásady Unie týkající se rovného zacházení, stejného posuzování a sčítání stanovené v nařízeních (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, jakož i pravidla těchto nařízení, která jsou nezbytná k provedení uvedených zásad, pokud jde o dotčené osoby, skutečnosti a události nastalé a doby získané před vystoupením Spojeného království z Unie.

(5)

Tímto nařízením nejsou dotčeny platné úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení uzavřené mezi Spojeným královstvím a jedním či více členskými státy, které jsou v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 883/2004 a článkem 9 nařízení (ES) č. 987/2009. Tímto nařízením není dotčena možnost Unie nebo členských států přijmout opatření v oblasti správní spolupráce a výměny informací s příslušnými orgány Spojeného království s cílem provádět zásady tohoto nařízení. Tímto nařízením rovněž není dotčena žádná pravomoc Unie či členských států uzavírat úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení se třetími zeměmi, nebo se Spojeným královstvím, která se pokrývají dobu následující po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království.

(6)

Tímto nařízením nejsou dotčena žádná práva již získaná nebo jejichž nabývání probíhalo v souladu s právními předpisy některého členského státu v období přede dnem použitelnosti tohoto nařízení. K ochraně a prosazování těchto práv je nutná kvalitní spolupráce. Je důležité zajistit, aby měly dotčené osoby k dispozici relevantní a aktuální informace.

(7)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž dosažení jednotného jednostranného uplatňování zásad sociálního zabezpečení týkajících se rovného zacházení, stejného posuzování a sčítání nemůže být dosaženo uspokojivě samotnými členskými státy, ale spíše jej, z důvodů koordinace jejich reakce, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(8)

Vzhledem k tomu, že pokud nebude uzavřena dohoda o vystoupení nebo prodlouženo dvouleté období počínající dnem oznámení Spojeného království o jeho záměru vystoupit z Unie, přestanou být Smlouvy dne 30. března 2019 použitelné pro Spojené království, a že je třeba zaručit právní jistotu, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(9)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 883/2004 a v článku 1 nařízení (ES) č. 987/2009.

Článek 2

Osobní působnost

Toto nařízení se použije na tyto osoby:

a)

státní příslušníky některého z členských států, osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států a kteří se nacházejí nebo nacházeli v situacích týkajících se Spojeného království přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich;

b)

státní příslušníky Spojeného království, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho nebo více členských států přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich.

Článek 3

Věcná působnost

Toto nařízení se vztahuje na všechny oblasti sociálního zabezpečení uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 883/2004.

Článek 4

Rovnost zacházení

Na osoby uvedené v článku 2 tohoto nařízení se použije zásada rovnosti zacházení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 883/2004, pokud jde o jakékoli situace, které nastaly přede dnem použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 5

Stejné posuzování a sčítání

1.   Pokud jde o dávky nebo příjmy získané a skutečnosti nebo události nastalé ve Spojeném království přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, použije se zásada stejného posuzování stanovená v článku 5 nařízení (ES) č. 883/2004.

2.   Pokud jde o doby pojištění, zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti či pobytu získané ve Spojeném království přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, použije se zásada sčítání stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 883/2004.

3.   Použijí se veškerá další ustanovení nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 nezbytná k provedení zásad stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

Článek 6

Vztah k dalším nástrojům koordinace

1.   Tímto nařízením nejsou dotčeny platné úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení uzavřené mezi Spojeným královstvím a jedním či více členskými státy, které jsou v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 883/2004 a článkem 9 nařízení (ES) č. 987/2009.

2.   Tímto nařízením nejsou dotčeny úmluvy a dohody o sociálním zabezpečení uzavřené mezi Spojeným královstvím a jedním či více členskými státy, které byly uzavřeny po dni, kdy pro Spojené království přestaly být na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU použitelné Smlouvy, a které pokrývají období přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, pokud tyto úmluvy a dohody provádějí zásady stanovené v čl. 5 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, uplatňují ustanovení uvedená v čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení, zakládají se na zásadách nařízení (ES) č. 883/2004 a jsou v souladu s jeho duchem.

Článek 7

Zpráva

Do jednoho roku ode dne použitelnosti tohoto nařízení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva se bude zabývat zejména praktickými otázkami, které budou dotčené osoby muset řešit, včetně potíží způsobených přerušením kontinuity koordinace systémů sociálního zabezpečení.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení se však nepoužije, jestliže do dne uvedeného ve druhém pododstavci tohoto článku vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).


Top