EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0361

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/361 ze dne 13. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013, pokud jde o údaje v registrech obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)

C/2018/8335

OJ L 81, 22.3.2019, p. 69–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/361/oj

22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/69


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/361

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013, pokud jde o údaje v registrech obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 81 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovením čl. 32 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (2) byl změněn čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, a to tak, že do seznamu subjektů, kterým registr obchodních údajů poskytuje údaje o derivátech, aby mohly plnit své povinnosti a mandáty, byla přidána řada dalších subjektů. Tyto subjekty by proto měly být začleněny i do nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 (3) společně s určením informací a úrovně přístupu k údajům o derivátech, které se mají poskytnout. Je proto nezbytné, aby registry obchodních údajů byly schopny přesně identifikovat dotčené protistrany a obchody. Přístup poskytnutý ze strany registrů obchodních údajů by měl zahrnovat přístup k údajům o obchodech s deriváty uzavřených protistranou bez ohledu na to, zda je daná protistrana mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem jiného podniku, a za předpokladu, že se požadovaný přístup týká informací potřebných k plnění povinností a mandátů příslušného subjektu.

(2)

Mnoho subjektů uvedených v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 má více různých povinností a mandátů. S cílem zabránit tomu, aby registry obchodních údajů musely neustále ověřovat, na základě jakého mandátu a pro jakou konkrétní potřebu určitý subjekt přístup požaduje, a předejít tak zbytečné administrativní zátěži pro tyto registry, je vhodné umožnit, aby registry obchodních údajů poskytly každému subjektu jediný přístup, který by měl pokrývat povinnosti a mandáty jednotlivých subjektů.

(3)

Přístup ze strany subjektů uvedených v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 ke všem údajům o derivátech, včetně údajů o derivátech, které nebyly registrem obchodních údajů přijaty, a údajů po provedení procesu sesouhlasení pro deriváty uvedeného v článku 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 (4), je nezbytný k tomu, aby uvedené subjekty mohly plnit své povinnosti a mandáty.

(4)

Některé subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 jsou odpovědné za sledování systémových rizik pro finanční stabilitu. Aby mohly uvedené subjekty řádně plnit své úkoly, musí mít přístup k co nejširšímu spektru účastníků trhu a obchodních systémů a co nejúplnějším a nejpodrobnějším údajům o derivátech dostupným pro oblast své působnosti, což může být v závislosti na daném subjektu členský stát, eurozóna nebo Unie.

(5)

Vzhledem k vazbám mezi deriváty a měnovou politikou by člen Evropského systému centrálních bank (ESCB), uvedený v čl. 81 odst. 3 písm. g) nařízení (EU) č. 648/2012, měl mít přístup k údajům o derivátových pozicích vyjádřených v měně emitované tímto členem ESCB. Údaje o pozicích by měly zahrnovat údaje o derivátech agregované podle kritérií, včetně podkladového aktiva, produktu a splatnosti pro jednotlivé protistrany.

(6)

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) tvoří součást Evropského systému dohledu nad finančním trhem a jejich povinnosti a mandáty, pokud jde o finanční stabilitu a systémová rizika, jsou velmi podobné povinnostem a mandátům Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Je proto důležité, aby stejně jako orgán ESMA měly i tyto orgány přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty.

(7)

Nařízením Rady (EU) č. 1024/2013 (5) byl zaveden jednotný mechanismus dohledu. Registr obchodních údajů by proto měl zajistit, aby Evropská centrální banka (ECB) měla přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených jakoukoli protistranou, která v rámci jednotného mechanismu dohledu podléhá podle nařízení (EU) č. 1024/2013 dohledu ECB.

(8)

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (6) mají mít orgány příslušné k řešení krize účinné prostředky k zásahům vůči subjektům uvedeným v čl. 1 odst. 1 uvedené směrnice, aby zabránily šíření krize. Každý orgán příslušný k řešení krize by proto měl mít přístup k údajům o obchodech s deriváty oznámeným uvedenými subjekty.

(9)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (7) odpovídá Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu pro řešení krizí a mimo jiné odpovídá za vypracování plánů řešení krize v případě subjektů uvedených v článku 2 uvedeného nařízení. Aby mohl Jednotný výbor pro řešení krizí uvedené plány řešení krize vypracovat, měl by registr obchodních údajů poskytnout výboru přístup k údajům o obchodech s deriváty uzavřených jakoukoli protistranou, která spadá do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 806/2014.

(10)

Aby mohly orgány uvedené v čl. 81 odst. 3 písm. o) a p) nařízení (EU) č. 648/2012 plnit své povinnosti a mandáty, měly by mít přístup k údajům vykazovaným protistranami, které spadají do oblasti působnosti jejich povinností a mandátů.

(11)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Evropské komisi předložil orgán ESMA.

(12)

Orgán ESMA před předložením návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, vedl konzultace s příslušnými orgány a členy ESCB. Orgán ESMA rovněž uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (8).

(13)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 se mění takto:

i)

článek 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Přístup k údajům o derivátech v souladu s povinnostmi a mandátem jednotlivých dotčených orgánů

1.   Registr obchodních údajů zajistí, aby podrobné údaje o obchodech s deriváty zpřístupněné subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 v souladu s odstavci 3 až 17 tohoto článku obsahovaly tyto údaje:

a)

zprávy o derivátech vykazované v souladu s tabulkami 1 a 2 v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013 (*1), včetně aktuálních stavů obchodování u derivátů, které nedosáhly splatnosti nebo které nebyly předmětem zpráv s druhem činnosti „Chyba“, „Předčasné ukončení“, „Komprese“ a „Složka pozice“, jak je uvedeno v poli 93 tabulky 2 v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013;

b)

příslušné údaje o zprávách o derivátech odmítnutých registrem obchodních údajů, včetně veškerých zpráv o derivátech odmítnutých během předchozího pracovního dne a důvodů jejich odmítnutí;

c)

stav sesouhlasení všech vykázaných derivátů, u nichž registr obchodních údajů provedl postup sesouhlasení v souladu s článkem 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013.

2.   Registr obchodních údajů poskytne subjektům, které mají více povinností nebo mandátů podle čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, jednotné přístupové místo k derivátům, jichž se uvedené povinnosti a mandáty týkají.

3.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu ESMA přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty, aby orgán ESMA mohl vykonávat své pravomoci v souladu se svými povinnostmi a mandáty.

4.   Registr obchodních údajů poskytne Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropské radě pro systémová rizika (ESRB) přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty.

5.   Registr obchodních údajů poskytne Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty, jejichž podkladovým aktivem je energie.

6.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu vykonávajícímu dohled nad obchodními systémy přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty provedených v těchto systémech.

7.   Registr obchodních údajů poskytne dozorčímu orgánu určenému podle článku 4 směrnice 2004/25/ES přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty, jejichž podkladovým aktivem je cenný papír vydaný společností, která splňuje jednu nebo více z těchto podmínek:

a)

společnost je přijata k obchodování na regulovaném trhu v členském státě tohoto orgánu a nabídky převzetí cenných papírů společnosti spadají do jeho povinností a mandátů v oblasti dohledu;

b)

společnost má sídlo nebo ústředí v členském státě tohoto orgánu a nabídky převzetí cenných papírů společnosti spadají do jeho povinností a mandátů v oblasti dohledu;

c)

společnost je předkladatel nabídky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 2004/25/ES pro společnosti uvedené v písmenech a) nebo b) a protiplnění, které nabízí, zahrnuje cenné papíry.

8.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 81 odst. 3 písm. j) nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty týkajícím se trhů, smluv, podkladových aktiv, prahových hodnot a protistran, které spadají do povinností a mandátů daného orgánu v oblasti dohledu.

9.   Registr obchodních údajů poskytne členovi ESBC, je-li měnou jeho členského státu euro, přístup k těmto údajům:

a)

veškeré údaje o obchodech s deriváty, jejichž referenční subjekt je usazen v členském státě tohoto člena ESCB nebo v členském státě, jehož měnou je euro, a spadá do působnosti člena podle povinností a mandátů tohoto člena v oblasti dohledu, nebo jejichž referenčním závazkem je státní dluhopis členského státu tohoto člena ESBC nebo členského státu, jehož měnou je euro;

b)

údaje o pozicích derivátových smluv v eurech.

10.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, který sleduje systémová rizika pro finanční stabilitu, je-li měnou jeho členského státu euro, přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených v obchodních systémech nebo uzavřených ústředními protistranami a protistranami, jež spadají do povinností a mandátů uvedeného orgánu v rámci sledování systémových rizik pro finanční stabilitu v eurozóně.

11.   Registr obchodních údajů poskytne členovi ESBC, není-li měnou jeho členského státu euro, přístup k těmto údajům:

a)

veškeré údaje na úrovni obchodů týkající se derivátů, jejichž referenční subjekt je usazen v členském státě tohoto člena ESCB a spadá do působnosti člena podle povinností a mandátů tohoto člena v oblasti dohledu, nebo jejichž referenčním závazkem je státní dluhopis členského státu tohoto člena ESBC;

b)

údaje o derivátových pozicích v měně emitované tímto členem ESCB.

12.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu uvedenému v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, který sleduje systémová rizika pro finanční stabilitu, není-li měnou jeho členského státu euro, přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených v obchodních systémech nebo ústředními protistranami a protistranami, jež spadají do povinností a mandátů uvedeného orgánu v rámci sledování systémových rizik pro finanční stabilitu v členském státě, jehož měnou není euro.

13.   Registr obchodních údajů poskytne ECB při plnění jejích úkolů v rámci jednotného mechanismu dohledu podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených jakoukoli protistranou, která v rámci jednotného mechanismu dohledu podléhá podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (*2) dohledu ECB.

14.   Registr obchodních údajů poskytne příslušnému orgánu uvedenému v čl. 81 odst. 3 písm. o) a p) nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených všemi protistranami, které spadají do povinností a mandátů daného orgánu.

15.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu příslušnému k řešení krize uvedenému v čl. 81 odst. 3 písm. m) nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených protistranami, které spadají do povinností a mandátů daného orgánu.

16.   Registr obchodních údajů poskytne Jednotnému výboru pro řešení krizí (SRB) přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty uzavřených protistranami, které spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 806/2014.

17.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu provádějícímu dohled nad ústřední protistranou a případně příslušnému členovi Evropského systému centrálních bank (ESCB) provádějícímu dohled nad touto ústřední protistranou přístup k veškerým údajům o obchodech s deriváty, u nichž tato ústřední protistrana provedla clearing.

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 1)."

(*2)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).“"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují údaje, jež mají registry obchodních údajů zveřejnit a zpřístupnit, a provozní normy, které umožní agregovat a porovnávat údaje a přistupovat k těmto údajům (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 33).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 25).

(5)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top